Valtioneuvosto

Valtioneuvosto Tietoa, uutisia, kuvia ja videoita valtioneuvoston päätöksistä ja työstä. Valtioneuvostossa on nykyisin 12 ministeriötä.

Valtioneuvostolla tarkoitetaan toisaalta pääministerin ja ministereiden muodostamaa yleistä hallintovaltaa käyttävää toimielintä eli Suomen hallitusta, ja toisaalta valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa hallitus- ja hallintoasioiden päätöksentekoelintä. Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yh

teensovittamisesta. Pääministeri johtaa asioiden käsittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa ja on lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Facebook-sivumme ei ole virallinen asioiden vireillepanokanava. Virallisissa asioissa ota yhteyttä ministeriön kirjaamoon ([email protected]).

****************

Med statsrådet avses å ena sidan det organ som utövar allmän regeringsmakt och som består av statsministern och ministrarna och, å andra sidan, det organ för beslutsfattandet i regerings- och förvaltningsärenden som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna. Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och handläggningen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas. Statsministern leder handläggningen av ärenden vid statsrådets allmänna sammanträde och är ordförande för de lagstadgade ministerutskotten. Statsrådet består numera av 12 ministerier. Varje ministerium svarar inom sitt ansvarsområde för beredningen av de ärenden som hör till statsrådet och för att förvaltningen fungerar som sig bör

Vår Facebook-sida är inte en officiell kanal för att inleda ärenden. I officiella ärenden ska du kontakta ministeriets registratorskontor ([email protected]).

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan nuoriso- ja jengirikollisuuden vastaista toimenpideohjelmaa.Ohjel...
04/09/2023

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan nuoriso- ja jengirikollisuuden vastaista toimenpideohjelmaa.

Ohjelman tulee valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto tekee toimenpideohjelmasta periaatepäätöksen.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen tunnistetaan vakavaksi ongelmaksi. Nuoriso- ja jengirikollisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi hallitus toteuttaa laajan joukon sekä kovia että pehmeitä toimenpiteitä.

Lue lisää:
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/tyoryhma-valmistelemaan-nuoriso-ja-jengirikollisuuden-vastaisia-toimia

🔹🔹🔹🔹

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett åtgärdsprogram mot ungdoms- och gängbrottslighet. Programmet ska vara klart före utgången av 2023. Statsrådet utfärdar ett principbeslut om åtgärdsprogrammet.

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering har den ökade ungdoms- och gängbrottsligheten identifierats som ett allvarligt problem. För att motarbeta och minska ungdoms- och gängbrottsligheten ska regeringen genomföra en lång rad både hårda och mjuka åtgärder.

Den nytillsatta arbetsgruppen ska planera hur de åtgärder för att utveckla lagstiftningen som ingår i regeringsprogrammet ska genomföras och bedömer andra eventuella behov av lagändringar. Åtgärdsprogrammet siktar till att effektivt förebygga ungdoms- och gängbrottslighet, bryta brottsspiralen, utreda brott, skärpa straffen och förverkliga straffansvaret.

Läs mer:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410853/en-arbetsgrupp-ska-bereda-atgarder-mot-ungdoms-och-gangbrottslighet

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan nuoriso- ja jengirikollisuuden vastaista toimenpideohjelmaa. Ohjelman tulee valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto tekee toimenpideohjelmasta periaatepäätöksen.

Valtioneuvosto on hyväksynyt tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.Tiedonannossa k...
31/08/2023

Valtioneuvosto on hyväksynyt tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

Tiedonannossa kirjataan useita toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi. Monet toimista nojaavat hallitusohjelmaan, m***a mukana on myös uusia toimia. Hallitus ohjaa niille riittävät resurssit budjettiriihessään menokehysten puitteissa.

”Hallitus sitoutuu yhdenvertaisuuden edistämiseen laaja-alaisesti ja koko vaalikauden ajan. Rasismille Suomessa ei ole tilaa. Poliittisten päättäjien on näytettävä esimerkkiä turvallisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisessa, ja koko yhteiskunnan panosta tarvitaan”, pääministeri Petteri Orpo sanoi tiedonannon julkistamisen yhteydessä.

Lue lisää:
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/valtioneuvosto-hyvaksyi-tiedonannon-yhdenvertaisuuden-tasa-arvon-ja-syrjimattomyyden-edistamiseksi

🔹 🔹 🔹 🔹

Statsrådet antog meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering.

Meddelandet innehåller flera åtgärder för att främja likabehandling och bekämpa rasism. Många av åtgärderna stöder sig på regeringsprogrammet, men också nya åtgärder tas upp. Regeringen ska vid sina budgetförhandlingar rikta tillräckliga resurser för åtgärderna, inom utgiftsramarna.

”Regeringen förbinder sig att främja likabehandling på bred front och under hela valperioden. Det finns ingen plats för rasism i Finland. De politiska beslutsfattarna måste föregå med gott exempel när det gäller att bygga upp ett tryggt och jämlikt samhälle, och arbetet kräver insatser från hela samhället”, sade statsminister Petteri Orpo i samband med att meddelandet offentliggjordes.

Läs mer:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/statsradet-antog-meddelande-om-framjande-av-likabehandling-jamstalldhet-och-icke-diskriminering

🔹 🔹 🔹 🔹

On 31 August, the Government adopted a statement to Parliament on measures to promote equality, gender equality and non-discrimination in Finnish society.

The statement lists many measures to promote equality and combat racism. Many of them are based on the Government Programme, but the statement also includes new measures. The Government will allocate sufficient resources to these measures in its budget session within the spending limits.

More:
https://valtioneuvosto.fi/en/-//10616/government-adopts-statement-to-parliament-on-promoting-equality-gender-equality-and-non-discrimination

Suomesta lähti elokuun lopussa suuri määrä jätevedenpuhdistamon laitteita Ukrainaan. Apu vastaa merkittävällä tavalla Uk...
31/08/2023

Suomesta lähti elokuun lopussa suuri määrä jätevedenpuhdistamon laitteita Ukrainaan.

Apu vastaa merkittävällä tavalla Ukrainan kesän aikana kasvaneisiin vesihuollon tarpeisiin. Suomi ja EU jatkavat Ukrainan viranomaisten aktiivista tukemista Venäjän hyökkäysten vaikutusten ehkäisemiseksi.

Lue lisää:
https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/suomesta-lahetetty-lisaa-apua-ukrainaan

🔹🔹🔹🔹

I slutet av augusti skickades en stor mängd anordningar för avloppsreningsverk från Finland till Ukraina.

Biståndet svarar på ett betydande sätt mot de under sommaren ökade behoven av vattentjänster i Ukraina. För att förebygga konsekvenserna av Rysslands aggression fortsätter Finland och EU att aktivt stödja de ukrainska myndigheterna.

Läs mer:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410869/mer-bistand-har-skickats-fran-finland-till-ukraina

🔹🔹🔹🔹

Finland sent a large amount of wastewater treatment plant equipment to Ukraine at the end of August.

The equipment will make a significant contribution to helping Ukraine meet its water supply needs, which have grown during the summer. Finland and the EU have continued their active support of the Ukrainian authorities to mitigate the effects of the Russian attacks.

More:
https://valtioneuvosto.fi/en/-//1410869/finland-sends-more-assistance-to-ukraine

Suomesta lähti elokuun lopussa suuri määrä jätevedenpuhdistamon laitteita Ukrainaan. Apu vastaa merkittävällä tavalla Ukrainan kesän aikana kasvaneisiin vesihuollon tarpeisiin. Suomi ja EU jatkavat Ukrainan viranomaisten aktiivista tukemista Venäjän hyökkäysten vaikutusten ehkäisemisek...

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2024 on julkaistu.Menojen loppusumma budjettiehdotuksessa on 87,2 miljardia euroa. Eh...
28/08/2023

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2024 on julkaistu.

Menojen loppusumma budjettiehdotuksessa on 87,2 miljardia euroa. Ehdotus on 10,1 miljardia euroa alijäämäinen.

Valtiovarainministeri käy ministeriökohtaiset neuvottelut talousarvioehdotuksesta 5.–6.9.

Hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 19.–20.9.

https://valtioneuvosto.fi/-//10623/valtion-talousarvioesitys-vuodelle-2024-on-julkaistu

🔹🔹🔹🔹

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2024 har publicerats.

Det slutliga beloppet av utgifterna i budgetförslaget är 87,2 miljarder euro. Förslaget har ett underskott på 10,1 miljarder euro.

Finansministeriet förhandlar om budgetförslaget med varje enskilt ministerium den 5–6 september.

Regeringen behandlar budgetpropositionen vid sin budgetmangling den 19–20 september.

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10623/finansministeriets-forslag-till-statsbudget-for-2024-har-publicerats

🔹🔹🔹🔹

Ministry of Finance publishes draft budget for 2024.

The level of spending included in the draft budget is EUR 87.2 billion in total, with a deficit of EUR 10.1 billion.

The Minister of Finance will hold bilateral discussions on the draft budget with the ministries on 5–6 September.

The Government will discuss the budget proposal at its budget session on 19–20 September.

https://valtioneuvosto.fi/en/-//10623/ministry-of-finance-publishes-draft-budget-for-2024

Hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 19.–20.9. Lisätietoja: Valtiovarainministerin erityisavustaja Jussi Lindgren, puh. 050 576 4611, jussi.lindgren(at)gov.fi Budjettipäällikkö Mika Niemelä, puh. 02955 30525, mika.niemela(at)gov.fi

Pääministeri Petteri Orpo istui sunnuntaina 27.8. ensimmäistä kertaa Kesärannassa politiikan toimittajien tentattavana Y...
27/08/2023

Pääministeri Petteri Orpo istui sunnuntaina 27.8. ensimmäistä kertaa Kesärannassa politiikan toimittajien tentattavana Yleisradion Pääministerin haastattelutunnilla.

Kyseessä on Ylen radio-ohjelma, jonka historia ulottuu syyskuuhun 1962. Tuolloin toimittajien kysymyksiin vastaili pääministeri Ahti Karjalainen.

Pääministerin haastattelutunti on nimensä mukaisesti tunnin mittainen lähetys, jossa pääministeri ja haastattelijat pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin. Haastattelu järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Kuuntele sunnuntain jakso Yle Areenassa:
https://areena.yle.fi/podcastit/1-1494210

🔹 🔹 🔹 🔹

Statsminister Petteri Orpo blev för första gången intervjuad av politiska journalister för Yles radioprogram Statsministerns frågetimme på Villa Bjälbo sondagen den 27 augusti.

Det första programmet sändes i september 1962, då journalisternas frågor besvarades av statsminister Ahti Karjalainen.

Som namnet säger går programmet ut på att statsministern och intervjuarna diskuterar aktuella teman i en timme. I regel sänds Statsministerns frågetimme en gång i månaden.

🔹 🔹 🔹 🔹

On Sunday 27 August, Finland's Prime Minister Petteri Orpo attended his first YLE ‘Hour with the Prime Minister’ radio show, where the nation’s prime minister is quizzed by political journalists at the Prime Minister’s Official Residence.

The first of these programmes from the Finnish Broadcasting Company YLE was aired in September 1962. Back then, the journalists’ questions were directed at Prime Minister Ahti Karjalainen.

The programme is an hour long and covers topical issues of the day. It is normally broadcast once a month.

🇫🇮 🤝 🇸🇪Pääministeri Petteri Orpo tapasi Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin Ruotsin pääministerin kesäasunnolla Harp...
25/08/2023

🇫🇮 🤝 🇸🇪

Pääministeri Petteri Orpo tapasi Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin Ruotsin pääministerin kesäasunnolla Harpsundissa.

Kyseessä oli pääministeri Orpon ensimmäinen vierailu Ruotsissa hänen pääministerikaudellaan. Perinteisesti Suomen ja Ruotsin pääministerit ovat tehneet vierailun naapurimaahan pian nimittämisensä jälkeen.

Pääministerit Orpo ja Kristersson olivat tavanneet tänä kesänä jo aikaisemmin Pohjoismaiden pääministerien kokouksessa Islannissa ja Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä.

🔹🔹🔹🔹

Statsminister Petteri Orpo och Sveriges statsminister Ulf Kristersson träffades i Harpsund fredagen den 25 august.

Det var statsminister Orpos första besök i Sverige som statsminister. Det är tradition att Finlands statsminister reser till Sverige strax efter utnämningen av regeringen.

Orpo och Kristersson hade träffats redan tidigare i somras vid de nordiska statsministrarnas möte på Island och vid Europeiska rådets möte i Bryssel.

🔹🔹🔹🔹

Prime Minister Petteri Orpo and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson met in Harpsund on Friday 25 August.

This was PM Orpo’s first visit to Sweden as Prime Minister. According to tradition, the Finnish Prime Minister usually visits Sweden shortly after the appointment of a new Government.

Orpo and Kristersson had already met twice this summer: first at the meeting of Nordic Prime Ministers in Iceland and then at the European Council in Brussels.

Suomi toimittaa Ukrainaan lisää puolustustarvikeapua. 🇫🇮🤝🇺🇦Tasavallan presidentti päätti asiasta 25.8.2023 valtioneuvost...
25/08/2023

Suomi toimittaa Ukrainaan lisää puolustustarvikeapua. 🇫🇮🤝🇺🇦

Tasavallan presidentti päätti asiasta 25.8.2023 valtioneuvoston esityksestä. Tämä on 18. puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle.

Lähetyksen sisältämien suorituskykyjen korvaamisen arvioidaan maksavan Suomelle noin 94 miljoonaa euroa. Kaikkien Suomen Ukrainalle toimittamien puolustustarvikepakettien korvattava arvo on nyt noin 1,3 miljardia euroa.

https://valtioneuvosto.fi/-/suomi-toimittaa-ukrainaan-lisaa-puolustustarvikeapua

🔹🔹🔹🔹

Finland sänder mer försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Republikens president fattade beslut i ärendet den 25 augusti 2023 på framställning av statsrådet. Det här är den artonde försvarsmaterielhjälpförsändelsen från Finland till Ukraina.

Ersättningen av de kapaciteter som ingår i leveransen beräknas kosta Finland cirka 94 miljoner euro. Ersättningsvärdet av alla försvarsmaterielpaket som Finland levererat till Ukraina uppgår nu till cirka 1,3 miljarder euro.

🔹🔹🔹🔹

Finland will send more defence materiel to assist Ukraine. The President of the Republic decided on the matter on 25 August 2023 on the proposal of the Government. This will be the 18th package of defence materiel to Ukraine.

Replacing the defence materiel capabilities contained in this package will cost Finland an estimated EUR 94 million. The combined replacement value of all defence materiel packages delivered so far is about EUR 1.3 billion.

Suomi lähettää Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua. Tasavallan presidentti päätti asiasta 25.8.2023 valtioneuvoston esityksestä. Tämä on 18. puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle.

🌻🌻🌻  🇺🇦Auringonkukkameri täytti Helsingin ydinkeskustan kadut Ukrainan kansallispäivänä torstaina 24. elokuuta. Pääminis...
24/08/2023

🌻🌻🌻 🇺🇦

Auringonkukkameri täytti Helsingin ydinkeskustan kadut Ukrainan kansallispäivänä torstaina 24. elokuuta.

Pääministeri Petteri Orpo ja tuhannet muut kansalaiset osallistuivat auringonkukkakulkueeseen, jolla osoitettiin tukea ja solidaarisuutta Ukrainalle. Auringonkukka on Ukrainan kansalliskukka.

🔹🔹🔹🔹

Gatorna i Helsingfors stadskärna fylldes av ett hav av solrosor på Ukrainas nationaldag torsdagen den 24 augusti.

Statsminister Petteri Orpo och tusentals andra deltog i en solrosparad för att visa sitt stöd för och sin solidaritet med Ukraina. Solrosen är Ukrainas nationalblomma.

🔹🔹🔹🔹

A sea of sunflowers covered the streets of Helsinki in honour of Ukrainian Independence Day on Thursday 24 August.

Prime Minister Petteri Orpo and thousands of other citizens took part in the sunflower procession showing support and solidarity to Ukraine.

The sunflower is the national flower of Ukraine.

Вітаємо з Днем Незалежності України! 🇺🇦Happy Independence Day, Ukraine! 🇺🇦Hyvää itsenäisyyspäivää Ukraina! 🇺🇦God självst...
24/08/2023

Вітаємо з Днем Незалежності України! 🇺🇦
Happy Independence Day, Ukraine! 🇺🇦
Hyvää itsenäisyyspäivää Ukraina! 🇺🇦
God självständighetsdag, Ukraina! 🇺🇦

У четвер, 24 серпня, на Сенатській площі будуть майоріти прапори України. Підняттям прапора України Уряд Фінляндії демонструє свою підтримку та солідарність з Україною, яка зараз бореться за свою незалежність та територіальну цілісність.

Незмінна підтримка України з боку Фінляндії триватиме стільки, скільки буде потрібно!

🔹🔹🔹🔹

Ukrainan liput liehuvat Senaatintorilla torstaina 24.8. Valtioneuvosto osoittaa liputuksella tukea ja solidaarisuutta Ukrainalle, joka kamppailee parhaillaan itsenäisyytensä ja alueellisen koskemattomuutensa puolesta.

Suomen vankkumaton tuki Ukrainalle jatkuu niin kauan kuin on tarpeen.

🔹🔹🔹🔹

Ukrainska flaggor vajar på Senatstorget torsdagen den 24 augusti. Genom flaggningen visar statsrådet sitt stöd för och sin solidaritet med Ukraina, som för närvarande kämpar för sin självständighet och territoriella integritet.

Finlands orubbliga stöd för Ukraina fortsätter så länge det behövs.

🔹🔹🔹🔹

The Ukrainian flag will fly at Senate Square on Thursday 24 August. The Government wants to show support and solidarity to Ukraine, which is fighting for its independence and territorial integrity.

Finland’s unwavering support to Ukraine will continue for as long as necessary.

Pääministeri Petteri Orpo tapasi Kiovassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin. Pääministeri Orpo korosti, että Suo...
23/08/2023

Pääministeri Petteri Orpo tapasi Kiovassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin. Pääministeri Orpo korosti, että Suomen vahva ja luja tuki Ukrainalle jatkuu.

Pääministeri Orpo ja presidentti Zelenskyi keskustelivat Venäjän laittoman hyökkäyssodan tilanteesta, Suomen poliittisesta ja materiaalisesta tuesta sekä Ukrainan pyrkimyksistä oikeudenmukaisen rauhan aikaansaamiseksi. Esillä olivat myös Ukrainan jälleenrakentaminen, Suomen kehitysyhteistyö Ukrainassa sekä Ukrainan EU- ja Nato-jäsenyyspyrkimykset.

🔹🔹🔹🔹

Statsminister Petteri Orpo träffade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev. Statsministern framhöll att Finlands starka, orubbliga stöd till Ukraina fortsätter.

Statsminister Orpo och president Zelenskyj diskuterade det aktuella läget i fråga om Rysslands olagliga anfallskrig, Finlands politiska och materiella stöd till Ukraina samt Ukrainas ansträngningar för en rättvis fred. De diskuterade också Ukrainas återuppbyggnad, Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina samt Ukrainas ambition att bli medlem i EU och Nato.

🔹🔹🔹🔹

Prime Minister Petteri Orpo met with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Kyiv. In his meeting with Zelenskyy, Orpo stressed that Finland’s strong and unwavering support to Ukraine would continue.

Prime Minister Orpo and President Zelenskyy discussed the current state of Russia’s illegal war of aggression, Finland’s political and material support to Ukraine, and Ukraine’s efforts to achieve a just peace. They also discussed reconstruction, Finland’s development cooperation in Ukraine and Ukraine’s aspirations for EU and NATO membership.

📸 Finnish Government / President Office, Ukraine

Valtioneuvosto kunnioittaa torstaina 24. elokuuta vietettävää Ukrainan kansallispäivää liputtamalla Ukrainan lipuilla Se...
23/08/2023

Valtioneuvosto kunnioittaa torstaina 24. elokuuta vietettävää Ukrainan kansallispäivää liputtamalla Ukrainan lipuilla Senaatintorilla ja ulkoministeriön Merikasarmilla, joka myös valaistaan kansallispäivän iltana Ukrainan lipun värein sinikeltaiseksi.

Pääministeri Petteri Orpo ja ulkoministeri Elina Valtonen osallistuvat torstaina UNITED FOR UKRAINE – UNITED FOR PEACE -tapahtumaan, jonka järjestävät Helsingin seurakuntayhtymä, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ja Mothersforpeace ry.

Valtioneuvosto osoittaa huomioinneilla tukea ja solidaarisuutta Ukrainalle, joka kamppailee parhaillaan itsenäisyytensä ja alueellisen koskemattomuutensa puolesta.

Suomi tukee Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi joutunutta Ukrainaa sekä sen sodasta kärsiviä naapurimaita monin tavoin. Vuoden 2022 helmikuun jälkeen Suomi on tukenut Ukrainaa yli miljardilla eurolla. Suomen vankkumaton tuki Ukrainalle jatkuu niin kauan kuin on tarpeen.

https://valtioneuvosto.fi/-//10616/valtioneuvosto-liputtaa-ukrainan-kansallispaivan-kunniaksi-torstaina-24.8

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Statsrådet uppmärksammar Ukrainas nationaldag torsdagen den 24 augusti genom att flagga med ukrainska flaggor på Senatstorget och vid utrikesministeriets huvudbyggnad Sjöekipaget, som på kvällen också ska lysas upp i blått och gult, färgerna i den ukrainska flaggan.

Statsminister Petteri Orpo och utrikesminister Elina Valtonen deltar på torsdagen i evenemanget United for Ukraine – United for Peace, som arrangeras av Helsingfors kyrkliga samfällighet, ukrainska föreningen i Finland Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry och föreningen Mothersforpeace ry.

Genom att uppmärksamma dagen visar statsrådet sitt stöd för och sin solidaritet med Ukraina, som för närvarande kämpar för sin självständighet och territoriella integritet.

Finland stöder på flera olika sätt Ukraina som drabbats av Rysslands anfallskrig och de grannländer som också lider av kriget. Finland har stött Ukraina med över en miljard euro sedan februari 2022. Finlands orubbliga stöd för Ukraina fortsätter så länge det behövs.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

In honour of Ukrainian Independence Day on Thursday 24 August, the Government will fly the Ukrainian flag at Senate Square and at the Ministry for Foreign Affairs’ main building Merikasarmi, which will also be illuminated in blue and yellow in the evening.

That same day, Prime Minister Petteri Orpo and Minister for Foreign Affairs Elina Valtonen will take part in the UNITED FOR UKRAINE – UNITED FOR PEACE event organised by the Lutheran Parish Union of Helsinki, the Ukrainian Association in Finland and Mothersforpeace.

The Government wants to show its support for and solidarity with Ukraine, which is fighting for its independence and territorial integrity.

Since the start of Russia’s aggression, Finland has found many ways to support Ukraine and its neighbouring countries that are also affected by the war. Since February 2022, Finland has supported Ukraine with more than EUR one billion. Finland’s unwavering support to Ukraine will continue for as long as necessary.

Valtioneuvosto kunnioittaa torstaina 24. elokuuta vietettävää Ukrainan kansallispäivää liputtamalla Ukrainan lipuilla Senaatintorilla ja ulkoministeriön Merikasarmilla, joka myös valaistaan kansallispäivän iltana Ukrainan lipun värein sinikeltaiseksi.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 6 500 henkilöllä viime vuoden heinäkuusta. Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun l...
22/08/2023

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 6 500 henkilöllä viime vuoden heinäkuusta.

Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa yhteensä 278 700, 14 000 enemmän kuin edellisessä kuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 50 100. Kaikkiaan heinäkuussa oli avoinna 101 800 työpaikkaa, mikä on 59 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Lue lisää:
https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/tyottomia-tyonhakijoita-heinakuussa-278-700

🔹🔹🔹🔹

Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 6 500 personer jämfört med juli i fjol. Det anmäldes 50 100 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det i juli 101 800 lediga jobb, vilket är 59 200 färre än för ett år sedan.

Läs mer:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410877/i-juli-fanns-det-278-700-arbetslosa-arbetssokande

🔹🔹🔹🔹

The number of unemployed jobseekers rose by 6,500 from July of last year. The number of new vacancies reported totalled 50,100. In all, the number of unfilled vacancies in July was 101,800, which is 59,200 fewer than a year ago.

More:
https://valtioneuvosto.fi/en/-//1410877/278-700-unemployed-jobseekers-in-july

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 6 500 henkilöllä viime vuoden heinäkuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 50 100. Kaikkiaan heinäkuussa oli avoinna 101 800 työpaikkaa, mikä on 59 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

”Rasismi ei kuulu Suomeen, ja hallitus ei hyväksy sitä missään muodossa."Pääministeri Petteri Orpon hallitus keskusteli ...
16/08/2023

”Rasismi ei kuulu Suomeen, ja hallitus ei hyväksy sitä missään muodossa."

Pääministeri Petteri Orpon hallitus keskusteli sisäisessä seminaarissa keskiviikkona 16. elokuuta toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

”Kävimme perusteellisen ja hyvän keskustelun työryhmän valmistelun pohjalta. Kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet hakemaan ratkaisuja ja edistämään yhdenvertaisuutta Suomessa”, sanoi pääministeri Orpo hallituksen seminaarin jälkeen.

Lue lisää:
https://valtioneuvosto.fi/-//10616/hallitus-keskusteli-tiedonannosta-yhdenvertaisuuden-tasa-arvon-ja-syrjimattomyyden-edistamiseksi

🔹🔹🔹🔹

Statsminister Petteri Orpos regering diskuterade åtgärder för att främja likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället vid ett internt seminarium onsdagen den 16 augusti.

🔹🔹🔹🔹

At an internal seminar on Wednesday 16 August, Prime Minister Petteri Orpo's Government discussed measures to promote equality and non-discrimination in Finnish society.

Idag firar vi Tove Jansson och den finländska konsten! 🇫🇮⁣⁣Tove Jansson (1914–2001) var såväl författare, konstnär som s...
09/08/2023

Idag firar vi Tove Jansson och den finländska konsten! 🇫🇮⁣

Tove Jansson (1914–2001) var såväl författare, konstnär som serietecknare. Hennes verk har översatts till över 50 språk. ⁣

Den 9 augusti är Janssons födelsedag. Inrikesministeriet har sedan 2020 rekommenderat flaggning på dagen.

🔹🔹🔹🔹⁣

Hyvää Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää! 🇫🇮⁣

Tove Jansson (1914–2001) loi uransa kirjailijana, taidemaalarina, pilapiirtäjänä ja sarjakuvataiteilijana. Hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielelle. ⁣
9.8. on Janssonin syntymäpäivä. Sisäministeriö on suositellut liputusta vuodesta 2020.

Lintuinfluenssatartunnat lemmikkieläimillä ovat harvinaisia. Suomessa ei toistaiseksi yhtäkään todettua tartuntaa.Sällsy...
28/07/2023

Lintuinfluenssatartunnat lemmikkieläimillä ovat harvinaisia. Suomessa ei toistaiseksi yhtäkään todettua tartuntaa.

Sällsynt med fågelinfluensa hos sällskapsdjur, tills vidare inga konstaterade fall i Finland.

Lintuinfluenssatartunnat ovat lemmikeillä hyvin harvinaisia. Suomen luonnonlinnuissa tällä hetkellä leviävä virus ei ole tartuttanut vielä tiedettävästi yhtäkään lemmikkieläintä. Vaikka tartunnan riski on pieni, kannattaa kissat ja koirat kuitenkin pitää erossa sairasta ja kuolleista luonnonlinnuista niillä aluilla, joilla on todettu lintuinfluenssaa luonnonlinnuissa.

Mikäli lemmikki on päässyt riepottelemaan tai syömään kuollutta tai sairastunutta luonnonlintua ja lemmikin yleisvointi heikkenee, on syytä hakeutua eläinlääkärin hoitoon.

Lue lisää lintuinfluenssasta Ruokaviraston verkkosivustolta: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/lintuinfluenssa/

--------

Fågelinfluensa är mycket ovanligt hos sällskapsdjur. Det virus som för närvarande sprids bland vilda fåglar i Finland har veterligen ännu inte smittat ett enda sällskapsdjur. Även om risken för smitta är liten lönar det sig ändå att hålla katter och hundar åtskilda från sjuka och döda vilda fåglar på de områden där fågelinfluensa har konstaterats.

Det är skäl att uppsöka veterinär om sällskapsdjurets allmäntillstånd försämras efter att det slitit i eller ätit en död eller insjuknad vild fågel.

Läs mer om fågelinfluensa på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/fagelinfluensa/

Suomessa on todettu tänä kesänä poikkeuksellisen suuria, lintuinfluenssaviruksen aiheuttamia lintujen joukkokuolemia. Li...
26/07/2023

Suomessa on todettu tänä kesänä poikkeuksellisen suuria, lintuinfluenssaviruksen aiheuttamia lintujen joukkokuolemia.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen tai ihmisestä toiseen.

Ihminen voi saada lintuinfluenssatartunnan sairastuneista ja kuolleista linnuista tai muista villieläimistä sekä niiden eritteillä tahriintuneista pinnoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ohjeistaa, kuinka ihmiset voivat omalla toiminnallaan ehkäistä lintuinfluenssatartuntoja.

Ruokavirasto - Livsmedelsverket seuraa lintuinfluenssan esiintymistä Suomen luonnonvaraisissa linnuissa ja torjuu taudin leviämistä eläintiloilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote:
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/luonnonvaraisissa-linnuissa-on-runsaasti-lintuinfluenssaa

🔹🔹🔹🔹

I sommar har det bland vilda fåglar i Finland konstaterats exceptionellt stor massdöd på grund av fågelinfluensaviruset.

Fågelinfluensavirusen smittar inte lätt till människan eller mellan människor.

Människan kan smittas av fågelinfluensaviruset via sjuka eller döda fåglar eller andra vilda djur, eller ytor som kontaminerats med deras sekret. Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar om hur man kan förebygga smitta av fågelinfluensa genom sitt eget agerande.

Livsmedelsverket följer förekomsten av fågelinfluensa bland Finlands vilda fåglar och bekämpar virusets smittspridning på djurgårdar.

Pressmeddelande:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1271139/manga-fall-av-fagelinfluensa-hos-vilda-faglar

Suomessa on todettu tänä kesänä poikkeuksellisen suuria, lintuinfluenssa A(H5) –viruksen aiheuttamia lintujen joukkokuolemia. Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen tai ihmisestä toiseen.

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille, sekä avun v...
25/07/2023

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille, sekä avun vastaanottamista Suomeen.

Tänä vuonna valmiussiirtoja toteutetaan Portugalin lisäksi Kreikassa ja Ranskassa. Valmiussiirtoihin osallistuu pelastajia useista eri EU:n jäsenmaista.

🔹🔹🔹🔹

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning, samt mottagande av bistånd i Finland.

I år genomförs beredskapsförflyttningar förutom i Portugal också i Grekland och Frankrike.

Suomi valmistautuu lähettämään sisäministeriön päätöksellä Portugaliin 48 pelastustyöntekijää auttamaan maastopalojen hallinnassa. Pelastusopisto toimii lähetettävien pelastustyöntekijöiden työnantajana.

Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa yhteensä 264 700. Se on 4 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 25 800 ene...
25/07/2023

Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa yhteensä 264 700. Se on 4 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 25 800 enemmän kuin edellisessä kuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuun aikana 61 500 eli 32 800 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen trendi oli 7,1 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/tyottomia-tyonhakijoita-kesakuussa-264-700

🔹🔹🔹🔹

I slutet av juni fanns det sammanlagt 264 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 900 fler än förra året och 25 800 fler än den föregående månaden.

Under juni månad anmäldes det 61 500 nya lediga jobb, dvs. 32 800 färre än i juni i fjol.

Enligt Statistikcentralen trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410877/i-juni-fanns-det-264-700-arbetslosa-arbetssokande

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 4 900 henkilöllä viime vuoden kesäkuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 61 500. Kaikkiaan kesäkuussa oli avoinna 123 900 työpaikkaa, mikä on 65 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Suomi peruu Venäjän Turun-pääkonsulaatin toimiluvan⁣⁣.⁣⁣TP-UTVA totesi Venäjän 6.7. tekemän ilmoituksen Suomen Pietarin-...
19/07/2023

Suomi peruu Venäjän Turun-pääkonsulaatin toimiluvan⁣⁣.
⁣⁣
TP-UTVA totesi Venäjän 6.7. tekemän ilmoituksen Suomen Pietarin-pääkonsulaatin sulkemisesta olleen epäsymmetrinen vastatoimi Suomen aiemmin ilmoittamille karkotuksille. ⁣⁣
⁣⁣
Vastatoimena Suomi peruu Venäjän Turun-pääkonsulaatin toimiluvan 1.10.2023 alkaen.⁣⁣
⁣⁣
Tiedote:
https://valtioneuvosto.fi/-//10616/tp-utva-ssa-esilla-suomen-ja-venajan-diplomaattiset-edustustot-seka-hallituksen-ulko-ja-turvallisuuspoliittisen-selonteon-valmistelu
⁣⁣
🔹🔹🔹🔹⁣⁣
⁣⁣
Finland återkallar verksamhetstillståndet för Rysslands generalkonsulat i Åbo⁣⁣.
⁣⁣
TP-UTVA konstaterade att det beslut att stänga Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg som Ryssland meddelade den 6 juli var en asymmetrisk motaktion till de utvisningsbeslut som Finland meddelat tidigare. ⁣⁣
⁣⁣
Som motaktion Finland ska återkalla verksamhetstillståndet för Rysslands generalkonsulat i Åbo från och med den 1 oktober 2023.⁣⁣

Pressmeddelande:
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/republikens-president-och-utrikes-och-sakerhetspolitiska-ministerutskottet-diskuterade-finlands-och-rysslands-diplomatiska-beskickningar-samt-beredningen-av-regeringens-utrikes-och-sakerhetspolitiska-redogorelse
⁣⁣
⁣🔹🔹🔹🔹⁣
⁣⁣
Finland withdraws consent for Russia to operate its consulate general in Turku⁣⁣.
⁣⁣
The President and the Ministerial Committee on Foreign and Security Policy noted that Russia’s announcement of the closure of Finland’s Consulate General in St. Petersburg was an asymmetric response to Finland’s earlier announcement of expulsions. ⁣⁣
⁣⁣
The President and the Ministerial Committee agreed that Finland would respond by withdrawing consent for Russia to operate its consulate general in Turku as of 1 October 2023.⁣⁣

Press release:
https://valtioneuvosto.fi/en/-//10616/president-and-ministerial-committee-on-foreign-and-security-policy-discuss-diplomatic-missions-of-finland-and-russia-and-preparation-of-government-report-on-finnish-foreign-and-security-policy

Address

SnellmaninKatu 1
Helsinki
00023

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Valtioneuvosto posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Valtioneuvosto:

Videos

Share


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

Bitcoinin hiilijalanjälki on mittava. Lohkoketjun ylläpitoon kuluu vuositasolla jopa 120 terawattituntia sähköä. Suomen sähkönkulutus oli vuonna 2019 noin 86 terawattituntia.
§., "Niinhän nämä meidän ohjelmat kulkevat, ja kaikki älykkäät toimijat uskovat teidän Valtioneuvosto väkeen, sekä pyramidirakenteen huipulla ollessanne, tekin saatte pitkän iän eliniänodotteen itsellenne, siis mikäpä tässä on +100 vuotta ikää odotellessa, kun kukaan järkevä ja älykäs toimija ette ole tekojanne toistenne tiellä" … … …

§., "Hyvät Valtioneuvosto osaajat, meidän ja teidän lainsäädännöllinen osaaminen edistyy kyllä kaikessa rauhassa, kunhan annatte tilaa sen tekemiseen, siis me kyllä saamme uusi Pyörähtävä Laki olevan uuden lainvoimaisen osaamisen lentoon, ja siihen toimiin valjastamme kaikki kynnelle kykenevät toimijat, siis teidät" … … …

§., "Meidän poliisien ja tuomareiden ravistelevat toimet on otettu kiitollisena vastaan uudessa lainvoimaisessa osaamisessamme, ja enää ei poliiseja sorsita heidän työnsä velvollisuuksien vuoksi syystään" … … …

§., "Me kyllä käytämme taiteellisen tason sanoja, kuten vanha laki on torso ja kykenemätön asioidenkäsittelyssään, kun taas Lex leijonanainen on Suomessa erinomaisessa pauloissaan ja kuosissaan, kiitos siitä vastuisiinne, toteaa Lion King" … … …

§., "Kuningatar leijonanainen on uusista assosiaatioyhteyksistä erittäin tyytyväinen, sillä niissä ei olla havaittu ei toivottuja rakenteellisia tapahtumiakaan, siis antakaamme Amerikkalaisten tehdä työnsä onnistuneesti, sillä tämän väliaikatietona haluamme lähettää teidän valtaanne" … … …

§., "Verbaalisesti, me saamme kyllä toivomamme henkilöt vastuisiinsa, jo onnistuneesti nykyään, ja vastuunkantaminen tapahtuu huomattavan helpoin ottein rakentuen" … … …

§., "Hyvät hurraa, hurraa ja hurraa huudoin etenemämme assosiaatiolainsäädäntö on vahvassa tutkinnan alaisessa tilassaan meidän Suomen ja USA:n supertietokoneammattilaisten tekojen jatkumona, sekä Osmo Räisäsen tiimi korjauttaa aina ajoittain meidän suuntimet onnistuneesti Vapaudenpatsaan tieran suuntimiinsa" … … …

§., "Nyt te havahduitte, on siis niin elintärkeitä tapahtumia jatkumoissamme, että niihin laboratorioihin pääseminen edellyttää suurta harkintaa, siis kiitos vielä kerran Valtioneuvosto, me teemme työtämme kaikessa rauhassa ja seesteisyydessämme" … … … 😇😇😇🦄🦁🦅🦋🐬 👩‍⚖️🧑‍⚖️👨‍⚖️👩‍🎨👩‍🎓
Miksi naisten vähäinen määrä tekniikan-alalla olisi ongelma? Eikö tasa-arvoa lisäisi se että opiskelu ja työpaikkoja haettaisiin sukupuolineutraalisti henkilötunnuksilla? Eikö tasa-arvoa ole juuri se että ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti sukupuolesta tai muusta tekijästä riippumatta?
"Suomen osuus Britannian maksuhelpotuksen rahoituksesta oli viime vuonna 155 miljoonaa euroa."

Suomi siis kustansi Britannian EU eroakin ?!?!? MIKSI ?
Jos eroaa EU:sta niin itse eroava maa hoitaa omat maksunsa. Tässä ei ole emitään järkeä ! Tässä näkee ketkä on brysselissä Suomea edustamassa, itse turhuudet !
Kiva huomata että kun ottaa kantaa tänne hallituksen koronatoimenpiteistä poistetaan julkaisut ! Hyvä demokraattinen hallitus kansalaisten sanavapautta kohtaan !

6-10 vuotiaat sairastuvat nyt koronaan. Samalla, vaikka vanhemmat ovat saaneet kaksi rokotusta, sairastuvat myös koronaan. Miten käy kun rajoitteet poistuvat kokonaan ja lapset joiden ei tarvitse käyttää maskia eikä ole rokotettu, sairastuu koronaan ? Tauti on lapsessa kuin flunssa ja jos rajoitteet poistuvat ei vanhemmat testaa lapsiaan. Lapset levittävät tautia eskarin/ala-asteen kautta muihin perheisiin.

Nyt kun hallitus on päättänyt poistaa rajoitteet niin lehdistä on poistunut koronatilastot kokonaan ?! MIKSI ? Ettekö uskalla julkaista tilastoja kun tartuntaluvut nousevat tuhansiin kun rajoitteet poistuvat. Iltalehdessä ollut hyvä tilasto PÄIVITTÄIN m***a ei ole enää ollut.

Hallitus ottaa kovan vastuun sairastuneista ja ennen kaikkea tuleviin koronakuolemiin !
Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla hallituksen tarkoituksena olevan, että kaikki koronarajoitukset olisivat poissa kuukauden päästä, kun 80 prosentin rokotekattavuuteen päästään.

Mikä järki tässä on ?!?!?!?
Vaikka on saanut kaksi rokotetta sairastuu koronaan yhtä laillla kuin rokottamatonkin !
Hallitusko ottaa vastuun koronatapauksista/kuolemista tämän päätöksen jälkeen ?!
Koronavirusmuunnoksia jyllää niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja uusia havaitaan. Kansalaisten saaamat rokotukset EI TEHOA VIIRUSMUUNNOKSIIN !
Aivan edesvastuutonta käytöstä kansalaisia kohtaan m***a tätähän se on ollut koko Marinin hallituksen aika !

Olisi aika uusien vaalien !
Valitus .Korruptiosta ja rahanpesusta, tekee syrjintää Azerbaidžanissa Suomen valtion kautta Telia-yhtiöiden kautta.
Suomen valtion omistamat ja 11,7% valtion omistamat Telia-yritykset ovat perustaneet yhteisen liiketoiminnan Azerbaidžanin tasavaltaan. Tytäryhtiö Azercell Telecom rakensi pääkonttoria. Vanhuksia ja syöpää sairastavaa isää, vanhempaa äitiä, vaimoani ja kolmea alaikäistä lasta kohdeltiin väärinkäytösten, pahoinpitelyn, ihmisoikeuksien, lasten, naisten ja vammaisten oikeuksien loukkausten kanssa 7 kuukauden ajan.
Suomalaiset, jotka luovat demokratian kuvan, m***a harjoittavat itse asiassa diktatuuria, siirtomaa ja orjuutta eivätkä tunnusta ihmisoikeuksia, harjoittavat orjuuden ja kolonialismin politiikkaa yritysten kautta Telia Sonera - nykyinen Telia-yhtiö johtava matkaviestinnän kanssa Suomen pääoma. nämä yritykset rakensivat pääkonttorin Azercell Telecomille, tytäryhtiölle Bakussa, Azerbaidžanin tasavallassa, jakelivat seitsemän hengen perheomistuksessa olevat 10 dekaa puutarhaa ja talomme ja vahingoittivat huonekaluja ja tavaroita korvaamatta niitä myöhemmin. Seitsemän kuukautta loukkauksia, pahoinpitelyt ja epäinhimillinen kohtelu. Siitä päivästä lähtien olemme olleet kodittomia ja eläneet tuskassa näitä pitkiä vuosia. Vuonna 2018 yritykset myyvät osakkeensa Azerbaidžanin yritykselle 218 miljoonalla eurolla, erittäin alhaisella hinnalla. Korruptio on ilmeistä, kuten sanoin, kaikki pelkäävät. Euroopan valtion virastot, parlamentin jäsenet, oikeusasiamiehet, syyttäjät, toimittajat.
Tutki valitustani ja ryhdy toimiin.
Guliyev Jabir Gurban oglu.
Azerbaidžanin tasavalta Bakun kaupunki, Surakhanin alue, Bul-Bulan ratkaisu, Sattar Bahlulzade -kadutalo 1/3. Postinumero-AZ1043
puh: + 994553618000. [email protected]
Protest action 27.08.2021-
https://www.youtube.com/watch?v=6YbSCtjqdzI&t=2s
Euroopan maiden, Suomen Telian, Fintur Holdings BV: n ja sen tytäryhtiön Azercellin protestit korruptiota, rahanpesua ja perheemme syrjintää vastaan Bakussa, Azerbaidžanissa 10.8.2021.
https://youtu.be/omMSj7VgGIU
1. kesäkuuta 2021 pidin lastenpäivänä mielenosoituksen tytäryhtiö Azercellin edessä.
https://www.youtube.com/watch?v=KoMpbKWupLI&t=1s
Video talomme purkamisesta demokraattisen Euroopan voimalla vuonna 1999.
https://youtu.be/-bxH2E-z_tA
Korruptioon liittyvät linkit:
https://sverigesradio.se/artikel/6174707
https://www.reuters.com/article/teliasonera-azerbaijan-idUSL5N0YI34S20150527
https://www.occrp.org/fi/daily/5197-telia-and-azerbaijan-closed-investigation-not-a-green-light-for-future-transactions
https://www.eff.org/deeplinks/2012/05/swedish-telcom-giant-teliasonera-caught-helping-authoritarian-regimes-spy-its
tein tutkielman valtio opista anarkismista tuo on valtustoaloite
Hyvä Valtioneuvosto! Kysynpä vaan missä on Sanna Marin puheet ettei tule uusia rajoituksia elinkeinoharjoittajiin enään? Pitää keksiä siihen uusi ja oma juttu! Kovista rajoituksista piti puhua vasta sitten kun sairaalassa olevien potilaiden määrä on raju. M***a onko se? No ei ole!TM ei pitänyt enään kiinniittää huomiota! M***a tehän teette toisin mitä lupaatte!! Rajoituksia rajoituksia toisten perään! Nyt oikeasti puhukaa totta ja älkää jauhako sontaa, kertokaa todelliset luvut niinkuin ne on ja antakaa ihmisten helvetti tehä työnsä!! Rajoituksilla tätä ei voiteta, eikö se ole jo nähty!!!??? Rokotteet on ne jotka saa tämän laantumaan m***a näillä toimilla jota te teette niin tulette tuhoamaan m***a yritystä. Nyt järki käteen mikäli teillä sellaista sattuu olemaan! Kenenkään pää saatikka muu ei tule kestämään toista vuotta putkeen että te sanotte et koittakaa jaksaa vielä hetki että kohta tää on ohi . Kulttuuri/tapahtuma alan harjoittajat tarvitsevat tehdä työnsä niinkuin tekin. entä jos pannaan se Eduskuntatalo kiinni ja teiltä viedään/kielletään duunit seuraavaksi 2v ja lukitaan teidät omiin kotiinne määräajaksi niin me kansalaiset tullaan kysymään 2v kuluttua että mitenkä mennöö?? mitäpä luulette??
Dear Sanna Mirella Marin. Today is my birthday. I hope good news of my coronavirus medicine on the press from you. Thank you.
Ei puhu mitää biljardi pelissä osaa baari/Biljarisalli on biljari onko 8.8-21 kietty Varsisuomi ? Puhun vaan karakoke ja tanssi kietty vaan.
§., "Niin, Teidän Valtioneuvoston pitkittäin- ja poikittaishallinnointi on osaavaa kokonaisuuden hallintaa, ja siten teillä on jo kokonaisuudessaan Timanttisen puhe-elimen kautta tekonne hallinnassa minun suhteen" … … …

§., "Koko kehoni on teidän ohjauksien kautta hallinnassa, joita hallinnoi poliisit ja tuomarit pääsääntöisesti, siten mitään pelättävää näissä täydellisesti kehon haltuunoton teoissanne, on vain oltava tunteineen ja tekoineen onnistuneella tekojen yhtälöiden tiellään" … … …

§., "Nythän on siis seuraavasti: me teemme toisillemme avaavia tekoja, ja ne teot pitää olla oikeusjärjestelmän kokonaan hyväksymiä tekojansa", "siis, ihan liian kovia otteita poliisien tekemänä useinkin, tokihan jo havaitut tärkeät havainnot, aiheuttavat tekojen kovuuden tasonsa, siis sitä kovemmat otteet kuin siihen tarvista havainnoidaan" … … … "Tokihan kohdehenkilön psyyke on kovilla näissä poliisien erittäin kovaotteisten tekojensa tiimellyksessä" … … …

§., "Olkaamme sopivasti voimaa käyttävänä tahona liikenteessä, ja siten psykologinen uskoutuminen ihmisillä on vahvaa meidän yhteensä olevissa teoissamme" … … …

§., "Uusi Pyörähtävä Laki tulee varmasti, ja sen lain pääkäyttäjät poliisit ja tuomarit tietävät, vihdoinkin tämä onnistunut laki saadaan etenemään Valtioneuvostonkin vastuissamme" … … …

§., "Me lain ydinosaajat, supertietokoneohjelmoija Osmo Räisäsen tiimi, ja kaikki supertietokoneohjelmoijat tuomarit, sekä supertietokonekirjoittelijat poliisit kokonaisuudessaan teoissamme mukana" … … …

§., "Voikaa hyvin pääministerimme Sanna Marin johdolla, sekä täyttä elämää teidän Valtioneuvoston vastuisiinne" … … …

§., "Valtakunnassa kaikki hyvin, ja me olemme maailman toiseksi oikeudenmukainen valtio maailmassa, joten vain amerikkalaiset ovat meitä edellä, siis Pohjolasta löytyy onnistuneita valtioita kuten suomi on yksi länsimainen verrokkimaa maailmassa" … … …

§., "No te voitte opiskella minun Lexleijonanaisen otteista tällä Facebook alustalla, ja me viedään uusi Pyörähtävä Laki maaliinsa tuomareiden ja poliisin vastuissaan, ja johan sitä on synnytettykin noin 22 vuotta kehoni kautta" … … …

§., "Rakastakaa itseänne, ja samalla opitte rakastamaan toisianne, supertietokoneohjelmoija Osmo Räisäsen tiimi, kaikki suomen supertietokoneohjelmoijat tuomarit, sekä kaikki supertietokonekirjoittelijat poliisit, sekä kaikki kyberturvallisuusviranomaisetkin teoissamme jo mukana" … … … 😇😇😇😁🗽🦄🦁🦅🦋🐬 👨‍⚖️🧑‍⚖️👩‍⚖️
#}