Clicky

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municip

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municip http://www.lamsamkaeo.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-987-6001-4 งานป

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
สภาพทั่วไป
มีสำนักงานอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2987 – 6001 – 4 โทรสาร 0 – 2987 – 6007 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม ด้านฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่ จำนวน 3 สาย โดยอยู่ห่างจากอำเภอลำลูกกาไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประม

าณ 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
มีลักษณะการปกครอง มีดังนี้
- เขตการปกครองทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 12
- จำนวนหลังคาเรือน 35,999 หลังคาเรือน
- จำนวนประชากรทั้งสิ้น 60,832 คน ประกอบด้วย
ชาย 28,277 คน หญิง 32,555 คน
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 4,866.56 คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศรษฐกิจ
- อาชีพของประชาชนในตำบล
- อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบล ได้แก่พนักงานในบริษัทเอกชน, โรงงานอุตสาหกรรม, ข้าราชการ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจและประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่
- ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางเกษตรมีจำนวน 52 ครัวเรือน เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรมีเหลือเพียง 1,020 ไร่ แยกได้ดังนี้
- ทำนา 6 ครัวเรือน พื้นที่ 680 ไร่
- สวนไม้ดอกไม้ประดับ 8 ครัวเรือน พื้นที่ 70 ไร่
- สวนผลไม้ 25 ครัวเรือน พื้นที่ 270 ไร่
- ประกอบธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้แก่
- ธนาคาร 3 แห่ง
- โรงแรม 4 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง
- โรงสีข้าว 1 แห่ง
สภาพทางสังคม
- การศึกษา
- เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
- ศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ 2 แห่ง
- การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 10 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโร...
27/03/2023

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีประชาชนผู้มาใช้บริการนำสัตว์เลี้ยงเข้าฉีดวัคซีน เป็นจำนวน มาก ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
(line) LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า )
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th

Photos from เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipality)'s post
27/03/2023

Photos from เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipality)'s post

Photos from เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipality)'s post
26/03/2023

Photos from เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipality)'s post

วันที่ 26 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา (เปตอง) เทศบาลเม...
26/03/2023

วันที่ 26 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา (เปตอง) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้อาวุโส ได้พัฒนาศักยภาพทางกาย การมีสมาธิในการเล่น และการสร้างความสามัคคี ณ บริเวณศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโร...
24/03/2023

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอสม โดยไดรับหมายให้เป็น “อาสาปศุสัตว์” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการ เกี่ยวกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ได้มอบเกียรติบัตรผู้ที่อบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอ้อมแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต's post
23/03/2023

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต's post

Photos from เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipality)'s post
23/03/2023

Photos from เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipality)'s post

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำสามแก้วจะออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สนัข แมว ภายในเขตพื...
23/03/2023

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองลำสามแก้วจะออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สนัข แมว ภายในเขตพื้นที่เมืองลำสามแก้วให้ฟรี ตามตารางดังนี้

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ นายอรุณ ชั้นปั้นแตง รองนายกเทศมนต...
22/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ นายอรุณ ชั้นปั้นแตง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ส.ท.วิโรจน์ บุญทรัพย์ ส.ท.นิรันด์ หนูทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่2 ร่วมกับ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พรร่มเย็นวิลล่า ม.6 ซ่อมพื้นผิวถนนชำรุด บริเวณซอย10-11.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

22/03/2023

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ นอกจากสุนัขและแมว
ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้วัคซีน
หากโดนข่วนหรือสัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความเสี่ยง

ที่มา : FDA Thai สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

22/03/2023

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดสี่มุมเมือง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

22/03/2023

📍 แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดปทุมธานี ปี 2566 จำนวน 7 เขต 📍 ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านฉาง ตำบลบางหลวง และตำบลบางเดื่อ)
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปทุมธานี (ยกเว้นตำบลบ้านฉาง ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ และตำบลสวนพริกไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขลง และตำบลคลองสาม)
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์)
อำเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมือง คลองหลวง
อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลสวนพริกไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองสี่ ตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด)
อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงยี่โถ ตำบลรังสิต และตำบลลำผักกูด)
อำเภอหนองเสือ (เฉพาะตำบลบึงชำอ้อ ตำบลบึงกาสาม และตำบลนพรัตน์)
เขตเลือกตั้งที่ 6 อําเภอลําลูกกํา (เฉพาะตําบลคูคต และตําบลลาดสวาย)
เขตเลือกตั้งที่ 7 อําเภอหนองเสือ(เฉพาะตําบลบึงบอน ตําบลบึงบา ตําบลหนองสามวัง และตําบลศาลาครุ) อําเภอธัญบุรี(เฉพาะตําบลบึงสนั่น และตําบลบึงน้ำรักษ์) อําเภอลําลูกกา(เฉพาะตําบลบึงคําพร้อย ตำบลลำลูกกา ตําบลบึงทองหลาง ตำบลลำไทร ตําบลบึงคอไห และตําบลพืชอุดม)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี

ลิงก์ประกาศ : https://pathumthani.prd.go.th/th/content/category/detail/id/57/iid/167771

22/03/2023

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

ที่มา : กรมควบคุมโรค

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี's post
22/03/2023

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี's post

Photos from เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipality)'s post
20/03/2023

Photos from เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipality)'s post

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำการศึกษา 25...
19/03/2023

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองคึกษา คณะครูโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ในสังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว นักเรียน และผู้ปกครอง ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกพินิจ บุญคุ้ม รองนา...
18/03/2023

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอกพินิจ บุญคุ้ม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการวางพานพุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำปลัดเทบาล ...
18/03/2023

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำปลัดเทบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย เป็นประธานในพิธี.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน...
17/03/2023

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ กองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะอาจารย์จากประเทศนอร์เวย์ มหวิทยาลัย Nord University เพื่อจะนำนักศึกษาแลกเปลี่ยน เข้าฝึกเพื่อหาประสบการณ์ ด้านพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

17/03/2023

❗เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน❗

ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการการยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" โดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอลล์ และต้องดื่มน้ำที่สะอาดด้วยค่ะ/ครับ

👉สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
📌https://datariskcom-ddc.moph.go.th/

#โรคและภัยสุขภาพในฤดูร้อน
#กองโรคติดต่อทั่วไป #กองระบาดวิทยา
#กรมควบคุมโรค

17/03/2023

เทคนิค 7+1 ป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 🧠
✔️กินดี กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลด หวาน มัน เค็ม
✔️ฟันดี ใช้แปรงสีฟันที่ขนอ่อนนุ่ม แปรงฟัน วันละ 2 ครั้ง นาน 2 นาที
✔️ตาดี ควรพบจักษุแพทย์เป็นประจำ
✔️เคลื่อนไหวดี ออกกำลังกายง่ายๆด้วยการเดิน (อย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว)
✔️สภาพแวดล้อมดี จัดบ้านไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันการหกล้ม
✔️อารมณ์ดี ทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น เช่น เข้าวัด ทำบุญ
✔️สมองดี อาหารดี สภาพจิตใจดี สภาพแวดล้อมดี ส่งผลดีต่อสมอง
✔️การนอนหลับที่ดี ควรนอนหลับให้ได้วันละ 7-8 ชั่วโมง

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #ผู้สูงอายุ #โรคสมองเสื่อม
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

17/03/2023

เช้านี้! เช็กค่าฝุ่นกันแล้วหรือยัง?

เช็กให้รู้ระดับค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อการปฏิบัติตัวลดเสี่ยง
ติดตามสถานการณ์ฝุ่นได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th

#ฝุ่น #กรมอนามัย #กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

16/03/2023

รายงานค่าPM2.5ในจังหวัดปทุมธานี วันที่ 16 มี.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ...
16/03/2023

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 2 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ หัวหน้างานป้องกันบรรเทาและสาธารณะภัย ลงพื้นที่ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการชุมชน สำรวจจุดทำแนวป้องกันไฟ #แปลงด้านข้างหมู่บ้านเสนากรีนวิลล์
#แปลงด้านข้างหมู่บ้านร่วมทางฝัน เพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ฤดูแล้ง.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เ...
16/03/2023

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3 ลงพื้นร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ หัวหน้างานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ตรวจสอบอายุและคุณภาพ ถังเคมีดับเพลิงตามชุมชน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เ...
16/03/2023

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1 นำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เข้าดำเนินการ ซ่อมบำรุงไฟ #ชุมชนหมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ...
16/03/2023

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3 ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชนรินทร์ทอง นำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เข้าดำเนินการ ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณ(ซอยตัด)ซอยรินทร์ 6 และ ซอยรินทร์ 7 ม.2.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเท...
16/03/2023

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 3 ผ.อ.กองช่าง นำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เข้าดำเนินการ แก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่อระบายน้ำอุดตัน #ซอยทหารบก2 ม..........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ นายเศรษฐพงษ์ หลักไชย รองนายกเทศมนต...
15/03/2023

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ นายเศรษฐพงษ์ หลักไชย รองนายกเทศมนตรี ตรวจการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เ...
15/03/2023

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมาย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขตที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการชุนชนนำ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เข้าดำเนินการ ตัดต้นไม้ #ชุมชนหมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจการปฏิ...
14/03/2023

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองช่างในการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ณ ชุมชนในเขตพื้นที่.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในการเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและค...
14/03/2023

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในการเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอสม พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคูคต ลงพื้นที่แจกทรายอะเบทตามชุมชน และพ่นยาควบคุมการเกิดของยุงลายพาหะ โรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านพูนผลนิเวศน์ ชุมชนบุญคุ้ม และชุมชนข้างเคียง.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

14/03/2023

รายงานค่าPM2.5ในจังหวัดปทุมธานี วันที่ 14 มี.ค. 2566

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี's post
14/03/2023

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี's post

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้...
13/03/2023

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหาร เทศบาลเมืองคูคต ลงพื้นที่ ตรวสอบแนวท่อระบายน้ำและถนนที่มีการชำรุดบริเวณ ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองคูคต.........................................................................................................
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 📢📢
💕LINE ID : (เติม @ ด้านหน้า)
👉 https://lin.ee/0mKurL7
🌎 www.lamsamkaeo.go.th
☎️ 02-987-6001 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
☎️ 02-987-6008 แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

ที่อยู่

199 ม. 6 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธา
จ. ปทุมธานี
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629876001

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municipผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (Lamsamkaeo Municip:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จ. ปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เวลา14.00น.มีเจ้าหน้าที่มาแจกหน้ากากเจล ที่หมู่บ้านอู่ทองเพลส2แต่ที่บ้านไม่ได้ ทั้งๆที่อยู่หน้าบ้าน อย่างนี้เรียกว่า เลือกปฏิบัติไหม ทั้งๆที่สำเนาทะเบียนบ้านก็อยู่ที่นี่ อยากขอคำอธิบาย หรือมีกฏเกณฑ์การแจกอย่างไร
สิ่งดีๆแบบนี้ไม่ทำเหมือนเขาบ้างเหรอคับ
ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีคับ​ สนามบอลหลอดไฟขาดต้องเตะบอลแบบมืดๆมา2เดืิอนแล้วรบกวนช่วยรีบทำไห้หน่อยคับ​ จากคนรักลำสามแก้ว
เวรกรรมโดยแท้!!!

ซื้อบ้านก่อนที่จะมีร้านอาหาร พับ ต่างๆ

เสียงดัง ถึงตี 3-4 วันนี้มีร้านอาหารมาเปิดใหม่ข้างบ้านอีก นี้คือการจัดระเบียงสังคมของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว การขออนุญาติก่อสร้างต่างๆ นั้นไม่ได้ช่วยกรองสิ่งที่สงบสุขให้ประชาชน ตามที่เสียภาษีให้พวกท่านเลยจริงๆ

ซอยเพ่งน้อยไม้ ต่อไปคงเรียกว่า...
ซอยอบายมุขหรือแหล่งอัคโคจร
รบกวนพี่ๆเทศบาลหรือผู้เกี่ยวข้องช่วยแก้ไข
สายโทรศัพท์และสายอินเทอร์เน็ต
ห้อยลงมาตรงถนนเสมาฟ้าครามหลายจุด
กลัวเกิดอันตรายไปพันแฮนมอเตอไซค์ตอนกลางคืนครับ
ทำไมไม่ทำป้ายตอนกลางวันมาตัดไฟตอนกลางคืนประชาชนเขาจะพักผ่อนกัน
เวลาที่เพื่อนบ้านนำสุนัขมาขี้หน้าบ้านแล้วไม่เก็บแจ้งได้หรือเปล่าคะ แล้วรถเพื่อนบ้านที่จอดขวางหน้าบ้านเทศบาลสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่า คืออยากรู้จังเลยค่ะ หมู่บ้านพูลผลฯ ประสบปัญหานี้มานาน แต่ตามกฎหมายเอาผิดได้นะคะ ซึ่งอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของเทศบาลด้วย
ช่วยมาเก็บขยะตามบ้าน หมูบ้านธาราริน ด้วยนะเต็มหมดแล้ว
ขอความอนุเคราะห์เทศบาลลำสามแก้วอย่างเร่งด่วนช่วยดำเนินการซ่อมหลังคาป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านด้วยครับตอนนี้มีทัังแดดร้อนและฝนตกชาวบ้านไม่มีที่จะพักรอรถเมล์แล้วครับ ขอขอบพระคุณครับ
จะเป็นไปได้ไหมที่เวลามีการประชุมของ สภาเทศบาล จะมีการถ่ายทอดในเวบไซด์หรือจะนำลิงค์มาแปะไว้ที่เฟสบุ๊ค เพื่อที่ประชาชนในเขตพื้นที่จะได้ทราบว่าในการประชุมแต่ละครั้งพวกท่านพูดเรื่องอะไรกันบ้างจะได้ทราบว่าทางเทศบาลนำเงินภาษีที่เก็บได้จากประชาชนไปใช้ในโครงการอะไรบ้าง ในเมื่อสภาใหญ่ระดับประเทศยังมีการถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับฟังรับทราบ ด้วยความเคารพอย่างสูง หวังว่าพวกท่านคงนำไปพิจรณานะคะ
หมู่บ้านพฤกษา 20 เดือดร้อนมากครับ
รถขยะยังไม่มาเก็บขยะเลยครับ อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
ผมเห็นประกาศแล้วว่าจะมีการทำถนนช่วงด้านหลังลุมพินีคอนโด แต่ช่วงนี้รถใหญ่วิ่งเยอะมาก ถนนสาหัสเหลือเกิน ช่วยหน่อยได้ไหมครับเอาอะไรมา ทำให้ถนนเรียบก่อนก็ยังดี
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จ. ปทุมธานี (แสดงผลทั้งหมด)

Apsara Plainukool Chantara Wechsupaporn Qian Guanyu Saowatharn Adulet Nimnuan Kadesadayurat Anchali Kaewmanee Geng Yuhan Wilasinee Gason รับเขียนแบบงานก่อสร้าง Pakpao Phim Narongdid Oniya Kwang Tong ทิวา-สื่อการสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี