Internal Audit กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Internal Audit กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและ

วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2566 นางสาวนวภรณ์ จันทากาศ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้...
26/08/2023

วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2566 นางสาวนวภรณ์ จันทากาศ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมี นายอูมา หะยีมะเก๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังข้อเสนอะแนะในการปฏิบัติ

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเง...
19/08/2023

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ โดยมีนางสาวนวภรณ์ จันทากาศ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นวิทยากร

#กตส #พส

 #หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 397 ลงวันที่ 1...
13/07/2023

#หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 397 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เรื่อง #การอนุมัติยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1)
https://drive.google.com/file/d/1Du51ZXE6XiDjgWKekxo8o4-mckQuDDE0/view?usp=sharing

 #หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/21677 ลงวันที่ 2...
13/07/2023

#หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/21677 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการลงนามในสัญญาและขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 #ข้อ13
https://drive.google.com/file/d/1NeB9bh5MerkXNXeiYLznroEDh5omJEXP/view?usp=sharing

 #หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/20707 ลงวันที่ 1...
13/07/2023

#หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/20707 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรื่อง การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการประจำจังหวัดสงขลา https://drive.google.com/file/d/1y-W7Q2GnIJPztUniOJOUDtLXmow5GBr-/view?usp=sharing

 #หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/20010 ลงวันที่ 1...
13/07/2023

#หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/20010 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เรื่อง ข้อหารือแนวทางในการตรวจสอบสถานะการดำเนินการและมูลค่าของสัญญาของผู้ประกอบวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) https://drive.google.com/file/d/1-4fHYcD9B-AGXTAsmtI9RmZk62Qj-LQM/view?usp=sharing

 #หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/12477 ลงวันที่ 3...
13/07/2023

#หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/12477 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรื่อง ข้อหารือกรณีผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมงานจ้างในระยะเวลารับประกันจนล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาประกันตามสัญญา 2 ปี
https://drive.google.com/file/d/1UHgmo6KxvLG6EWlmdq67q41BkQnHolCU/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=_6tfD75SCysสอบสวนกลางแถลงด่วน..รวบปลัดรับสินบน – จนท.ยักยอกเงิน 80ล้าน
14/06/2023

https://www.youtube.com/watch?v=_6tfD75SCys
สอบสวนกลางแถลงด่วน..รวบปลัดรับสินบน – จนท.ยักยอกเงิน 80ล้าน

🔴 LIVE! สอบสวนกลางแถลงด่วน..รวบปลัดรับสินบน – จนท.ยักยอกเงิน 80ล้าน | สดสด | ข่าวช่อง8นิติทัศน์ ถาวรกูล ผู้สื่อข่าว.....

30/05/2023

กลุ่มตรวจสอบภายในขอเชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันตันไม้ประจำปีของชาติ” วันที่ 3 มิ.ย. 66
มาร่วมกันปลูกต้นไม้รักษ์โลกด้วยกันนะครับ 🌳🌳🌳
่วมปลูกต้นไม้ #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กลุ่มตรวจสอบภายในขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน #องค์กรคุณธรรม2566 #วินัยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณที่ให้ความ...
25/05/2023

กลุ่มตรวจสอบภายในขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

#องค์กรคุณธรรม2566 #วินัย

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่า 🎉🎉🎉

24/05/2023

"สแกนนิ้วก่อน 09.00 น. เราทำได้ ⏰"

กตส. ร่วมรณรงค์ให้ทุกท่านสแกนนิ้วเข้าปฏิบัติราชการก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยและลดจำนวนการมาสายของบุคลากรภายในหน่วยงาน
#มีวินัย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ขอเชิญกดเพิ่มเพื่อนไลน์" ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม กระทรวง พม."ได้ที่ลิ...
29/04/2023

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอเชิญกดเพิ่มเพื่อนไลน์
" ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม กระทรวง พม."
ได้ที่ลิงค์นี้ครับ

ESS Help Me's LINE official account profile page. Add them as a friend for the latest news.

12/04/2023
03/04/2023

สมัครลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันคะ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 25...
02/04/2023

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/12YemeCD9dRjgbOurAaRO-lsI8QJDBXGg/view?usp=share_link

02/04/2023

ขอเชิญชวน... ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รณรงค์ใส่ชุดข้าราชการ ทุกวันจันทร์

02/04/2023

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

23/03/2023
 #หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566)
21/03/2023

#หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566)

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว 55 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย #มาตรฐานและหลักเ...
21/03/2023

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว 55 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย #มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มี.ค. 66 เรื่อ...
03/03/2023

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มี.ค. 66 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมในแบบประกาศและแบบเอกสาร #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มี.ค. 66 เรื่อ...
03/03/2023

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มี.ค. 66 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0433.4/ว128 ลงวันที่ 1 มี.ค. 66 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้ว...
03/03/2023

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0433.4/ว128 ลงวันที่ 1 มี.ค. 66 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5)

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว56 ลงวันที่ 24 ม.ค.66 แนวทางการปฏิบัติสำห...
25/01/2023

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว56 ลงวันที่ 24 ม.ค.66 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( ) เพิ่มเติม

 #สวัสดีปีใหม่2566 🐇🐇🐇กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแร...
01/01/2023

#สวัสดีปีใหม่2566 🐇🐇🐇
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง สมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 🎉🎉🎉🎊🎊🎊💖💖💖

 #กตส #พส #ทำบุญร่วมชาติ #ใส่บาตรอาหารแห้ง #ส่งท้ายปีขาล #ต้อนรับปีกระต่าย2023 🐰🐰🎊🎉Cr ภาพ : DSDW PR
29/12/2022

#กตส #พส
#ทำบุญร่วมชาติ #ใส่บาตรอาหารแห้ง #ส่งท้ายปีขาล #ต้อนรับปีกระต่าย2023 🐰🐰🎊🎉

Cr ภาพ : DSDW PR

09/12/2022
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/44718 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ข้อหารือการเรียกค่าเสียหายกรณีผู้ชนะการเสนอราคาไม...
01/12/2022

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/44718 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ข้อหารือการเรียกค่าเสียหายกรณีผู้ชนะการเสนอราคาไม่เข้าลงนามในสัญญา และอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 #ไม่เข้าทำสัญญา #ริบหลักประกัน #ค่าเสียหาย #ทิ้งงาน

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อัญเชิญผ้าพระก...
29/10/2022

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวาย ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ

Cr : ขอบคุณภาพ DSDW PR

 #กตส #พส  #ร่วมกิจกรรม  #วันรักต้นไม้
21/10/2022

#กตส #พส #ร่วมกิจกรรม #วันรักต้นไม้

ที่ พม 0606/ว11191 ลงวันที่ 19 ส.ค.65 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน #ประกันทัณฑ์บนและเงินฝากของผู้ใช้บริการ
19/08/2022

ที่ พม 0606/ว11191 ลงวันที่ 19 ส.ค.65 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน #ประกันทัณฑ์บนและเงินฝากของผู้ใช้บริการ

ที่อยู่

1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66811744151

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Internal Audit กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กรุงเทพมหานคร

แสดงผลทั้งหมด