สำนักตรวจสอบภายใน สกย.

สำนักตรวจสอบภายใน สกย. สำนักตรวจสอบภายใน สกย.

สตส. รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลด้วยการเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธที่กำหนดไว้

25/05/2019

ด้วยผมได้หมดภารกิจในงานตรวจสอบภายในของ สกย.และ กยท.แล้ว ผมขอยุติกิจกรรมในเพจด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามมาโดยตลอด จาก Admin

04/11/2018

อาจารย์เคยสอนว่า เป็น IA แล้ว เกษียณไปหรือเปลี่ยนสายงานแล้วก็จะเป็น IA
ตลอดไป แท้จริงแล้ว เป็นแค่บางคนเท่านั้น

16/09/2018
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 การประชุมชมรมผู้ตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจกลุ่ม C ประจำปี 2561 ครั้งสุดท้าย ได้รับเกียรติจากท่าน MD ...
01/09/2018

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 การประชุมชมรมผู้ตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจกลุ่ม C ประจำปี 2561 ครั้งสุดท้าย ได้รับเกียรติจากท่าน MD สุเมธ ดำรงชัยธรรม มากล่าวให้แนวคิดการพัฒนางานตรวจสอบภายในและโค้ชเม้ง อ.สิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์ มาบรรยายพิเศษ และการมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในที่เกษียณอานุราชการในปี 2561 จำนวน 4 แห่ง คือ บริษัท ธนารักษ์พัฒนสินทรัพย์จำกัด การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการยางแห่งประเทศไทยและได้แสดงความยินดีกับท่านสุเมธ ดำรงขัยธรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น DD การบินไทยคนใหม่ด้วย

จัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้ ศอ.บต.25-26 กรกฎาคม 2561
30/07/2018

จัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้ ศอ.บต.25-26 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่น...
10/08/2017

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว และการจัดทำแผนการตรวจาอบภายใยประจำปี ณ ห้องประชุมสำรวจพฤกษาลัย การยางแห่งประเทศไทย โดยมีรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการศึกษาดูงานให้การต้อนรับ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน กล่าวแสดงความยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีนายสมชาย รุจิจินดาวรรณ์ หัวหน้ากองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ เป็นผู้บรรยาย..

ห.กพต.นายสมชาย รุจิจินดาวรรณ์ พร้อมทีมตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลางนำโดยนางเพ็ญศรี พานิชกุล ห.กตก.และคณะ เปิดการตรวจสอบงบการ...
05/06/2017

ห.กพต.นายสมชาย รุจิจินดาวรรณ์ พร้อมทีมตรวจสอบหน่วยงานในส่วนกลางนำโดยนางเพ็ญศรี พานิชกุล ห.กตก.และคณะ เปิดการตรวจสอบงบการเงินของ กยท.ประจำปี 2559 ประจำไตรมาส ที่ 3-4 ที่ฝ่ายการคลัง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในและประเมินผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ในพื้นที่ กยท.เขตภาคกลางและภาคตะว...
17/05/2017

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในและประเมินผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) ในพื้นที่ กยท.เขตภาคกลางและภาคตะวันออก15-18พ.ค.60

13/05/2017

กพต.อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และจัดทำแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ออกปฏิบัติประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของCSA (การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง)

22/02/2017

มีเพื่อนพนักงานสอบถามมาครับ การอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนตัวออกปฏิบัติงานราชการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานพ.ศ.2559 ต้องเป็นไปตามข้อ 24ครับ

13/02/2017

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายในและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร คือ วิสัยทัศน์ของสำนักตรวจสอบภายใน ครับ

นางอำพัน  ศรีกนก หัวหน้าแผนกวางแผนและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี...
02/02/2017

นางอำพัน ศรีกนก หัวหน้าแผนกวางแผนและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ อำลาผู้บังคับบัญชาพร้อมเพื่อนร่วมงานของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อไปปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากองงบประมาณ ฝ่ายการคลัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป เป็นกำลังของการยางแห่งประเทศไทยต่อไป

กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ นำโดยนายสมชาย รุจิจินดาวรรณ์ หัวหน้ากองพร้อมทีมตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการ...
02/02/2017

กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ นำโดยนายสมชาย รุจิจินดาวรรณ์ หัวหน้ากองพร้อมทีมตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการจัดทำงบการเงิน กยท.ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายการคลัง เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้จากสำนักตรวจสอบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภา...
16/01/2017

สำนักตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้จากสำนักตรวจสอบภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดยคุณรจนา นารถน้อย และว่าที่รัอยตรีสุรภัทร เพ็งจันทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องสำรวจพฤกษาลัย การยางแห่งประเทศไทย

สำนักตรวจสอบภายใน การยางแห่งประเทศไทย นำโดยผู้อำนวยการสำนัก ฯ นางสาวอภิรดี ประเสริฐสุข พร้อมพนักงานในสังกัดขอเข้าพบผู้ว่...
15/01/2017

สำนักตรวจสอบภายใน การยางแห่งประเทศไทย นำโดยผู้อำนวยการสำนัก ฯ นางสาวอภิรดี ประเสริฐสุข พร้อมพนักงานในสังกัดขอเข้าพบผู้ว่าการฯ และรองผู้ว่าการ เพื่อสวัสดีปีใหม่2560

กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ นำโดยหัวหน้ากองฯ นายสมชาย  รุจิจินดาวรรณ์ หัวหน้าแผนกวางแผนและพัฒนาระบบงานตรวจสอบ นางอำพัน...
26/12/2016

กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ นำโดยหัวหน้ากองฯ นายสมชาย รุจิจินดาวรรณ์ หัวหน้าแผนกวางแผนและพัฒนาระบบงานตรวจสอบ นางอำพัน ศรีกนก และทีมงานตรวจสอบ ดำเนินการปิดการตรวจสอบภายใน ของการจัดทำรายงานฐานะทางการเงินรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมของฝ่ายการคลัง โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง นางบังอร ภูมิวัฒน์ หัวหน้าหน่วยรับตรวจพร้อมคณะ รับฟังผลการดำเนินการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559

15/12/2016

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กรในทุกๆยุทธศาสตร์ จะต้องนำแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนยุทธศาสตร์ภาค เขตที่รับผิดชอบ มาประยุกต์พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการ งบประมาณที่ภาคเขตได้รับการจัดสรร งบประมาณที่จังหวัดจัดสรรให้(ถ้ามี) มาจำทำเป็นแผนเชิลกลยุทธ์ของภาค เขต โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบของโครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนงาน โครงการรายไตรมาส ตรวจสอบและติดตาม แนะนำ ประเมินผล ค้นหาอุปสรรคตลอดถึงแนวทางแกไขมาปรับปรุงแผน และควบคุมติดตามจนโครงการ/กิจกรรม ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
กองพัฒนาและสนันสนุนงานตรวจสอบ ยินดีให้คำปรึกษา ในการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ แก่ทุกส่วนงาน ติดต่อได้ตลอดในวันและเวลาราชการ

ขอความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของหลักธรรมาภิบาลคนละข้อครับ
26/07/2016

ขอความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของหลักธรรมาภิบาลคนละข้อครับ

09/06/2016

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 4 ข้อ คือ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์ การรักษาความลับในข้อมูลสารสนเทศ และความสามารถในหน้าที่

เมื่อวันที่21มีนาคม2559การประชุมเพื่อเปิดการตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น...
04/04/2016

เมื่อวันที่21มีนาคม2559การประชุมเพื่อเปิดการตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการสรุปผลการตรวจสอบจะเป็นการสรุปข้อสังเกต หลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติ สาเหตุที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจบริหารจัดการ

09/03/2016

การตรวจสอบภายใน จะต้องวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงของกระบวนการ/กิจกรรม ซึ่งจะถูกประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จึงมาจัดเรียงลำดับตามคะแนนความเสี่ยงที่ได้รับ และนำทรัพยากรที่มีอยู่ คือ เจ้าหน้าตรวจสอบ เงิน และเวลาที่มีอยู่ มาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เสนอผู้บริหารระดับสูงสุดให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายในเดือนกันยายน แล้วจึงจะสามารถออกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ในปีถัดไป จึงจะเห็นได้ว่า มิใช่อยากจะตรวจกิจกรรมใดก็จะสามารถกำหนดแผนการตรวจสอบได้ ดังนั้นหากใคร่จะให้สำนักตรวจสอบภายในตรวจสอบในกิจกรรมงานใด ขอได้โปรดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เพื่อประสานงานอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบและขออนุมัติการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบพิเศษจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป.......

กองตรวจสอบ 4 การยางแห่งประเทศไทย ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี2559ของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุทัยธ...
08/03/2016

กองตรวจสอบ 4 การยางแห่งประเทศไทย ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี2559ของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

คุณวิรัตน์ ภมรานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมสำนักตรวจสอบภายในของการ...
07/01/2016

คุณวิรัตน์ ภมรานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมสำนักตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เมื่อวันที่6 มกราคม2559

แนวทางในการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับใหม่สุดเลยครับ)
07/01/2016

แนวทางในการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับใหม่สุดเลยครับ)

การพัฒนากลุ่มเกษตรกร มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาตามเอกสารหมายเลข1 และเอกสารหมายเลข2 ซึ่งในการตรวจสอบภายในจะมีการตรวจสอบอย่า...
15/08/2015

การพัฒนากลุ่มเกษตรกร มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาตามเอกสารหมายเลข1 และเอกสารหมายเลข2 ซึ่งในการตรวจสอบภายในจะมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ1ครั้ง และถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญจะต้องถูกตรวจสอบทุกปี เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จะต้องพัฒนาไปเป็นนิติบุคคล เพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ถือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ยืนยันตามนี้ครับ สกย.สามารถเบิกจ่ายได้ครับ
27/06/2015

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ถือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ยืนยันตามนี้ครับ สกย.สามารถเบิกจ่ายได้ครับ

เจ้าหน้าตรวจสอบภายใน สกย. ร่วมกิจกรรมCSR บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. วันที่13 พฤษภาคม ...
13/05/2015

เจ้าหน้าตรวจสอบภายใน สกย. ร่วมกิจกรรมCSR บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. วันที่13 พฤษภาคม 2558

หนีรถติดเทศกาลสงกรานต์คะ เมาไม่ขับนะค่ะ จะได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
08/04/2015

หนีรถติดเทศกาลสงกรานต์คะ เมาไม่ขับนะค่ะ จะได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

ศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน
08/04/2015

ศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน

การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ แต่กรณีไม่ใช่การปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติ เบิกจ่า...
12/03/2015

การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ แต่กรณีไม่ใช่การปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติ เบิกจ่ายไม่ได้ครับ

ภาษาจีนกลาง(แมนดาริน) เรื่อง7 วันใน 1สัปดาห์ เพื่อเข้าสู่ AEC ค่ะ
11/10/2014

ภาษาจีนกลาง(แมนดาริน) เรื่อง7 วันใน 1สัปดาห์ เพื่อเข้าสู่ AEC ค่ะ

ค่าบำรุงการศึกษาตามนี้เลยครับ
11/10/2014

ค่าบำรุงการศึกษาตามนี้เลยครับ

ชุดที่ 4 สุดท้าย  ว.512 และ  ว. 12
02/04/2014

ชุดที่ 4 สุดท้าย ว.512 และ ว. 12

ชุดที่ 3 ว. 502
02/04/2014

ชุดที่ 3 ว. 502

ชุดที่ 2 ว.268 กับ  ว.312
02/04/2014

ชุดที่ 2 ว.268 กับ ว.312

ที่อยู่

67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กทม
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2434-3730

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจสอบภายใน สกย.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจสอบภายใน สกย.:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด