สกร.อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

สกร.อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเ...
09/04/2024

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอแคนดง จำนวน 4 คน เข้าร่วมปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 อำเภอแคนดง ณ หอประชุมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเ...
04/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอแคนดง ประจำเดือนเมษายน 2567 ติดตามผลการดำเนินง่าน และชี้แจงข้อราชการต่างๆ แก่บุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนการดำเนินงานของ สกร.อำเภอแคนดง ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเ...
04/04/2024

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมประเสริฐ บุญเรือง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวอธิจิต อาภรพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ในการประชุม

วันที่ 2 เมษายน 2567  นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
04/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
พร้อมด้วยบุคลากร ,นักศึกษา สกร.อำเภอแคนดง ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมกพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอบคำถาม 2 เมษา วันรักการอ่าน
ผ่านเกมส์ kahoot ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
29/03/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
มอบหมายให้ นางสาววิราญา คำประโคน ตำแหน่ง ครูร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ เนื่องในงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีส่งเสริมความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี วันสตรีสากล International Woman 's Day 2024 ประจำปี
พ.ศ. 2567 ณ หอปนะชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
27/03/2024

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
เข้าร่วมต้อนรับ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ ห้องประชุมประเสริฐ บุญเรือง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 27 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม...
27/03/2024

วันที่ 26 27 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง มอบหมายให้ นายรังสรรค์ สุทรัตน์ ครูกศน.ตำบล เข้าอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านดิจิทัล สำหรับวิทยากรกระบวนการ (Facilita tor) ความฉลาดท้างดิจิทัล 8 ด้าน ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 มีนาคม 2567  นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกา...
24/03/2024

วันที่ 24 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง มอบหมายให้นายชุมพร รอบแคว้น ครู กศน.ตำบลดงพลอง เข้าร่วมโครงการหิ้วปั่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมสวนะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสนทนา ชัญถาวร นายอำเภอแคนดง เป็นประธานในพิธี ณ วัดประชาชาติดงพลอง ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567ระดับประถมศึกษา ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ,หลักฐานการส...
23/03/2024

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567
ระดับประถมศึกษา ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ,หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ
4.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2567
สนใจสมัครได้ที่ สกร.อำเภอแคนดง โทร 044 193134 หรือที่ ศกร.ตำบลทั้ง 4 ตำบล #เรียนฟรี #

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
23/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด และมอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 4 ตำบลเข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 10 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยการเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ได้รับเกียรติจาก นายสนทนา ชัญถาวร นายอำเภอแคนดง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
23/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
พร้อมด้วยบุคลากร สกร.แคนดง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOบ) เป็นภาคีเครือข่าย
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ระหว่าง สกร.อำเภอแคนดง กับ ปกครองอำเภอแคนดง โดยได้รับเกียรติจาก นายสนทนา ชัญถาวร นายอำเภอแคนดง พร้อมด้วยบุคลากรปกครองอำเภอแคนดง ร่วมลงนาม (MOU) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง ชั้น 2 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
23/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอแคนดง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษาดูงานนิทรรศการ COLORS OF BRUIRAM กระบวนการทอผ้า ณ ที่ว่าการอำเภอนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
23/03/2024

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
พร้อมด้วยบุคลากร,นักศึกษา สกร.อำเภอแคนดง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี โดยมี กิจกรรมรับชมวิดิทัศน์ เกมส์ตอบคำถาม Kahoot ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
16/03/2024

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอแคนดง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรี และ ร่วมน้ำเสนอ ผลการดำเนินงานเพื่อสร้างอนาคตสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนผู้รับบริการตามความสนใจหรือความถนัด และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 -2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
16/03/2024

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอแคนดง ร่วมจัดเตรียมสถานที่และประดับดอกไม้เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระบวนการทอผ้าและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านนาโพธิ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบูรีรัมย์

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
15/03/2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
มอบหมายให้นางสาวหฤทัย ประยงค์หอม บรรณารักษ์ ร่วมจัดงานส่งเสริมกาเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมนำเสนอ ผลการดำเนินงานเพื่อสร้างอนาคต สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน ผู้รับบริการตามความสนใจหรือความกนัด และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและ โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 -2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอแคนดง จัดและประดับดอกไม้เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระบวนการทอผ้าและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านนาโพธิ์
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบูรีรัมย์

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
15/03/2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
ร่วมแสดงความยินดียิ่ง กับนายเอกราช ชวีวัฒน์และนายชัยพัฒน์ พันร์วัฒนสกุล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมประเสริฐบุญเรือง
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
14/03/2024

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอแคนดง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงข้อราชการต่างๆแก่บุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนการดำเนินงานของ สกร.อำเภอแคนดง ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
13/03/2024

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอแคนดง ประดับผ้าเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระบวนการทอผ้าและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านนาโพธิ์ ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ...
13/03/2024

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอแคนดง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมวันดินโลก) การปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอนามัย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเ...
13/03/2024

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอแคนดง ทั้ง 4 ตำบล จัดประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ทั้ง 4 ตำบล

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเ...
09/03/2024

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้เงที่3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีนายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประเสริฐบุญเรือง

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเ...
06/03/2024

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง
มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอแคนดง เข้าร่วมประชุมเตรียมรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมรวมใจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเกอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม...
06/03/2024

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเกอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง มอบหมายให้ นางสาววิราญา คำประโคน ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแคนดง ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายสนทนา ชัญถาวร นายอำเภอแคนดง เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง ชั้น 2 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสร...
06/03/2024

วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอแคนดง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา,ระดับ มัยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนแคนดงพิทยาคม อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงศ์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกา...
06/03/2024

วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงศ์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ
แคนดง มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ทะยานรัมย์, นายอมรเกียรติ แช่ฉั่ว ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมจัดเตรียมสถานที่และประดับผ้าเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกระบวนการทอผ้าและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ บ้านนาโพธิ์
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริ...
29/02/2024

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 4 ศกร.ตำบล จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 นิเทศติดตามการจัดโครงการโดยนางสาววิราญา คำประโคน ตำแหน่งครู ณ ศกร.ตำบล ทั้ง 4 ตำบลของ สกร.อำเภอแคนดง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสร...
29/02/2024

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง มอบหมายให้นายนิติพัฒน์ ทะยานรัมย์ ครูผู้ประสานงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับอำเภอ และนายทองสุข ผลบูรณ์ ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอแคนดง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการชื้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายดัมพ์ สุริโย ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 7 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริ...
29/02/2024

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแคนดง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 4 ศกร.ตำบล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สกร.แคนดง ด้วยการสอนแบบโครงงาน นิเทศติดตามการจัดโครงการโดยนางสาววิราญา คำประโคน ตำแหน่งครู ณ ศกร.ตำบล ทั้ง 4 ตำบลของ สกร.อำเภอแคนดง

ที่อยู่

234 หมู่ 11 ต. แคนดง อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์
จ. บุรีรัมย์
31150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

044193134

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สกร.อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สกร.อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จ. บุรีรัมย์

แสดงผลทั้งหมด