สกร.เขตบางกะปิ

สกร.เขตบางกะปิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตา? กศน.เขตบางกะปิ มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(45)

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกา...
19/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมาย นายชัชพล นันทจินดา ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดอาชีพกลุ่มสนใจ การประดิษฐ์กระจกลายผ้าไทย วันที 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ชุมชนสุขสัน 26 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
19/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวเยาวนาต พุทธามาตย์ และนายวนัฐพงศ์ กุลธวัชวิมล ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามสอบ สกร.เขตบางกะปิ ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
19/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนายวนัฐพงศ์ กุลธวัชวิมล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการประดิษฐ์กระเป๋าจากลูกปัดวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ชุมชนมัจฉา ซอยรามคำแหง 60 แขวงหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 - 31  มีนาคม 2567  สกร.เขตบางกะปิ “ภายในปี พ.ศ. 25...
15/02/2024

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มีนาคม 2567 สกร.เขตบางกะปิ “ภายในปี พ.ศ. 2569 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคู่กับคนดี มีจิตสาธารณะสูง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีทักษะ สมรรถนะที่สำคัญ ตลอดจนผู้รับบริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ”

15/02/2024
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
12/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนายทนงศักดิ์ หมายสม ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 35 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 – 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถานที่จัด
ณ ชุมชนประชาร่วมใจ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
12/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวชนิสรา นาคเมธี และนางสาวนุชนาถ โชติบุญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เปิดสอนวิชาชีพกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ชุมชน 101 บึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
05/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวเทียมจันทร์ สัตยาคุณ ตำแหน่ง กศน.ตำบล ดำเนินการจัดโครงการจัดหาสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 5 ดีพรีเมี่ยม ศกร.แขวงคลองจั่น กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
05/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายงานทะเบียน สกร.เขตบางกะปิดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามสอบวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ สกร.เขตบางกะปิดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2566 ให้แก่นักศึกษาที่คาดว่าน่าจะจบ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุ...
03/02/2024

ประกาศ สกร.เขตบางกะปิดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2566 ให้แก่นักศึกษาที่คาดว่าน่าจะจบ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามสอบวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ และรอบเช้าและบ่าย ของเวลาการสอบให้ถูกต้องก่อนเดินทางมายังสนามสอบ

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
03/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายงานทะเบียน สกร.เขตบางกะปิเข้าประชุมชี้แจงในการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย และทดสอบระบบการสอบ Digital testing ในวันที่ 2 ก.พ.2567 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
01/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายคณะครู สกร.เขตบางกะปิ นำสินค้าอาชีพ OOCC อาชีพข้าวเกรียบปากหม้อ และ สาคู มาจำหน่าย ปั้นสดๆ
วันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกา...
01/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมาย นางสาวนุชนาถ โชติบุญ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียน สกร.เขตบางกะปิ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกา...
01/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.เขตบางกะปิมอบหมาย นางขนิษฐา บุญลาภ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล นำนักศึกษา สกร.เขตบางกะปิร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2567 ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ณ สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกา...
01/02/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.เขตบางกะปิมอบหมาย นายวณัฐพงศ์ กุลธวัชวิมล ตำแหน่งครูกศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการค่ายแกนนำจิตอาสา สกร.เขตบางกะปิ ป้องกันยาเสพติดด้วยกระบวนการยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2567
ณ ค่ายลูกเสือเขาใหญ่แคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกา...
23/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.เขตบางกะปิมอบหมาย นายเกริกเกียรติ อิ้งรัตน์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ เปิดสอนหลักสูตรกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำแชมพูสมุนไพร (หลักสูตร 10 ชั่วโมง) วันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ ชุมชนสุขเจริญพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกา...
22/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.เขตบางกะปิมอบหมาย นางขนิษฐา บุญลาภ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล และคณะครู สกร.เเขตบางกะปิโครงการอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะในชุมชน ให้กับประชาชน สกร.เขตบางกะปิ ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ ชุมชนมัจฉา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกา...
22/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสกร.เขตบางกะปิมอบหมาย นางสาวมยุรา เหล่าเจริญ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล และคณะครู สกร.เเขตบางกะปิ โครงการฝึกอบรมการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ให้กับประชาชน สกร.เขตบางกะปิ ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ ชุมชนมัจฉา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
22/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมาย นางสาวเทียมจันทร์ สัตยาคุณ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และคณะครู สกร.เเขตบางกะปิ จัดโครงการปลูกพืชสมุนไพร ในกระถางสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน สกร.เขตบางกะปิ วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ สวนทำฟาร์มดี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
18/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมาย นางสาวเยาวนาต พุทธามาตย์ ตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร ฯ พร้อมกับคณะกรรมการประเมินการเทียบระดับ ได้ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติประสบการณ์ การประเมินเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวนนักศึกษา 9 คน ในวันจันทร์ที่
18 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
18/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายคณะครูสกร.เขตบางกะปิ รับชมถ่ายทอดสดการตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการถ่ายทอดสดการตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
15/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายคณะครูสกร.เขตบางกะปิ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติรวมกับชุมชน ประจำปี 2567 วันที่ 13-14 มกราคม 2567

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
11/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ นำคณะครู สกร.เขตบางกะปิ โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทลสมุทรสาคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
09/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายคณะครู สกร.เขตบางกะปิ มอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิเพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
02/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนายอนุพงษ์ แพรศรี นำนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ Edu Soft Power Festival 2024 และการแถลงผลงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณข้างคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
02/01/2024

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวเทียมจันทร์ สัตยาคุณและคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัด 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการจัดดอกไม้สด วันที่ 25- 26 ธันวาคม 2566ณ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
21/12/2023

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ คณะครู สกร.เขตบางกะปิ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคูมือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) ของครู สกร.เขตบางกะปิ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ. ห้องประชุม สกร.เขตคลองสามวา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
18/12/2023

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมาย นางสาวเยาวนาต พุทธามาตย์ นำคณะครู สกร.เขตบางกะปิโครงการจัดหาสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ. วัดเทพลีลาพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
18/12/2023

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนายยุทธนา แสนบุญศิริ นำคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2566)
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566ณ. วัดเทพลีลาพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

48/13-14 ซ. รามคำแหง60/3 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สกร.เขตบางกะปิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สกร.เขตบางกะปิ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


กทม บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด