NACC's HR Connect สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช.
(1)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ จ...
02/07/2024

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,250 บาท + เงินค่าตอบแทนพิเศษฯ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://nacc.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2023070410505234/20240702084349?

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือไม่ ได้ที่
https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้...
26/06/2024

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
2) เป็นข้าราชการตำแหน่งวิศวกรโยธา หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของตำแหน่งที่จะรับโอน โดยดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงานของตำแหน่งที่จะรับโอน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สามารถสมัครขอโอนได้ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th
เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบรับโอนข้าราชการออนไลน์
---------------------------------------------------
ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กรกฎาคม 2567
---------------------------------------------------
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ยกเว้นวันสุดท้าย คือวันที่ 24 กรกฎาคม 2567
ภายในเวลา 16.30 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2023070410505234/20240626144420?

สำหรับผู้ที่อยู่ในโซนภาคใต้ ที่กำลังมองหางานอยู่ วันนี้แอดมินมีข่าวดีมาบอกค่ะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดรับส...
19/06/2024

สำหรับผู้ที่อยู่ในโซนภาคใต้ ที่กำลังมองหางานอยู่
วันนี้แอดมินมีข่าวดีมาบอกค่ะ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2567
ในวันและเวลาราชการ
📌ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 9/98 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 7668 0054-5

อ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.nacc.go.th/phuket/categorydetail/20191123204717144/20240618212744?

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน จำ...
18/06/2024

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 23 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,650 บาท + เงินค่าตอบแทนพิเศษ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบ
รับสมัครสอบ online หรือ https://nacc.thaijobjob.com

คลิกอ่านรายละเอียดตามประกาศได้ที่ https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2023070410505234/20240618092236?

08/06/2024

#วิธีบริหารความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
แอดมินขอแชร์คลิปของขายหัวเราะที่บอกเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่ทำงาน มาให้ลูกเพจชมและนำไปใช้ในชีวิตการทำงานฯ ค่ะ

08/06/2024

📢 ป.ป.ช. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
"เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช."
--
📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
--
🔴 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารทาง
เว็บไซต์ www.nacc.go.th หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2528 4907 ในวันและเวลาราชการ
--
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464145/20240606152855?

05/06/2024

🎯 หนึ่งในข้อพึงระวัง ‼️ ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 📜หมวด ๒ จริยธรรมในการดำรงตน 📜ข้อ ๑๒ คือ

❌ต้องไม่ให้บุคคลภายในครอบครัว ญาติพี่น้อง🙅‍♀️👵🧓 หรือบุคคลใกล้ชิดเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือ ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือผู้อื่น และ ❌ต้องไม่ให้บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง และบุคคลภายนอก ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนแสวงหาประโยชน์

29/05/2024

📣ประกาศ 📣 ด่วน
นักสืบสวนฯที่มารายงานตัว ใครจะสละสิทธิ์
ส่งหนังสือสละสิทธิ์ได้ทางแชท ภายในวันนี้ 14:00 น. นะคะ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...
17/05/2024

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2023070410505234/20240517164730?

วันนี้ทีมผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และพี่ๆ นักสืบสวนคดีทุจริต ทั้งจากส่วนกลางและส่วนปฏิบัติการพื้นที่ ร่วมเป็นกรรมการสัมภ...
14/05/2024

วันนี้ทีมผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และพี่ๆ นักสืบสวนคดีทุจริต ทั้งจากส่วนกลางและส่วนปฏิบัติการพื้นที่ ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น ตั้งแต่เช้ายันเย็น และเสร็จสิ้นทุกภารกิจด้วยความเรียบร้อย

ขอบพระคุณท่านผู้บริหารและพี่ๆ นักสืบฯ ที่สละเวลามาร่วมกันเฟ้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อมาร่วมภารกิจกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตไปด้วยกัน

โปรดกดติดตามเพจเพื่ออัพเดทข่าวสารก่อนใคร

กรณีศึกษาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการรักษาวินัย วันนี้แอดมินขอเสนอเรื่อง “ถูกลงโทษปลดออกจากราชการได้ แม้ไม่มี...
14/05/2024

กรณีศึกษาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการรักษาวินัย
วันนี้แอดมินขอเสนอเรื่อง

“ถูกลงโทษปลดออกจากราชการได้ แม้ไม่มีเจตนากระทำผิด”

คลิกอ่านรายละเอียดจากภาพหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2024030110505060/20240513182453?

สนใจบทความที่น่าสนใจอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ สามารถอ่านเพิ่มเติมจาก website ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/bhrm/category/2024030110505060/list?

#กรณีศึกษา

ด่านสุดท้ายแล้ว สำหรับการแข่งขันฯ --------------------นักสืบสวนคดีทุจริต --------------------เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบค...
14/05/2024

ด่านสุดท้ายแล้ว สำหรับการแข่งขันฯ
--------------------
นักสืบสวนคดีทุจริต
--------------------
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

ขอบคุณภาพสวยๆ จากเพจ #ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ด้วยนะคะ

เหล่านักสู้ ตื่นแต่เช้ามาทดสอบวิ่งกันเมื่อเช้านี้  คืนนี้พักผ่อนกันให้เต็มที่ แล้วเตรียมตัวมาสัมภาษณ์กันในวันพรุ่งนี้เป็...
13/05/2024

เหล่านักสู้ ตื่นแต่เช้ามาทดสอบวิ่งกันเมื่อเช้านี้
คืนนี้พักผ่อนกันให้เต็มที่ แล้วเตรียมตัวมาสัมภาษณ์กันในวันพรุ่งนี้เป็นด่านสุดท้ายนะคะ เป็นกำลังใจให้ว่าที่นักสืบทุกคนค่ะ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 15.00 น. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรม “การเข้าพบส่วนรา...
08/05/2024

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 15.00 น. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรม “การเข้าพบส่วนราชการ” สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติต่อการรับทุนและการปฏิบัติราชการให้กับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และนางสาวลลิตา โภชนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กล่าวต้อนรับ และแนะนำสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2567 จากสำนักงาน ก.พ. จำนวน 4 คน

นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน ป.ป.ช.

นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนางสาววันวรา ศิลปวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศที่จะต้องปฏิบัติราชการ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในการเลือกส่วนราชการที่จะปฏิบัติงานในอนาคต

สำนักงาน ป.ป.ช.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ...
02/05/2024

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้ชัดเจน
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2023070410505234/20240502164853?
เจอกันวันที่ 13-14 พ.ค. 67 นะคะ

5 จุดบอดที่ทำให้ทีม “ล้มเหลว”การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป การบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ...
02/05/2024

5 จุดบอดที่ทำให้ทีม “ล้มเหลว”

การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป การบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จจึงเกิดจากการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยวิธีการขับเคลื่อนงานในทีมขึ้นอยู่กับบทบาทหรือความถนัดของแต่ละคน

การทำงานร่วมกันอาจเกิดปัญหาหรือความขัดแย้ง แต่หากหัวหน้าหรือหัวหน้าทีมไม่ได้มีการจัดการหรือสะสางปัญหาให้เสร็จสิ้นไป จากปัญหาที่เป็นจุดเล็กๆก็อาจพอกพูนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้การขับเคลื่อนงานเกิดความสะดุดได้

พฤติกรรมที่ส่งผลให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้อย่างที่ต้องการ มีหลายพฤติกรรมด้วยกัน โดย Patrick Lencioni ได้สรุปพฤติกรรม 5 พฤติกรรมที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมล้มเหลว ได้แก่ ขาดความไว้วางใจกัน กลัวความขัดแย้ง ขาดข้อตกลงร่วมกัน หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างกัน และไม่ให้ความใส่ใจกับผลลัพธ์ของทีม

จากปัญหาด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม ถือเป็นประเด็นที่หน่วยงานควรให้ความสำคัญเพื่อให้ทีมหรือสมาชิกในทีมร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนจะกลายเป็นวิกฤติด้านสัมพันธภาพระหว่างคนขององค์กรในอนาคต ที่อาจส่งผลกระทบมากกว่าแค่ระดับ “ทีม” ได้

🔻กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ประสงค์จะลาออกจากราชการ แต่กลับไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาและการลาออกอย่า...
01/05/2024

🔻กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ประสงค์จะลาออกจากราชการ แต่กลับไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาและการลาออกอย่างถูกต้อง ผลจะเป็นอย่างไร?❓
--------------------------------------------------
ลองอ่านกรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อบ.31/2566 ดูนะคะ
คลิกอ่านรายละเอียดจากภาพหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2024030110505060/20240430190446?
#กรณีศึกษา

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสอบแล้ว ว่าที่นักสืบสวนคดีทุจริต เตรียมตัวพร้อมกันรึยังคะ วันนี้แอดมินมีตัวช่วยมาฝากค่ะ ขอให้ทุกๆ ...
26/04/2024

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสอบแล้ว ว่าที่นักสืบสวนคดีทุจริต เตรียมตัวพร้อมกันรึยังคะ วันนี้แอดมินมีตัวช่วยมาฝากค่ะ
ขอให้ทุกๆ คน อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบอย่างละเอียด และรอบคอบ
ทบทวนเนื้อหาที่จะใช้สอบให้ดี แล้วมาเจอกันวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. นี้
เวลา 09.00-12.00 น. ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต นะค้า

คลิกอ่านระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยละเอียด
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2023070410505234/20240404101915?

หากเกิดการทุจริตผลคะแนนในการสอบเข้ารับราชการ และได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ผลจะเป็นอย่างไร เข้ามาอ่านกรณีศึกษาและ...
25/04/2024

หากเกิดการทุจริตผลคะแนนในการสอบเข้ารับราชการ และได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ผลจะเป็นอย่างไร
เข้ามาอ่านกรณีศึกษาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการรักษาวินัยที่เสนอในวันนี้กันนะคะ

ดาวน์โหลดไฟล์ https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2024030110505060/20240424173022?
#กรณีศึกษา

สนใจบทความที่น่าสนใจอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ สามารถอ่านเพิ่มเติมจาก website ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. click link ได้เลยจ้า
https://www.nacc.go.th/bhrm/category/2024030110505060/list?
#กรณีศึกษา

สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานประเพณีไทย เยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่ ใช้เวลาในวันหยุดกับครอบครัวอย่างมีความสุข และขอให้เดินทางปลอ...
12/04/2024

สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานประเพณีไทย
เยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่ ใช้เวลาในวันหยุดกับครอบครัวอย่างมีความสุข และขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆ คนนะคะ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใ...
04/04/2024

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเจอกันวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กรุณาอ่านรายละเอียดในการสอบอย่างรอบคอบนะคะ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2023070410505234/20240404101915?
แอดมินขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโชคดีค่ะ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี๒ เมษายน ๒๕๖๗ขอพร...
02/04/2024

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๗
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๗
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การทำงานที่ดี ต้องมีทีมเวิร์คที่ดีด้วย วันนี้แอดไปเจอ เทคนิคในการสร้าง Teamwork จาก   เลยเอาความรู้ดีๆ มาฝากเพื่อนๆ ค่ะ
29/03/2024

การทำงานที่ดี ต้องมีทีมเวิร์คที่ดีด้วย
วันนี้แอดไปเจอ เทคนิคในการสร้าง Teamwork จาก เลยเอาความรู้ดีๆ มาฝากเพื่อนๆ ค่ะ

🤝 การทํางานเป็นทีม หรือ Teamwork เป็นสิ่งที่ทุกองค์กร
ต้องมี เพราะ Teamwork ที่ดีจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้งานบรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพ และเติบโตตามเป้าหมายองค์กร
ในมุมของคนทำงาน
ก็ต้องอยากให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ปวดหัวกับเรื่องงานก็เหนื่อยแล้ว
ไม่อยากปวดหัวกับเรื่องคนอีก 😤
อ่าน 5 เทคนิคสร้าง Teamwork ในองค์กร เพิ่มเติม คลิก 👉https://bit.ly/49KhPdZ
นอกเหนือจาก 5 เทคนิคนี้ การมี Empathy ก็สำคัญไม่แพ้กัน
หากเรามีความเข้าใจ เห็นใจผู้อื่นในที่ทำงาน
สามารถพูดคุยเรื่องที่นอกจากเรื่องงานได้
ก็จะเกิดสายสัมพันธ์ของ “เพื่อน” ร่วมงาน ขึ้น
ซึ่งนำไปสู่ Teamwork ได้ดีไม่แพ้กัน

#การทำงานเป็นทีม

วันนี้ขอเสนอกรณีศึกษาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการรักษาวินัย เรื่อง “หน่วยงานของรัฐมีอำนาจบังคับให้เจ้าหน้าที่...
28/03/2024

วันนี้ขอเสนอกรณีศึกษาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการรักษาวินัย เรื่อง “หน่วยงานของรัฐมีอำนาจบังคับให้เจ้าหน้าที่ใช้เงินเพื่อการละเมิดได้เลยนะ จะบอกให้ !!!”

คลิกอ่านรายละเอียดจากภาพหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2024030110505060/20240328203239?
#กรณีศึกษา

โปรจุก จุก วันนี้แอดขอแถมบทความให้อีกเรื่องนะคะ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เหมือนเรื่องก่อนหน้านี้หากเพื่อน ๆ ที่ปฏ...
27/03/2024

โปรจุก จุก วันนี้แอดขอแถมบทความให้อีกเรื่องนะคะ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เหมือนเรื่องก่อนหน้านี้
หากเพื่อน ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานราชการที่จะต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกเงินราชการ ขอให้ลองศึกษาเรื่องที่แอดจัดให้จุกๆ กันค่ะ ว่าหากนำเงินราชการไปพักไว้ในบัญชีส่วนตัว จะมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดทางวินัยหรือไม่ อย่างไร
คลิกอ่านรายละเอียดจากภาพหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้
เลยค่ะ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2024030110505060/20240327154402?
#กรณีศึกษา

ช่วงนี้แอดมินจะฟิตเป็นพิเศษค่ะ นอกจากชุดจะแน่นแล้ว ก็นำความรู้แน่นๆ มาฝากเพื่อนๆ กันด้วยค่ะ กรณีศึกษาคำพิพากษาที่นำมาฝาก...
27/03/2024

ช่วงนี้แอดมินจะฟิตเป็นพิเศษค่ะ นอกจากชุดจะแน่นแล้ว ก็นำความรู้แน่นๆ มาฝากเพื่อนๆ กันด้วยค่ะ กรณีศึกษาคำพิพากษาที่นำมาฝากในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินราชการโดยทุจริต มีความผิดฐานใด และผลการลงโทษจะเป็นอย่างไร คลิกอ่านรายละเอียดจากภาพหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2024030110505060/20240327143037?
#กรณีศึกษา

📌บุคคลภายนอกจะฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ ได้หรือไม่❓สนใจบทความที่น่าสนใจอื่น ๆ เก...
26/03/2024

📌บุคคลภายนอกจะฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ ได้หรือไม่❓

สนใจบทความที่น่าสนใจอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ สามารถอ่านเพิ่มเติมจาก website ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. click link ได้เลยค่า
https://www.nacc.go.th/bhrm/category/2024030110505060/list?

การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเพิ่มเติม ถือเป็นการมอบหมายหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ❓ลองมาอ่านกรณีศึกษาคำพ...
25/03/2024

การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเพิ่มเติม ถือเป็นการมอบหมายหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ❓
ลองมาอ่านกรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 6/2550 ดูนะคะ
คลิกอ่านรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2024030110505060/20240325151023?
#กรณีศึกษา

กรณีศึกษาที่นำมาฝากวันนี้ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐ เพ...
22/03/2024

กรณีศึกษาที่นำมาฝากวันนี้ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นอุทธรณ์กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรของหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครฯ จะต้องเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครกำหนดไว้
หากมีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนแล้ว ก็อาจทำให้ขาดคุณสมบัติและเสียสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกได้

คลิกอ่านรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://www.nacc.go.th/bhrm/categorydetail/2024030110505060/20240322181448?
#กรณีศึกษา

📌 ตามที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมก...
22/03/2024

📌 ตามที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลได้เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ตามหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ตลอดจนได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. 2566 - 2570) กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรในระดับ “พัฒนาคุณธรรม” ในการนี้ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอประกาศยกย่อง “บุคลากร” และ “หน่วยงาน” ที่มีคุณธรรมหรือทำความดีของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม รายละเอียด ดังนี้
🏆 “บุคลากร” ภายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่
🏅 นางสาวจิระวัลย์ ฉลวยแสง ผู้อำนวยการกลุ่มเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ
🏅 นางสาวเกวดี ศรีมา พนักงานไต่สวนระดับกลาง กลุ่มวินัยและพิทักษ์คุณธรรม
🏅 นางสาวปรารถนา ผิวผ่อง พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
🏆 “หน่วยงาน” ภายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ กลุ่มเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ
จึงขอประกาศยกย่องให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่อยู่

เลขที่ 361 ถ. นนทบุรี ต. ท่าทราย อ. เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625284908

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NACC's HR Connectผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นนทบุรี

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ