Oikeusministeriö - Justitieministeriet

Oikeusministeriö - Justitieministeriet Ajankohtaista tietoa oikeusministeriössä valmisteilla olevista hankkeista ja muusta toiminnasta. Justitieministeriets aktuella projekt och verksamhet.

Oikeusministeriön Facebook-sivu on kaikille avoin. Pyrimme helpottamaan tiedonsaantia valmisteilla olevista asioista sekä niistä valmistelun vaiheista, joissa kansalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Facebook-sivumme ei ole virallinen asioiden vireillepanokanava. Virallisissa asioissa ota yhteyttä ministeriön kirjaamoon ([email protected]). Kaikki ministeriössä valmisteilla olevat laki- ja kehittämishankkeet löytyvät ministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla.html. Sivustolla www.otakantaa.fi voit kertoa mielipiteesi käynnissä olevista keskustelunaiheista. Voit ottaa meihin yhteyttä suomeksi ja ruotsiksi. Otamme vastaan palautetta myös verkkosivuillamme http://oikeusministerio.fi/fi/index/palaute_0.html.stx. Voit seurata meitä myös Twitterissä @oikeusmin (twitter.com/oikeusmin). Oikeusministeriön muut sosiaalisen median kanavat ja aiheet on listattu sivulla http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotusvalineille/omsosiaalisessamediassa.html. Keskustelun säännöt Vastaamme sivulla meille esitettyihin asiallisiin kysymyksiin mahdollisimman pian. Olemme läsnä palvelussa virka-aikana. Emme ota kantaa yksittäisiin oikeustapauksiin emmekä anna oikeudellista neuvontaa. Moderoimme tarvittaessa keskusteluja sekä poistamme lainvastaiset ja epäasialliset viestit. Tietoa oikeusministeriöstä Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Ministeriö vastaa keskeisimpien lakien valmistelusta, oikeuslaitoksen toimintakyvystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta. Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. ---------------- Justitieministeriets Facebook-sidor är öppna för alla. Syftet är att göra det lättare att hitta information om ärenden som håller på att beredas och de skeden där medborgarna har möjlighet att delta i och påverka beredningen. Våra Facebook-sidor är inte en officiell kanal för att inleda ärenden. I officiella ärenden och vid begäran om handlingar ska du kontakta ministeriets registratorskontor ([email protected]). Mer om att uträtta ärenden vid justitieministeriet: http://oikeusministerio.fi/sv/index/kontakt/attutrattaarendenvidjustitieministeriet.html. Alla lag- och utvecklingsprojekt som pågår vid ministeriet finns på ministeriets webbplats på http://oikeusministerio.fi/sv/index/underarbete.html. På webbplatsen www.dinasikt.fi kan du ta ställning till pågående diskussionsämnen. Sidorna administreras av ministeriets kommunikationsenhet. Du kan kontakta oss på svenska eller på finska. Kommentarer kan skickas också via vår webbplats http://oikeusministerio.fi/sv/index/palaute_0.html.stx. Du kan också följa oss på Twitter @oikeusmin (twitter.com/oikeusmin). Justitieministeriets övriga kanaler och teman i sociala medier räknas upp på sidan http://oikeusministerio.fi/sv/index/aktuellt/tiedotusvalineille/omsosiaalisessamediassa.html. Diskussionsregler Vi svarar på sakliga frågor så snart som möjligt. Vi är närvarande i tjänsten under tjänstetid. Vi tar inte ställning till enskilda rättsfall och ger inte juridisk rådgivning. Vi modererar vid behov diskussionerna och raderar lagstridiga och osakliga meddelanden. Information om justitieministeriet Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna, rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar. Den dömande makten utövas av oberoende domstolar.

20/11/2020
Signmark on mukana valitsemassa #demokratiapalkinto 2020 -voittajan!

Ehdota Demokratiapalkinnon 2020 saajaa 30.11. mennessä!

Marko Vuoriheimo, artisti Signmark on yksi valinnan tekevistä raatilaisista:

”Demokratiapalkinnon teema 2020 on uudenlainen vuorovaikutus. Teema
on erittäin tärkeä ja ajankohtainen. Me kaikki ollaan nähty kentällä paljon
muutoksia esim. viittomakielen viestinnän kanssa. Tarvitaan konkreettisia
käytäntöjä, joilla pyritään saamaan jokaiselle ihmisille valmiuksia ja tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan.”

Demokratiapalkinto on oikeusministeriön jakama 10.000€ arvoinen tunnustus.

Ehdota demokratiapalkinnon 2020 saajaa 30.11. mennessä: https://oikeusministerio.fi/demokratiapalkinto

-----

Nominera din kandidat till mottagare av Demokratipriset 2020 senast 30.11!

Marko Vuoriheimo, artisten Signmark, ingår i juryn som ska utse vinnaren:

”Temat för demokratipriset 2020 är ny slags växelverkan. Temat är viktigt och aktuellt.
Det har skett stora förändringar på fältet gällande till exempel kommunikation på teckenspråk. Det behövs konkreta tillvägagångssätt, som tryggar allas likvärdiga möjligheter att påverka och delta i samhället.”

Demokratipriset är ett pris på 10.000€ som justitieministeriet delar ut.

Föreslå en kandidat som har främjat ny slags växelverkan senast 30.11:
https://oikeusministerio.fi/sv/demokratipriset

Valtioneuvosto
20/11/2020

Valtioneuvosto

Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme. Muista viisi valttia koronan ehkäisyyn:

1️⃣ Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
2️⃣ Pidä 1-2 metrin turvaväli.
3️⃣ Pese kädet, yski hihaan.
4️⃣ Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.
5️⃣ Lataa Koronavilkku-sovellus.

🖐 https://suomitoimii.fi/5valttia/

ALMA, Pekka Hyysalo & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Oigevusministerstvan vuvvennu 2016 luajitun ylehizen otakantaa.fi -kyzelyn vastavukset ozutettih Kielibarometri 2016 da ...
19/11/2020

Oigevusministerstvan vuvvennu 2016 luajitun ylehizen otakantaa.fi -kyzelyn vastavukset ozutettih Kielibarometri 2016 da Saamebarometri 2016 -sellityksien luaduh, gu ylehine kohtavundu eri kielien pagizijoih on muuttunuh pahembah čurah. Otakantaa.fi -kyzelys eroitettih vastavukset kielijoukkoloin mugah. Karjalankielizis vastuajis 30 prosentua on olluh sidä mieldy, gu ylehine kohtavundu toizien kielien pagizijoih on pahennuh. Olethäi sinägi parandamas kielihengie! #omakieli

Oikevušministerstvan vuotena 2016 luajitun ylehisen otakantaa.fi -kyšelyn vaštaukšet kuvaššettih Kielibarometri 2016 ta Saamebarometri 2016 -šelitykšien luatuh, kuin eri kielien pakasijih liittyjät mielet on muututtu pahempah šuuntah. Otakantaa.fi -kyšelyššä eroteltih vaštaukšet kielijoukottain. Karjalankielisistä vaštuajista 30 prosenttie oli šitä mieltä, jotta ylehini šuhtautumini toisien kielien pakasijih on pahennun. Olethan šieki mukana parantamašša kielihenkie! #omakieli

Oigevusministerstvan vuodena 2016 luajitun ylehizen otakantaa.fi -kyzelyn vastaukset ozutettih Kielibarometri 2016 da Saamebarometri 2016 -sellityksien luaduh, kuin eri kielien pagizijoih liittyjät mielet ylehes ollah muututtu pahembah čurah. Otakantaa.fi -kyzelyssä erotettih vastaukset kielijoukkoloin mugah. Karjalankielizistä vastuajista 30 prosenttua nägi, jotta toizien kielien pagizijoih liittyjät mielet ollah muututtu pahembah čurah. Ole siegi parandamassa kielihengie! #omakieli

Fotokuva kižas jalgumiäččyh da nuoren kižuajan jallois, kuduat ollah potkuamas miäččyy. Oigiel käil alahazes čupus Oma kieli -kampuanien paginpuzurilois luajittu logo.

Kuvašša jalkapallo ta nuoren kisuajan jalat, mit ollah potkuamašša palluo liikkehellä. Oikiella alahana Oma kieli -kampanijan pakinakuplista luajittu logo.

Kuvassa jalgamiäččy da nuoren kizuajan jallat, mit ollah potkuamassa miäččyö liikkehellä. Oigiella alahana Oma kieli -kampuanien paginakublista luajittu logo.

Riehtiministeriö rähtittem almolii otakantaa.fi -koijâdâllâm vástádâsah spejâlistii Kielibarometri 2016 já Saamebarometr...
19/11/2020

Riehtiministeriö rähtittem almolii otakantaa.fi -koijâdâllâm vástádâsah spejâlistii Kielibarometri 2016 já Saamebarometri 2016 -čielgâdâsâi náálá, ete almolâš koskâvuođâ anneem eres kielâi sárnoid lii muttum hyeneeb kulij. Otakantaa.fi –koijâdâlmist vástádâsah sierrejuvvojii kielâjuávhui mield. Sämikielâlijn västideijein 45 prosenttid feerejii, ete almolâš koskâvuođâ anneem eres kielâi sárnoi kuáttá lii huánánâm. Ama tun lah mield pyereedmin kielâatmosfäär! #jieijâskielâ

Vuõiggâdvuõttministeria eeʹjj 2016 raajjâm takai Vääʹld beäʹl.fi – kõjldõõzz vaʹsttõõzz tuõđste Kiõllbarometri 2016 da Sääʹmmbarometri 2016 – čiõlǥtõõzznalla, štõ takai fiʹttõs jeeʹres ǩiõlid mainsteeʹjid lij motstõõvvâm hueʹnab årra. Vääʹld beäʹl.fi -kõjldõõzzâst räʹtǩǩee vaʹsttõõzzid ǩiõlläʹrttlânji. Sääʹmmǩiõllsain vaʹstteeʹjin 45% ǩiččlõõđi štõ takai fiʹttõs jeeʹres ǩiõlid mainsteeʹjid lij huânnʼnam. Leäk tâma ton še mieʹldd pueʹreʹmmen ǩiõllpirrõõzz! #jiijjâsǩiõll

Vuoigatvuođaministeriija lea dahkan jagi 2016 almmolaš otakantaa.fi -gažadeami, man bohtosat govvidedje Giellabaromehtera 2016 ja Sámi giellabaromehtera 2016 -čielggademiid ládje, ahte dábálaš doaladuvvan eará giela hubmiid guovdu lea hedjonan. Otakantaa.fi –gažadeamis vástádusat sirrejuvvojedje gielaid mielde. Sámegielat vástideddjiin 45 proseantta vásihedje, ahte dábálaš doaladuvvan eará giela hubmiid guovdu lea hedjonan. Leathan donnai mielde buorideame giellavuoiŋŋa! #iežasgiella

Čuovâkove jyelgipáálust já nuorâ spellee juolgijn, moh láá čiehčâmin páálu joton. Rievtispele vyelinurheest Jieijâs kielâ -kampanja sárnumpuljârijn šaddee logo.

Snimldõk jueʹlǧǧpäällast da nuõrr jueʹlǧǧpällneeʹǩǩ juõʹljin, kook lie čiučsteʹmmen pääll. Vuäʹljsbeäʹlnn vueʹllčiõǥǥâst Jiijjâs ǩiõll -kampaanj särnnkopplõõžžin šõddi logo.

Čuovgagovva čiekčanspáppas ja nuorra spábbačiekči julggiin, mat leat čievččasteamen spáppa johtui. Olgeš vuolleravddas Iežas giella -kampánja hállanbulljarasain šaddan logo.

Horttibosko ministeriosko saaruno tšeerime otakantaa.fi –puȟhibosko svaaribi sikade Tšimbako baroaaliako 2016 ta Saameba...
19/11/2020

Horttibosko ministeriosko saaruno tšeerime otakantaa.fi –puȟhibosko svaaribi sikade Tšimbako baroaaliako 2016 ta Saamebaroaaliako 2016 džeenjibongo paalal, te saaruno tšettiba aro froo tšimbi rakkime komujenge hin ömsadas kajo bengalide ring. Aaȟȟeha tu niina tšetanes te fenjaves tšimbako-vetrakothaan! #iekotšimb

Faraba pieresko bollata ta terno pierengo bollaboskiiresko pierenna, so it tiija dena latidiin kajo bolla. Aro hortto teeluno ring Iego tšimb –kampanjako rakkiboskokuplenna samlime logos.

Av justitieministeriets språkbarometer som gjordes år 2016 framgick att den det fanns många utmaningar i den allmänna in...
19/11/2020

Av justitieministeriets språkbarometer som gjordes år 2016 framgick att den det fanns många utmaningar i den allmänna inställningen till andra språkgrupper. Nästan hälften av de svenskspråkiga och var femte av de finskspråkiga som var i minoritet i sin egen kommun upplevde sig ha blivit sämre behandlade på grund av det språk de använde. Enligt de preliminära resultaten från barometern år 2020 verkar det som om situationen i viss mån håller på att förändras till det bättre. Mycket arbete återstår ändå ännu för att olika språkgrupper ska uppleva att de blir bemötta på lika villkor. Låt oss fortsätta det goda arbetet – visst kommer du med så förbättrar vi språkklimatet tillsammans! #omakieli #egetspråk

Bild på en fotboll och en ung fotbollsspelares ben, som sparkar bollen. I nedre högra hörnet finns Eget språk-kampanjens logo, som består av pratbubblor.

Oikeusministeriön kielibarometri 2016 -tutkimuksessa havaittiin, että yleisessä suhtautumisessa eri kieliä käyttäviin ol...
19/11/2020

Oikeusministeriön kielibarometri 2016 -tutkimuksessa havaittiin, että yleisessä suhtautumisessa eri kieliä käyttäviin oli paljon haasteita. Omassa kunnassaan vähemmistössä olevista ruotsinkielisistä lähes puolet ja suomenkielisistä joka viides oli kokenut tulleensa huonommin kohdelluksi käyttämänsä kielen perusteella. Vuonna 2020 barometrin alustavien tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että tilanne on hieman paranemassa. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, jotta eri kieliä käyttävät kokevat tulevansa kohdatuiksi samoilla ehdoilla. Jatketaan hyvää työtä - olethan sinäkin mukana parantamassa kieli-ilmapiiriä! #omakieli #egetspråk

Kuvassa valokuva jalkapallosta ja nuoren jalkapalloilijan jaloista, jotka ovat potkaisemassa palloa liikkeelle. Oikeassa alakulmassa Oma kieli -kampanjan puhekuplista koostuva logo.

19/11/2020
Vloggaaja Maiju on mukana valitsemassa #demokratiapalkinto 2020 -voittajan!

Tee ehdotuksesi demokratiapalkinnon 2020 saajaksi 30.11. mennessä! Maiju Voutilainen on yksi valinnan tekevistä raatilaisista:

”Demokratiapalkinnon 2020 teemana on uudenlainen vuorovaikutus. Miten hyvin on onnistuttu luomaan uudenlaista vuorovaikutusta ja miten hyvin on otettu mukaan ja huomioitu erilaisia ihmisryhmiä? Onko kuultu mahdollisimman laajaa joukkoa ihmisiä?”

Demokratiapalkinto on oikeusministeriön jakama 10.000€ arvoinen tunnustus.

Ehdota palkinnon 2020 saajaksi uudenlaisen vuorovaikutuksen edistäjää 30.11. mennessä: https://oikeusministerio.fi/demokratiapalkinto

----
Nominera din kandidat till mottagare av Demokratipriset 2020 senast 30.11! Maiju Voutilainen ingår i juryn som ska utse vinnaren:

”Temat för demokratipriset 2020 är ny slags växelverkan. Hur bra har man lyckats skapa ny slags växelverkan och hur väl man beaktat och inkluderat olika människogrupper? Har möjligast många blivit hörda?”

Demokratipriset är ett pris på 10.000€ som justitieministeriet delar ut.

Föreslå en kandidat som har främjat ny slags växelverkan senast 30.11:
https://oikeusministerio.fi/sv/demokratipriset

Tuleeko maailmasta parempi lapsia kuuntelemalla? Ylen #LastenTasavalta-kampanjan suorassa lähetyksessä tänään klo 10.55 ...
18/11/2020
Lasten tasavalta | ke 18.11.2020

Tuleeko maailmasta parempi lapsia kuuntelemalla? Ylen #LastenTasavalta-kampanjan suorassa lähetyksessä tänään klo 10.55 mukana mm. lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja ilmastoaktivisti Sara Nyman
https://areena.yle.fi/1-50658519

Tuleeko maailmasta parempi lapsia kuuntelemalla?

Valtioneuvosto
18/11/2020

Valtioneuvosto

Koronavirustilanteessa valtakunnallisten ja alueellisten suositusten tavoite on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Toimista päätettäessä tulee huomioida sekä toimien epidemiologiset, sosiaaliset että taloudelliset vaikutukset.

Valtioneuvoston hyväksymä sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma 👇
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162421

Alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL-sivuilla 👇
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset

Valtioneuvosto
16/11/2020
Valtioneuvosto

Valtioneuvosto

Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa! 🇫🇮

Lapsen oikeuksien päivää vietetään perjantaina 20. marraskuuta. Tänä vuonna se on ensimmäistä kertaa vakiintunut liputuspäivä. Kutsumme kaikki mukaan yhteiseen lapsen oikeuksien päivän liputukseen ja juhlintaan!

Jyväskylän Puistokoulussa nostetaan Lapsen oikeuksien päivänä lippu salkoon aamulla klo 8 yhdessä koululaisten edustajien, lapsiasiavaltuutetun, kansallisen lapsistrategian ja Jyväskylän kaupungin edustajien kanssa. Tilaisuus järjestetään terveysturvallisesti.

Osana tilaisuudesta tehtävää lähetystä nähdään tasavallan presidentti Sauli Niinistön, eduskunnan puhemies Anu Vehviläisen ja pääministeri Sanna Marinin juhlapäivän videotervehdykset lapsille ja nuorille. Aamun videolähetyksessä näytetään myös Elastisen tilaisuutta varten tehty esitys tallenteena.

📺 Verkkolähetys:

https://youtu.be/wzkLn-Y0TfE

🔹🔹🔹🔹

Glada veckan för barnets rättigheter! 🇫🇮

Fredagen den 20 november firar vi barnkonventionens dag. Dagen är i år för första gången en vedertagen flaggdag. Vi uppmanar alla att delta i flaggningen och firandet dagen till ära.

I skolan Puistokoulu i Jyväskylä hissas Finlandsflaggan i topp klockan 8 på morgonen på barnkonventionens dag. I flagghissningen deltar representanter för skolelever, barnombudsmannen samt representanter för den nationella barnstrategin och Jyväskylä stad. Tillställningen ordnas med iakttagande av gällande hälsosäkerhetsanvisningar.

Ett av programinslagen i morgonens sändning är republikens president Sauli Niinistös, riksdagens talman Anu Vehviläinens och statsminister Sanna Marins videohälsningar till barn och unga festdagen till ära. Under videosändningen får tittarna också se rapparen Elastinens framträdande, som har förberetts och spelats in särskilt för denna tillställning.

📺 Webbsänding:

https://youtu.be/wzkLn-Y0TfE

Pressmeddelande 👇

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/flaggorna-vajar-for-barnen-den-20-november

God kampanjveckan för EU medborgarinitiativ!Använd din makt och föreslå eller stöd ett EU-medborgarinitiativ!Har du ett ...
16/11/2020

God kampanjveckan för EU medborgarinitiativ!
Använd din makt och föreslå eller stöd ett EU-medborgarinitiativ!

Har du ett förslag på hur man kan lösa ett problem i EU men har svårt att driva frågan på egen hand?

Som EU-medborgare kan du delta i det demokratiska livet och få mer att säga till om i frågor som berör dig direkt.

Genom att föreslå eller stödja ett EU-medborgarinitiativ får du mer inflytande och kan påverka EU-politiken på områden där EU-kommissionen får föreslå lagstiftning.

Läs mer på:
https://europa.eu/citizens-initiative/_sv

#EUTakeTheInitiative #demokrati2025

Hyvää EU-kansalaisaloiteviikkoa!Käytä valtaasi ja tee tai allekirjoita eurooppalainen kansalaisaloite! Oletko keksinyt r...
16/11/2020

Hyvää EU-kansalaisaloiteviikkoa!
Käytä valtaasi ja tee tai allekirjoita eurooppalainen kansalaisaloite!

Oletko keksinyt ratkaisun johonkin EU-tason ongelmaan, mutta et pysty ajamaan asiaasi yksin?

EU-kansalaisena sinullakin on suora demokraattinen mahdollisuus vaikuttaa EU:n politiikkaan, joka näkyy jokaisen elämässä.

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella saat äänesi kuuluviin ja voit vaikuttaa EU:n politiikkaan aloilla, joilla komissio voi esittää lainsäädäntöä.

Lue lisää osoitteessa:
https://europa.eu/citizens-initiative/_fi
#EUTakeTheInitiative #demokratia2025

Happy EU Citizens' Initiative Week!Use Your Power and launch or support a European citizens’ initiative!Do You have an i...
16/11/2020

Happy EU Citizens' Initiative Week!
Use Your Power and launch or support a European citizens’ initiative!

Do You have an idea about how to tackle a challenge facing Europe, but feel that your voice alone is not loud enough to be heard?

As EU citizens, you have an opportunity to participate directly in the democratic process and have a greater say in policies that affect your life.

The European Citizens' Initiative amplifies your voice and empowers you to shape EU policy in areas where the Commission has power to propose legislation.

For more information:
https://europa.eu/citizens-initiative/
#EUTakeTheInitiative #demokratia2025 #demokrati2025

Anna-Maja Henriksson
13/11/2020
Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson

Vid justitieministeriet inleds inom kort arbetet för att göra bestående ändringar i bestämmelserna om konsumentkrediter. Samtidigt bedöms hur verifieringen av identiteten kan utvidgas till att gälla alla avtal om konsumentkredit.

- Om du till exempel köper en tvättmaskin på nätet, kan du i allmänhet betala den med kredit i flera poster. För närvarande är det möjligt att få sådana krediter utan noggrann autentisering av kunden. Även om man i fråga om konsumentköp inte just har fått kännedom om missbruk, måste vi med alla medel försöka förhindra möjligheten till dem.

Justitieministern @anna_maja tog emot skolinitiativen som samlades i Yle-kampanjen Barnens republik #LastenTasavalta. Va...
12/11/2020

Justitieministern @anna_maja tog emot skolinitiativen som samlades i Yle-kampanjen Barnens republik #LastenTasavalta. Vad föreslog barnen och vad svarade ministern? Se direktsändningen ons den 18 november kl. 10.55 på https://areena.yle.fi/1-50658519! #Demokrati2025 #barn #delaktighet

Oikeusministeri @anna_maja otti vastaan Ylen #LastenTasavalta-kampanjassa kootut koululaisaloitteet. Mitä lapset ehdotti...
12/11/2020

Oikeusministeri @anna_maja otti vastaan Ylen #LastenTasavalta-kampanjassa kootut koululaisaloitteet. Mitä lapset ehdottivat ja mitä ministeri vastasi? Katso Lasten tasavallan suora lähetys ke 18.11. klo 10.55 https://areena.yle.fi/1-50658519!
#Demokratia2025 #lapset #osallisuus

Osoite


Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Oikeusministeriö - Justitieministeriet :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Oikeusministeriö - Justitieministeriet :lle:

Videot