ศูนย์ Digital ชุมชนพระธาตุห้าดวง

ศูนย์ Digital ชุมชนพระธาตุห้าดวง บริการ Internat ค้นคว้าข้อมูล ฝึกอบรม

การเกษตรยุค 4.0 น่าทำมากๆ ครับ
31/01/2020

การเกษตรยุค 4.0 น่าทำมากๆ ครับ

การเกษตรยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรม IoT ทำงานแทนคน

Internet of Things (IoT) คือ เครือข่ายของสิ่งของที่เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต หมายความว่า นวัตกรรมนี้จะมาทำให้สิ่งของในชีวิตประจำวันเชื่อมต่อกันทั้งหมด โดยที่เราสามารถควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านอุปกรณ์ เช่น การที่เราสามารถสั่งการเปิด-ปิดไฟ พัดลม แอร์ หรือประตูบ้าน ได้ด้วยการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ

ในภาคการเกษตร IoT ได้เข้ามาปฏิวัติวงการการดูแลพืชพรรณหรือสวนของให้ง่ายขึ้น เพราะสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดฟาร์ม หรือ " ติดตั้งอุปกรณ์ที่จะช่วยตัดสินใจ " เช่น ระบบวัดความชื้นต่างๆ ที่จะสั่งให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรดน้ำทำงานเมื่อพื้นที่นั้นๆ เริ่มแล้ง ทำให้คุณสามารถดูแลพืชผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โค้งสุดท้ายแล้ว รีบมาลงชื่อกันเลยครับ รับจำนวนจำกัด
10/12/2018

โค้งสุดท้ายแล้ว รีบมาลงชื่อกันเลยครับ รับจำนวนจำกัด

กว่าจะมาถึงวันนี้
15/06/2018

กว่าจะมาถึงวันนี้

ผลงานการตัดต่อวีดีโอ นำเสนอ การพัฒนาดิจิทัล ศูยน์ดิจิทัลชุมชนพระธาตุห้าดวง อ.ลี้ จ.ลำพูน ตัดต่อโดย ศูนย์ดิ...

27/07/2017
โครงการดีๆ จาก CCDKM.ครับ
07/06/2017

โครงการดีๆ จาก CCDKM.ครับ

ทรงพระเจริญ
12/10/2016

ทรงพระเจริญ

อบรมหลักสูตร โครงการสัมมนาผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลชุมชน   17 จังหวัดภาคเหนือ
22/08/2016

อบรมหลักสูตร โครงการสัมมนาผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ

ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับสภาเด็กเทศบาลตำบลวังดิน
20/08/2016

ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับสภาเด็กเทศบาลตำบลวังดิน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29/04/2016

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ
05/04/2016

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ

“สมคิด” ประชุมร่วมกับกระทรวงไอซีที หนุนภาคเกษตรกรค้าขายออนไลน์ทุกหมู่บ้านอย่างปลอดภัยผ่านศูนย์ดิจิตอลชุมชนทั่วประเทศ พร้อมเป็นหัวเรือสร้างสตาร์ทอัพป้อนอุตสาหกรรมดิจิตอล

ภารกิจ เสาร์นี้ครับ
04/04/2016

ภารกิจ เสาร์นี้ครับ

มีโอกาสอย่าลืมมาเยือนนะครับ
24/03/2016

มีโอกาสอย่าลืมมาเยือนนะครับ

7 ปีกว่าๆ กับการทำงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
16/03/2016

7 ปีกว่าๆ กับการทำงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศูนย์รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ก้าวสู่ปีที่ 8 ด้วยความยั่งยืน ขอขอบคุณกระท...
11/03/2016

ศูนย์รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ก้าวสู่ปีที่ 8 ด้วยความยั่งยืน ขอขอบคุณกระทรวง ICT ผู้บริหารศูนย์ ภาคเครือข่ายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดระยะเวลา และพร้อมที่จะทำต่อไปด้วยใจรักครับ

สุดยอดครับ
15/12/2015

สุดยอดครับ

15/12/2015
ข่าวดีครับ
01/12/2015

ข่าวดีครับ

อ่านกันหน่อยครับ
20/11/2015

อ่านกันหน่อยครับ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าพัฒนา-บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โชว์ศักยภาพ GIN,
G-Cloud และ MailGoThai หนุนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Thailand

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า รัฐบาล
มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Thailand) ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น กระทรวงไอซีที
โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Common Government Network Infrastructure) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดความซ้ำซ้อน ประกอบด้วย
1.การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) 2.การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) และ 3.การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2560

ทั้งนี้ จากข้อมูลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดำเนินงานในส่วนของ “GIN” ซึ่งเป็น
การบูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมส่วนราชการทั้งหมด
อย่างมั่นคง ปลอดภัย และบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยปัจจุบันมีระบบบริการภาครัฐที่ใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN จำนวน 10 ระบบข้อมูล อาทิ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานบริหารยุทธศาสตร์องค์กรภาครัฐ และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยงานที่บูรณาการเข้ากับเครือข่าย GIN รวมทั้งสิ้น 3,352 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ “G-Cloud” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการในรูปแบบ Cloud Service โดยปัจจุบัน
มีระบบคลาวด์ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 682 ระบบ เช่น ระบบบูรณาการและติดตามข้อมูลการรับจำนำข้าว ระบบตรวจสอบโครงการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านสาธารณภัยในภาวะวิกฤตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังดำเนินการยกระดับบริการให้เป็น Secure Cloud พัฒนาการรับประกันคุณภาพบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษากรณีพบปัญหาหรือช่องโหว่
ของระบบที่อยู่บน G-Cloud

ด้าน “MailGoThai” ซึ่งเน้นให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายเล็กทรอนิกส์จากระบบ
ที่อยู่ในประเทศไทย ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Government ID เพื่อรองรับการเข้าใช้งานในระบบงานที่สำคัญ
ของรัฐ เช่น ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 298,843 บัญชีรายชื่อ หรือคิดเป็น 640 โดเมนเนม เช่น สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการบูรณาการและ
สร้างคุณสมบัติให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานสมัยใหม่ ได้แก่ G-Chat รวมทั้งขยายรูปแบบการใช้งานอีเมลผ่านโทรศัพท์มือถือ
และปรับปรุงพัฒนาฟังก์ชั่นคุณสมบัติการใช้งานให้สอดรับกับแพลตฟอร์มต่างๆ

อีกหนึ่งความภูมิใจ. จาก Intel Easy steps
17/11/2015

อีกหนึ่งความภูมิใจ. จาก Intel Easy steps

ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ CCDK...
10/11/2015

ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ CCDKM และทีมงานวิทยากร จากบริษัท Intel ในการเดินทางมาอบรมกลุ่ม ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์เพื่อสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ของอำเภอลี้ในวันที่ 11 พย.58 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้

ICT เริ่มแล้วครับ
04/11/2015

ICT เริ่มแล้วครับ

วันที่ 11 พย.58 นี้ อบรมผู้ประอบการร้านค้าออนไลน์ จำนวน 100 คน นะครับ ตามเอกสารตอบรับใบสมัครเข้าร่วมอบรม แล้วพบกันนะครับ
02/11/2015

วันที่ 11 พย.58 นี้ อบรมผู้ประอบการร้านค้าออนไลน์ จำนวน 100 คน นะครับ ตามเอกสารตอบรับใบสมัครเข้าร่วมอบรม แล้วพบกันนะครับ

ที่อยู่

30/1 หมู่ที่ 4 ต. ลี้ อ. ลี้
ลำพูน
51110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053979439

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ Digital ชุมชนพระธาตุห้าดวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ Digital ชุมชนพระธาตุห้าดวง:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน ลำพูน

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลำพูน ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกลำไยมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกลำไยกว่าสองแสนไร่ โดยเฉพาะอำเภอลี้ เป็นแหล่งผลิตลำไยที่มีคุณภาพที่สุด โดยในฤดูกาลใดที่มีผลผลิตลำไยมาก ทำให้ลำไยล้นตลาด จึงทำให้มีการแปรรูปลำไยเป็นลำไยอบแห้ง และอื่นๆ โดยมีศูนย์ไอซีทีชุมชนพระธาตุห้าดวงให้ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์
#}