Urban Architecture.Rmutr

Urban Architecture.Rmutr ผลิตบัณฑิตสถาปนิกผังเมือง ผลิตบัณฑิตสถาปนิกด้านการออกแบบชุมชนเมือง

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก ปมุติโต นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา และขอขอบคุณก...
24/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก ปมุติโต นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา และขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษาและธนาคารไทยพาณิชย์ มา ณ โอกาสนี้

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนางสาวฐิติพร หนูสันเทียะ นักวิชาการศึกษา ได้นำนักศึกษาไปรับมอบทุนการศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นางสาวธัญชนก ปมุติโต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2
2.นางสาวศุภิสรา ทองดอนเหมือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2
ทั้งนี้ #ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยคะ🙏🙏🙏

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม "การออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน” วันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้คอร์สการเขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคางานภูมิ...
20/11/2020

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม "การออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน” วันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้

คอร์สการเขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคางานภูมิทัศน์จัดสวน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน เมื่อผ่านการอบรมแล้วสามารถเขียนแบบ อ่านแบบและประมาณราคางานภูมิทัศน์เบื้องต้นได้ค่ะ ^^

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและบรรยากาศการฝึกอบรมครั้งที่ผ่านมาได้ตาม facebook https://web.facebook.com/landscape.garden.rmutr/posts/2678937299021964 สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox ภูมิทัศน์จัดสวน

📍📍เปิดรับสมัคร
การฝึกอบรม "การออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน” รุ่นที่ 4/2563 : #การเขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคางานภูมิทัศน์จัดสวน [Landscape Construction Drawing & Cost Estimate]

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ซึ่งต้องการเรียนรู้วิธีการอ่านแบบก่อสร้าง และการเขียนแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวนเบื้องต้น เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าของงาน และผู้รับเหมา สามารถนำไปใช้ในการประมาณราคา และเป็นแบบก่อสร้างในสถานที่จริง

✍️ การจัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียด รายการประกอบแบบ รายการประมาณราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวน
✍️ แบบก่อสร้างที่มีระเบียบ ชัดเจน มีข้อมูลครบถ้วน อ่านง่าย และเข้าใจง่าย มีส่วนช่วยให้การดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามจุดประสงค์ของเจ้าของงานและความคิดของผู้ออกแบบ
✍️ เป็นคอร์สที่ช่วยให้เข้าใจวิธีอ่านแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวน และสามารถเขียนแบบงานภูมิทัศน์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคำนวณปริมาณงาน และจัดทำรายการประมาณราคาได้อย่างเป็นระบบ

👉 เนื้อหาการฝึกอบรม
#Part_01_การเขียนแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวน
1. แบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์
- ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง
- การนำแบบก่อสร้างไปใช้
2. มาตรฐานในงานเขียนแบบภูมิทัศน์
- สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ
- การอ้างอิงและบอกระยะในแบบ
3. แบบก่อสร้างงาน Hardscape
- ผังแสดงวัสดุพื้นและสิ่งก่อสร้าง
- แบบขยายรายละเอียดพื้นและสิ่งก่อสร้าง
4. แบบก่อสร้างงาน Softscape
- ผังแสดงวัสดุพืชพันธุ์
- แบบขยายรายละเอียดการปลูกวัสดุพืชพันธุ์
5. ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์จัดสวนเบื้องต้น
- การเขียนผังแสดงวัสดุพื้นและสิ่งก่อสร้าง
- การเขียนผังแสดงวัสดุพืชพันธุ์

#Part_02_การประมาณราคาค่าก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวน
1. ลักษณะการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- หลักการประมาณราคา
- ขั้นตอนการประมาณราคา
2. วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- การประมาณราคาโดยละเอียด
- การประมาณราคาโดยสังเขป
3. การคำนวณปริมาณงานตามเนื้องาน
- การคำนวณปริมาณส่วน hardscape
- การคำนวณปริมาณส่วน softscape
4. การจัดทำรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- การจัดทำรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างส่วน softscape
- การจัดทำรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างส่วน hardscape
5. ฝึกปฏิบัติการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น
- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างงาน hardscape
- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างงาน softscape

#กำหนดการจัดฝึกอบรม
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00–16.00 น.
#ค่าใช้จ่าย 3,5OO บาท/ท่าน (พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ ทั้งสองวัน)
#สถานที่อบรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

#สอบถามรายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม
ทาง inbox เพจ ภูมิทัศน์จัดสวน ( m.me/landscape.garden.rmutr )
โทรศัพท์ 02-8894585-7 ต่อ 2781 ในวันเวลาราชการ (คุณสายใจ เขียวอิ่ม ผู้ประสานงานศูนย์บริการวิชาการฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) หรือโทร. 087-8066393 (ผศ.ดร.ฐปณี รัตนถาวร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

**ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์**

#ภูมิทัศน์จัดสวน #landscapedesign

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
17/11/2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการเรียนที่ 1 และภาคการเรียนที่ 2
> หากปฏิทินการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.rmutr.ac.th/registrar/calendar.asp?schedulegroupid=1&acadyear=2563&semester=2

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
12/11/2020

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #รับสมัครทั้ง 4 พื้นที่ (ศาลายา , บพิตรพิมุข จักรวรรดิ , วิทยาลัยเพาะช่าง , วิทยาเขตวังไกลกังวล)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณ ยินดีค่ะ👏👏👏
10/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณ ยินดีค่ะ👏👏👏

รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดนิยมแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
(Thesis in Popular Vote in Urban Design and Urban Planning Prize 2019)

ผลงาน : โครงการฟื้นฟูและพัฒนาย่านเมืองเก่า จังหวัดระยอง (ยอดไลค์ 254)
โดย : อรวรรณ ยินดี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต ศาลายา

มาเจอกันจร้าน้องๆ ⛪💒🌁🏙️🏦🏫🏨🏯🏰🏣🏤🏥🏚️🏠🏡
10/11/2020

มาเจอกันจร้าน้องๆ
⛪💒🌁🏙️🏦🏫🏨🏯🏰🏣🏤🏥🏚️🏠🏡

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ทุกสาขา เข้าร่วมโครงการ FOAD Creative & Design Workshop 2020

Faculty of Architecture and Design Creative & Design Workshop 2020 : โครงการบริการวิชาการด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษา ปวช.-ปวส.

พบกับกิจกรรมสุดครีเอทของพี่ๆ คณะสถาปัตย์ จาก 8 สาขาวิชา ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวานี้ ณ อาคารสิรินธร
---------------------
สแกน QR Code หรือ คลิก https://forms.gle/Eo6TcvAA9DkiHP5FA
เพื่อลงทะเบียนร่วม workshop และรับของที่ระลึกที่หน้างาน

#พิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ทุกกิจกรรม
---------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-248-1331 (คุณพิชชาส์ธัญ) ในวัน-เวลาราชการ หรือทาง inbox FB : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

#FOADCreativeandDesignWorkshop2020

07/11/2020

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน📌📌
....
กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม9 รับสมัครงานตำแหน่งต่อไปนี้

1. #เจ้าหน้าที่วางผังเมือง
วุฒิผังเมืองปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางผังเมือง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
อัตราเงินเดือน 15,000-16,000 บาท
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. #เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง
วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นต้น)
อัตราเงินเดือน 15,000-16,000 บาท
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านวิเคราะห์ผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หากมีความสามารถใช้การใช้โปรแกรม Excel / PowerPoint/ Photoshop / Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อพี่หนูนาเลยค่ะ
089-669-6696

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย - TUDA
07/11/2020

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย - TUDA

เสื้อยืดโปโล TUDA สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
.
สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี !! หนังสือ Twenty Classic Reading for TUDA Urban Action หนังสือรวม 20 บทความสำคัญ เรื่องการพัฒนาเมืองในอดีตถึงปัจจุบัน เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วิชาชีพควบคุมสถาปัตยกรรมผังเมืองในประเทศไทย
.
เสื้อยืดโปโล TUDA สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ราคา 450 บาท
.
สมาชิกลดทันที 20% (เหลือเพียง 360 บาท) เพียงแสดงบัตรสมาชิกผ่าน Messenger Facebook สมาคม
.
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมสมาคม https://www.tuda.or.th/index.php/membership/tuda-register/
.
สามารถรับเสื้อพร้อมหนังสือในงาน “ACT Forum 2020” ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. หรือจัดส่งลงทะเบียนถึงบ้าน 60 บาท ทั่วประเทศ
.
ACT Forum'20 Design+Built / 18-22 พ.ย. ศกนี้
.
และร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563
.
การประชุมใหญ่สามัญ 11.00-12.30 น. ACT Stadium / Challenger Hall 3 อิมแพคเมืองทองธานี
.
การบรรยายโดย Keynote Speakers 09.30-18.30 น.
TOA Stage / Challenger Hall 3 อิมแพคเมืองทองธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
02/11/2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม A508 อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

👉👉มาจ้ะน้องๆ 👈👈
23/10/2020

👉👉มาจ้ะน้องๆ 👈👈

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 #รอบโควตารับตรงพิเศษ
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ -14 พฤศจิกายน 2563

>>> ลิ้งค์ใบสมัครออนไลน์
https://forms.gle/tCYKxhkx6dBSd67q7

🔶กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารสิรินธร
🔶สัมภาษณ์-ประกาศผล-ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน

#หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เรียน 4 ปี
🔸สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
- แขนง/วิชาเอก การจัดการงานก่อสร้าง
- แขนง/วิชาเอก การจัดการทรัพยากรอาคาร
🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
🔸สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
🔸สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
#หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) เรียน 5 ปี
🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
🔸สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

🔶หลักฐานในการสมัครและสอบสัมภาษณ์ / ค่าใช้จ่ายในการสมัครและลงทะเบียนเรียน (นำมาวันที่ 14 พ.ย.63)
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบแสดงผลการศึกษา (transcript), ใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านศิลปะ งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (ยกเว้น สมัครสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง)
6. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 100 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายแรกเข้าโดยประมาณ ตามสาขาวิชา (กรณีสอบผ่านการคัดเลือก)

🔶ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 092-248-1331 และ 02-441-6000 ต่อ 2781 ในวัน-เวลาราชการ (คุณวนิดา ผู้ประสานงานรับสมัคร)

🔶วิดีโอแนะนำคณะ/สาขาวิชา
>>> https://youtu.be/S7l36h1VLZw

สมเด็จพระปิยมหาราชกับสภาวะแวดล้อมของบ้านเมือง | หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23/10/2020
สมเด็จพระปิยมหาราชกับสภาวะแวดล้อมของบ้านเมือง | หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระปิยมหาราชกับสภาวะแวดล้อมของบ้านเมือง | หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุมัติเงินผลประโยชน์จำนวน 2.5 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงตึกจักรพงษ์ ซึ่งเคยใช้เป็นสโมสรน...

📌ประชาสัมพันธ์สมัครด่วน!! เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะ
01/10/2020

📌ประชาสัมพันธ์
สมัครด่วน!! เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะ

📌📌เปิดรับสมัคร📌📌

การฝึกอบรม "การออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน” รุ่นที่ 2/2563 : เทคนิคการออกแบบวางผังภูมิทัศน์จัดสวน “Landscape Design Layout Planning Technique”

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบภูมิทัศน์จัดสวนที่ต้องการเรียนรู้หลักการออกแบบ เพื่อการจัดระบบระเบียบและเพิ่มคุณค่าให้พื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดวางองค์ประกอบที่หลากหลายในงานภูมิทัศน์ให้ประสานสอดคล้องกัน ช่วยสร้างภาพลักษณ์และความสวยงามให้กับสถานที่นั้น ด้วยการออกแบบวางผังบริเวณ (Layout Planning)

คอร์ส : เทคนิคการออกแบบวางผังภูมิทัศน์จัดสวน
“Landscape Design Layout Planning Technique”
☑️ “การวางผังบริเวณ” เป็นวิธีการสำคัญสำหรับจัดวางองค์ประกอบภูมิทัศน์จำนวนมากที่จะถูกกำหนดลงบนพื้นที่ หากขาดการกำหนดรูปแบบ พื้นที่นั้นก็จะไม่มีความชัดเจนและทำความเข้าใจได้ยาก
☑️ "การวางผังบริเวณ”เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีสุนทรียภาพ
☑️ “การวางผังบริเวณ” เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่ผ่านการคิดและแสดงแบบ โดยมีพื้นฐานด้านการออกแบบ ศิลปะ พืชพันธุ์ การก่อสร้าง มาประกอบการตัดสินใจในการกำหนดลักษณะรูปแบบ
☑️ “การวางผังบริเวณ” เป็นการจัดรูปแบบเริ่มแรกที่บูรณาการสหวิทยาการเข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวมและเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่จะช่วยเป็นรากฐานในการพัฒนางานในขั้นสูงต่อไป
☑️ เป็นคอร์สที่ช่วยให้เข้าใจเทคนิควิธีการออกแบบวางผังภูมิทัศน์จัดสวน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ด้วยกระบวนการออกแบบที่คำนึงถึงทุกแง่มุมของสภาพที่ดิน สภาพแวดล้อม พืชพันธุ์ สิ่งก่อสร้าง และความต้องการของผู้ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการออกแบบที่สวยงาม ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี

📝เนื้อหาการฝึกอบรม
#Part_01_หลักการออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
1. ลักษณะของงานออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
2. พื้นฐานการออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
3. หลักการจัดองค์ประกอบงานออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
4. พืชพันธุ์ในงานออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
5. รูปแบบการวางผังภูมิทัศน์จัดสวน

#Part_02_หลักการออกแบบวางผังบริเวณ
1. ขั้นตอนงานออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
2. การวิเคราะห์โครงการออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
3. การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
4. การกำหนดแนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน
5. การออกแบบวางผังบริเวณภูมิทัศน์จัดสวนและรายละเอียด

📝#กำหนดการจัดฝึกอบรม
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00–16.00 น.
📝#ค่าใช้จ่าย 3,5OO บาท/ท่าน (พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)
📝#สถานที่อบรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
📝#สอบถามรายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม
◾️ทาง inbox เพจ ภูมิทัศน์จัดสวน ( m.me/landscape.garden.rmutr )
◾️โทรศัพท์ 02-8894585-7 ต่อ 2781 ในวันเวลาราชการ (คุณสายใจ เขียวอิ่ม ผู้ประสานงานศูนย์บริการวิชาการฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) หรือโทร. 087-8066393 (ผศ.ดร.ฐปณี รัตนถาวร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

**ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์**

#ภูมิทัศน์จัดสวน #landscapedesign

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย - TUDA
25/09/2020

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย - TUDA

สภาสถาปนิกทำหนังสือสอบถามกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ถนนเจริญนคร

ขอเชิญร่วมโหวตด้วยการ like 👍 ที่ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิสิตนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประก...
25/09/2020

ขอเชิญร่วมโหวตด้วยการ like 👍 ที่ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิสิตนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด Thesis of the Year Award (TOY ARCH Thailand) ด้วยค่ะ
...
Urban Design and Urban Planning เปิดรับผล VOTE ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 – ปิดรับผล VOTE ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยคะแนนจากยอด Like ให้กับผลงานที่คุณชื่นชอบ 1 Like= 1 คะแนน

Urban Design and Urban Planning เปิดรับผล VOTE ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 – ปิดรับผล VOTE ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยคะแนนจากยอด Like ให้กับผลงานที่คุณชื่นชอบ 1 Like= 1 คะแนน

ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ นายธนพล  อุตรี บัณฑิตสถาปัตยกรรมผังเมืองของเราด้วยค่ะ
24/09/2020

ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ นายธนพล อุตรี บัณฑิตสถาปัตยกรรมผังเมืองของเราด้วยค่ะ

นาย ธนพล อุตรี

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อลดการเกิดเกาะความร้อน กรณีศึกษาพื้นที่ย่านบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนที่มีผลกระทบกับเมืองและนำมาประยุกต์ใช้สำหรับงานออกแบบชุมชนเมือง ทั้งปัจจัยลักษณะทางกายภาพ และกิจกรรมบทบาทพื้นที่ พบว่าพื้นที่ย่านบางรักได้รับผลกระทบของปรากฎการณ์ความร้อนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งย่านนี้มีรูปแบบลักษณะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและบทบาทมีความสำคัญต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงทำให้พื้นที่ย่านบางรักเหมาะสำหรับงานวิจัยนี้
จากการศึกษาพบว่าพื้นที่มีแนวโน้มในการพัฒนาสูงจากทั้งพื้นที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณถนนพระรามสี่จะมีการพัฒนาในลักษณะพาณิชยกรรมที่หนาแน่นที่มีการจัดการรูปแบบอาคารขนาดใหญ่และการใช้งานผสมผสานและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการระบายความร้อน พร้อมทั้งพื้นที่ยังมีพาณิชยกรรมที่มีเอกลักษณ์ดังเดิมตั้งแต่ในอดีตที่ตั้งบริเวณใกล้ทางพิเศษศรีรัชสามารถขนส่งได้สะดวก ซึ่งต่อยอดไปยังอนาคตอย่างการค้าส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆโดยมีการออกแบบพื้นที่สำหรับกิจกรรมการค้าและแทรกพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ พร้อมทั้งพื้นที่พักอาศัยปรับเปลี่ยนการใช้งานจากอาคารพาณิชยกรรมเดิมเปลี่ยนให้เป็นการพักอาศัยในแนวตั้งที่เป็นลักษณะของคอนโดมิเนียม ให้มีความหนาแน่นในแนวตั้งและสามารถเสริมพื้นที่สาธารณะในแนวราบได้
การศึกษานี้จึงได้มีการนำหลักของการออกแบบเมืองมาวิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนาและออกแบบรูปแบบอาคารให้สอดคล้องต่อการใช้งานและหลักการจัดการต่างๆมาใช้เพื่อให้ได้รับผลกระทบปรากฎการณ์เกาะความร้อนให้ได้น้อยที่สุด โดยมีมาตรการต่างๆทั้งกฎหมายและข้อกำหนดทางผังเมือง รวมถึงมาตรการจูงใจมาจัดการในการออกแบบและควบคุมแต่ละพื้นที่ให้มีพื้นที่สาธารณะสีเขียวเข้ามาแทรกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดที่เป็นส่วนช่วยหลักในการลดการสะสมความร้อนในเมืองและเพื่อรองรับกิจกรรมของผู้คนในเมืองในอนาคต

ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ นายชนม์เจริญ ทองเกียรติ บัณฑิตสถาปัตยกรรมผังเมืองของเราด้วยค่ะ
24/09/2020

ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ นายชนม์เจริญ ทองเกียรติ บัณฑิตสถาปัตยกรรมผังเมืองของเราด้วยค่ะ

นาย ชนม์เจริญ ทองเกียรติ

แนวทางการพัฒนาเมืองนิเวศวิทยาริมชายฝั่งทะเล กรณีศึกษาเมืองกระบี่

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองริมชายฝั่งทะเล บริเวณเมือง กระบี่ และพื้นที่โดยรอบที่กําลังเผชิญกับภาวะน้ําทะเลหนุนสูง เนื่องจากภาวะโลกร้อน โดยการเก็บ ข้อมูลจากการสํารวจ สอบถามและการบันทึกภาพถ่ายวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสรุปเป็น แนวทางพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที่บริเวณรองรับโครงการในอนาคต
จากผลการของศึกษาพื้นที่พบว่า สาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาขึ้นคือพื้นที่เมืองกระบี่ส่วน ใหญ่ซ้อนทับกับพื้นที่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล จากการพัฒนาทําให้ทรัพยากรชายฝั่งเสียมโทรมแปล ผันตรงกับเมืองกระบี่กําลังประสบปัญหา ดินทรุด น้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง รวมไปถึงน้ําท่วม เนื่องจากภาวะน้ําทะเลหนุนสูง ทั้งหมดนี้เกิดมาจากการขยายตัวของเมืองมาทับซ้อนกับพื้นที่ระบบ นิเวศชายฝั่งทะเลและไม่ได้ศึกษา Design Methodology อย่างเพียงพอ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว และด้วยปัจจัยต่างๆในพื้นที่ เมืองกระบี่จึงเหมาะสมที่นํามาพัฒนา ออกแบบวางแผนเป็นเมืองต้นแบบ ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับพัฒนาเมือง ให้คนใน ชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการออกแบบคํานึงถึงทิศทางไหล, การขึ้น-ลง, ของฝนและน้ํา ทะเล มากําหนดการวางผังมวลอาคาร และพื้นที่เปิดโล่งในพื้นที่โครงการ ฟื้นฟูระบบนิเวศและ ทรัพยากรริมชายฝั่งไปพร้อมกับการเติบโตของเมืองได้อย่างยั่งยืน โดยการออกแบบพื้นที่ให้ สอดคล้องกันระหว่างระบบนิเวศวิทยากับกิจกรรมที่เกิดขึ้นของคนในพื้นที่ทั้งปัจจุบัน และใน อนาคตต เพื่อ ลด ป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
นครปฐม
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 889 4585

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Urban Architecture.Rmutrผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

สถาปัตยกรรมผังเมือง มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (จบแล้วเป็นสถาปนิกผังเมือง) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละประมาณ 16,000 บาท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


นครปฐม บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด