สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์กรจัดการความรู้ในระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)
(4)

เปิดเหมือนปกติ

23/09/2020

พรุ่งนี้ 24 ก.ย.2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ร่วมติดตามการแถลงข่าวหัวข้อ “ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก : 3 ปี หลังหยุดประกอบการเหมืองทอง”
ในประเด็นที่น่าสนใจจากงานวิจัย สวรส. ไม่ว่าจะเป็น

- ผลกระทบของสารโลหะหนักที่มีผลต่อสมองและการเรียนรู้ของเด็ก
- สถานการณ์ปริมาณสารโลหะหนักในร่างกายของเด็กไทยในพื้นที่เสี่ยงเขตอุตสาหกรรมเหมือง : 3 ปี หลังหยุดประกอบการ
- ทางรอดของเด็กไทยจากภัยสารโลหะหนักโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู และชุมชน ในการฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้
- ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ การรู้เท่าทันในการป้องกันตนเองของเด็กในพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก

โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

และสามารถติดตาม FB LIVE ได้ที่ https://www.facebook.com/hsrithailand/

วารสารใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับพิเศษ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 : Thai Drug Systems 20...
11/09/2020

วารสารใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับพิเศษ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 : Thai Drug Systems 2020
โดย สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
.
Thai Drug Systems 2020.
Special Articles :
1. National Drug Policies in Thailand: Evolution and Lessons for the Future.

2. Thailand’s Legal Framework Concerning Drugs.

3. A Review on the Selection of Drugs in Thai Heath Care at National, Pharmaceutical industries and Public Hospital Levels.

4. Drug Procurement and Distribution.

5. The Impact of Drug Financing System under Thailand Universal Health Coverage (UHC) on the Performance of Drug System.

6. Irrational Antibiotic Use and Distribution in the Thai Community: a Complex Situation in Need of Integrative Solution.

7. The Current Situation of the Herbal Medicinal Product System in Thailand.

8. The Landscape of Biologics Drug System in Thailand.

9. Situation of Data and Pharmaceutical Information Systems in Thailand.

10. Current Situation of the Modern Pharmaceutical Manufacturing Industry in Thailand.

11. Pharmacy Workforce: a Call for Professional Cohesion to Meet the Rising Healthcare Demand.

12. International Trade Agreements and Impact on the Medicine System: Causal Relations?

13. Political Economy of Thailand Drug System: What Lessons Learned?

14. Challenges and Opportunities for Improving the Drug System in Thailand.
.
จัดทำโดย
สำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 1718-19, 0 2591 8566 โทรสาร 0 2590 1718-9
E-mail: [email protected]; [email protected]
.
คลิกดาวน์โหลด https://www.hsri.or.th/media/printed-matter/detail/12759

รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ...อ่านต...
21/08/2020

รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/issue/detail/12737

รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : งบประมาณการจัดบริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว ...อ่านต่อ https://w...
21/08/2020

รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : งบประมาณการจัดบริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/issue/detail/12735

รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : บริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวเหมือนหรือต่างกับคนไทย ? ...อ่านต่อ...
21/08/2020

รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : บริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวเหมือนหรือต่างกับคนไทย ? ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/issue/detail/12733

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 63 : “สวรส.เปิดเวทีโชว์วิจัยแก้วิกฤตโควิด” กับการขับเคลื่อนสู่นโยบาย-พร้อมมาตรการที่เหมาะสม ลดช่องว่...
20/08/2020

มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 63 : “สวรส.เปิดเวทีโชว์วิจัยแก้วิกฤตโควิด”
กับการขับเคลื่อนสู่นโยบาย-พร้อมมาตรการที่เหมาะสม ลดช่องว่างของสังคมไทย
...................................................
สวรส.จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยสำคัญที่ดำเนินการตอบสนองการแก้ปัญหาและรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งผลงานวิจัยและข้อเสนอต่างๆ ได้ถูกนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในช่วงที่ผ่านมา และข้อเสนอจากงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้ในการออกแบบมาตรการทางสังคม ตลอดจนการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงนำไปใช้ในการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการระบาดของไวรัสโคโรนาในอนาคต ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12728

สวรส. “จัดกิจกรรมสังคม-พร้อมสร้างวัฒนธรรมอันดี” : กับฝายชะลอน้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน................................
18/08/2020

สวรส. “จัดกิจกรรมสังคม-พร้อมสร้างวัฒนธรรมอันดี” : กับฝายชะลอน้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน
.............................
สวรส. นำโดย ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย และนางวิชญา เลขวิริยะกุล หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวรส. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาฝายชะลอน้ำ บริเวณน้ำตกลานรัก ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมความร่วมมือขององค์กรกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

บริเวณน้ำตกลานรักเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดนครนายก ที่เดิมได้มีการจัดทำฝายชะลอน้ำไว้แล้ว หากแต่มีความชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สวรส.จึงจัดกิจกรรมพัฒนาฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ รวมทั้งฝายยังทำหน้าที่ช่วยดักตะกอนแม่น้ำ กิ่งไม้ เศษไม้ ดิน โคลน ทราย ที่ทำให้ลำน้ำหลังฝายตื้นเขิน ช่วยชะลอหรือลดความแรงของน้ำหลากได้ทางหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมการพัฒนาฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เป็นกิจกรรมทางสังคมที่มีส่วนช่วยให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง การสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลั...
17/08/2020

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง การสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกัน
นักวิจัย สุรศักดิ์ เสาแก้ว, ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ และศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร
โดน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
โครงการการสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกัน เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการรับบริการด้านยาสมุนไพรในระบบประกันสุขภาพของภาครัฐสำหรับอธิบายความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการบริการแต่ละระดับของประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการได้รับยาสมุนไพรของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ ซึ่งจากการดำเนินการในกระบวนการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหรือข้อมูลต่างๆ ในระดับประเทศ พร้อมทั้งการสำรวจข้อมูลในทั้ง 2 จังหวัด ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดที่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียง ซึ่งทางคณะวิจัยได้ศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสะท้อนการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้ยาสมุนไพรของประเทศ
.
จากการดำเนินการได้มีการสรุปข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ การทบทวนสถานการณ์การเข้าถึงยาสมุนไพรและการใช้ยาสมุนไพรไทย ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรรวมถึงวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลต่อการใช้และการเข้าถึงยาสมุนไพร หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอผลวิเคราะห์สถานการณ์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของยาสมุนไพรไทย ซึ่งพบปัญหาที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและการบริการด้านยาสมุนไพรของประเทศในประเด็นต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัญหาวัตถุดิบสมุนไพรที่ขาดแคลน บางชนิดหาได้ยากและวัตถุดิบขาดคุณภาพ 2) ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่พบการปลอมปนและปนเปื้อนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ตกมาตรฐานและสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 3) ปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการผลิตยาจากสมุนไพรที่มักจะเป็นรายย่อยขาดความชำนาญในการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตยาให้เป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดของภาครัฐและต้องแข่งขันกับการผลิตในภาครัฐทำให้กระทบต่อโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ 4) ปัญหาการไม่มีข้อกำหนด (Specification) เกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรและราคากลางของวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการจัดหาและจัดซื้อส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการให้บริการและมาตรฐานของยาสมุนไพรของแต่ละหน่วยบริการ และ 5) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรส่งผลให้เกิดความไม่แน่ใจในเกณฑ์สำหรับการผลิตและพัฒนายาสมุนไพร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ
.
นอกจากนี้จากการสำรวจผู้เกี่ยวข้องสำหรับการบริการและการเข้าถึงยาสมุนไพรในสถานพยาบาลจากทั้ง 2 จังหวัด พบว่าการเข้าถึงบริการและความพึงพอใจด้านยาสมุนไพรของผู้ป่วยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความพึงพอใจและการยอมรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่ดีมาก แต่ก็พบว่าผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในบางประเด็นซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เมื่อพิจารณาในด้านของผู้ให้บริการด้านยาสมุนไพรของทั้ง 2 จังหวัด พบว่านโยบายของแต่ละจังหวัดและการส่งเสริมของกระทรวงสาธารณสุขมีผลต่อการดำเนินการของผู้ให้บริการทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดหายาและการบริการแก่ผู้ป่วย
.
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสังเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นนโยบายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม คือ เพิ่มมาตรฐานของสมุนไพร มีกระบวนการจัดซื้อจัดหายาสมุนไพรที่ดี เพิ่มองค์ความรู้และเจตคติของผู้ให้บริการและมีการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการสั่งใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม
.
คลิกดาวน์โหลด https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5238
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
11/08/2020

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

03/08/2020

เปิดตัวรายงานระบบยา ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563

03/08/2020

กิจกรรม Ted Talk กระตุกต่อมคิด พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรู้จัก ‘วิจัย’ เรื่องไกลที่ส่งผลใกล้ตัว โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเปิดตัวรายงานระบบยา ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.** สำหรับท่านที่ดาวน์โหลด Full Text ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2563 รบกวนดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ เ...
03/08/2020

หนังสือใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
** สำหรับท่านที่ดาวน์โหลด Full Text ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2563
รบกวนดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ **
.
เรื่อง ระบบยาของประเทศไทย 2563 (Thai Drug System 2020)
ผู้จัดทำ คณะกรรมการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3)
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
.
หนังสือ “ระบบยาของประเทศไทย 2563” หรือ “Thai Drug System 2020” เล่มนี้ นับเป็นหนังสือรายงานสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเป็นเล่มที่ 3 ภายหลังจากเล่มที่ 1 ที่ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2537 และเล่มที่ 2 ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื้อหาภายในเล่มนี้ ประกอบด้วย 14 บท ได้แก่ บทที่ 1 นโยบายแห่งชาติด้านยา บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับยา บทที่ 3 การคัดเลือกยา บทที่ 4 การจัดหาและการกระจายยา บทที่ 5 การเงินการคลังที่เกี่ยวกับยา บทที่ 6 การใช้ยา บทที่ 7 ระบบยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร บทที่ 8 ยาชีววัตถุ บทที่ 9 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านยา บทที่ 10 อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน บทที่ 11 กำลังคนด้านสุขภาพในระบบยา บทที่ 12 ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศกับระบบยา บทที่ 13 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับระบบยา บทที่ 14 ระบบยาภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย : ประเด็นท้าทายและโอกาสพัฒนา ทั้งนี้ หากมีการใช้ประโยชน์ใดๆ จากหนังสือเล่มนี้ ขอได้โปรดอ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้อย่างถูกต้อง. และหากท่านผู้อ่านพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนประการใด ขอได้โปรดแจ้งต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
.
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5234
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsr

23/07/2020

เรียน ทุกท่าน
ขอเปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อกลาง(ชั่วคราว) มาเป็น 028329202 แทนเบอร์ 028329200 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ก้าวแรก...เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ความรู้สึกที่บีบคั้นหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ คือ “การรับรู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ” รับฟังเรื่อง...
22/07/2020

ก้าวแรก...เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
ความรู้สึกที่บีบคั้นหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ คือ “การรับรู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ” รับฟังเรื่องราวการเดินทางบนเส้นทางสายพิเศษ
เริ่มต้นตั้งแต่การสังเกตลูกว่ามีพัฒนาการแตกต่างจากเด็กคนอื่น พ่อแม่สังเกตอย่างไร พ่อแม่เริ่มต้น..อย่างไร
“อย่าเสียเวลาไปกับความทุกข์ทนในใจ”
“การยอบรับความจริงและลงมือส่งเสริมพัฒนาการคือสิ่งที่ต้องทำ”
“ความสุขของการมีลูกเป็นเด็กพิเศษ มีอยู่จริง”

องค์ความรู้จากงานวิจัย สวรส. : โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบและการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย
https://www.hsri.or.th/media/video/detail/12706

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับส...
22/07/2020

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการระบบการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
นักวิจัย บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
กรอบแนวคิดที่ประเทศไทยใช้กำหนดทิศทางของการจัดการปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ภายใต้บริบทของระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน อาจมีแนวโน้มของการคิดแยกส่วนโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย แต่ปัญหาการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นปัญหาซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสาเหตุในด้านต่างๆ มีความไม่แน่นอนในการแก้ไขปัญหาจากความรู้ที่มีอยู่จำกัดในปัจจุบัน ทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายด้วยการคิดแบบแยกส่วนอาจสร้างผลข้างเคียงของนโยบายที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า แต่นักระบาดวิทยาและนักวิจัยระบบสุขภาพสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือของกระบวนการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาและลดข้อจำกัดของกระบวนการคิดแบบแยกส่วน โดยพิจารณาปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ในระบบสังคมที่ซับซ้อนและปรับตัวได้ ซึ่งมุ่งทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบทั้งหมดที่เชื่อมโยงกัน...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดฟรี! https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5236
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบและการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย อีกหนึ่งงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. ...
21/07/2020

โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบและการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย อีกหนึ่งงานวิจัยดีๆ ของ สวรส. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย

สวรส.โชว์ผลงานวิจัยเด่นในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 - “ชุดตรวจอัลไซเมอร์” แม่นยำ-ใช้ง่าย-ราคาไม่แพง...
17/07/2020

สวรส.โชว์ผลงานวิจัยเด่นในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
- “ชุดตรวจอัลไซเมอร์” แม่นยำ-ใช้ง่าย-ราคาไม่แพง
- “ชุดตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยปัสสาวะ” ใช้งานง่าย-ประหยัดค่าใช้จ่าย-ลดการนำเข้า
- “รองเท้าเลเซอร์เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน” ใช้สะดวกได้ที่บ้าน-แผลหายเร็วขึ้น 60%

และในงานดังกล่าว ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สวรส. ร่วมเสวนาในหัวข้อ "Moving Forword พลังวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ" พร้อมแนะนำงานวิจัยให้กับสื่อมวลชนได้ไปติดตามในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค.นี้ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานกา...
14/07/2020

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19
นักวิจัย ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและข้อจำกัดของการปฏิบัติดังกล่าว ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของคนไทยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มคนในเขตเมือง กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคนในชนบทและกลุ่มคนในเขตชายแดนใต้ โดยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ทั้ง Google Form และทางโทรศัพท์ จำนวน 7,569 คน และทำการสำรวจซ้ำกลุ่มตัวอย่างเดิม จำนวน 3 ครั้ง โดยใช้แนวคิด Behavioral Insights ผลการศึกษา พบว่า ประชากรแต่ละกลุ่มมีความพยายามปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในที่สาธารณะไม่แตกต่างกัน แต่มีความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในบ้านแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากข้อจำกัดทางกายภาพของตัวบ้าน อันเนื่องจากเศรษฐานะของแต่ละครอบครัวและเมื่อมีการสำรวจซ้ำ พบว่า ประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อยต้องยอมเสี่ยงต่อการติดโรค จากการไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการในสัดส่วนที่มากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแสวงหารายได้ ดังนั้น มาตรการทางการคลังในการช่วยเหลือรายได้ของประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อย จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
.
คลิกดาวน์โหลด https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5233
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563 .ประกอบด้วยบทบรรณา...
03/07/2020

วารสารวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563
.
ประกอบด้วยบทบรรณาธิการ เรื่อง
ความปกติใหม่ของระบบวิจัยสุขภาพหลังโควิด 19 ระบาดทั่วโลก โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
และนิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1. การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ 2. การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว 3. การประเมินผลเบื้องต้น: ประสบการณ์การได้รับการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 4. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค 5. ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 6. ความถูกต้องของการวินิจฉัยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลโดยผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 7. ความเข้าใจของประชาชนต่อการคัดแยกระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล 8. นโยบายกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
.
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5231

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!.เรื่อง คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมนักวิจัย ซอฟียะห์ นิมะ.คู่มือเกณฑ์ม...
01/07/2020

งานวิจัยใหม่แนะนำ...ดาวน์โหลดฟรี!
.
เรื่อง คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
นักวิจัย ซอฟียะห์ นิมะ
.
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ระยะเวลาการดำเนินงาน 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
.
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางสำหรับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับหน่วยบริการสุขภาพทั้งสามระดับในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ
.
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5221
.
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

สวรส. สรุปผลผลักดันวิจัยโควิด หนุนใช้ออกแบบมาตรการรัฐ ผ่อนปรนล็อกดาวน์ประเทศ บอร์ดแนะเร่งวิจัยต่อเนื่องครอบคลุมระยะกลาง-...
29/06/2020

สวรส. สรุปผลผลักดันวิจัยโควิด หนุนใช้ออกแบบมาตรการรัฐ ผ่อนปรนล็อกดาวน์ประเทศ บอร์ดแนะเร่งวิจัยต่อเนื่องครอบคลุมระยะกลาง-ยาว ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12635

สวรส. เดินหน้า “ศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์” ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย มาตรฐานสากล 5 หมื่นราย พร้อมเร่งขับเคลื่อนแผนปฏ...
29/06/2020

สวรส. เดินหน้า “ศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์” ถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย มาตรฐานสากล 5 หมื่นราย พร้อมเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจีโนมิกส์ฯ ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12634

วิจัยเชิงระบบ คำตอบของมาตรการที่เป็นระบบ สู่พฤติกรรมหยุดโควิดที่ยั่งยืน ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/det...
29/06/2020

วิจัยเชิงระบบ คำตอบของมาตรการที่เป็นระบบ สู่พฤติกรรมหยุดโควิดที่ยั่งยืน ...อ่านต่อ https://www.hsri.or.th/media/news/detail/12601

ที่อยู่

อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนน สาธารณสุข 6
Nonthaburi
11000

รถเมล์ สาย 97,รถไฟฟ้าสถานีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628329202

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติศาสตร์และผลงานที่ผ่านมา

ระยะที่ 1 ปี 2535 ถึง 2541

การทำงานระยะแรกเน้นที่การวิจัยสร้างความรู้ใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ ในมิติต่างๆ 2541 เกิดสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program: IHPP)

ระยะที่ 2 ปี 2542 ถึง 2547

สวรส.เน้นหนักสนับสนุนการทำงานวิจัยสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมปฏิรูประบบสุขภาพในทุกระดับ นำมาสู่การประกาศใช้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นกลไกนโยบายใหม่ในระบบสุขภาพไทย รวมทั้ง นำมาซึ่งสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเป็นกลไกที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 2542 ก่อตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Quality Improvement and Accreditation) 2543 คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) 2544 เกิด สสส. จากงานวิจัยพัฒนานโยบายส่งเสริมสุขภาพ 2544 ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลในรูปแบบองค์การมหาชน โดยเริ่มนำร่อง1 แห่ง ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2544 พัฒนาระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นครั้งแรก 2545 มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

ระยะที่ 3 ปี 2548 ถึง 2550

2548 เกิดสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2548 จัดตั้งสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 2550 มีการประกาศใช้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 2550 เกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย และการก่อตั้งสถาบันสุขภาพวิถีไทย 2550 จัดตั้งแผนงานความร่วมมือภูมิภาคเอเซียการวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ(Asia Partnership on Emerging Infectious Disease Research: APEIR) 2550 ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (Strategic National Plan on Human Resources for Health) 2550 มีการประกาศใช้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 2550 ตั้งสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์(สคม.)

ระยะที่ 4 ปี 2551 ถึง 2556

ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากมี พ.ร.บ.สุขภาพฯ สวรส.ได้ทำงานวิชาการเพื่อสานต่อและทำให้ประเด็นต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพฯ เป็นมรรคผล ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความรู้สนับสนุนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ หรือการทำงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สวรส. ได้ปรับตัวและปรับบทบาทหน้าที่ หันมาเน้นหนักที่ “การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน” ด้วยเห็นว่าภารกิจการสร้างความรู้สาขาเฉพาะต่าง ๆ มีหน่วยงานใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาดูแล สวรส.จึงขันอาสาที่จะเป็นแกนประสานและจัดการให้เกิดการนำเอาความรู้และวิทยาการต่าง ๆ นั้น มาจัดการให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดการตัดสินใจในการพัฒนาระบบสุขภาพบนฐานความรู้ และสนับสนุนให้ระบบมีความเป็นธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

2551 ต่อยอดและขยายผลแผนงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research Program 2552 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา (Pharmacy System Research Network: PSRN) 2553 จัดตั้งสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ 2554 จัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย(ศรท.) 2555 จัดตั้งศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.)

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จ่าย 59,000 จบ แต่งเต็มคัน พร้อมล้อแม็ก พร้อมสอบถามได้คับ 0992425246 ที่ปรึกษาการขาย สาขา รัตนาธิเบศร์ #แนะนำคนมาซื้อเอาไปเลย 10,000 บาท หรือมากกว่านั้น .....
🙏ขออนุญาต. Admin นะคะ /ขอบคุณค่ะ 🎉สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ เรียน ปริญญา โท ต่อนะคะ 🌺มี3. สาขา. การพยาบาลจิตเวชและ สุขภาพจิต. สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 💐สมัครด่วน เลย ค่ะ เรียน course work ปีเดียว สำหรับ สาขาจิตเวช. เรียน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 💛❤️มาเป็นศิษย์ ธรรมศาสตร์ ค่ะ https://www.facebook.com/1416279118696985/posts/2437526759905544/
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุง..สอบเทียบค่าความชื้น..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..id line:weifo1
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685