เทศบาลตำบลพุดซา นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพุดซา นครราชสีมา หน่วยงานราชการ

เดิม บ้านพุดซา เป็นหมู่บ้านหนึ่งขึ้นการปกครองกับตำบลพลกรัง และได้แยกมาเป็นตำบลพุดซา "ตำบลพุดซา" ในปี พ.ศ. 2459 และในปัจจุบัน"ตำบลพุดซา"ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองนครราชสีมาเหตุที่มีชื่อตำบลว่า "ตำบลพุดซา"เนื่องจากมีบึงขนาดใหญ่ประมาณ3,000 ไร่และมีต้นพุดซาขึ้นบริเวณรอบฝั่งบึงเป็นจำนวนมาก
สภาตำบลพุดซา ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ลำดับที่ 352 ตามประกาศราชกิจจานุ

เบกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 มีหมู่บ้าน จำนวน 18 หมู่บ้าน ปัจจุบันจึงมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 18 หมู่บ้าน

17/04/2024
แจ้งตารางออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างว...
10/04/2024

แจ้งตารางออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 18 - 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#พิษสุนัขบ้า #สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

( 10 เมษายน 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา พร้อมด้วย นายนพชัย หมวกหมื่นไวย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน...
10/04/2024

( 10 เมษายน 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา พร้อมด้วย นายนพชัย หมวกหมื่นไวย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 และรับเกียรติบัตรศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลโคราช

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานกองช่าง ขุดลอกวัชพืช ถุงทรายอุดบ่อพักโค้งวัด...
10/04/2024

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานกองช่าง ขุดลอกวัชพืช ถุงทรายอุดบ่อพักโค้งวัดปรางค์ทองระบายน้ำท่วมอู่ซ่อมรถ ม.2

( 5 เมษายน 2567 ) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพุดซา รุ่นที่ 7 ประจำปี 2567 (สัปดาห์ที่ 3)มีกิจกรรม ดังนี้- กิจกรรมเข้าแ...
05/04/2024

( 5 เมษายน 2567 ) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพุดซา รุ่นที่ 7 ประจำปี 2567 (สัปดาห์ที่ 3)
มีกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
- กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลง
- กิจกรรมการฟังบรรยายเรื่อง วิธีช่วยการนอนหลับ โดย นางอุบลรัตน์ นุชใหม่
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซา
- กิจกรรมการฟังบรรยาย เรื่อง การใช้ยาให้ถูกวิธี
โดย นางสาววรินทร บุญสรณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพุดซา

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานกองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 6 ...
05/04/2024

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานกองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 6 และ หมู่ 8

จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ทำให้มีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศสเซลเซียส และ...
05/04/2024

จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ทำให้มีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศสเซลเซียส และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งส่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อนจะทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดด (Heat Stroke) เทศบาลตำบลพุดซาจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องโรคฮีทสโตรก การป้องกันตนเอง และวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#โรคฮีทสโตรก #โรคลมแดด #โรคลมร้อน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือในการดำเนินการตามสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียของแต่ละพื้นที่ โดยการสื่อสารและประ...
05/04/2024

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือในการดำเนินการตามสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียของแต่ละพื้นที่ โดยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย เทศบาลตำบลพุดซาจึงประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#ไข้มาลาเรีย #โรคที่นำโดยยุง

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานกองช่าง ปรับพื้นทำความสะอาด อ่างบึงสาลีบริเวณ...
05/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานกองช่าง ปรับพื้นทำความสะอาด อ่างบึงสาลีบริเวณหลัง ศูนย์ กศน.ชมรมกำนันผูใหญ่บ้าน

(วันที่ 4 เมษายน 2567) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุม...
04/04/2024

(วันที่ 4 เมษายน 2567) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานกองช่าง งานไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 10 และ...
04/04/2024

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานกองช่าง งานไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 10 และ หมู่ 16

( 29 มีนาคม 2567 ) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพุดซา รุ่นที่ 7 ประจำปี 2567 (สัปดาห์ที่ 2)มีกิจกรรม ดังนี้- กิจกรรมเข้า...
31/03/2024

( 29 มีนาคม 2567 ) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพุดซา รุ่นที่ 7 ประจำปี 2567 (สัปดาห์ที่ 2)
มีกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
- กิจกรรมการฟังบรรยายเรื่อง สรรพคุณของสมุนไพร
- กิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โดย วิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพุดซา
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพุดซา

📣 ประชาสัมพันธ์ตารางปฏิบัติงานบริการเก็บขนขยะ ประจำเดือนเมษายน 2567 #สำนักปลัดเทศบาล #งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
29/03/2024

📣 ประชาสัมพันธ์ตารางปฏิบัติงานบริการเก็บขนขยะ ประจำเดือนเมษายน 2567
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. นายกสุชาติ รอดหมื่นไวย นากเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธ...
29/03/2024

วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. นายกสุชาติ รอดหมื่นไวย นากเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุม ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีประมาณ 2567 ดังนี้
1.วัดละลมโพธิ์
2.วัดบ้านกล้วย
3.วัดปรางค์ทอง
4.วัดสุริยาเย็น
5.วัดดอนกระทิง
6.วัดตาทุ้ย
7.วัดหนองยารักษ์
8.วัดลำโพง
9.โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย #พิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานป้องกันและกองช่าง ร่วมกันตัดต้นไม้ล้มทับบ้าน...
29/03/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายงานป้องกันและกองช่าง ร่วมกันตัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 8

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กำ...
29/03/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุ...
29/03/2024

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือวาตภัยประชนในตำบลพุดซา และตัดต้นไม้ลมทับบ้านเรือประชาชน สายไฟและถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5, 15

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที...
27/03/2024

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 2...
25/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 2 และ หมู่ 11

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าดับตลอดสาย หมู่...
25/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้กองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าดับตลอดสาย หมู่ 15

( 22 มีนาคม 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา เป็นประธานเปิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพุดซา รุ่นที่...
22/03/2024

( 22 มีนาคม 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา เป็นประธานเปิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพุดซา รุ่นที่ 7 ประจำปี 2567 โดยมี นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพุดซา ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์, ผู้นำท้องถิ่น และเทศบาลตำบลพุดซา มีคณะวิทยากร ได้แก่
- นายธีธัชกิตติ์ คีรีรัตนวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ พร้อมคณะ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
- นางสาวจรรยารักษ์ บุณยานุเคราะห์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพุดซา

( 21 มีนาคม 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สำนักงานส...
22/03/2024

( 21 มีนาคม 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่คัดกรองข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลพุดซา

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 09.00 น. นายกสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบา...
21/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 09.00 น. นายกสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง กำนันตำบลพุดซา ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา อาสาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 พิธีลงนาม MOU ด้านการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และชมนิทรรศการในหัวข้อ "โรคพิษสุนัขเป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน" และในเวลา 09.00 - 12.00 น. รับฟังการบรรยายเรื่องสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพุดซา สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#โรคพิษสุนัขบ้า

( วันที่ 18 มีนาคม 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา ได้รับเกียติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือ...
18/03/2024

( วันที่ 18 มีนาคม 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา ได้รับเกียติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพุดซา

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้ นายยศ ตอมพุดซา เลขานุการนายกเ...
15/03/2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้ นายยศ ตอมพุดซา เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเวลา 09.30 - 16.30 น. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
#สำนักปลัดเทศบาล
#งานสาธารณสุขและสิ่งแงดล้อม

( 15 มีนาคม 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน...
15/03/2024

( 15 มีนาคม 2567 ) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันสารวัตรกำนัน พร้อมผู้นำหมู่บ้าน อสม ร่วมต้อนรับ นายสุระ รุ่งสันเทียะ ปลัดอาวุโสอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย ดร.ชัยยุทธ และครอบครัว ปิลันธน์โอวาท ปันสุข ให้ชุมชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ โดยมอบให้แก่ นางสมจิตร กลึงพุดซา อายุ 73 ปี ณ บ้านเลขที่ 42/3 หมู่ที่ 4 บ้านดอนกระทิง

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายกองช่าง งานไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4
15/03/2024

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายกองช่าง งานไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4

( 14 มีนาคม 2567) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นายนพชัย...
14/03/2024

( 14 มีนาคม 2567) นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นายนพชัย หมวกหมื่นไวย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม ลงพื้นที่บ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบสนันสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ราย นางสมจิตร กลึงพุดซา หมู่ที่ 4 จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม 5 ส เพื่อดำเนินการรับมอบบ้านของโครงการในวันพรุ่งนี้ต่อไป

https://youtu.be/BPoLGRE0088?si=MpciVvCfDE3D926f
14/03/2024

https://youtu.be/BPoLGRE0088?si=MpciVvCfDE3D926f

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย...

ที่อยู่

134 หมู่ 5 ตำบลพุดซา
นครราชสีมา
30000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

044215444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลพุดซา นครราชสีมาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลพุดซา นครราชสีมา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นครราชสีมา

แสดงผลทั้งหมด