โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง 33/22 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บริบทขององค์กร

๑.สภาพแวดล้อมขององค์กร
ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง รหัสหน่วยบริการ๐๑๐๙๑ (ตามสนย.สธ.) ที่ตั้ง ๓๓ / ๒๒ บ้านบางหวาย หมู่ที่ ๗ ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๒๔๒๑๑๐ โทรสาร ๐๒-๕๒๔๐๖๕๒

ลักษณะพื้นที่ที่ตั้งหน่วยบริการ
เป็นเขตเมือง ได้แก่ พื้นที่ในเขตการปกครองของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
ตำ

บลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ภาคกลาง ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร (เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง และเทศบาลเมืองคลองหลวง)
ประวัติความเป็นมา : ตำบลคลองสอง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคลองหลวง ประกอบด้วย ๑๕ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๗ พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง
สภาพทั่วไปของตำบล : เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง และเทศบาลเมืองท่าโขลง
อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติด จ.พระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติด ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทิศตะวันออก ติด ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทิศตะวันตก ติด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จำนวนประชากรของตำบล : มีประชากรทั้งสิ้น ๑๓,๕๒๔ คน เป็นชาย ๕,๙๕๑ คน เป็นหญิง ๗,๕๗๓ คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง อาชีพเสริม แปรรูปสินค้า
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : ๑. ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ๒. เทศบาลเมืองคลองหลวง ๓. สถานีตำรวจคลองหลวง ๔. โรงเรียนคลองสอง ๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง ๖.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ๗. วัดกล้าชอุ่ม ๘. วัดพระธรรมกาย(บางส่วน) ๙. โรงเรียนอนุบาลดวงจิต (เอกชน)

๓.ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ(โดยระบบคมนาคมขนส่งปกติในพื้นที่)ได้ภายใน ๑๐ -๑๕ นาที

เวลาการเปิดให้บริการ
เวลาราชการ + นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเช้า/เย็น วันธรรมดา

ประชากร UC ที่รับผิดชอบ (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนของ สปสช. ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔) จำนวน ๗,๘๙๓ คน

๑.๑ ขอบเขตของการให้บริการ
(๑) ความสามารถที่มีการให้บริการ

บริการที่จัดโดยหน่วยบริการ
๑) บริการตรวจรักษา, รักษาพยาบาล
๒) ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ วางแผนครอบครัว ฉีดยาคุมกำเนิด, ยาเม็ดคุมกำเนิด, ให้คำปรึกษา
๓) กลุ่มหญิงมีครรภ์ (ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์, ดูแลหลังคลอด)
๔) กลุ่มเด็กแรกเกิด – ๕ ปี สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข, ประเมินพัฒนาการ, แนะนำการเลี้ยงดู, ตรวจสุขภาพช่องปาก, บริการทันตกรรมป้องกัน, ตรวจคัดกรองโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด, ดูแลทารก} กลุ่มปัญหาพิเศษ, ดูแลปัญหาโภชนาการ, การให้ความรู้ การปรึกษา แนะนำ
๕) กลุ่มวัยทำงาน เช่น ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ, การป้องกันอุบัติเหตุ , โภชนาการ,
การออกกำลังกาย, สิ่งเสพติด, การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การตรวจเต้านม, การตรวจมะเร็งปากมดลูกสตรี, การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก, ภาวะสุขภาพหญิง – ชาย วัยทอง,
๖) กลุ่มสูงอายุ ตรวจร่างกายประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและประเมินภาวะสุขภาพ, หาค่า
ดัชนีมวลกาย, ส่งเสริมสุขภาพเฉพาะโรค, ประเมินความเครียดด้วยตนเอง, ตรวจสุขภาพช่องปาก
๗) ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เช่น ให้คำปรึกษา คัดกรองด้วย SDQ
๘) การให้การปรึกษา พฤติกรรมสุขภาพ, ป้องกันการแพร่ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย,
การปรึกษาก่อนการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV (ก่อนแต่งงาน, ก่อนมีบุตร) , ผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง, ปัญหายาเสพติด, การดื่มสุรา, ภาวะซึมเศร้าและมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย, โรคจิตเภท, ปัญหาโรคมะเร็ง, ผู้ที่อยู่ในภาวะเครียด
๙) บริการฉุกเฉิน ให้บริการฉุกเฉิน ทำแผล ฉีดยา
๑๐) บริการชันสูตร และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- การตรวจระดับโคเลสเตอรอล, ไตรกรีเซอไรด์ และ HDL-C
- การตรวจปัสสาวะ
- การตรวจหาการติดเชื้อ HIV
- การตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิ
- การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
- การตรวจระดับกลูโคสในเลือด
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- การวัดความหนาแน่นของเม็ดเลือด
๑๑) บริการก่อนกลับบ้าน จ่ายยา ให้คำปรึกษาเรื่องยา ประเมินความพึงพอใจ และ
นัดหมายเพื่อให้บริการต่อเนื่อง
๑๒) บริการทันตกรรม มีทันตแพทย์ประจำทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น..
- ตรวจเพื่อวินิจฉัยสภาวะช่องปากในผู้รับบริการทั่วไป
- อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน อมัลกัม แก้วไอโอโนเมอร์ ART
- ขูดหินน้ำลาย
- ถอนฟัน
- ทำฟันปลอมฐานอะคลีลิก
- ทันตกรรมป้องกัน เช่น เคลือบหลุมร่องฟัน PRR


บริการที่บ้าน และชุมชน
บริการเชิงรุก ได้แก่ ตรวจคัดกรองสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ควบคุม/
ป้องกันโรคในชุมชน, งานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เช่นส่งเสริมการออกกำลังกาย, อนามัยโรงเรียน ทันตสาธารณสุขในโรงเรียน ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ส่งกลับจากการเข้ารับการรักษาใน ร.พ. ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน/ชุมชน/ โดยนักกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน/ชุมชน โดยบริการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมชุมชน/ติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยในชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนการดำเนินงานของอสม./ชมรมต่าง ๆ ในชุมชน จัดเวทีชุมชน คือข้อมูลสุขภาพให้ชุมชน ทำแผนชุมชน ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพแก่ประชาชน

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามกลุ่มเป้าหมายของหน่วยบริการ ได้แก่
๑. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๒. เด็ก ๐-๕ ปี
๓. วัยรุ่น
๔. ผู้สูงอายุ
๕. ผู้พิการ/ผู้ด้วยโอกาส
๖. หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด
๗. ผู้ป่วยจิตเวช
๘. ผู้ติดยาเสพติด
๙. และประชาชนที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารสุขอื่นๆ

บริการที่บ้าน และชุมชน
๑) การรักษาพยาบาลการเจ็บป่วย ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
๒) การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการติดตามการให้บริการ
๓) การป้องกันโรค ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ)
- การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคจากแมลงนำโรค
- การควบคุมและป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก)
- การควบคุมและป้องกันโรคเลบโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)
- การควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
- การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS)
๔) การฟื้นฟูสุขภาพ
๕) ทันตกรรม
- การตรวจสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มอายุในชุมชน
- การให้คำปรึกษา ความรู้และแนวทางในการรักษาตามความเหมาะสมของปัญหา
แต่ละบุคคล
- ฟื้นฟูสมรรถภาพในการเคี้ยวอาหารโดย การส่งเสริมให้มีการใส่ฟันปลอม
- การส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีกิจกรรม
การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน กองทุนแปรงสีฟันยาสีฟัน
- ตรวจสภาวะช่องปากในนักเรียน ปีละ ๑ ครั้งพร้อมทั้ง สรุปปัญหาและดำเนินการ
แก้ไข
- บริการทันตกรรมป้องกันในเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ ใน ป.๑,ป. ๒
- กระตุ้นการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันโดยจัดให้มีการทดสอบการแปรงฟัน
สัปดาห์ละ ๑ ครั้งต่อโรงเรียน
- การดำเนินงานทันตกรรมป้องกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กชั้นอนุบาล
โดยจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน การให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ
๖) กิจกรรมในชุมชน
- สำรวจครอบครัวและชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและสภาพวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยง
- จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้บริการตาม Core Package เพื่อติด
ตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
- ตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อคัดกรองโรค และคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
- การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ รวบรวมสมาชิกผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จัดทำระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ จัดหาสถานที่จัดทำกิจกรรมต่างๆ

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/region/338216
25/07/2023

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/region/338216

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนำของ พลตำรวจโทคำรณวิท.....

05/07/2023

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายเดือน) ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๓ อัตรา ดังนี้
๑.ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
๑.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๒ อัตรา

ตั้งแต่ 1 - 10 กรกฎาคม 2566

สนใจ โทร 025240652

18/11/2021
28/04/2021

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

28/01/2021

เอกสารที่ต้องมีก่อนลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)
๑. บัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับเด็กที่ยังไม่ทำบัตรประชาชนให้ใช้ “สำเนาสูติบัตร” (ใบเกิด) แทน
๒. ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย กรณีหากที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน
๓. แบบคำร้อง (ขอได้ที่จุดลงทะเบียน)หากมีข้อสงสัย/คำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)

08/05/2020

ลงทะเบียนรับฝากครรภ์ Online จังหวัดปทุมธานี เพียงสแกน QR code นี้ก็ลงทะเบียนได้เลยครับ

08/05/2020
ลงทะเบียนฝากท้อง Online

ข่าวดีสำหรับหญิงตั้งครรภ์ภายในจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่นี้ต่อไป เปิดรับบริการลงทะเบียนฝากครรภ์ Online และลงทะเบียนฝากครรภ์ Online ได้เลยนะครับ ตามนี้้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Um4jaftfaE6jOnGBHD9CBYJ5VbJnmPma8oAqYRssAf4XrQ/viewform

ยินดีให้บริการ สะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล

หรือภายในตำบลคลองสอง ติดต่อ 02 5240652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง บริการคลินิคฝากครรภ์ทุกวันอังคาร ในเวลาทำการปกติ

🥰🥰🥰การอนามัยแม่และเด็ก เป็นการดูแลสุขภาพที่สำคัญซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ แม่และทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และมีสุขภาพแข็งแรง ต่อเนื่องถึงการดูแลในช่วงปฐมวัย เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างองค์รวม ทั้งสุขภาวะทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา🥰🥰🥰

ภายใน PlatForm นี้ 🥰🥰🥰 มี E-Book เนื้อหาสำคัญและวีดีโอในการดูแลอนามัยแม่และเด็ก เช่น การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมของมารดาในการตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด และการดูแลบุตรที่เหมาะสม จะทำให้ทั้งมารดาและบุตรมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคแทรกซ้อน สำหรับผู้หญิงเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ และการเลี้ยงดูบุตร

17/02/2020
03/02/2020

วิธีป้องกันตนเองของนักเดินทาง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563)

ประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

• ประชาชนสามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ อย่างไรก็ดีควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นตามคำประกาศของทางการจีน

• ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

• หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี

• หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

• รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

• หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

• หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

*โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันโดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

ด้วยความปราถนาดี รพ.สต.คลองสอง 02-5240652

07/01/2020
บริดจสโตนสานต่อ "โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด ปี 4"

https://www.siamsport.co.th/auto/other/view/168029

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มุ่งมั่นตอบแทนสังคมไทยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยตลอดทั้งปีนี้ได้ส่งมอบโครงการเพ....

26/12/2019

25 ธค.2562 เวลา 17.00 น รพ.สต.คลองสอง นำเงิน "เพื่อนช่วยเพื่อน" จำนวน 5,000 บาท จาก อสม.ต.คลองสอง. และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองสอง มอบให้แก่ญาติอสม. ที่เสียชีวิต ( นส.เจียม เล็กละมุด อสม. ชุมชนธนาลักษณ์ 2 ม.6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ) ณ วัดกล้าชอุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประสานงานโดย คุณเอกชัย ทองอยู่ ประธาน อสม.ตำบลคลองสอง

21/10/2019

พิธีมอบอาคารห้องน้ำสาธารณะ สำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ณ รพ.สต.คลองสอง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดสร้างจากโครงการรักษ์บ้านเกิด ปีที่ ๔ บ.ไทยบริดสโตน จก. มูลค่า ๒ แสนบาท (จัดทำโดยคุณบอย ฉัตรณรงค์ ปทุมรัตน์ และทีมงานวิศวกร)

10/10/2019

🚫 ห้ามตบ ห้ามบี้ #แมลงก้นกระดก

🐜 แมลงก้นกระดกมีสารพิษที่ชื่อว่า พีเดอริน (Pederin) อยู่ในเลือดของมัน หากเผลอไปตบ บด บี้หรือสัมผัส ก็อาจจะได้รับสารพิษจนเกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนังและเกิดผื่นผิวหนังอักเสบ

🛑 เมื่อถูกพิษห้ามเกาเพราะพิษอาจแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ที่สำคัญถ้าพิษเข้าดวงตาอาจทำให้ตาบอดได้

🛑 เมื่อโดนพิษควรทำอย่างไร ?
• ล้างบริเวณที่โดนตัวหรือพิษของแมลงก้นกระดกด้วยน้ำสบู่ทันที
• ประคบเย็นในบริเวณที่โดนพิษ
• รับประทานยาแก้แพ้
• ทาว่านหางจระเข้บริเวณที่มีอาการ
• ควรรีบไปพบแพทย์ หากเกิดผื่นแพร่กระจายลุกลามหรือมีตุ่มพองน้ำเพิ่มมากขึ้น
Cr: สำนักข่าวไทย

10/10/2019
ถ่ายโอน 'รพ.สต.' แห่งที่ 2 ของพิษณุโลก สู่มือท้องถิ่น 'เทศบาลพลายชุมพล'

https://www.hfocus.org/content/2019/10/17902

โอน "รพ.สต.พลายชุมพล" สู่เทศบาล กระจายอำนาจแห่งที่สองพิษณุโลก นพ.สสจ.ระบุใช้ MOU เพิ่มความมั่นใจการดำเนินภารกิ...

01/09/2019
Researcher Thailand

R2R / วิจัย ใน รพ.สต.

เทคนิคการคิดหัวข้อ วันนี้คิดแจกน้องพยาบาลใน รพสต แห่งหนึ่ง

14/11/2018

การฝากครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาคุณภาพประชากรเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อการตั้งครรภ์และ
การคลอดเป็นไปด้วยความราบรื่น มารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนและมีสุขภาพแข็งแรง ((((((((ฝากครรภ์ดี มีคุณภาพ ควรฝากก่อนอายุครรภ์12 สัปดาห์))))) บริการทุกวันอังคารค่ะ http://hpc9.anamai.moph.go.th/images/pdf59/teen59/ANC.pdf

14/11/2018

มีสมาชิกสอบถามกันมามาก....เรื่องการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการฯ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนให้บริการวันพุธต่อไป การบริการนี้พร้อมการตรวจพัฒนาการเด็ก และตรวจฟัน ด้วยค่ะ

14/11/2018

แจ้งบริการทันตกรรม บริการประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม(ทุกโรงพยาบาล) สิทธิต่างด้าว และประชาชนทั่วไป

12/10/2018

ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสอง ม.7 ชุมชนเอราวัณ (เทศบาลเมืองท่าโขลง)วันที่ 12 ตค.61 เวลา 09.59 น. เริ่มแล้ว จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใ จ กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อจำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดย รพ.สต.คลองสอง (ประจำอำเภอ) ......(12-23 ตค. 61)

25/04/2018

รับสมัคร จพ.ทันตสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง

30/03/2018
สธ.ปรับรายชื่อสาขาวิชาชีพเบิกค่าตอบแทนตาม ฉ.11 พร้อมปรับบัญชีสายงานนับเวลาต่อเนื่องได้

https://www.hfocus.org/content/2018/03/15630

สธ.ปรับปรุงประกาศจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 ปรับรายชื่อสาขาวิชาชีพในการเบิกค่าตอบแทน 12 สาขาวิชาชีพ และปรับบั....

18/02/2018
Natari - จอภาพความดันภายในบ้าน

Natari - จอภาพความดันภายในบ้าน

มีหน้าปัดที่พันรอบแขนขนาดใหญ่หน้าจอ Natari - Home ช่วยให้คุณสามารถวัดชีพจรและแรงกดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จอภ.....

18/12/2017
Hashem Al-Ghaili

Hashem Al-Ghaili

Whenever you face challenges, just remember that it's not the first time.

17/12/2017
Jones Salad

Jones Salad

กินผัก แล้วไปวิ่งซะ !!!
ต้องดู !!คลิปนี้ อธิบายเรื่อง "พุง" ได้เข้าใจง่าย และ เห็นภาพฝุดๆ

ขอบคุณ คลิปดีๆ จาก สสส. ครับ

05/08/2017
8 ศัตรูของมะเร็ง ที่ทานแล้วมะเร็งจะไม่กล้าเข้าหาคุณ และข้อควรปฏิบัติห่างไกลมะเร็งร้าย

8 ศัตรูของมะเร็ง ที่ทานแล้วมะเร็งจะไม่กล้าเข้าหาคุณ และข้อควรปฏิบัติห่างไกลมะเร็งร้าย

มะเร็ง หรือ เนื้องอกร้าย มีสาเหตุของโรคที่ค่อนข้างหลากหลาย วันนี้เราแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ “ศัตรูของมะเร็ง” อีกหนึ่งวิธีป้องกันการเกิดมะเร็งที่คุณเองก็สามารถ.

22/06/2017

ส า ระ ดี มี ป ระ โ ย ช น์
สาระเรื่องน้ำปัสสาวะ แบ่งปันบอกต่อวนไปนะค่ะ !!!

1.น้ำปัสสาวะปกติ - มีสีเหลือง

2.ดื่มน้ำน้อย - อาจมีสีเหลืองเหมือนน้ำชาแก่

3.น้ำปัสสาวะเหลืองมากเหมือนขมิ้น - ตับอาจมีปัญหา

4.น้ำปัสสาวะขุ่นขาว - แสดงว่าติดเชื้อ

5.น้ำปัสสาวะเป็นเลือด - อาจเป็นนิ่ว ไตอักเสบหรือมะเร็ง (เลือดเน่า)

6.น้ำปัสสาวะสีดำ - เป็นปัญหาที่เม็ดเลือดแตก อาจเกิดจากมาลาเรียหรือแพ้ยา

7.ถ้าน้ำปัสสาวะมีน้ำตาลออกมาด้วย - เป็นเบาหวาน

8.ถ้าน้ำปัสสาวะมีไข่ขาวออกมา - เป็นไตวาย

9.ถ้าตั้งน้ำปัสสาวะทิ้งไว้ เห็นตะกอนเป็นสีชมพูอ่อน - แสดงว่ามีกรด
ยูริคมาก (โรคเก๊า)

10.คนปกติควรปัสสาวะไม่น้อยกว่า 400 cc. ต่อวัน

*นิ่วเกิดจากสารสำคัญ 3 ตัว คือ แคลเซียม อ๊อกซาเลท และกรดยูริค (ยูริคแอซิด)

12/05/2017
เปิดใจ! พยาบาลรอบรรจุ ทำงาน 16 ชั่วโมงต่อวัน รับเคสหนัก 3 เคสพร้อมกัน

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378546949/

พว.ทิพวรรณ ทับผา พยาบาลที่รอบบรจุในปีนี้ เปิดใจในรายการคมชัดลึก เมื่อคืนที่ผ่านมา (11 พ.ค.) เผยต้องทำงานวันละ 16 ชั่วโมง เคยเจอเคสหนักพร้อมกัน 3 เคส แถมมีเคสด่วนต้องกลับมาทำงานแม้จะกลับบ้านแล้ว ยอมรับสิทธิข้าราชการทำให้ชีวิตมั่นคงมากขึ้น พ่อ-แม่ได้ประโยชน์ด้วย

03/01/2017
7 อาหารในซุปเปอร์มาเก็ตที่แม้แต่พนักงานยังไม่กล้าซื้อ!!

http://www.penpraden.com/2017/01/7.html?m=1

เชื่อว่าทุกคนต้องเคยจับจ่ายซื้ออาหารกันที่ซุปเปอร์มาเก็ต เพราะมันทั้งง่ายและสะดวก แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอาหารบางอย่างที่ถูกพบว่าอาจจะไม่สะอาดตามหลักโภชนาการ

30/12/2016
แชร์เก็บไว้เลย ตายเกลี้ยง!! วิธีกำจัดยุงให้สิ้นซาก ยุงบินเข้าบ้านมาเป็นฝูงก็ไม่กลัว!

http://www.share-si.com/2016/12/blog-post_285.html

แชร์เก็บไว้เลย ตายเกลี้ยง!! วิธีกำจัดยุงให้สิ้นซาก ยุงบินเข้าบ้านมาเป็นฝูงก็ไม่กลัว! อากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆ ยุงก็เลยลัลล้ามากยิ่งขึ้น วันนี...

ที่อยู่

33/22 หมู่ที่ 7 ต. คลองสอง อ. คลองหลวง
ปทุมธานี
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 20:30
อังคาร 08:30 - 20:30
พุธ 08:30 - 20:30
พฤหัสบดี 08:30 - 20:30
ศุกร์ 08:30 - 20:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625240652

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน ปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์
แพ็คเก็จ "กำลังใจ-เที่ยวปันสุข" ไ
>>แพ็คเก็จ"กำลังใจ" ขอบคุณอสม.ทั่วประเทศกว่าล้านท่านและจนท.รพ.สต. สองแสนกว่าท่าน

โลกชื่นชม อสม.....อสม."ฮีโร่ไร้เสื้อกาวน์"
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1867848

รัฐบาลสนับสนุนงบดูงาน ผมขออนุญาติเสนอรายละเอียดให้พิจารณาครับ

#ทริปสนุกๆ มาเมืองกาญจน์แบบหมู่คณะ ราคาไม่แรง
ล่องแพมหาสนุก เริ่มที่ท่านละ....
https://www.pcttour.com/…/CONTENT57d13fb7d7423c2c8b8f2f4c03…

#แพ็คเก็จชวนก๊วน สนุกยกแก๊ง ล่องแพ ทะเลเผาซีฟู้ด
https://www.pcttour.com/…/0-Kan00%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%8…

^^ดูงานบริการ-การนำเที่ยวของผมได้ครับ แพ็คเก็จของเราจะแตกต่างกว่ารีสอร์ทเยอะๆๆๆ ครับ อยากรู้ สอบถามได้ครับ ลองชมคลิปวิดีโอครับ ดูแลคณะท่านจากปทุมธานีจนกระทั่งวันกลับเลย

**meeting สินเชื่อ ธ.ไทยพาณิชย์กว่า 300 ท่าน
https://www.youtube.com/playlist…

**3 วัน 2 คืนกับบ.ไซท์แมททีเรียล พักผึ้งหวานแควใหญ่และรายาบุรีรีสอร์ท บ้านท่ากระดานhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLwSCm_ak5SNPE4chh7nTRjIpTpbbL3UqI

# #พาเที่ยวเส้นทางสนุกๆ เช่น
แพ็คเก็จเที่ยวหน้าฝน-กับโปรแกรมสนุกๆ ใกล้ ๆ ล่องแก่งหินเพิง (@) ปราจีนบุรี
-ชวนเพื่อนๆ แค่ 4 ท่าน กับ...............
แพ็คเก็จ 2 วัน 1คืน+ที่พัก+ล่องแก่ง+อาหาร 2 มื้อ เริ่มที่ท่านละ 1,300 บาท (4 ท่านขึ้นไป)
กับ รร.มาตรฐาน 2 ดาว จนถึง 4 ดาว ในราคาที่ท่านถูกใจ เข้าชมได้เลยอ่ะคร้าบบบ...
https://www.pcttour.com/…/0-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%…

และ

@ อัมพวา เมืองสองสมุทร...
ทัวร์รถไฟ One day tour & 2 วัน 1 คืน
-ทัวร์รถไฟไปเที่ยวอัมพวา..วันเดียวก็เฟี้ยวได้
-ทัวร์รถไฟไหว้พระ 5 วัด
-ทัวร์รถไฟเมือง 2 สมุทร
-ทัวร์รถไฟไปปลูกป่าคลองโคน+ไหว้พระ 5 วัด+ชมหิ่งห้อย (ฤดูนี้เยอะจัด)
https://www.pcttour.com/%E0%B8%AA%…/57988ae6ace7f3101ac67722

สำหรับทริปอื่นๆ ในจังหวัดอื่่น ๆ อีกมากมาย รายละเอียดใน www.pcttour.com

ขออภัย ถ้าข้อความนี้รบกวนท่าน
ไม่ต้องเข้ามาบ้านเรียกไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะ ไปถึงพูดจาไม่ดีมาก เราไม่ไปรพ.เพราะกลัวโควิด คนของอนามัยก็เข้ามาบ้านแนะนำให้ไปฉีดที่อนามัย พอไปถึงพูดจาใช้น้ำเสียงแย่มาก เราเพิ่งเคยไปครั้งแรกไม่รู้จะลงทะเบียนหรือรับบัตรที่ไหนก็สอบถามดีๆ กลับได้คำตอบน้ำเสียงไม่ดีเลย วันหลังก็อย่ามาแนะนำให้ไปเลยค่ะ เราก็นึกว่าเป็นทางเลือกที่ดีไม่เสี่ยงโรค แย่กว่าโรงพยาบาลเยอะเลย ยอมเลยค่ะ 👎🏻👎🏻👎🏻
#}