StangDonation ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร ...
21/12/2023

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้มอบหนังสือนิทานภาพ หนังสืองานประดิษฐ์ และสื่อบล็อคไ...
20/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้มอบหนังสือนิทานภาพ หนังสืองานประดิษฐ์ และสื่อบล็อคไม้ รูปทรงต่าง ๆ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

พัสดุต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากช่องทางนี้ หากมีข้อสงสัยแจ้งมาที่ศูนย์รับบริจาคฯได้ครั...
14/12/2023

พัสดุต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากช่องทางนี้ หากมีข้อสงสัยแจ้งมาที่ศูนย์รับบริจาคฯได้ครับ

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,400 เล่ม และวารสาร จ...
08/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสา...
24/11/2023

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya ...
23/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) มอบหนังสือเตรียมสอบ การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน จากโครงการ “Four Seasons for Good” ที่ทางโรงแรมได้ร่วมกับเครือโรงแรมและรีสอร์ทโฟร์ซีซั่นส์ทั่วโลก จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันบริจาคหนังสือ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

โดยได้คณะ Four Seasons for Good ประกอบด้วย คุณลูบอช บาร์ทา (รองประธานส่วนภูมิภาคและผู้จัดการทั่วไป), คุณรักษพร พิจิตรนรการ (ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร), คุณสก็อต อลัน เทรนต์ (ผู้อำนวยการฝ่ายเรสซิเด้นซ์), คุณอรวดี ชินชนากานต์ (ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ), คุณฉัตรรัตน์ กมลาสน์ ณ อยุธยา (ผู้จัดการฝ่ายสุขอนามัย), คุณชนนิกานต์ ตฤปต์วรรธนะ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี) และคุณสุทธิศักดิ์ วิริยเวช (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ซึ่งได้คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย รศ. ดร.พลังพล คงเสรี (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และคุณวรัษยา สุนทรศารทูล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล) ให้เกียรติรับมอบหนังสือ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสา...
17/11/2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 3 โรงเรียน และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่บอน, โรงเรียนท่าแกวิทยากร, โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขากูเตอร์โก และมูลนิธิบ้านนานา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

16/11/2023
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,000 เล่ม และวารสา...
13/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,100 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านร้อยไร่ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,200 เล่ม และวารสาร...
02/11/2023

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,400 เล่ม แก่หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำหนังสือเข้าพื้นที่การศึกษาของหมู่บ้าน 'Inspiration Space หินลาดใน' ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจ...
01/11/2023

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จ...
31/10/2023

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองปีกนก จังหวัดลพบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบางกอกพัฒนา มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดส...
16/10/2023

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบางกอกพัฒนา มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ...
09/10/2023

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหนังสือเตรียมสอบ การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน มูลค่ารว...
04/10/2023

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหนังสือเตรียมสอบ การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน มูลค่ารวม 100,000 บาท จากโครงการ "Give a Book Give a Future" แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยได้คุณคันธรส วิจิตรนาวิน ตัวแทนจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,122 เล่ม และวารสาร จำ...
03/10/2023

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,122 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,222 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองนมนาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

24 กันยายน "วันมหิดล"
24/09/2023

24 กันยายน "วันมหิดล"

๒๔ กันยายน "วันมหิดล"

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร ...
22/09/2023

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้อ...
18/09/2023

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

รอยยิ้มของน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี หลังได้รับหนังสือและวารสารบริจาคของศูนย์รับบริจาคหนังสือ...
11/09/2023

รอยยิ้มของน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี หลังได้รับหนังสือและวารสารบริจาคของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ที่ทางศูนย์รับบริจาคฯ ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศ

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ยินดีเป็นสื่อกลาง ส่งต่อสิ่งพิมพ์ให้โรงเรียนหรือหน่วยงานที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ส่งเสริมการอ่าน พัฒนาชีวิตเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ขาดแคลนในชุมชนต่า...
08/09/2023

ส่งเสริมการอ่าน พัฒนาชีวิต

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ขาดแคลนในชุมชนต่าง ๆ หากโรงเรียนหรือหน่วยงานใด ขาดแคลนสิ่งพิมพ์สำหรับนำไปบริการในห้องสมุดหรือนำไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ

หากประสงค์ขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถขอรับบริจาคจากศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถแสกนคิวอาร์โค้ดในภาพ เพื่ออ่านขั้นตอนการขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- เบอร์โทรศัพท์ : 0-2201-5724
- page : StangDonation
- อีเมล : [email protected]

#หนังสือบริจาค #บริจาคหนังสือ #หนังสือ #ช่วยเหลือ #บริจาค

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 400 เล่ม และวารสาร จำนว...
07/09/2023

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 400 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 420 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

ที่อยู่

272 ถ. พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ StangDonationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง StangDonation:

แชร์


กทม บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด