เทศบาลเมืองบางแม่นาง

เทศบาลเมืองบางแม่นาง เทศบาลเมืองบางแม่นาง

ประกาศ​เทศบาล​เมือง​บาง​แม่นาง​ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ​ชุมชนทองสมบูรณ์ ​(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง)
17/04/2024

ประกาศ​เทศบาล​เมือง​บาง​แม่นาง​ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ​ชุมชนทองสมบูรณ์ ​(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง)

17/04/2024

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่3)

วันที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองบางแม่นาง โดยกองการศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ โดมอเ...
13/04/2024

วันที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองบางแม่นาง โดยกองการศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง โดยมีนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการนอกจากนี้ยังมี นายสมบัติ โพชพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายสัมพันธ์ ศรีสุข รองนายกเทศมนตรี นายดำรงฤทธิ์ บุญอิ่ม รองนายกเทศมนตรี นายนิรุตย์ แซ่เฮง เลขานุการนายกเทศมนตรี นางเบญจมาศ แก้วรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสถาพร คำหวาน ประธานสภาเทศบาล นายคมสันต์ ทรัพย์คต รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย โครงการดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที โดยการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ สุขภาพดี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1.การแสดงบนเวที การแสดงของกลุ่มสตรีตำบลบางแม่นาง 2.การแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลบางแม่นาง 3.กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้ชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ 4.การประกวดรำวงย้อนยุค 5.การแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ 6.พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัล

#เทศบาลเมืองบางแม่นาง
#นายกจิ๋ม
#สงกรานต์2567
#รำวงย้อนยุค
#มดแดงคอมโบ้

วันที่ 11 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางแม่นาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุใน...
11/04/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางแม่นาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางแม่นาง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางแม่นาง ชั้น 1 โดยมีนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี นายสมนึก ฤดีอเนกสิน รองปลัดเทศบาลเมืองบางแม่นาง เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมี นายสมบัติ โพชพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายสัมพันธ์ ศรีสุข รองนายกเทศมนตรี นายดำรงค์ฤทธิ์ บุญอิ่ม รองนายกเทศมนตรี นายนิรุตย์ แซ่เฮง เลขานุการนายกเทศมนตรี นางเบญจมาศ แก้วรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย การจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เกิดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม และเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางแม่นาง จำนวน 65 ราย

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองบางแม่นาง นำโดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง  มอบหมายให้ น...
11/04/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองบางแม่นาง นำโดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ ศรีสุข รองนายกเทศมนตรี นายดำรงค์ฤทธิ์ บุญอิ่ม รองนายกเทศมนตรี นายนิรุตย์ แซ่เฮง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายปฐวี ล้อถิรธร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานฝ่ายป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อดูแลความปลอดภัยทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 บริเวณสามแยก บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด โดยเทศบาลเมืองบางแม่นางร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภ.บางแม่นาง และสมาชิก อปพร.ตำบลบางแม่นาง

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางแม่นาง นำโดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง  พร้อมด้วย นา...
11/04/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบางแม่นาง นำโดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ ศรีสุข รองนายกเทศมนตรี นายดำรงค์ฤทธิ์ บุญอิ่ม รองนายกเทศมนตรี นายนิรุตย์ แซ่เฮง เลขานุการนายกเทศมนตรี นางเบญจมาศ แก้วรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมนึก ฤดีอเนกสิน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา ดำเนินการส่งมอบและบริจาคครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 206 รายการ แบ่งเป็น เตียงเหล็ก จำนวน 205 เตียง และ สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตู้ เพื่อมอบให้แก่วัดบางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา : 11.00 น. เทศบาลเมืองบางแม่นาง จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบางแม่นาง ณ ...
10/04/2024

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา : 11.00 น. เทศบาลเมืองบางแม่นาง จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบางแม่นาง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางแม่นาง ชั้น 4 โดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง มอบหมายให้ นายสมบัติ โพชพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสมนึก ฤดีอเนกสิน รองปลัดเทศบาลเมืองบางแม่นาง กรรมการ/เลขานุการ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี กรรมการ นายโกวิทย์ เรืองอ่อน (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ นายพจนา เรืองอ่อน (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำและช่วยเหลือค่าเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ประสบภัย กรณีเกิดอัคคีภัย บ้านเลขที่ 58/13 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

วัดพระนอน ตำบลบางแม่นาง ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ วันที่่ 13 - 14 - 15 - 16 เมษายน 2567 #วัดพระนอน   #เทศบาลเมื...
09/04/2024

วัดพระนอน ตำบลบางแม่นาง ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ วันที่่ 13 - 14 - 15 - 16 เมษายน 2567
#วัดพระนอน #เทศบาลเมืองบางแม่นาง

09/04/2024

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่3)

สวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์สันสงกรานต์ 2567จาก นายกศศิธร นกทรัพย์เทศบาลเมืองบางแม่นาง #นายกจิ๋ม #สงกรานต์ #ปีใหม่ไทย
09/04/2024

สวัสดีปีใหม่ไทย
สุขสันต์สันสงกรานต์ 2567
จาก นายกศศิธร นกทรัพย์
เทศบาลเมืองบางแม่นาง
#นายกจิ๋ม
#สงกรานต์
#ปีใหม่ไทย

ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงการจราจร บริเวณสะพานมุ่งหน้าไปบางบัวทอง ในวันที่ 18-30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00...
05/04/2024

ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงการจราจร บริเวณสะพานมุ่งหน้าไปบางบัวทอง ในวันที่ 18-30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น.

ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางแม่นาง
🌐www.bangmaenang.go.th
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/zCvfCoWTraffyFondue https://landing.traffy.in.th?key=aziqUBjg
☎️โทร 02-191-8911 กด 0 งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองบางแม่นาง นำโดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง พร้อมด้วย นายดำรงค์ฤทธิ์ บุญ...
05/04/2024

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองบางแม่นาง นำโดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง พร้อมด้วย นายดำรงค์ฤทธิ์ บุญอิ่ม รองนายกเทศมนตรี และนางเบญจมาศ แก้วรี เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุตำบลบางแม่นาง ณ ชมรมผู้อายุตำบลบางแม่นาง

📍ตลาดเปิดแล้วค่าาา📍กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนทุกท่านมาจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนสินค้าอุปโภรและบริโภค กับผู้ประกอบกา...
05/04/2024

📍ตลาดเปิดแล้วค่าาา📍

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนทุกท่านมาจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนสินค้าอุปโภรและบริโภค กับผู้ประกอบการรายย่อย ตามนโยบาย "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" เพื่อช่วยสนับสนุนสินค้าในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง

ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางแม่นาง
🌐www.bangmaenang.go.th
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/zCvfCoW
TraffyFondue https://landing.traffy.in.th?key=aziqUBjg
☎️โทร 02-191-8911 กด 0 งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 เมษายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางแม่นางนำโดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง พร...
04/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางแม่นางนำโดยนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมกันลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ในกิจกรรมการรับซื้อขยะตาม "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล Recyclable Waste Bank" ซึ่งจะมีการนำขยะมาขายเดือนละ 1 ครั้ง ณ บริเวณลานจอดรถเทศบาลเมืองบางแม่นาง ชั้น 1
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางแม่นาง
🌐www.bangmaenang.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangmaenang.sao245
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/zCvfCoW
☎️โทร 02-191-8911 กด 0 งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองบางแม่นาง โดยงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์และปลูกฝังทัศนค...
04/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองบางแม่นาง โดยงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางแม่นาง ชั้น 4 โดยมีนางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ ศรีสุข รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี นายสมนึก ฤดีอเนกสิน รองปลัดเทศบาลเมืองบางแม่นาง เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีนายดำรงฤทธิ์ บุญอิ่ม รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย การจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึก ทัศนคติ และวัฒนธรรมที่ดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางแม่นาง ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม, เพื่อป้องกันประพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางแม่นาง ,เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางแม่นาง เป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางแม่นาง จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจากนางปาริษา อาซาดิ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

03/04/2024

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง ปิดการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบางแม่นาง

📢 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EITในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ...
03/04/2024

📢 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2567
📍 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง
1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/luufov
2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม
เทศบาลเมืองบางแม่นาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบประเมินในครั้งนี้🙏

03/04/2024

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการชุมชน และประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชนทองสมบูรณ์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง)​

📣📣กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางแม่นาง ขอเชิญชวนพนักงานเทศบาล ร่วมกันลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยะขยะมูลฝอยที่ต้นท...
02/04/2024

📣📣กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางแม่นาง ขอเชิญชวนพนักงานเทศบาล ร่วมกันลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยะขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ในกิจกรรมการรับซื้อขยะ ครั้งที่​ 2 "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล Recyclable Waste Bank" ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 1 เทศบาลเมืองบางแม่นาง

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีบางแม่นาง มอบหมายให้ นายสมบัติ โพชพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายสมนึก ฤดีอ...
02/04/2024

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีบางแม่นาง มอบหมายให้ นายสมบัติ โพชพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายสมนึก ฤดีอเนกสิน รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระหว่างเทศบาลเมืองบางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกางเขน ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางแม่นาง และประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบางแม่นาง นอกจากนี้ยังมีการประชุมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางแม่นางด้วย

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอพระองค์ทรงพระเจริญด...
02/04/2024

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ​ พนักงานเทศบาล​ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และ พสกนิกร เทศบาลเมืองบางแม่นาง

ขอเชิญประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอย "ตลาดนัดบางแม่นางสีเขียว" GREEN MARKET ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาล...
01/04/2024

ขอเชิญประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอย "ตลาดนัดบางแม่นางสีเขียว" GREEN MARKET ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง ตั้งแต่เวลา 07.00 - 13.00 น. ค่ะ

วันที่ 30 มีนาคม 2567 นางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย  ในงานวัฒ...
30/03/2024

วันที่ 30 มีนาคม 2567 นางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย ในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2567 “ย้อนรอยวิถีนนท์ ยลสายชลสองฝั่งเจ้าพระยา น้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินทร์” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดัน Soft Power ภายในจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

29/03/2024

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง

วันที่ 29 มีนาคม 2567  นางศศิธร  นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร กล่าวให้โอวาสวัน...
29/03/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร กล่าวให้โอวาสวันปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) โดยมีนายดำรงค์ฤทธิ์ บุญอิ่ม รองนายกเทศมนตรี นางเบญจมาศ แก้วรี เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย

28/03/2024

ประกาศเทศบาลเมืองบางแม่นาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง)​ ชุมชนบางกระบือ ชุมชนบ้านหนองกางเขน ชุมชนบางแม่นาง หมู่ 5 และชุมชนบ้านคลองบางไทร หมู่ 11

กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางแม่นาง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางแม่นาง เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน...
27/03/2024

กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางแม่นาง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางแม่นาง เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง
โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.การแสดงบนเวที การแสดงของกลุ่มสตรีตำบลบางแม่นาง
2.การแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลบางแม่นาง
3.กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้ชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น
4.การประกวดรำวงย้อนยุค
5.การแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ
-โยนบอลใส่ตระกร้า ประเภททีมชาย/หญิง
-โยนห่วง ประเภททีมชาย/หญิง
-โยนโบว์ลิ่ง ประเภททีมชาย/หญิง
-เตะบอลเข้าประตู ประเภททีมชาย/หญิง
กรณีผู้สูงอายุประสงค์เข้าร่วมโครงการ จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลในครอบครัว
หมายเหตุ
1.เทศบาลเมืองบางแม่นาง ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือแพทย์วินิจฉัยว่าไม่สามารถทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆได้ และมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด งดการเข้าร่วมโครงการ
2.ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีรายชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบางแม่นาง
3.ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งแบบตอบรับด้วยตนเองได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา กองการศึกษา และประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางแม่นาง
4.หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางแม่นาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-5259 (ในวันและเวลาราชการ)
https://www.bangmaenang.go.th/.../detail/id/5852/menu/1554

ประกาศ 📢📢📢 เทศบาลเมืองบางแม่นางได้รับแจ้งจากประชาชน ว่ามีบุคคลออกเรี่ยไรเงินจากประชาชน และได้แอบอ้างว่ามาเป็นเจ้าหน้าที่...
23/03/2024

ประกาศ 📢📢📢 เทศบาลเมืองบางแม่นางได้รับแจ้งจากประชาชน ว่ามีบุคคลออกเรี่ยไรเงินจากประชาชน และได้แอบอ้างว่ามาเป็นเจ้าหน้าที่มาจากเทศบาล เทศบาลเมืองแม่นาง ขอแจ้งให้ทราบว่าเทศบาลเมืองบางแม่นางไม่มีนโยบายออกเรี่ยไรเงินจากประชาชน จึงแจ้งเตือนมายังประชาชนในพื้นที่ให้ระวังอย่าหลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และหากพบเห็นการกระทำดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายทันที
ด้วยความห่วงใย ใส่ใจประชาชน นางศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบางแม่นาง

ที่อยู่

24/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแมนาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621918911

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองบางแม่นางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองบางแม่นาง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นนทบุรี

แสดงผลทั้งหมด