สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ประวัติ
พ.ศ. 2476 แผนกจัดหางาน
พ.ศ. 2478 กองกรรมการ กรมพานิชย์ กระทรวงเศรษฐการ
พ.ศ. 2481 ยุบเป็นแผนกกรรมการ
พ.ศ. 2483 กองอาชีพสงเคราะห์ กองประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2490 กองกรรมกร กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2498 กองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2505 ส่วนแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2508 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2533 แยกสำนักงานกองทุนเงินทดแท

นออกจากกรมแรงานตั้งเป็นสำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2535 แยกกรมแรงงานเป็น 2 กรม คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2536 ตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยโอนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นกระทรวงแรงงาน

สถาปนากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภารกิจของกรมแรงงานมีความสำคัญมากขึ้นโดยลำดับ จึงได้รับการพิจารณาที่จะยกฐานะกรมแรงงานขึ้นเป็นกระทรวงแรงงานจากหลายฝ่ายทั้งในหมู่นักวิชาการ นักการเมือง และผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนนายจ้างที่มีความเข้าใจในการบริหารแรงงาน รัฐบาลเกือบทุกสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ได้เสนอให้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานเสมอมา แต่ได้ประสบการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทุกครั้งจนกระทั่งถึงรัฐบาลสมัย นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสนใจพิจารณาเรื่องการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน เช่นกัน แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้หมดอายุของการเป็นรัฐบาล จึงไม่มีโอกาสที่จะจัดตั้งกระทรวงแรงงานได้ในขณะนั้น แต่ได้มีมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2535 อนุมัติหลักการจัดตั้งกระทรวงแรงงานขึ้น โดยระยะแรกให้จัดตั้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขึ้นทำหน้าที่แทนกรมแรงงานก่อน เพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้ง เป็นกระทรวงแรงงานต่อไป และได้ออกพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2535 ตั้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2535 เป็นต้นมา โดยมีนายประสงค์ รณะนันทน์ เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นคนแรก และนางอัมพร จุณณานนท์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นคนแรก

การแบ่งส่วนราชการออกเป็นสองกรม คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมงานด้านจัดหางานไว้ด้วย) นั้น หน่วยงานส่วนใหญ่จากกรมแรงงาน เดิมเกือบทั้งหมดได้ดำเนินการต่อเนื่องในสองกรมนี้ (นอกจากสำนักงานประกันสังคมเท่านั้นที่ได้แยกไปในปี พ.ศ. 2533) ประวัติศาสตร์หลักของทั้งสองกรมนี้ ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ที่ดำเนินมาจากกรมแรงงานเกือบทั้งสิ้น วิวัฒนาการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และหน่วยงานบางส่วนในสำนักงานปลัดกระทรวง ดำเนินมายาวนาน ภายใต้วิวัฒนาการแรงงานซึ่งมีประวัติศาสตร์ร่วมกันในสายงานและเส้นทางแห่งภาระกิจ อันมีเกียรติภูมิ ที่นำไปสู่การสถาปนากระทรวงแรงงาน

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 25 สิงหาคม 2566
25/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 25 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี เข้าดำเนินการตรวจติดตามมาตรฐานแรงงานไทย
25/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าดำเนินการตรวจติดตามมาตรฐานแรงงานไทย

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
25/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 24 สิงหาคม 2566
24/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 24 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการปร...
24/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน
พัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568

สสค.ปทุมธานี มอบเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
24/08/2023

สสค.ปทุมธานี มอบเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 23 สิงหาคม 2566
23/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 23 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี ให้ความรู้ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
23/08/2023

สสค.ปทุมธานี ให้ความรู้ บทบาท หน้าที่
ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 22 สิงหาคม 2566
22/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 22 สิงหาคม 2566

21/08/2023

คุยเฟื่องเรื่องแรงงาน Ep.60

21/08/2023

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 95

คำถาม : ขัดคำสั่งให้ย้ายแผนก ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งนายจ้างได้เคยเตือนเป็นหนังสือแล้ว สามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้หรือไม่?

⚖️ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยยุบแผนกจัดสวน จำเลยจึงสั่งให้โจทก์ทั้งสองไปปฏิบัติหน้าที่ที่แผนกปั่น ฝ่ายผลิต แต่โจทก์ทั้งสองไม่ยอมฝึกงาน จำเลยจึงได้ตักเตือนเป็นหนังสือ ต่อมาจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองปฏิบัติงานซ้ำอีกแต่โจทก์ทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม จำเลยจึงมีคำสั่งพักงานโจทก์ทั้งสอง ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 ฝ่ายบุคคลมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองไปทดลองอีก แต่โจทก์ทั้งสองไม่ปฏิบัติตามอีก จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยอีกภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี จำเลยย่อมมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 (4) และไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1511 – 1512/2557
#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

-------------------------

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 21 สิงหาคม 2566
21/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 21 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 18 สิงหาคม 2566
18/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 18 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี
18/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี

สสค.ปทุมธานี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน
18/08/2023

สสค.ปทุมธานี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 17 สิงหาคม 2566
17/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 17 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Labour Big Data Analytics) เพื่อพัฒนากำลังแรงงานของปร...
17/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Labour Big Data Analytics) เพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2566
17/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2566

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม 2566
16/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
16/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 15 สิงหาคม 2566
15/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 15 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด
15/08/2023

สสค.ปทุมธานี ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมอบรมแนวทางการตรวจ กำกับ ดูแล            ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเกี่ยวกั...
15/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมอบรมแนวทางการตรวจ กำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย จัดเก็บดอกไม้เพลิง และสารเคมีอันตราย

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกา...
12/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

จังหวัดปทุมธานีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกอากาศทาง NBT2HD วันที่ 12 ส....
12/08/2023

จังหวัดปทุมธานีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกอากาศทาง NBT2HD วันที่ 12 ส.ค. 66 เวลา 08.50 น.

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกา...
12/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

12/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

11/08/2023

กสร. ได้รับคะแนน 95.57 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://www.labour.go.th/index.php/68208-95-57-ita-2566
-----------------------
🌐 Website: http:/labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line:

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 11 สิงหาคม 2566
11/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 11 สิงหาคม 2566

สสค.ปทุมธานี ให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองแรงงาน วินัยและการลงโทษ"
11/08/2023

สสค.ปทุมธานี ให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองแรงงาน วินัยและการลงโทษ"

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ...
11/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปทุมธานี ปี 2566
11/08/2023

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปทุมธานี ปี 2566

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 10 สิงหาคม 2566
10/08/2023

สสค.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติงาน 10 สิงหาคม 2566

ที่อยู่

64 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำง่นแล้วนายจ้างไม่ให้ค่าแรงต้องทำยังไงคะ
เรียน ท่านที่ตอบคำถาม (ฝากคำถามไว้ค่ะ)
ถ้ามีลูกจ้างแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัท ชักชวนคนนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับกิจการ ให้เข้ามาข่มขู่ ทำร้ายเพื่อนร่วมงาน ผิดกม.แรงงานข้อไหนคะ ใในายจ้าวต้องทำอย่างไรและลูกจ้างคนที่โดนทำร้าย ต้องเรียกร้องสิทธิ์ใดได้บ่าง..
ขอบคุณมากค่ะ
รบกวนสอบถามครับ กรณีนายจ้างมีบริษัท 2 บริษัท แต่พนักงานแบ่งแยกคนละบริษัทอย่างชัดเจน กรณีบริษัทหนึ่งไม่มีงาน นายจ้างสามารถให้มาทำงานอีกบริษัทที่นายจ้างเป็นเจ้าของได้หรือไม่ บางครั้งทำบริษัทละครึ่งวัน รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
ขอเบอติดต่อเจ้าหน้าที่
ขอเบอร์โทรติดต่อ
มีแต่เบอร์แฟก/ไม่มีผู้รับสาย
ขอความช่วยเหลือค่ะ

ดิฉันได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานบริษัท ISS สาขารังสิต ดิฉันเริ่มทำงานวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยสัญญาจ้างทดลองงาน 120วัน
และถูกหัวหน้างาน ไม่ใช่เจ้าของบริษัท เรียกไปพบ 2 พฤศจิกายน 2561 บอกเลิกจ้างเมื่อสอบถามว่าด้วยเหตุผลประการใดถึงได้เลิกจ้างขณะทดลองงาน
นายจ้างหรือหัวหน้าสายงานแจ้งว่า เหตุคือเราไม่เหมาะสม พอถามว่า อะไรไม่เหมาะสมค่ะ ขอเหตุผลค่ะ เขากลับตอบมาว่า......
นี่แหล่ะเหตุผล....คือไม่เหมาะก็คือไม่เหมาะ.....เมื่อสอบถามไปอีกว่า....ปกติแล้วถ้าเราทำอะไรผิด ก็ต้องเอาขอบเขตงาน หรือที่เรียกว่า Job JD
มาคุยกันเป็นข้อๆซิ ตักเตือนหรืออะไรก่อนไหม? นี่ไม่มีสักอย่าง.... แล้วยังใช้สถานะการบังคับให้เราเซ็นลาออกเองโดยมีผลทันทีอีก
โดยใช้คำพูดว่า ..... ถ้าเรายอมเซ็นลาออกเองบริษัทจะการันตีกับบริษัทอื่นๆว่าคุณทำงานดี จะพูดแต่เรืองดีๆ และยังจ่ายเงินเดือนสำหรับ
เดือนพฤศจิกายน 2561 ให้คุณ.....แต่ถ้าคุณไม่ยอมเซ็น คุณก็มีผลเสียทางด้านประวัติการทำงานกับที่นี้ เวลาใครโทรมาถามมันก็ส่งผลเสียต่อคุณ

คำถามคือ....นี่คือแกล้งบีบให้เราลาออกใช่ไหม? ขู่เราหรือป่าว?
ดิฉันบอกว่าขอเก็บไปคิดก่อนได้ไหมค่ะแล้ววันจันทร์ขอให้คำตอบ....แต่ทางหัวหน้าไม่ยอมค่ะ
และบอกให้ทางฝ่าบบุคคล ยื่นใบแจ้งเลิกจ้างทั้งที่ดิฉันไม่เซ็นด้วย!

อย่างนี้ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ. เขาใช้อำนาจในแบบผิดๆไหมคะ ดิฉันมั่นใจว่าเจ้าของบริษัทคงไม่ทราบแน่ๆ
ความรู้สึกเราเหมือนกับว่า เค้าเอาเงินฟาดหัวเรา ... แล้วออกไปซะกุไม่ชอบเมิง อะไรแบบนี้
จริงอยู่ว่าขณะทดลองงานหรือต่อให้บรรจุ นายจ้างก็มีสิทธิ์ให้เราออก ควรจะต้องมีเหตุผลไหมคะ
อยู่ๆเราก็ตกงาน เหตุที่แบบเกินจะอธิบาย เครียดมากเลยค่ะตอนนี้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เสียใจค่ะ
ขอผู้เรื่องเรื่องกฎหมายช่วยชี้แนะด้วยคะ ....ขอบพระคุณอย่างสูง
ขออนุญาติ Admin ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ที่ต้องการ ที่ดิน สร้างบ้าน ในทำเลดี อากาศบริสุทธิ์ ในจังหวัดปทุมธานี ในราคาถูก ใช้พักอาศัย และ ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกยามเกษียณอายุราชการ ขุดบ่อเลียงปลา ปลูกผัก พืชสวนครัวไว้รับประทาน สามารถเข้าธนาคาร ผ่อนน้อย ข้าราชการกู้ได้ 80 - 90 เปอร์เซ็น สนใจติดต่อได้ตลอดเวลา ครับ สำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ที่ต้องการ ที่ดินเหมาะกับการลงทุนผ่านธนาคาร โดยที่ไม่ต้องผ่อน เก็บเงินจากผู้ที่ต้องการเช่า ซึ่งมีคนที่ต้องการเช่าจำนวนมาก และนำเงินจากผู้เช่ามาผ่อนกับธนาคาร เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ ทรัพย์ มาโดยที่ไม่ต้องเลี่ยงลงทุนการค้าใดๆ ท่านจึงได้หลักทรัพย์ ที่มั่นคงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร รายได้แต่ละเดือนของเราบางที่ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ไม่รู้หมดไปทางไหนบ้าง 5 ปีก็แล้ง 10 ปีก็แล้ว ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีทรัพย์อะไรเพิ่มเลยครับ ซื้อรถ ชื่อก็บอกแล้วว่าลด ลดลงไปเรื่อยๆ ค่าซ่อม ค่าเสื่อม ค่าอาหลั่ย ซื้อทรัพย์ที่ทำเลดีมีผู้เช่ารอคิวที่จะเช่าดีกว่าครับ

ขายที่ดินเปล่า ใกล้ถนนวงแหวนตะวันตก สามโคกปทุมธานี สวย อากาศดี สะดวกสบายใก้ลกรุงเทพ
หน้ากว้าง 108 เมตร
ที่ดินเปล่า สวยมากๆ สามโคก-เสนา ปทุมธานี
Sale Land at Sam Khok, Pathum Thani

ที่อยู่ทรัพย์

- ทางเข้าที่ดินใกล้ปั๊ม ปตท.
รายละเอียด / Detail
- พื้นที่ 11 ไร่ 12 ตรว. / Area Land 17,648 Square meter
- หน้ากว้าง 108 * 184 เมตร
- ทำเลที่ตั้งเยี่ยม เหมะกับการปลูกบ้านและทำเกษตรกรรม

พิกัดที่อยู่ของที่ดิน 14.1068170,100.4839510 https://goo.gl/maps/m6wz5FnKnWv

ราคา / Price
- ราคาขายไร่ละ 1,800,000 บาท ราคาพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2561 นี้ ลดเหลือไร่ละ 1,590,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

แหม่ม/ Mam : 081-3539675 , 086-3245024
LINE ID : mam_nat
ลูกจ้างสามารถเรียกร้องสิทธิในการรักษาพยาบาลจากนายจ้างเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานได้หรือไม่ค่ะ. (ในกรณีที่ลูกจ้างขาดจากการเป็นผู้ประกันและนายจ้างซึ่งประกอบกิจการส่วนตัวไม่ได้ทำประกันสังคมให้ค่ะ)
ลูกจ้างจะเรียกร้องสิทธิ์จากนายจ้างที่ไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้างได้หรือไม่ ในกรณีลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงาน
เพื่อนผมขับรถบรรทุกแผ่นพฤกษาเถ้าแก่ให้พักงานแถมไม่จ่ายเงินที่ทำค้างใว้อีกลูกเมียก่ไม่มีเงินซื้อข้าวกินจะทำไงดีครับ
#}