ส่วนส่งเสริมวิชาการ มทส.

ส่วนส่งเสริมวิชาการ มทส. ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม?

ส่วนส่งเสริมวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมวิชาการและรองรับงานของฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนเกณฑ์และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ ...
18/07/2023

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนเกณฑ์และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0" ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา) กล่าวรายงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยที่มากด้วยประสบการณ์ทั้ง 8 ท่าน ได้แก่
1)รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์
2)รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
4)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
5)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค
6)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กายจนเวทางค์
7)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
8)อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจประเด็นที่สำคัญของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 เพื่อนำไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึงได้แนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566

** ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สนใจ แล...
28/06/2023

** ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"

** วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร

** กำหนดการและลงทะเบียน : https://forms.gle/zsf4DrWYkoTgBVAy8

** ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน : http://bit.ly/3PpKoq4

- - ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม "ความสัมพันธ์ระหว่าง...
16/02/2023

- - ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม "ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และกระบวนการ Benchmarking"
- - วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
- -ลงทะเบียน https://forms.gle/JfK4fxrmRTSGk6W78

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับอาเซียน (AUN-QA ASEAN) ปีการศึกษา 2565วัน...
25/01/2023

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับอาเซียน (AUN-QA ASEAN) ปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร

โดยเชิญผู้บริหารสำนักวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรนำร่อง 4 หลักสูตร ที่ประสงค์ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานฯ มาประชุมร่วมกับทีมพี่เลี้ยง เพื่อวางแผนดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน ระดับอาเซียนฯ ในลำดับถัดไป

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 24 มกร...
25/01/2023

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร
ร่วมกับการประชุม Online ผ่านระบบ ZOOM เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยอธิการบดีเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และคณาจารย์จากสำนักวิชา โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
- - สำนักวิชา/โครงการฯ นำเสนอแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
- - การเชิญชวนหลักสูตรสมัครรับการรับรองมาตรฐาน (Accreditation) ตามเกณฑ์ AUN-QA, TABEE, ABET โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
- - แผนพัฒนาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐาน (Accreditation) ตามเกณฑ์ TABEE และ ABET โดย คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง “การสมัครเข้าร่วม screening โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565” โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักส...
06/12/2022

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น.
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร และโปรแกรม Zoom Meeting โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และหารือ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากที่ประชุม เพื่อนำไปวางแผนดำเนินการต่อในปีการศึกษา 2565

และขอขอบพระคุณผู้ประเมินฯ ทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพหลักสูตร และร่วมประชุมในวันนี้

30/11/2022
29/11/2022
25/11/2022
ท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียน โดยการ Scan QR Code ได้เลยค่ะ
06/10/2022

ท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรม
สามารถลงทะเบียน โดยการ Scan QR Code ได้เลยค่ะ

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมกับ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับยื่นสมัครรับ...
27/09/2022

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมกับ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับยื่นสมัครรับการประเมินโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุมสารนิเทศ และ Zoom Cloud Meeting

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น.

โดยได้รับเกียรติจาก (เรียงลำดับตามกำหนดการ)
- - หัวหน้าส่วนแผนงาน (คุณศราวุธ ป้อมสินทรัพย์) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การนำแนวทาง EdPEx มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา มทส. ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)”

- - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ข้อแนะนำในการทำ SAR หมวด 2”

- - คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ. ดร.พรศิริ จงกล) / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์) และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ) เป็นทีมพี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ. ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์) เพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลสำหรับยื่นสมัครโครงการ EdPEx200 ในเดือนธันวาคม 2565 ต่อไป

- - ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร เข้าร่วมอบรม ...
15/08/2022

- - ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร เข้าร่วมอบรม "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"

- - วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

- -ลงทะเบียน https://forms.gle/osmu9kw5wa7tSDX17

** ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักส...
29/04/2022

** ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "AUN-QA Implementation and Gap Analysis"

** ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียน : https://forms.gle/Pg7pSCW3VCkpooto8

-- ฝ่ายวิชาการฯ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ A...
12/04/2022

-- ฝ่ายวิชาการฯ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3 เข้าอบรม "เกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4)"

-- วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

-- โดยเฉพาะ!! ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 3 ขอเชิญชวนให้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Assessor Tutoring for Transition (พัฒนาผู้ประเมินฯ จาก Version 3 เป็น Version 4) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ต่อไป

-- ลงทะเบียน : https://forms.gle/RBSqVqQbX3xDygAX8

ที่อยู่

ส่วนส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
30000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

044-224042

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มทส.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนส่งเสริมวิชาการ มทส.:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นครราชสีมา

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ