สำนักงานสถิติจังหวัด อ่างทอง

สำนักงานสถิติจังหวัด อ่างทอง สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศ...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 8/2566 เพื่อสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค 1 และติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด และมาตรการป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รอง...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 โดยที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ.2566-2570 ผลการดำเนินงานการพัฒนาบัญชีข้อมูลสถิติทางการตามแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ และการวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ visualization เพื่อตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนา
โดยมี นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

23/08/2023
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร/...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงข้อราชการ ระเบียบ กฎหมาย และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุผลตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัด
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้ด้วย

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565
18/08/2023

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการ “...
17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 ซึ่งส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ได้บูรณาการนำงานบริการในหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอป่าโมก ณ วัดเอกราช หมู่1 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นางวรรณดี สัมฤทธิ์ผล ผู้อำนวยการปฏิบัติการสถิติและดิจิทัล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทองได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 ETDA ,ส่งเสริมการใช้ประโยชน์สร้างความตระหนักรู้เท่าทันโลกออนไลน์ เตือนภัยไซเบอร์ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติภารกิจของสำนักงานแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพลเรือตรีหญิง อินทิรา ต...
16/08/2023

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพลเรือตรีหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง พระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองอ่างทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอ่างทอง (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หลังเก่า) เนื่องในการจัดงาน “รำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และงานรำลึกรัชกาลที่ 9 พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2566 บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัด
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง...
16/08/2023

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2566-2567”ตามแนวทางที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด โดยมีคณะทำงานฯ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามโก้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำน...
15/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถติจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการประชุม เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ทั้งหมด 7 อำเภอ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ส่งมอบอุปกรณ์ และการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนภายใต้โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๓ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน อ. แสวงหา จ.อ่างทอง
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมาย ให้ นางวรรณดี สัมฤทธิ์ผล ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.    ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัต...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดอ่างทอง รายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด) และส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางจันทิรา สุนทรส...
25/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอ่างทอง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบมติ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2566 และผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ภายใต้ กพร.ปจ. จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ผลการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนด้านการพัฒนากำลังคนต่อไป
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดา...
25/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง(ก.อบต.) ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น     ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์...
24/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลความก้าวหน้า สรุปผลการดำเนินงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ ดังนี้ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ของอำเภอป่าโมก การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “พลศึกษาเกมส์” และ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผ...
21/07/2023

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอ่างทองเพื่อพิจารณาคัดเลือก และยกย่อง"คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น 2
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานพิธีเปิด "สวนสาธารณะเ...
21/07/2023

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานพิธีเปิด "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บึงสำเภาลอย" ต้นแบบของการแก้ไขและพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้ง สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่  20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา ...
20/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง (ศอ.ปส.จ.อท.) ครั้งที่ 7/2566 เพื่อสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค 1 และติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด และมาตรการป้องกันยาเสพติด ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ สถิติจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นางสาวสมคนึงนิจ สีมะสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.    ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเ...
17/07/2023

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ระเบียบ กฎหมาย และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุผลตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดอ่างทอง
ในการนี้ นางสาวปราณี สิทธิโรจน์ ได้หมอบหมายให้ นางสาวสมคะนึงนิจ สีมะสิงห์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดอ่างทองชั้น 3 ต. บางแก้ว
อ่างทอง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

035611254

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสถิติจังหวัด อ่างทองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสถิติจังหวัด อ่างทอง:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน อ่างทอง

แสดงผลทั้งหมด