กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ยินดีต้อนรับสู่แฟนเพจกลุ่มส่งเสริ?

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว โฮมรูม ดูแลสุขภาพจิตนักเรียน #สพฐ #กลุ่มส่งเสริมลำพูน2 #ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2
24/10/2023

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว โฮมรูม ดูแลสุขภาพจิตนักเรียน #สพฐ

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2
#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

>> นโยบาย และจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568>> Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ. 2576 #สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
23/10/2023

>> นโยบาย และจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568
>> Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ. 2576

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข“

18/10/2023
14/10/2023

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ดำเนินการจัดทำโพล (Poll) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได...

13 ตุลาคม ‘วันนวมินทรมหาราช’ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ทรงใส่พ...
13/10/2023

13 ตุลาคม ‘วันนวมินทรมหาราช’ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ทรงใส่พระราชหฤทัยต่อการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.ลำพูน เขต 2

12/10/2023
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30น.นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานคัดเลือกการประกวดกล่าว...
07/10/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30น.นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานคัดเลือกการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest) ครั้งที่ 1 /2566 ในหัวข้อเรื่อง ” รักษาชาติ และความเป็นเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสพป.ลำพูน เขต 2

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย
05/10/2023

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย

>>>> นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์ร...
25/09/2023

>>>> นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสาตร์ (Transdisciplinary Team) รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหวในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

>>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลื...
21/09/2023

>>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>> นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับรางวัล ประเภทผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเยี่ยม
>>> นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล ประเภทพนักงานเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดี

#ขอขอบคุณสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

>>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดี ผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพ...
21/09/2023

>>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดี ผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
>>> นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ได้รับ "การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท ผู้บริหาร"
>>> นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับ "การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท ผู้สนับสนุน"

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เพื...
20/09/2023

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามโครงการ “ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.45น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัก...
18/09/2023

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.45น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 78 คน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีทักษะในการป้องกัน การเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือมีเหตุอันตรายอื่นๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ตลอดจนนำไปขยายผลและใช้เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษาได้ , เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานำไปใช้ในการซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากน.ส.ธัญนันท์ สุภามูล นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และนายปรีชา ทองเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

>>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านปาง 🎉🎉🎉🎉 ที่ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพ...
18/09/2023

>>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านปาง 🎉🎉🎉🎉 ที่ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ระดับประเทศ จากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุชพัทยา NICE จังหวัดชลบุรี 👏👏👏

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดอยแดน และโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ที่ได้รับโล่...
16/09/2023

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดอยแดน และโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ที่ได้รับโล่รางวัลก้าวท้าใจ Season 5 ประเภทโรงเรียน จากนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆาราวาส เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

#ก้าวท้าใจ
#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2
#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

Cr. ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.ลำพูน เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านม่วงสามปี และโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ที่ได้รับโ...
16/09/2023

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านม่วงสามปี และโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 จากนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

#โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข #กลุ่มส่งเสริมลำพูน2 #ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

Cr. ภาพและข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.ลำพูน เขต 2

ขณะนี้พบสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ของจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนจึงขอให้ครู บุค...
15/09/2023

ขณะนี้พบสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ของจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

จึงขอให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เฝ้าระวัง และสังเกตอาการ และดูแล ใส่ใจสุขภาพ และป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

ช่วยกัน "หยุด" ภัยร้ายจากไข้เลือดออก กันเถอะค่ะ #กลุ่มส่งเสริมลำพูน2 #ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2Cr. กรมควบคุมโรค กระทรวงส...
12/09/2023

ช่วยกัน "หยุด" ภัยร้ายจากไข้เลือดออก กันเถอะค่ะ

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

Cr. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก...
12/09/2023

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินตามโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการนำเสนอวิธีการปฏิบัติ/ถอดบทเรียน สู่ความสำเร็จของการประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2565 จากทีมงานโรงเรียนบ้านแม่เทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

11/09/2023

สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี "เศรษฐา ทวีสิน" ด้านการศึกษา

---
ในด้านการศึกษา รัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างอนาคต สร้างรายได้ กระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย และใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ จัดทำหลักสูตรและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความรู้ความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศ และการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

รัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั้งประเทศ รวมไปถึงครูแนะแนว เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านเนื้อหาของวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ รัฐบาลจะส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายอาชีพให้มีรายได้จากวิชาที่เรียน โอกาสฝึกงานระหว่างเรียน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงต่อความต้องการของการจ้างงาน และที่สำคัญที่สุด รัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
---

https://moe360.blog/2023/09/11/cabinet-policy-statement-2023

คำแถลงนโยบายฉบับเต็ม
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D221S0000000000100.pdf

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุพรรณี วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรกา...
07/09/2023

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุพรรณี วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธาน

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดพร้อม...
05/09/2023

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดพร้อมให้ความรู้ "การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและความปลอดภัยในสถานศึกษา" ผ่านระบบออนไลน์ ในการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของสพป.ลำพูน เขต 2 โดยมี ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีครูประจำชั้นที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 78 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 และมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมรับความรู้ผ่านระบบ Google meet

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2
#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

💙💛 🎉🎉🎉กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ โรงเรียนบ้านปาง ได้รับคัดเลือกเป็น "โร...
04/09/2023

💙💛 🎉🎉🎉กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ โรงเรียนบ้านปาง ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ระดับประเทศ" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ได้ทุ่มเท และขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและชุมชนจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์

🎉🎉💛💛

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะนิเทศตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินการของศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที...
01/09/2023

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะนิเทศตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินการของศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)ปีการศึกษา 2566 เพื่อติดตามการดำเนินการของศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)ปีการศึกษา 2566 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรร...
01/09/2023

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายชุมศักดิ์ ชุมนุม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม พิจารณ...
01/09/2023

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวภีมฟ้า รัศมีเนตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจ...
01/09/2023

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวภีมฟ้า รัศมีเนตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และส่งเสริมพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนร่วมส่งผลงานนะคะ ^^
01/09/2023

เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนร่วมส่งผลงานนะคะ ^^

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและเป็นเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการวาด การเขียน และการคิดสร้างสรรค์ สามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ

จึงกำหนดจัดการคัดเลือกผลงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. การตั้งชื่อหนังสือ และ/หรือ ออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
2. การส่งผลงานเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ในรูปแบบของนิทาน การ์ตูนช่อง เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์

ภายใต้หัวข้อคำสำคัญ คือ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / การเป็นเด็กดี / สิ่งแวดล้อม / การปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน / เทคโนโลยีและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ / การละเล่นแบบไทย / กีฬาและสุขภาพ / แรงบันดาลใจ / หรือเรื่องอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ”

ขอเชิญชวนนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า ส่งผลงานด้วยตัวเองหรือส่งผ่านสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ academic.obec.go.th หรือ https://www.facebook.com/OBEC.Read

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางกรรณิก...
28/08/2023

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

▶️ การประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2566
โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ

▶️ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566
▶️ การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566
โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมฯ

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2
#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

📍นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...
28/08/2023

📍นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านป่าจี้ 🎉🎉🎉 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 ด้านมาตรการองค์กรในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน 👏👏👏

โดยมีนางสุดาพร พรมมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จาก นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ในการนี้ นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาขำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00น. นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึก...
28/08/2023

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00น. นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษา และชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จากดร.ชาญชิต ทีพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

นอกจากกนี้ ในการประชุมได้มีการมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ รางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ และสรรค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2566 , สถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ,โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และ เกียรติบัตรผู้สนับสนุนเงิน เข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กที่ประสบภาวะยากลำบาก

และในโอกาสเดียวกันนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของบทบาทและภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัว และสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดลำพูน ได้มาแนะนำระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

ขอบคุณภาพข่าวจาก ประชาสัมพันธ์ สพป.ลำพูน เขต 2

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชนะชัย เหลืองอ่อน ผอ.รร.บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) เข้าร่วมประ...
27/08/2023

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชนะชัย เหลืองอ่อน ผอ.รร.บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 4 (รอบการคัดเลือกเอกสาร) และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ รุ่นที่ 4 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมพิจารณาการปรับปรุงและจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน จัดโดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพรรณี วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านอ...
27/08/2023

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพรรณี วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านอาหารปลอดภัยจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบอาหารปลอดภัย และเครือข่าย ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

19/08/2023

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เชิญชวนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ทุกสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด "Scout Newgen: ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ"

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักเกณฑ์ ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1YieKnoOwP0P-AiHzdepsnCX5O6Wve0GA

#ประกวดคลิปวิดีโอ

>>>เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคล...
16/08/2023

>>>เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณาการดำเนินโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) ในส่วนของกำหนดการ วันเวลา สถานที่ วิทยากรการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ การประชาสัมพันธ์โครงการ และรูปแบบและวิธีการ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

>>>เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.สุพรรณี วรรณภิ...
16/08/2023

>>>เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.สุพรรณี วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวคิดการสนับสนุนอาหารปลอดภัยให้นักเรียนในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนการสร้างพื้นที่รูปธรรมนำร่องความมั่นคงทางอาหาร อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมพระเทพญาณเวที มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ทั้งนี้ มีโรงเรียนสังกัด สพป ลำพูน เขต 2 เป็นโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองยวง โรงเรียนบ้านแม่ป้อก และโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

#ศูนย์ความปลอดภัยลำพูนเขต2

>>>>เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณ...
16/08/2023

>>>>เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัว ปีการศึกษา2565และวางเเผนการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว , เป็นแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และเพื่อเป็นแนวทางการนิเทศ กำกับและติดตามการจัดการศึกษาของครอบครัว ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00น.ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริ...
12/08/2023

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00น.ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง
และในเวลา 18.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายนิรัญ เหลืองอร่าม ผอ.รร.บ้านห้วยหละ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมีนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธาน

#กลุ่มส่งเสริมลำพูน2

11/08/2023

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567
รายละเอียดและใบสมัคร : https://www.moe.go.th/เด็กและเยาวชน-67

>>>วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10:30 น. นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มส...
10/08/2023

>>>วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10:30 น. นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อราชการจากการประชุมทีมบริหาร วางแผนการดำเนินงานในห้วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

ที่อยู่

165 หมู่ 6 บ. ดอยก้อม ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง
ลำพูน
51130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66053980351-2

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน ลำพูน

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอแสดงความยินดี 👏👏👏 กับเด็กหญิงณิชาภัทร นาคดี นักเรียนโรงเรียนบ้านสันปูเลย ที่ๆด้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบโล่ ใบประกาศ และของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในวันที่ 31 มกราคม 2565
พลิกโฉมการจัดการศึกษาด้วยการสร้าง "อารยเยาวชนไทย"
https://www.dailynews.co.th/news/687901/
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2022/01/19/policy-and-focus-moe/
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ความว่า

“คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ”

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564

▶️ที่มา เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2022/01/05/royal-instructions-2/
📌 สวัสดีปีใหม่ 2565 🎉🎉ขอให้ทุก ๆ คนมีความสุข สดใส สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรค ปลอดภัย และสมหวังในทุก ๆ สิ่งนะคะ 🥰💓

#กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2
คำขวัญ ‘วันเด็ก’ ปี 65 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”
เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7/2564 คุย 3 อ. (อ้วน อาหาร ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน "เรื่อง อาหาร(1): โภชนาการเยี่ยม สุขภาพยอด" วันที่ 18 ธันวาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชาภัทร นาคดี นักเรียนโรงเรียนบ้านสันปูเลย ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 🎉🎉🎉🎉
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เข้ารับประทานทุนการศึกษา จำนวน 4 คน เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอยแดน, บ้านโฮ่ง (ลี้), บ้านปาง และบ้านดอนมูล โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์วาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพูน เป็นผู้แทนประทานทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธวัชชัย พัฒนปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 4 คน ดังนี้
1. เด็กหญิงภัทรพร ต๊ะลิสังวาลย์ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านแม่เทย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์ ตันสุข นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ)
3. เด็กหญิงนภัสสร คำมี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปิง
4. นางสาวกนกพร ผ่องใสวนาลัย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธวัชชัย พัฒนปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดเรียงความบทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเทิดพระคุณแม่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้
- นางสาวชนิตา ปวงเรือน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบทกลอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
- เด็กหญิงอรัญญา แก้วคำปัน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทกลอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
- เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ใจคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เทย ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
#}