Onnettomuustutkintakeskus - OTKES

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES Onnettomuustutkintakeskus tutkii Suomea ja suomalaisia koskevat vakavat onnettomuudet ja niiden vaaratilanteet. Olycksutredningscentralen: www.sakerhetsutredning.fi.
(1)

The Safety Investigation Authority, Finland: www.sia.fi Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Viraston tehtävänä on tutkia eri aloilla sattuneet vakavat onnettomuudet ja vaaratilanteet. Tutkintahaaroja on viisi: vesiliikenneonnettomuudet, raideliikenneonnettomuudet, ilmailuonnettomuudet ja muut onnettomuudet sekä poikkeukselliset tapahtumat. Onnettomuustutkintakeskuksen suorittama turvallisuustutkinta perustuu turvallisuustutkintalakiin. Turvallisuustutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt, seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja uusien onnettomuuksien ehkäiseminen. OTKES ei tee tutkintaa oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

Missio: Turvallisuustutkinta parantaa yleistä turvallisuutta, ehkäisee onnettomuuksia ja torjuu onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja.

Avaa kuten tavallisesti

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt varsinaisen tutkinnan 24.10.2020 Vaasassa tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa...
29/10/2020
Olycka där en brandbåt körde på grund och sjönk i Vasa skärgård 24.10.2020 - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt varsinaisen tutkinnan 24.10.2020 Vaasassa tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa ensihoitotehtävälle matkalla ollut Pohjanmaan pelastuslaitoksen palovene ajoi karille ja upposi. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä merkittäviä ympäristövahinkoja. https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/paloveneenkarilleajojauppoaminenvaasansaaristossa24.10.2020.html
Lisätiedot: tutkinnanjohtaja Risto Haimila, puh. 02951 50730; johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701, @VPNurmi

Olycksutredningscentralen beslutar att inleda en utredning av en olycka som inträffade i Vasa den 24 oktober 2020, där Österbottens räddningsverks brandbåt som var på väg till ett uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården körde på grund och sjönk. Olyckan förorsakade inga personskador och inte heller några betydande miljöskador https://www.turvallisuustutkinta.fi/sv/index/aktuellt/meddelanden/2020/enolyckadarenbrandbatkordepagrundochsjonkivasaskargard.html
Mer information: Utredningsledare Risto Haimila, tfn. 02951 50730; direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, tfn. 02951 50701

OTKES on saanut valmiiksi tutkinnan, jossa selvitettiin matkustamohenkilökunnan jäsenen tippumista Finnairin A320-lentok...
28/10/2020

OTKES on saanut valmiiksi tutkinnan, jossa selvitettiin matkustamohenkilökunnan jäsenen tippumista Finnairin A320-lentokoneen viereen pysäköidyn porrasauton päältä asematasolle 13.1.2020. Onnettomuuden syyt liittyvät monelta osin puutteelliseen sisäiseen viestintään sekä kollegojen että kentän ja alan toimijoiden välillä. Mm tähän liittyen turvallisuussuosituksia selostuksessa – kannattaa lukaista https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/lentokonemiehistonsisaisessaviestinnassasekaviestinnassalentokenttatoimijoidenjaalantoimijoidenvalillaparannettavaa.html Lisätiedot: Tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta, puh. 02951 50703; Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701, Twitter: @VPNurmi

OTKES har färdigställt en utredning av en olycka som inträffade den 13 januari 2020, där en medlem i kabinpersonalen föll ner på plattan från en trappbil som parkerats bredvid Finnairs flygplan av typen A320. Orsakerna till olyckan har till många delar att göra med bristfällig intern kommunikation samt bristfällig kommunikation mellan såväl kollegor som flygplats- och branschaktörer. https://www.turvallisuustutkinta.fi/sv/index/aktuellt/meddelanden/2020/flygplansbesattningensinternakommunikationsamtkommunikationenmellanflygplatsaktorernaochdeovrigaaktorernaibranschenborforbattras.htmlMer information: Utredningsledare Janne Kotiranta,tfn 02951 50703; Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, tfn 02951 50701, Twitter: @VPNurmi

SIAF has completed the investigation of the fall of a cabin crew member off a staircase vehicle parked next to Finnair’s A320 aircraft down to the apron on 13 January 2020. The causes of the occurrence are in many ways related to deficiencies in internal communications both between colleagues as well as the airport and the other actors in the field. Safety recommendations issued address this and other safety issues – worth a read!https://www.turvallisuustutkinta.fi/en/index/currentissues/releases/2020/roomforimprovementintheinternalcommunicationsofaircrewsaswellascommunicationsbetweenairportoperatorsandotheractorsinthefield.html Further information: Investigator-in-charge Janne Kotiranta, tel. +358 2951 50703; Veli-Pekka Nurmi, Executive Director, Professor, tel. +358 2951 50701, Twitter: @VPNurmi

Kuva, Foto, Photo: Swissport Oy Finland

Saaristomeren alueelle on luotava parempi turvallisuuskulttuuri ja toimintamallit vaaratilanteiden välttämiseksi. Onnett...
13/10/2020

Saaristomeren alueelle on luotava parempi turvallisuuskulttuuri ja toimintamallit vaaratilanteiden välttämiseksi. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta 13.11.2019 Saaristomerellä tapahtuneen Finnlines-Oyj:n ropax-alus M/s Finnswanin ja Suomen Lauttaliikenne Oy:n maantielautta L/a Merguksen vaaratilanteesta on julkaistu. Tänään julkaistussa raportissa kuitenkin suosituksia turvallisuusyhteistyötä eri toimijoiden välillä, valvontaa ja tiedon jakamista, operatiivisia toimintamalleja, riskiarvioita ja tietojärjestelmiä, liikenneilmoituskäytäntöjä sekä ohjaamo- ja komentosiltaergonomiaa koskien. Kannattaa lukea! https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2020/m2019-03kahdenmatkustaja-aluksenyhteentormaamisvaara13.11.2019saaristomerellaropax-alusfinnswanjamaantielauttamergus.html
Lisätiedot:
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701 Twitter: @VPNurmi
Tutkintaryhmän johtaja Ilkka Kervinen, puh. 02951 50750 Twitter: @IlkkaKervinen

Säkerhetskulturen och verksamhetsmodellerna för att undvika farliga situationer måste förbättras på Skärgårdshavets område. Olycksutredningscentralens utredning av tillbudet mellan Finnlines Abp:s ropax-fartyg M/s Finnswan och Finlands Färjetrafik Ab:s landsvägsfärja M/s Mergus som inträffade på Skärgårdshavet den 13 november 2019 är klar. OTKES ger rekommendationerna som gäller säkerhetssamarbete mellan olika aktörer, övervakning och informationsförmedling, operativa verksamhetsmodeller, riskbedömningar och datasystem, trafikanmälningsförfaranden samt ergonomin i styrhytten och på kommandobryggan. Värd att läsa!https://www.turvallisuustutkinta.fi/sv/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2020/m2019-03riskforkollisionmellantvapassagerarfartygpaskargardshavet13.11.2019ropax-fartygetfinnswanochlandsvagsfarjanmergus.html
Mer information:
Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, tfn 02951 50701 Twitter: @VPNurmi
Chef för utredningskommissionen Ilkka Kervinen, tfn 02951 50750 Twitter: @IlkkaKervinen

Better safety culture and operating models for avoiding risks required in the Archipelago Sea. The Safety Investigation Authority’s investigation of the incident between Finnlines Ltd’s RoPax ferry M/s Finnswanin and Finferries’ road ferry L/a Mergus in the Archipelago Sea on 13 November 2019 has been completed. In the final report SIAF gives recommendations that concern safety cooperation between the operators, monitoring and sharing information, operating models, risk assessments and information systems, traffic report practices, and bridge ergonomics. https://www.turvallisuustutkinta.fi/en/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2020/m2019-03riskofcollisionbetweentwopassengershipsinthearchipelagoseaon13november2019theropaxferryfinnswanandtheroadferrymergus.html
Further information:
Veli-Pekka Nurmi, Director, Professor, tel. +358 2951 50701 Twitter: @VPNurmi
Ilkka Kervinen, Head of investigation team, tel. +358 2951 50750 Twitter: @IlkkaKervinen

Kuva/Foto/Photo: Finnlines

13/10/2020
Mergus/Finnswan vaaratilanne

Tässä havainnoillistava videoa tänään julkaistusta tutkintaselostuksesta koskien Finnswanin & Mergusin läheltä piti tilanteesta. - Kah­den mat­kus­ta­ja-aluk­sen yh­teen­tör­mää­mis­vaa­ra 13.11.2019 Saa­ris­to­me­rel­lä; ro­pax-alus Finnswan ja maan­tie­laut­ta Mer­gus. Kiitokset Finnlinesille videosta! (Edits Otkes)

Jyväskylässä 10.7.2020 syttyneen laajan kerrostalopalon tutkinta on edennyt - senioritalon palo-osastoinneissa ja paloka...
08/10/2020

Jyväskylässä 10.7.2020 syttyneen laajan kerrostalopalon tutkinta on edennyt - senioritalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa puutteita. Tänään julkaistussa tiedotteessa lisää asiasta: https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/jyvaskylansenioritalonpalo-osastoinneissajapalokatkoissapuutteita.html

Lisätiedot:
Tutkinnanjohtaja Kai Valonen p. 02951 50707, Twitter @KValonen
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701, Twitter @VPNurmi

Kuvat: Kai Valonen / OTKES

Paikkatutkintaa on saatu tänään Naantalissa hyvin eteenpäin. Kaikki ovat olleet avuliaita. Tässä vielä perjantaitunnelmi...
25/09/2020

Paikkatutkintaa on saatu tänään Naantalissa hyvin eteenpäin. Kaikki ovat olleet avuliaita. Tässä vielä perjantaitunnelmia paikkatutkinnasta. Näin se rakentuu, tarkentuu ja etenee. Tästä on hyvä jatkaa. #onnettomuustutkijantyö

OTKES on käynnistänyt tänään varsinaisen tutkinnan M/S Amorellan pohjakosketukseta https://www.turvallisuustutkinta.fi/f...
24/09/2020
M2020-02 M/S Amorellas bottenkänning i Ålands skärgård 20.9.2020 - Onnettomuustutkintakeskus

OTKES on käynnistänyt tänään varsinaisen tutkinnan M/S Amorellan pohjakosketukseta https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/m2020-02msamorellanpohjakosketusahvenanmaansaaristossa20.9.2020.html
________________________________________________________________________

Olycksutredningscentralen har beslutat att inleda en utredning med anledning av M/S Amorellas bottenkänning. https://www.turvallisuustutkinta.fi/sv/index/aktuellt/meddelanden/2020/m2020-02msamorellasbottenkanningialandsskargard20.9.2020.html

OTKESin tutkijat hoitamassa M/S Amorellan paikkatutkintaa Ahvenanmaalla. Näin tutkintaa rakennetaan. Palataan asiaan!OTK...
24/09/2020

OTKESin tutkijat hoitamassa M/S Amorellan paikkatutkintaa Ahvenanmaalla. Näin tutkintaa rakennetaan. Palataan asiaan!

OTKES utredare på Åland. Olycksutredning funkar på det sättet. Vi återkommer!

Kuvat/foton: OTKES

Merivoimat antaa OTKESille virka-apua MS/Amorellan pohjakosketuksen tutkinnassa auttaen vedenalaisessa dokumentoinnissa....
24/09/2020

Merivoimat antaa OTKESille virka-apua MS/Amorellan pohjakosketuksen tutkinnassa auttaen vedenalaisessa dokumentoinnissa. Hienoa, että meillä saadaan resursseja näin hyödynnettyä eri yhteiskunnan toiminnoissa. https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/merivoimatantaaotkesillevirka-apuamsamorellantutkinnanvedenalaisessadokumentoinnissa.html

Lisätiedot: Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701

Kuva: OTKES
_________________________________________________________________________

Marinen hjälper OTKES med undervattensdokumentering. Vad fint att resurserna utnyttjas mångsidigt i olika samhällsfunktioner på det sättet. https://www.turvallisuustutkinta.fi/sv/index/aktuellt/meddelanden/2020/marinengenomforundervattensdokumenteringienlighetmedbegaranomhandrackning.html

Mer info: Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, tfn. 02951 50701

Foto: OTKES

OTKES julkaisi aamulla vaihtotöiden teematutkinnan raportin. Vaihtotöissä sattuu vuosittain paljon onnettomuuksia ja vaa...
22/09/2020

OTKES julkaisi aamulla vaihtotöiden teematutkinnan raportin. Vaihtotöissä sattuu vuosittain paljon onnettomuuksia ja vaaratilanteita ja OTKES antaakin turvallisuussuosituksia tilanteen parantamiseen. Hienoa, että niin moni alan toimija oli paikalla kuuntelemassa! https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/vaihtotyoonnettomuudetja-vaaratilanteetvalitettavanyleisia-vaihtotoidenyleistaturvallisuuttaonmahdollistaparantaa.html
Lisätiedot:
Tutkinnanjohtaja Esko Värttiö, puh. 02951 50708
Tutkintaryhmän johtaja Lasse Laatta, puh. 02951 50709
_____________________________________________________________________

OTKES publicerade idag rapporten om temautredning gällande olyckor och tillbud i samband med växlingsarbete. Varje år inträffar ett stort antal olyckor och tillbud i samband med växlingsarbete. OTKES ger rekommendationer för att förbättra säkerheten vid växlingsarbete. https://www.turvallisuustutkinta.fi/sv/index/aktuellt/meddelanden/2020/olyckorochtillbudisambandmedvaxlingsarbetearbeklagligtvanliga-mojligtattforbattradenallmannasakerhetenvidvaxlingsarbete.html
Mer information:
Utredningsledare Esko Värttiö, tfn 02951 50708
Chef för utredningskommissionen Lasse Laatta, tfn 02951 50709
_________________________________________________________________________

SIAF published this morning its report on the theme investigation concerning accidents and hazards occurring during shunting work. A high number of hazards and accidents take place evert year in shaunting work and SIAF gives nine safety recommendations to improve safety in this field. https://www.turvallisuustutkinta.fi/en/index/currentissues/releases/2020/shuntingaccidentsandhazardsareregrettablycommon-theoverallsafetyofshuntingoperationscanbeimproved.html
Further information:
Esko Värttiö, Investigator-in-Charge, tel. +358 2951 50708
Lasse Laatta, Head of Investigation Team, tel. +358 2951 50709

Estonia-aineisto on toimitettu 9.9.2020 OTKESista Kansallisarkistoon. Aineiston järjestämisessä tulee menemään aikaa, si...
09/09/2020

Estonia-aineisto on toimitettu 9.9.2020 OTKESista Kansallisarkistoon. Aineiston järjestämisessä tulee menemään aikaa, sillä sitä on monta laatikollista. Tietopyynnöt tulee kuitenkin jatkossa toimittaa Kansallisarkistoon.

OTKES har överlitit Estonia arkivmateriel till Riksarkivet den 9.9.2020. Det finns mycket materiel, alltså kommer det att ta tid att gå igenom materiellet. Alla informationsförfrågningar görs i framtiden på Riksarkivet.

Estonia files have been transferred from SIAF to the National Archives on Sep 9, 2020. It will take time to organize the files and go through them. All future inquiries should be addressed to the National Archives.

Valtioneuvosto asetti eilen 3.9.2020 OTKESin yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta ...
04/09/2020
Riippumaton tutkintaryhmä selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia -

Valtioneuvosto asetti eilen 3.9.2020 OTKESin yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa.⁣

Ryhmän jäsenet:

tutkintaryhmän johtaja, johtava tutkija Kai Valonen, OTKES
valtiotieteiden maisteri Elli Flen, itsenäinen ammatinharjoittaja
filosofian maisteri Ilona Hatakka, Suomen Punainen Risti
lääketieteen tohtori, professori Pentti Huovinen, Turun yliopisto
psykologian tohtori, dosentti Sirkku Laapotti, itsenäinen ammatinharjoittaja
oikeustieteen tohtori, professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto
hallintotieteiden tohtori, professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto
valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen, itsenäinen ammatinharjoittaja
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/riippumaton-tutkintaryhma-selvittamaan-koronapandemiasta-johtuneita-toimia

Lisätiedot: Tutkintaryhmän johtaja Kai Valonen, puh. 029 515 0707

__________________________________________________________________________

Statsrådet tillsatte igår i anslutning till Olycksutredningscentralen en oberoende utredning för att undersöka de åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin i Finland.⁣

Medlemmer - ovannämnd.

Valtioneuvosto asetti tänään Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa.

03/09/2020
Riippumaton tutkintaryhmä selvittämään koronapandemiatoimia 3.9.2020

Valtioneuvosto asettaa OTKESin yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiatoimia.

Tiedotustilaisuus torstaina 3.9. n. klo 13.30.

Paikalla tilaisuudessa @MarinSanna ja @anna_maja sekä @VPNurmi ja @KValonen

@valtioneuvsto @OTKES_SIAF #turvallisuustutkinta #Ptutkinta #korona
.
Linkki streamiin: https://youtu.be/Jmt03hvOCNU

Valtioneuvosto asettaa Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa. Paikal...

Laskuvarjohyppääjiä kuljettaneen Cessna U26A:n lentoonlähtö epäonnistui 8.8.2020 Immolassa, kun kone lähti ilmaan liian ...
27/08/2020

Laskuvarjohyppääjiä kuljettaneen Cessna U26A:n lentoonlähtö epäonnistui 8.8.2020 Immolassa, kun kone lähti ilmaan liian pienellä nopeudella ja joutui tekemään pakkolaskun. Onnettomuudesta aiheutui yksi vakava ja viisi lievää loukkaantumista ja kone vaurioitui. Tässä linkki tänään julkaistuun alustavan tutkinnan raporttiin https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/ilmailuonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2020/l2020-e3laskuvarjohyppaajiakuljettaneenlentokoneenepaonnistunutlentoonlahtoimmolassa8.8.2020.html

Lisätiedot:
Tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta, puh 029 515 0703
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh 029 515 0701

Kuvat: Koneen lentäjän ottamia

21/08/2020

Onnettomuustutkintakeskuksen kotisivut ovat saaneet uuden ilmeen. Käykää ihmeessä tutustumassa: https://turvallisuustutkinta.fi/fi/

#turvallisuustutkinta #OTKES

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES's cover photo
20/08/2020

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES's cover photo

17/08/2020
M2020-E1 Huviveneen ja lossin törmääminen Velkualla 24.7.2020 - Onnettomuustutkintakeskus

Alustava tutkinta huviveneen ja lossin törmäyksestä Velkualla 24.7.2020 on valmistunut. Tapahtuneesta ei aloitettu varsinaista tutkintaa. https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2020/m2020-e1huviveneenjalossintormaaminenvelkualla24.7.2020.html

Lisätiedot: tutkinnanjohtaja Ilkka Kervinen p. 02951 50750; johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701

Alustava tutkinta huviveneen ja lossin törmäämisestä Velkualla 24.7.2020 on valmistunut. Onnettomuudessa huvivene ei havainnut lossia vaan ajoi lossin eteen. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilö- tai ympäristövahinkoja.

12/08/2020
Y2020-02 Yleisötapahtumassa tapahtunut onnettomuus Hangon satamassa 8.8.2020 - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus on nimennyt tutkintaryhmän ja käynnistänyt varsinaisen tutkinnan Hangossa 8.8. tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa kisavene törmäsi katsojaveneeseen yleisötapahtuman aikana. https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/aloitetuttutkinnattiedotteet/y2020-yleisotapahtumassatapahtunutonnettomuushangonsatamassa8.8.2020.html

Lisätiedot: johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701

Olycksutredningscentralen har utsett ett utredningsteam och inlett en utredning av den olyckan som inträffade i Hangö den 8 augusti 2020. https://turvallisuustutkinta.fi/sv/index/ajankohtaista/aloitetuttutkinnattiedotteet/y2020-yleisotapahtumassatapahtunutonnettomuushangonsatamassa8.8.2020.html

Ytterligare information: Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, tfn 02951 50701

#turvallisuustutkinta #OTKES #yleisötapahtumat

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Poker Run Hanko 2020 -yleisötapahtumassa tapahtuneesta onnettomuudesta sekä siihen johtaneista tapahtumista.

Osoite


Yleistä tietoa

Tämä on Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) virallinen Facebook-sivusto, jolla jaamme turvallisuustutkintaan liittyviä tietoja, kuvia ja videoita. Pyrimme vastaamaan turvallisuustutkintaa koskeviin kysymyksiin nopeasti. Suuronnettomuus- ja vakavien onnettomuuksien tilanteissa Facebook-sivuston kysymyksiin vastaaminen saattaa viipyä. Asiallisen keskustelun toivotamme tervetulleeksi, asiattomat, loukkaavaa kielenkäyttöä tai kaupallista sisältöä sisältävät viestit poistamme. OTKES ei vastaa käyttäjien linkityksestä tai niiden sisällöstä.

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Onnettomuustutkintakeskus - OTKES :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Onnettomuustutkintakeskus - OTKES :lle:

Videot

Kommentit

TURVALLISESTA ELÄMÄSTÄ TYKKÄÄVÄN KYSYMYS: Onko #OTKES tehnyt koskaan systemaattista tutkimusta teidän tekemien suositusten todellisesta ja pitkäaikaisesta toteutumisesta? Uutisissa juuri kerrottiin Konginkankaan onnettomuuden tutkinnan perusteella teidän tekemistä suosituksista. Suositukset otettiin yhteiskunnassa vakavasti ja tehtiin turvallisuutta parantavia muutoksia. Kun muutokset olivat toteutuneet, niin ne kirjattiin tehdyiksi. Pian tuli aika, että oli tarve alata säästämään ja säästö kohdistui juuri samoihin asioihin. Tulisiko kehittää suojamekanismi, jolla lainsäädännön muutoksien perusteluosiossa hälyttäisi, mikäli muutos aiheuttaa ristiriitaa todennetun turvallisuuteen vaikuttavan asian kanssa. Mekanismin avulla päättäjillä olisi helpompi tehdä tietoisia päätöksiä. #turvallisuus Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus - OTKES
Meneekö Vaasan TUI- lentokoneen hätälasku tutkintaan?
Huono näkyvyys takavasemmalle puiden taakse lumipyryssä ja pieni ylämäki ennen raiteita. Jos pysähtyy ei pääse liikkeelle. Ellei pysähdy ei näe junaa. Vaikea kuvitella kuljettajalle haastavampaa paikkaa. Sympatiat kuljettajan puolella, vaikka raati löytäisi virheitä.