กอ.รมน.จังหวัดลำพูน

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้?

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน**********เมื่อ 8 ส.ค.66 เวลา 1330 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ล....
09/08/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน
**********
เมื่อ 8 ส.ค.66 เวลา 1330 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ.(ท.) มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชขด. เป็นประธานที่ประชุมหารือเรื่องร้องเรียน ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องร้องเรียน จากสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี นายทวี สีแจ่มและพวก จำนวน 10 ราย ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สรุป จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นควรนำเรื่องร้องเรียนนี้เข้าปรึกษากับ ผอ.สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เพื่อหาแนวทางมาช่วยเหลือต่อไป และได้ดำเนินการให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้ตอบข้อชักถามเกี่ยวกับพื้นทีบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสวงนแห่งชาติ ซึ่งติดข้อกฎหมาย และไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินอีกได้ ชี้แจงกับ นายทวี สีแจ่มและพวก ที่เดินทางมาร่วมประชุมและฟังการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนเป็นที่พอใจ และจะติดตามเรื่องการช่วยเหลือต่อไป
ผลสรุปประชุมครั้งนี้ ทาง ผอ.ศดธ.จังหวัดลำพูน จะนำเรียน ผวจ.และรายงานให้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป ปิดประชุมเวลา 1545 น.

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน.**********เมื่อ 8 ส.ค. 66 เวลา 1300 - 1600 น....
09/08/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน.
**********
เมื่อ 8 ส.ค. 66 เวลา 1300 - 1600 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน (สกร.จังหวัดลำพูน) มีอาสาสมัคร กศน. จาก อ.เมืองลำพูน จำนวน 15 ตำบล และ อ.บ้านธิ จำนวน 2 ตำบล รวม 17 ตำบล ๆ ละ 3 คน รวม 51 คน เข้ารับการฝึกอบรม

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน การขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ**********เมื่อ 8 สิงหาค...
08/08/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน การขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
**********
เมื่อ 8 สิงหาคม 2566 พันเอก มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพลนายทหารร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาระบบน้ำปะปาหมู่บ้านไม่สะอาด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบชัย อ.แม่ทา จ.ลำพูน กรณีรับเรื่องรองเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 (บ้านทาร้องเรือ) ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เนื่องจากระบบน้ำปะปาหมู่บ้านไม่สะอาด เกิดจากน้ำที่ขุดเจาะจากบ่อเดิมเป็นสนิม จึงต้องการบ่อบาดาลที่ใหม่ ซึ่งพื้นที่ในการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาสบชัย ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน.**********เมื่อ 7 ส.ค. 66 เวลา 1300 - 1600 น....
08/08/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน.
**********
เมื่อ 7 ส.ค. 66 เวลา 1300 - 1600 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบ้านโฮ่ง มีอาสาสมัคร กศน. จาก อ.บ้านโฮ่ง จำนวน 5 ตำบล และ อ.เวียงหนองล่อง จำนวน 3 ตำบล รวม 8 ตำบล ๆ ละ 3 คน รวม 24 คน เข้ารับการฝึกอบรม

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน**********เมื่อ 7 สิงหาคม 2566 พันเอก มงค...
08/08/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน
**********
เมื่อ 7 สิงหาคม 2566 พันเอก มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม หริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในให้รู้บทบาทหน้าที่และกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนหรือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัดโดย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ และพิจาณาแผนงานโครงการอื่นๆ อาทิ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจและสังคมของทุกส่วนราชการที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในจังหวัดเพื่อให้เกิด การบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับทราบปัญหาที่สำคัญๆ ของจังหวัดลำพูนที่ควรพิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความั่นคงปัจจุบัน ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2566**********เมื่อ 31 กรกฎาคม 2566 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ....
03/08/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2566
**********
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2566 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ไพรัฐ แก้วแดง หน.ฝ่ายการข่าว/ สด.จว.ล.พ. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในเวลา 14.00 น. โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ล.พ. เป็นประธานในพิธี เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**********เมื่อ 25 ก.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้...
25/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
**********
เมื่อ 25 ก.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ให้คำแนะนำเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. และชุมชนในพื้นที่ ทั้งเครื่องมือและกำลังพล เพื่อนำไปวางแผน ประสานงาน ให้การสนับสนุน เพื่อป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
1.พื้นที่ ต.ป่าพูล อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
2.พื้นที่ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
3.พื้นที่ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
ได้รับความร่วมมือจาก อปท.ในพื้นที่ เป็นอย่างดี จะได้ติดตาม ประสานงานต่อไป

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมกับแรงงานจังหวัดลำพูน**********เมื่อ 24 ก.ค.66 เวลา 1330 น.พ.อ.มงคล  ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ...
25/07/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมกับแรงงานจังหวัดลำพูน
**********
เมื่อ 24 ก.ค.66 เวลา 1330 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ.(ท.) มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชขด.ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลำพูน เพื่อชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการออกคัดกรองตามโครงการ โดยมี นายโชติวัฒน์ ธิสาร แรงงานจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด**********เมื่อ 24 กรกฎาคม​ 2566 เวลา 13.30 น. พ.อ.มงคล  ปาคำมา...
25/07/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด
**********
เมื่อ 24 กรกฎาคม​ 2566 เวลา 13.30 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท.) มอบหมาย พ.อ.อรุณ บุตรดาเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีส่ว่นราชการและผู้แทนอำเภอเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง”เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศ...
25/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง”เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
**********
เมื่อ 24 ก.ค.66 ,1000 พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านน้ำดิบน้อย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างต่อเนื่อง และให้มีการจัดเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ขยายพันธุ์และขยายผล เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าในศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนผู้แทนศูนย์เรียนรู้ฯ โคก หนอง นา โมเดล จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง” โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและปลูกไม้ผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมดำนา การทำปุ๋ยหมัก การทำเสวียนไม้ไผ่ และ การทำจานรองจากวัสดุธรรมชาติผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้นำศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน ผู้แทนศูนย์เรียนรู้ฯ โคก หนอง นา โมเดล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 8 อำเภอ ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น 150 คน ร่วมกิจกรรม

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน)**********เมื่อ 18 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. พ.อ...
18/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน)
**********
เมื่อ 18 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. พัทธดนย์ ทวีคำ หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ล.พ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(พ.) เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดลำพูน เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2568-2570 ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนดไว้ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดเวทีชาวบ้านขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ**********  เมื่อ 14 ก.ค.66 กอ.รมน.จังหวั...
14/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดเวทีชาวบ้านขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
**********
เมื่อ 14 ก.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดประชุมเวทีชาวบ้านโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้,ฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน ,เครือข่าย ภาคประชาชน ในพื้นที่จำนวน 48 คน มาร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางของชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติระดับตำบลครั้งที่ 6 ของอำเภอลี้ พื้นที่ ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
วัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจ ระดมความคิด แนวทางการปฏิบัติงานปกป้องด้านทรัพยากรธรรมชาติการปกป้องผืนป่าและการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทาง ตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในตำบลดงดำ พร้อมให้เครือข่ายร่วมจัดปลูกต้นไม้พยุง จำนวน 200 ต้น ในพื้นที่สวนป่าชุมชนดงดำ และสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน เพื่อแจ้งข่าวสาร เป็นการเตรียมความพร้อมนำไปปฏิบัติชึ่งทุกส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการครอบครองวัตถุระเบิด**********เมื่อ 11 ก.ค.66 เวลา 1000 น. พ.อ.มงคล ปาคำ...
12/07/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการครอบครองวัตถุระเบิด
**********
เมื่อ 11 ก.ค.66 เวลา 1000 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชขด.เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบคลังเก็บวัตถุระเบิด การนำเข้า ชืัอ มี ใช้ ย้าย เก็บรักษา และทำลายวัตถุระเบิด จังหวัดลำพูน ณ บริษัทยูนิเวอร์แชลมายนิ่ง จำกัด หมู่ที่ 3 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รอง ผวจ.เป็นประธาน และส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ การขออนุญาตมีความประสงค์จะขอชื้อ มีใช้และขนย้ายวัตถุระเบิดดังนี้ 1.ดินระเบิด (ชนิดอีมัลชั่น)จำนวน 1,1948 นัด 2.แก๊ปไฟฟ้า จำนวน 17,005 ดอก 3.วัตถุระเบิด ANFO จำนวน 106,006 กก.
สรุป การตรวจสอบ
-สถานที่จัดเก็บถูกต้องตามระเบียบ
-จำนวนวัตถุระเบิดได้ตรวจนับตามจำนวนที่แจ้งขอตามหนังสือ
- การควบคุมสถานที่เก็บรักษามีผู้ดูแลตลอดเวลา

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ ติดตาม รับทราบการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามแผนแม่บทฯ********** เมื่อ 11 ก.ค.66 กอ.รมน.จ...
11/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ ติดตาม รับทราบการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามแผนแม่บทฯ
**********
เมื่อ 11 ก.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดชุดลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโฮ่ง และผู้ประกอบการค้าไม้ไผ่ บ.ดอยโตน หมู่ 10 ต.ป่าพูล อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 8 ราย
โดยจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแนะนำการตัดไม้ ตามลักษณะไม้ใช้สอยในพื้นที่ป่าของชุมชนและให้ชุมชนจัดปลูกไม้ไผ่ ทดแทนทุกๆปี เพื่อการบริหารจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การประสานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตาม ประสานการปฏิบัติต่อไป

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหา ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน**********เมื่อ 10 ก.ค. 66, 1000 พ.อ มงคล ปาคำมา ...
11/07/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมประชุมแก้ไขปัญหา ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
**********
เมื่อ 10 ก.ค. 66, 1000 พ.อ มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท.) มอบหมายให้ พ.อ. พัทธดนย์ ทวีคำ หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอลี้ ส.ป.ก.จังหวดลำพูน ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อบต.เวียงแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรบ้านสันวิไลและผู้จัดการสวนปัญอิสรภาพ พร้อมด้วยเจ้าของที่ดิน โดยเป็นการประชุมร่วม 2 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหา และติดตามความคืบหน้า ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลี้ กรณีราษฎรบ้านสันวิไล หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้รับความเดือดร้อน จากการนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใกล้พื้นที่ชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.เวียงแก้ว อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมี นายปวริศฐ์ พงศ์ภัคศิริ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธาน ผล การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์**********เมื่อ 9 ก.ค. 66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ (ท...
10/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์
**********
เมื่อ 9 ก.ค. 66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ (ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ และ จ.ส.อ. บรรพต โนโชติ จนท.ธุรการ กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ นำนักเรียนตัวแทนจังหวัดลำพูน ร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับภาค ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โดยมี มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธาน
ผลการประกวด
1. ชนะเลิศ : เงินรางวัล 10,000.-บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ นายวงศ์วริศ บุราณ รร.สามัคคีวิทยาคม จว.ช.ร.
2. รองชนะเลิศ : เงินรางวัล 7,000.-บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ น.ส.ดารุนี พลกลาง รร.เมตตาศึกษา จว.พ.ช.
3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล : เงินรางวัล 5,000.-บาท และเกียรติบัตร ได้แก่
- น.ส.อัจฉริยาภรณ์ อ๊อดทรัพย์ รร.ตากพิทยาคม จว.ต.ก.
- น.ส.ศุภาพิชญ์ คำยืน รร.แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จว.ม.ส.

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ**********เมื่อ 5 ก.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้...
05/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ
**********
เมื่อ 5 ก.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเพาะปลูกของเครือข่ายเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานของ สถานศึกษาและเกษตรกร ที่ได้รับแจกจ่ายจัดปลูกผักสวนครัวในพื้นที่
1.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ต.ต้นธง จ.ลำพูน
2.เกษตรกร ศูนย์การเรียนรู้ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ซึ่งผลผลิตจากการเพาะปลูกได้สนับสนุนจัดเป็นอาหารกลางวันสถานศึกษา และเป็นอาหารประจำวันของเกษตรกร พร้อมแบ่งปันครัวเรือนเป็นอย่างดี โดยเครือข่ายได้ใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงทำให้พืชผักได้ผลผลิตที่ดี เป็นคลังอาหารโดย กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ได้ให้คำแนะนำให้จัดเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อ หมุนเวียนปลูกทดแทนอย่างต่อเนื่อง

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนการฝึก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)**********เมื่อ 30 มิ.ย.66 - 2 ก.ค.66 พ.อ. มงคล ป...
03/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนการฝึก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
**********
เมื่อ 30 มิ.ย.66 - 2 ก.ค.66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ. รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ พร้อมครูฝึก "โคนันท์" สนับสนุนอำเภอแม่ทา ทำการฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีองค์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทำให้การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ชรบ. ต.ทาขุมเงิน เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านสัน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานพิธีปิด

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน รับการตรวจเยี่ยมจาก กอ.รมน.ภาค 3**********เมื่อ 29 มิ.ย.66 เวลา 1030 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน....
03/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน รับการตรวจเยี่ยมจาก กอ.รมน.ภาค 3
**********
เมื่อ 29 มิ.ย.66 เวลา 1030 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสมาชิก อพป.บ้านทาป่าสัก ม.2 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน รับการตรวจติดตามการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2566 จาก กอ.รมน.ภาค 3 โดยมี พล.ต. ประสิษฐิพงศ์ มูลดี เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เป็นหัวหน้าคณะฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการฝึก และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และให้แนวทางปฏิบัติเพื่อให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และวีดีทัศน์**********เมื่อ 29 มิ.ย.66 เวลา 0800 น. พ.อ. มงคล...
03/07/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และวีดีทัศน์
**********
เมื่อ 29 มิ.ย.66 เวลา 0800 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) จัดพิธีมอบเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล การประกวดสุนทรพจน์ "เยาวชนรักสถาบัน" และการประกวดวีดิทัศน์ "เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" และมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลพ./ ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ**********เมื่อ 28 มิ.ย.66 เวลา 0900 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว....
29/06/2023

กอ.รมน.จว.ลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ
**********
เมื่อ 28 มิ.ย.66 เวลา 0900 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ.(ท.) มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชขด.ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อพิจารณาการขอติดตั้ง กล้อง cctv ของ อปท.ทศ.ป่าสักชึ่งจะขอติดตั้งทั้งหมด 22 จุด จำนวน 25 ตัวในพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าสัก ทั้ง 5 หมู่บ้าน มี ม.1,4,5,8 และ ม.17 จำนวนงบประมาณ 2 ล้าน 3 แสนบาทถ้วน ในที่ประชุมพิจารณาให้กลับไปแก้ไขรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาในวาระประชุมต่อไป โดยมี นายชาตรี ธนดิตถ์ รอง ผวจ. เป็นประธานที่ประชุมและคณะกรรมการส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิจารณาออกความเห็นเพื่อสรุปอนุมัติต่อไป

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้**********เมื่อ 28 มิ.ย.66 เวลา 08.30 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล...
28/06/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
**********
เมื่อ 28 มิ.ย.66 เวลา 08.30 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ พื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองจ.ลำพูนโดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธานฯวัตถุประสงค์ เพื่อความร่มรื่น ความชุ่มชื้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยปลูกต้นไม้ในใจคน จัดปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ปลูกต้นทองอุไร ตะแบก มีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 120 คน ทุกส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกิจกรรม kick off การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวงโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ห...
28/06/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกิจกรรม kick off การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวงโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – Social Map)
**********
เมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จว.ล.พ.(ท.) มอบหมาย พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ที่สะพานศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง โครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – Social Map) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอบ้านธิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ชรบ.ตำบลบ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน*********เมื่อ 24 มิ.ย. 66 เวลา...
26/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ชรบ.ตำบลบ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
*********
เมื่อ 24 มิ.ย. 66 เวลา 0900-1100 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การรักษาความมั่นคงภายใน ให้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลบ้านแป้น จำนวน 100 นาย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแป้น อ.เมืองลำพูน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ชรบ. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สรุปปิดสถานการณ์ฝึก CPX-66 *********วันที่ 23 มิ.ย. 66, 1400 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล...
26/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สรุปปิดสถานการณ์ฝึก CPX-66
*********
วันที่ 23 มิ.ย. 66, 1400 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วย หน.กลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการฝึกและทดสอบ แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566 (CPX-66) ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งวันนี้เป็นพิธีปิดการฝึก โดยมี พล.อ. วิเชียร แข็งขัน ที่ปรึกษา เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการฝึก ฯ จาก ห้องประชุม 322 อาคาร กอ.รมน. ผ่านระบบ VTC ซึ่งได้มีการฝึกในห้วง 19-23 มิ.ย.66 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "เยาวชนรักสถาบัน"**********เมื่อ 20 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. พ.อ....
26/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "เยาวชนรักสถาบัน"
**********
เมื่อ 20 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เป็นประธานประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "เยาวชนรักสถาบัน" ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน จุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ซึ่งประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีนักเรียนจากโรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน, ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, อุโมงค์วิทยาคม, บ้านแป้นพิทยาคม, ป่าซาง, น้ำดิบวิทยาคม, ทาขุมเงินวิทยาคาร, บ้านโฮ่งรัตนวิทยา และ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รวม 9 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
คณะกรรมการตัดสิน จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผลการตัดสินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
1. ชนะเลิศ ได้รับรางวัล 5,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ด.ช.ดนุพร แก้วยศ รร.เวียงเจดีย์วิทยา
2. รองชนะเลิศ ได้รับรางวัล 3,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ น.ส.ธัญพิชชา โนจา รร.เวียงเจดีย์วิทยา
3. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
-น.ส.ทิพย์วาริน อินทรกำแหง รร.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
-น.ส.กชกร เกษมเติมโรจนชัย รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร
-นายนวพล แพรวพโยม รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการฝึก CPX-66 **********เมื่อ 16 มิ.ย. 66, 1000 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล....
16/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการฝึก CPX-66
**********
เมื่อ 16 มิ.ย. 66, 1000 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เป็นประธานการประชุม เตรียมการฝึกและทดสอบ แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2566 (CPX-66) ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี หน.กลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้ารับการฝึกในห้วงวันที่ 19-23 มิ.ย.66 ซึ่งให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และเกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**********เมื่อ 13 มิ.ย.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดช...
13/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
**********
เมื่อ 13 มิ.ย.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดชุดลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ให้คำแนะนำเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. และชุมชนในพื้นที่ ทั้งเครื่องมือและกำลังพล เพื่อนำไปวางแผน ประสานงาน ให้การสนับสนุน เพื่อป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
1.พื้นที่ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
2.พื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ได้รับความร่วมมือจาก อปท.ในพื้นที่ เป็นอย่างดี จะได้ติดตาม ประสานงานต่อไป

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ**********เมื่อ 13 มิ.ย.66 พ.อ. มงคล ปาคำมา...
13/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ
**********
เมื่อ 13 มิ.ย.66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ และ จ.ส.อ. บรรพต โนโชติ จนท.ธุรการฯ กลุ่มประสานงานความมั่นคงฯ ดำเนินโครงการการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนและปรึกษาหารือ (กลุ่มอาชีพ) ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีกลุ่มทอผ้าย้อมดิน บ.ไม้สลี ม.9 ต.ตะเคียนปม จำนวน 20 คน พร้อมด้วยปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง, ครู ศสกร.อ.ทุ่งหัวช้าง, เกษตรอำเภอ, พัฒนาการอำเภอ, ผู้แทนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง, นายก และรองนายก อบต.ตะเคียนปม พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสานเสวนา เพื่อค้นหาปัญหา และบูรณาการร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา ทำให้ความเข้มแข็งของชุมชน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**********เมื่อ 12 มิ.ย.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดช...
13/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
**********
เมื่อ 12 มิ.ย.66 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดชุดลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ให้คำแนะนำเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. และชุมชนในพื้นที่ ทั้งเครื่องมือและกำลังพล เพื่อนำไปวางแผน ประสานงาน ให้การสนับสนุน เพื่อป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
1.พื้นที่ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2.พื้นที่ ต.บ้านเรือน อ.ป่าชาง จ.ลำพูน
ได้รับความร่วมมือจาก อปท.ในพื้นที่ เป็นอย่างดี จะได้ติดตาม ประสานงานต่อไป

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "ดอยแม่ขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์"**********เ...
09/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "ดอยแม่ขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์"
**********
เมื่อ 9 มิ.ย.66 พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อรุณ บุตรตา รอง.หน.กลุ่มประสานความมั่นคง เข้าร่วมประชุมการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยมี นายอนุพงศ์ วงศ์วามูล รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานการประชุม
- กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน 1 ครั้งต่อเดือน
- หน่วยงานรับผิดชอบได้แก่ ปกครองจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลมะเขื้อแจ้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมติดตามการใช้พลังงานทดแทน**********เมื่อ 8 มิ.ย.66 เวลา 0900-1500 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน โดย พ.อ....
09/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมติดตามการใช้พลังงานทดแทน
**********
เมื่อ 8 มิ.ย.66 เวลา 0900-1500 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน โดย พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.)ให้การต้อนรับ พ.อ.พลกลิน อินทรณเดช ผอ.สขผ.สบข.กอ.รมน. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมรับทราบติดตาม ปัญหาการใช้พลังงานทดแทน(โชลาร์เชลล์)ของจังหวัดลำพูน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นพลังงานจังหวัด,ชลประทานจังหวัด,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและทสจ.ลำพูน ชี้แจงข้อมูล เพื่อทราบ ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์
1.เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาการใช้พลังงานทดแทน(โชลาร์เชลล์)ในพื้นที่
2.เป็นข้อมูลนำเสนอหน่วยเหนือเพื่อเป็นทางเลือกให้การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน(โชลาร์เชลล์)ในพื้นที่
3.ลงพื้นที่ดูการใช้งานพลังงานทดแทน(โชลาร์เชลล์)ช่วยเหลือชุมชนโดยการสูบน้ำระบบประปาให้กับหมู่บ้านทาป่าสัก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นตัวอย่างที่ดี
ทุกส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตาม ประสานงานต่อไป

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**********เมื่อ 7 มิ.ย.66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ....
09/06/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
**********
เมื่อ 7 มิ.ย.66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ และ จ.ส.อ. บรรพต โนโชติ จนท.ธุรการฯ กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ดำเนินโครงการการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ตำบลทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีกลุ่มเป้าหมาย ต.ทากาศ อ.แม่ทา จำนวน 22 คน, ปลัดอำเภอแม่ทา, ผอ.ศสกร.อ.แม่ทา, พัฒนาการอำเภอแม่ทา, รองนายก ทต.ทากาศเหนือ, หน.เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อ.แม่ทา, ผอ.รร.บ้านป่าเลา, กำนัน ต.ทากาศ และผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ต.ทากาศ อ.แม่ทา เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายทำให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ดำเนินโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ**********เมื่อ 6 มิ.ย.66 พ.อ. มงคล ปาคำมา ...
07/06/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ดำเนินโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ
**********
เมื่อ 6 มิ.ย.66 พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. สิงห์ทร เทพมาลัย หน.ฝ่ายปฏิบัติการมวลชนฯ และ จ.ส.อ. บรรพต โนโชติ จนท.ธุรการฯ กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ดำเนินโครงการการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนและปรึกษาหารือ (กลุ่มอาชีพ) ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ตำบลท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน มีกลุ่มทำน้ำพริกลาบ บ้านไร่ป่าคา ม.13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จำนวน 20 คน, ปลัดอำเภอป่าซาง, ผอ.ศสกร.อ.ป่าซาง, นายก อบต.ท่าตุ้ม, ผอ.รพ.สต.บ้านมงคลชัย, ผอ.รร.บ้านหนองบัว, ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง ร่วมสานเสวนา เพื่อค้นหาปัญหา และบูรณาการร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มขึ้น

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติเพื่อเตรียมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงฯ**********เมื่อ 6 มิ.ย. 6...
07/06/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติเพื่อเตรียมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงฯ
**********
เมื่อ 6 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พัทธดนย์ ทวีคำ หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติเพื่อเตรียมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงฯ (ด้านสาธารณภัย) ณ สำนักงาน อบต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยได้เข้าพบ นายอำนาจ ปันพฤกษ์ รองนายก อบต.หนองหนาม พร้อมด้วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ เพื่อหารือประสานงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติเพื่อเตรียมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงฯ**********เมื่อ 2 มิ.ย. 6...
02/06/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติเพื่อเตรียมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงฯ
**********
เมื่อ 2 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. นำโดย พ.อ.พัทธดนย์ ทวีคำ หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติเพื่อเตรียมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงฯ (ด้านสาธารณภัย) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยได้เข้าพบ นายบัญญัติ กิติกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศ พร้อมด้วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ เพื่อหารือประสานงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566**********เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. พ.อ. มงคล ...
01/06/2023

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
**********
เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. มอบหมายให้ พ.อ.พัทธดนย์ ทวีคำ, พ.อ. ธัชชัย ปากาศ, พ.อ. วีรภัทร์ สิงห์ทองวรรณ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ ป่าบ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2566 **********เมื่...
29/05/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2566
**********
เมื่อ 29 พฤษาภคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พัทธดนย์ ทวีคำ หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน โดยมีเรื่องพิจารณา ได้แก่ สถานการณ์การผลิตลำไยและการติดตามการบริหารจัดการผลผลิต, การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออกผ่านการแสดงสินค้า
ระดับประเทศ THAIFEX – Anuga Asia 2023, การดำเนินงานที่ผ่านมาและปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา, การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง บริเวณวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร, การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ, สถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5, การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ผลการจับกุมผู้ต้องหา และการตรวจยึดของกลางฯ, การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคมจังหวัดลำพูน, การป้องกัน สกัดกั้น ปราบปราม จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเก็บผักสวนครัวฯ**********เมื่อ 26 พ.ค.66 เวลา 0830 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวั...
26/05/2023

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมเก็บผักสวนครัวฯ
**********
เมื่อ 26 พ.ค.66 เวลา 0830 น. พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) มอบหมาย พ.อ.พัทธดนย์ ทวีคำ หน.นโยบายและแผน ร่วมกับ พ.อ.อธิปธิติวุฒิ พงษ์ธนาพุฒิกร หน.ชขด. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ.เข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัดพืชสวนครัว ฯ ณ มูลนิธิพุทธจิต อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้มีประชาชน ผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่ รพ.อ.แม่ทา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำพักพืชสวนครัวที่ตัดเก็บแล้ว มอบให้ประชาชนและ รพ.อ.แม่ทา จ.ลำพูน นำไปประกอบทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงครอบครัวต่อไป

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดลำพูน, ต. ศรีบัวบาน อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน
จ. ลำพูน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653510150

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กอ.รมน.จังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กอ.รมน.จังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จ. ลำพูน

แสดงผลทั้งหมด
#}