กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำนักการศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำนักการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของรร.สังกัดกทม.ให้ได้มาตรฐาน

การจัดทำพัฒนาคู่มือหลักเกณฑ์ แนวทางด้านสาระหลักสูตรและวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอนตาม 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนดเผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายของกรุงเทพมหานคร การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ การสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพั

ฒนาผู้เรียน รวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์ กำหนดแนวทาง การปรับปรุงแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Curriculum & Instruction Section

Educational Strategy Office

Department of Education, BMA

13/03/2024

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างห้องเรียนการเงิน งานนี้มีคำตอบ !
จากผลสำรวจนักเรียนไทยต้นปี 2567 ที่ผ่านมา วิชาที่นักเรียนอยากให้มีมากที่สุด คือ "การเงิน การลงทุน” สะท้อนให้เห็นว่า เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีทักษะทางการเงิน (Financial Literacy)
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห้องเรียนการเงินให้เกิดขึ้นจริง เพราะพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้
แบงก์ชาติขอชวนคุณครู นักเรียน คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ที่สนใจเรื่องการเงินมาร่วมงาน “ครูสตางค์ปล่อยของ” เวทีนำเสนอและจัดแสดงผลงานของครูสตางค์ในการสร้างห้องเรียนการเงินในสถานศึกษา
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ที่ห้อง ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
https://app.bot.or.th/BOTSurvey/SurveyResponse?SurveyID=llEZ9McMujLs93gPL_XDtg==
จำกัดเพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น ! ระบบจะปิดรับสมัครอัตโนมัติเมื่อครบจำนวนแล้ว
ศึกษารายละเอียดการเดินทางได้ที่
https://www.botlc.or.th/visit
https://goo.gl/maps/vsQ4fj2PNv7GwyHE6

📢สำนักการศึกษาขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนำร่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 สื่อการเรียนรู้และแผนการ...
27/02/2024

📢สำนักการศึกษาขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนำร่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 สื่อการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชันและสินบน ไปทดลองใช้
โดยโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรและแบบประเมิน ตาม QR Code ที่ปรากฏในบันทึกนี้ หรือคลิกลิงก์
https://bit.ly/3UUghtB

ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ🙏

🌈กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สยศ. สนศ.
☎️โทร. 3419 หรือ 02 437 2047

สำนักการศึกษาจัดการอบรม เรื่อง "การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน" ในรูปแ...
20/02/2024

สำนักการศึกษาจัดการอบรม เรื่อง "การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครส่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน และครูผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้าราชการครูฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าอบรมฯ สามารถลงทะเบียนและเข้าระบบ Zoom ได้ ดังนี้
1. ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรม https://aksornnex.info/Register-Competency
2. ลิงก์เข้าอบรมระบบ Zoom https://aksornnex.info/Zoom-Competency

**เฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น**

👳🧕🕌☪️สำนักการศึกษารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 🗂ผู้ที่สนใจสมัค...
17/01/2024

👳🧕🕌☪️สำนักการศึกษารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

🗂ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่ลิงก์ https://shorturl.asia/LCas2

📢ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ในวันจันทร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา

⭐️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา
☎️โทร. 02 437 2047

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์📢📢📢 สำนักการศึกษาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุ...
26/12/2023

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์📢📢📢
สำนักการศึกษาประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษา หัวข้อ "่ข่าวรับสมัครงาน" https://webportal.bangkok.go.th/bangkokeducation หรือคลิกลิงก์
https://drive.google.com/file/d/1dSw9riMRMcINnJpEl1nEjWuEbRsG6_HD/view?usp=sharing

🌟สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา โทร. 0 2437 2047

Your description

27/10/2023

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ผู้เข้าอบรม โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อแก้ไขด้านการอ่านออก เขียนได้ และคิดเป็เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1DhsOEdujsGmqS66etH5z-bwho0fmHYpr?usp=share_link

ขั้นตอน
1. ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ขึ้นต้นด้วยสระ-พยัญชนะ
​1.1 ลำดับที่ 1-129 ขึ้นต้นด้วย สระ เ-แ-โ-ไ
​1.2 ลำกับที่ 130-420 ขึ้นต้นด้วย ก ถึง ช
​1.3 ลำดับที่ 421-738 ขึ้นต้นด้วย ญ ถึง น
​1.4 ลำดับที่ 739-1084 ขึ้นต้นด้วย บ ถึง ย
​1.5 ลำดับที่ 1085-1398 ขึ้นต้นด้วย ร ถึง ศ
​1.6 ลำดับที่ 1399-1782 ขึ้นต้นด้วย ษ ถึง ฮ
2. เมื่อได้ลำดับรายชื่อ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรตามลำดับรายชื่อที่บรรจุใน folder
3. แนะนำให้ดาวน์โหลดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก

หมายเหตุ: กรณีข้อมูลผิดพลาด หรือ สอบถามเพิ่มเติม สามารถ inbox ผ่านกล่องข้อความ
ภายใน 31 ตุลาคม 66 โดยทางแอดมินจะดำเนินการแก้ไข พร้อมส่งกลับภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ได้รับแจ้ง

12/10/2023
🌐📢ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้แนวทางที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 2 เพื่อให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตก...
26/09/2023

🌐📢ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้แนวทางที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรู้แนวทางที่ 2 เพื่อให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน🏫🗂📒✏️

* เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 27 กันยายน 2566 เป็นต้นไป** QR code สำหรับลงทะเบียนจะแจ้งไปที่โรงเรียน (ผ่านสำนักงานเขต)ขอให้ข้...
21/09/2023

* เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 27 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
** QR code สำหรับลงทะเบียนจะแจ้งไปที่โรงเรียน (ผ่านสำนักงานเขต)

ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป. 1 - 6 เข้ารับการอบรมการใช้งานสื่อการเรียนรู้โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อแก้ไขด้านการอ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom (ลงทะเบียนเข้าร่วมได้จำนวน 1,000 คน) และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมผ่านช่องทาง Facebook LIVE และ Youtube LIVE ของสถาบัน EdCA (Education for Competency Achievement Institute)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth-Change Age...
12/09/2023

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth-Change Agents: GPAS 5 Steps Innovations Competition 2023 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและส่วนรวม

🌟แจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเ...
07/09/2023

🌟แจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ และครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ 🏫👦👧โดยโรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.oja.go.th/mediadata

📢📢แจ้งแก้ไขตัวชี้วัดระหว่างทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาแล...
10/08/2023

📢📢แจ้งแก้ไขตัวชี้วัดระหว่างทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://shorturl.asia/d8rkh

สำนักการศึกษาขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี
06/07/2023

สำนักการศึกษาขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี

ประชาสัมพันธ์ 📢📌       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกลุ่มตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ โดยแบ่งเป็น ตัวชี้วัดระหว่างทางและต...
30/06/2023

ประชาสัมพันธ์ 📢📌
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกลุ่มตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ โดยแบ่งเป็น ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง รายละเอียดโปรดสแกน QR Code และขอเชิญรับชมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ Youtube หรือ Facebook ช่อง OBEC Channel

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียน” สำหรับผ...
02/06/2023

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียน” สำหรับผู้ที่สนใจนะคะ ขอบคุณค่ะ

📢สำนักการศึกษาขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตอบแบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการป...
19/05/2023

📢สำนักการศึกษาขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตอบแบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
📌ผ่านทางลิงก์ https://shorturl.asia/n2Gfx
หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ🙏

สำนักการศึกษาขอส่งหนังสือ ที่ กท 0805/3727 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง กำชับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการเรียนก...
03/05/2023

สำนักการศึกษาขอส่งหนังสือ ที่ กท 0805/3727 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง กำชับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้มาตรการดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการสแกน QR Code ท้ายหนังสือ หรือคลิกลิงก์ https://shorturl.asia/eXn8F

📢สำนักการศึกษาขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกรอกแบบสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรส...
10/04/2023

📢สำนักการศึกษาขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกรอกแบบสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน Google Forms ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
🗂️ผ่านทางลิงก์ https://bit.ly/3GkuHuW
หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ🙏

📢แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  สำนักการศึกษาขอส่งสำเนาคำสั่งก...
14/03/2023

📢แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

สำนักการศึกษาขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 793/2566
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 👨‍🏫👩‍🏫🏫

✅ทั้งนี้ สำนักการศึกษาขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวทราบ และเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

🗂️โดยสามารถดาวน์โหลดคำสั่งฯ ผ่านทางลิงก์ shorturl.at/glR16 หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

📝กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเรื่อง "การบริหารจัดการโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานป...
10/01/2023

📝กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเรื่อง "การบริหารจัดการโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" และกำหนดจัดประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ ความชัดเจน แก่หน่วยปฏิบัติระดับเขตและสถานศึกษา 🕘ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง OBEC Channel
📝สำนักการศึกษาจึงขอเชิญฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต และสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว

📺ช่องทางการรับชม
🎬 OBEC TV
www.obectv.tv
🎬 YOUTUBE
https://www.youtube.com/
🎬 FACEBOOK
https://www.facebook.com/obectvonline

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 📚ได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยรูปแบบการจัดการเรีย...
05/01/2023

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โดยสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
📚ได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
📚และจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
📚และจัดทำเป็นเอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์
🎬พร้อมด้วยวีดิทัศน์การเรียนการสอนแบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ ( https://www.youtube.com/watch?v=XOkTI9keUqU )
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล

ท่านสามารถศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
http://www.onec.go.th

หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

22/06/2022
ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Online Conference ผ่านทาง Obec Channel“เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลัก...
21/06/2022

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Online Conference ผ่านทาง Obec Channel
“เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ“
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00-16.00 น.

#หลักสูตรฐานสมรรถนะ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจ

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Online Conference ผ่านทาง Obec Channel

“เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ“

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00-16.00 น.

พิธีเปิดการประชุม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ โดย
💥ดร.อัมพร พินะสา : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบรรยายพิเศษ โดย
💥ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมกับคณะวิทยากรจาก…
🎯สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
💥ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
💥ดร.ชยพร กระต่ายทอง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
💥ผอ.ผาณิต ทวีศักดิ์ : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
💥ผอ.จรูญศรี แจบไธสง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

🎯สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
💥ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป : รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
💥ผอ.บังอร กมลวัฒนา : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ

ดำเนินรายการโดย
💥นายเธียรัท รัตนถา สพฐ.

21/06/2022

สนศ.เร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ กทม.ได้ประกาศไว้ โดยนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้กล่าวกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนสอดส่องดูแลสถานศึกษาไม่ให้มีการปลูกกัญชา/กัญชง ในโรงเรียนสังกัด กทม. ในการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565

17/06/2022

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญจงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง"
2. งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนลังกัดกรุงเทพมหานคร
3. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนลังกัดกรุงเทพมหานคร
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญขง
5. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชง แก่นักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ
6. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญขาหรือกัญชง
7. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษของการใช้กัญขาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน
8. ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รามถึงผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง
9. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พศ. 2565

#การศึกษากทม #โรงเรียนกทม #สำนักการศึกษา #กัญชา

17/05/2022

ขอความร่วมมือให้นักเรียน ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองให้ปฏิบัติตามมาตรการUniversal Prevention ข้อกำหนด 6 มาตรการหลั่ก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา ดังนี้
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1.Distancing เว้นระยะห่าง
2. Mask wearing สวมหน้ากาก
3. Hand washing ล้างมือ
4. Testing คัดกรองวัดไข้
5. Reducing ลดการแออัด
6. Cleaning ทำความสะอาด
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1. Self - care ดูแลตนเอง
2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
5. Check สำรวจตรวจสอบ
6. Quarantine กักกันตัวเอง
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา
1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปีดเรียนผ่าน TSC+ และร้ายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่าง
ในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและ หลักโภชนาการ
4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหต และมีข้อซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
6. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ - ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

#โรงเรียนกทม #การศึกษากทม

17/05/2022

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 (COV0-19) มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกำศ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ ศ. 2565 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในการปฏิบัติงานในวันดังกล่าวได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT- RC) 6 มาตรการเสริม (SSET.CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการค้านอนามัยสิ่งแวล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและทำความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและปลอดภัยก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2543 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิตโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง

10/05/2022
10/05/2022

😘😘 จะสอนเนื้อหารายวิชาอย่างไร..ให้ได้สมรรถนะ?

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรใหม่ที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนน่าจะสร้างความสงสัยให้กับคุณครูไม่น้อยและมักเกิดคำถามตามมาว่า…
แล้วเนื้อหารายวิชายังจำเป็นอยู่ไหม?
จะสอนเนื้อหารายวิชาอย่างไรให้ได้สมรรถนะ?

คำตอบคือ เนื้อหารายวิชายังคงมีความสำคัญ แต่ต้องมีการปรับ การจัดการเรียนรู้เนื้อหา (Knowledge) ใหม่ให้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการคิดขั้นสูง และด้านการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

แนวทางที่จะมาแนะนำคุณครูในวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณครูสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เช่น

😄1. เปลี่ยนจากมอบหรือถ่ายทอดความรู้ผ่านการบรรยายมาเป็น ‘การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง’ (Constructivism) เช่น จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry Learning) หรือ จัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) ฯลฯ ที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี เป็นต้น

😄2. เปลี่ยนจากการใช้เวลาไปกับรายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหามาให้ความสำคัญกับ ‘มโนทัศน์หลัก’ (Main Concept) เพื่อให้ผู้เรียนตั้งต้นอย่างถูกต้องในการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะเป็นลำดับถัดไป กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนช่วยเกื้อหนุน ช่วยกระตุ้นความสนใจ ผ่านการเสริมแรงจากครูผู้สอน เพื่อให้เด็กได้แตกแขนงความคิดอีกทาง

😍😍อย่างที่ทราบกันว่าสมรรถนะเป็นความสามารถของผู้เรียนที่สามารถการบูรณาการทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติไปแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่ท้าทาย เนื้อหารายวิชาจึงยังคงมีความสำคัญเพราะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการต่อยอดไปยังการพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติและการหลอมรวมกันจนเกิดเป็นผลลัพท์การเรียนรู้ คุณครูจึงวางใจได้ว่าเนื้อหารายวิชายังจำเป็นเพียงแต่การก้าวเข้าสู่เส้นทางของหลักสูตรใหม่ คุณครูลองใช้แนวทางที่กล่าวข้างต้นปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ปัง... สรรค์สร้างกิจกรรมมากขึ้นยิ่งจะทำให้การเรียนการสอนน่าสนุก น่าเรียนรู้กันขึ้นอีกเยอะ...

😋😋คุณครูท่านใดมีวิธีสอนเนื้อหารายวิชาให้ได้สมรรถนะ ด้วยวิธีอื่น ๆ อีก สามารถแชร์ในคอมเมนต์ได้เลย! 😙😙 ร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทย

"คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า" เพื่อพัฒนาต่อยอด
#หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน #หลักสูตรฐานสมรรถนะ .com

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ที่เว็บไซต์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน cbethailand.com

ที่อยู่

สำนักการศึกษา ถนนลาดหญ้า คลองสาน
กทม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624372047

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำนักการศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สำนักการศึกษา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด