ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เปิดทำการ 08.30-16.30 น.

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน" วันพุธท...
06/09/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน"
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน
📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝
นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยกิจกรรมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน และร่วมกันพิจารณาเสนอแนะความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน เพื่อจังหวัดจะได้นำร่างแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.บ.จ. พิจารณา และเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ให้ความเห็นชอบ

"ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลน้ำโจ้"วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวั...
05/09/2023

"ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลน้ำโจ้"
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌱 นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำโจ้ (ศบกต.) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 20 คน นำโดยนายศุภฤกษ์ ตาลเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเรียนรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชภายใต้งานการขยายพันธุ์พืชทั้ง 4 สายการผลิตของศูนย์ฯ (ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) เป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร รวมถึงสามารถนำไปปรับใช้และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของตนเองได้
🌿 โดยได้มีการศึกษาดูงานการผลิตพืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การอนุบาลพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตกล้วยไม้ในระบบโรงเรือนปิดภายในศูนย์ฯ

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน
#กองขยายพันธุ์พืช
#กรมส่งเสริมการเกษตร

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร" เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ...
03/09/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร"
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝
📝นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษราราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวธมลวรรณ สิทธิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัดทั้ง 17 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 16 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
📝 ทั้งนี้เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ มีการแสดงผลงานที่โดดเด่นของสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดตลอดทั้งปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับกรมต่อไป

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day" วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠...
31/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day"
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠🧹🪠
นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และพนักงานจ้างเหมา ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ถนนทางเข้าศูนย์ฯ และจุดเรียนรู้แปลงพันธุ์พืชสมุนไพรภายในศูนย์ฯ เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้มาใช้บริการ

#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด"วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ...
31/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด"
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดทาหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอรรถพันธ์ บุญเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ที่กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ซึ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ได้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้

#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

30/08/2023
"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช" วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น....
28/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช"
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับนายนิพิจ พินิจผล ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช ในการติดตามงาน/โครงการ ของศูนย์ฯ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงสอบถามและเยี่ยมชม ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ของแต่ละโครงการ ได้แก่
📝 การผลิตแม่พันธุ์บุกไข่ ในห้องปฏิบัติการ/โรงเรือน/แปลงปลูก
📝 การติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่แปลงแม่พันธุ์ไผ่กิมซุง จำนวน 5 ไร่ และแปลงสมุนไพร จำนวน 10 ไร่ ภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
📝 อาคารจุดบริการพืชพันธุ์ดี เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการ และรองรับเกษตรกรในอนาคต
ทั้งนี้ได้มีการให้ข้อแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับศักยภาพของศูนย์ฯ และสายการผลิตต่างๆ เพื่อสามารถวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรตามภารกิจของกองขยายพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณต่อไปได้

“พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

🍏🍎🍐🍊🍋🫐🍓🍇🍉🍌🍈🍒🍑🥭🍍🥑🥝
25/08/2023

🍏🍎🍐🍊🍋🫐🍓🍇🍉🍌🍈🍒🍑🥭🍍🥑🥝

📣 เชิญชวนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงาน ✨ไม้ผลอัตลักษณ์ข้ามถิ่นและของดีภาคเหนือครั้งที่ 2 “Northern Fruit Festival” ✨ ชม ชิม ไม้ผลอัตลักษณ์ข้ามถิ่น อาทิ ลำไยเบี้ยวเขียว เงาะ ส้มเกลี้ยง อโวคาโด มะขามหวาน ส้มโอ มะม่วงหิมพานต์ ฝรั่ง และผลิตภัณฑ์ของดีภาคเหนืออีกมากมาย
⏰ วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566
📍ณ ลานศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช
กิจกรรมพิเศษภายในงาน
❗ กิจกรรมนาทีทอง ลดราคาสินค้า 50-70% ณ เวทีกลาง
❗ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล วันละ 2 รอบ
มาเที่ยวกันเยอะ ๆ นะคะ ❤️

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนฯ" เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม...
24/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนฯ"
เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายธเนศ วงษ์น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวผ่องพรรณ ประทุมธา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในเขตภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประเด็นสำคัญ ดังนี้
📝 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
📝 การกำหนดประเด็นการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรในงาน Year End
📝 งานกีฬาส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ปี 2566 (เวียงพิงค์เกมส์)
📝 การจัดระดับเว็บไซต์หน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566
📝 การบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือปี 2566
📝 ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
📝 ผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับเขต ปี 2566
📝 การติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ
📝 ผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ"วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566  ณ ศูนย์ส่งเสริ...
22/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ"
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹
🔷 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "จิตอาสาทำดีเพื่อแม่" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดในสถานที่ราชการและบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ เพื่อความสวยงามเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานวันเปิดบ้านโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ประจำปี 2566"วันอังคาร...
22/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานวันเปิดบ้านโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ประจำปี 2566"
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ สวนรักษ์ดินหอม ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌱 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวผ่องพรรณ ประทุมธา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และผู้แทนเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการการขยายพืชพันธุ์ดี โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ศูนย์เดิมให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และบูรณาการหน่วยงานให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้เรื่องการผลิตในระบบอินทรีย์และกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ประกอบด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน จำนวน 50 ราย
🌱 พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผัก และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน ไปปลูกขยายพันธุ์ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ส่งมอบพันธุ์พืชพันธุ์ดี"เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566  ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่...
22/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ส่งมอบพันธุ์พืชพันธุ์ดี"
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌱 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอรรถพันธ์ บุญเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนส่งมอบต้นพันธุ์พืช ได้แก่ พริก จำนวน 500 ต้น มะเขือ จำนวน 500 ต้น และเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว จำนวน 100 ซอง ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (ส.ป.ก.ลำปาง) เพื่อนำต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสนับสนุนให้แก่เกษตรกรภายใต้ "โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน" กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญอาคารพืชพันธุ์ DOAE"วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศู...
21/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญอาคารพืชพันธุ์ DOAE"
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน แรงงานจ้างเหมา จัดกิจกรรมทำบุญอาคารพืชพันธุ์ DOAE ของศูนย์ฯ โดยการจัดทำอาคารบริการพืชพันธุ์ Doae ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างอาคารที่จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช ให้บริการเกษตรกร รวมถึงจำหน่ายพันธุ์พืชพันธุ์ดี แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
ทั้งนี้อาคารบริการพันธุ์พืชได้มีการจัดทำขึ้นทั้ง 10 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั่วประเทศ (ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี อุดรธานี) เพื่อเป็นการรองรับและให้บริการเกษตรกรอย่างทั่วถึง ซึ่งจะพร้อมเปิดบริการได้ในเร็วๆ นี้

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร"วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอหางดง จั...
19/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร"
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌿 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอรรถพันธ์ บุญเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวิธีการปลูกพืชสมุนไพร ปลูกผักสวนครัวอย่างถูกวิธี ลดการใช้สารเคมี ปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาหารไว้บริโภคอย่างพอเพียง เกิดความมั่นคงทางอาหารและยา โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง การเพาะเมล็ดพันธุ์ผักและการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้มีการสนับสนุนพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ"เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566  ณ พื้นที่อำเ...
17/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ"
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ พื้นที่อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍
🍍 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวธมลวรรณ สิทธิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกนต์กิตติ์ สุขวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์สับปะรดพันธุ์ MD2 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
🍍 โดยได้สอบถามถึงประเด็นปัญหา และอุปสรรคของการผลิตและการจำหน่ายสับปะรดในพื้นที่ รวมถึงแนวโน้มความต้องการต้นพันธุ์สับปะรดพันธุ์ดังกล่าว เพื่อศูนย์ฯ จะได้ดำเนินการวางแผนการผลิตพันธุ์พืชให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรต่อไป

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ"เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 ...
17/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ"
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
🟡🔵🟡🔵🟡🔵🟡🔵🟡🔵🟡🔵
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน มอบหมายให้นายอรรถพันธ์ บุญเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมจิตอาสาในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมจะเน้นการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คูคลอง ไม่ให้เน่าเสีย มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านในพื้นจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถไหลได้โดยสะดวก เตรียมรับมือในฤดูฝน เป็นการลดการตายของสัตว์น้ำที่เกิดจากการขาดออกซิเจนจากการปกคลุมของวัชพืชบนผิวน้ำ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของเมืองลำพูน

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ"วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566  ณ แปลงไม้ดอก I ...
12/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ"
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ แปลงไม้ดอก I Love Flower Farm ม.4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼
🌼 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวธมลวรรณ สิทธิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกนต์กิตติ์ สุขวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ดอกตำบลเหมืองแก้ว ที่ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเบญจมาศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์ดอกเบญจมาศหลังจากการฝึกอบรม
🌸 โดยได้สอบถามถึงประเด็นปัญหา และอุปสรรคของการผลิตไม้ดอกในพื้นที่ รวมถึงความต้องการพันธุ์ไม้ดอกของเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม เพื่อศูนย์ฯ จะได้ดำเนินการวางแผนการผลิตพันธุ์พืชให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรต่อไป

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ" วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09...
12/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ"
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน
📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยกิจกรรมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมีความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และกรอบนโยบายต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทุกภาคส่วน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน เข้าร่วมประชุม คทช. จังหวัดลำพูน"วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประ...
11/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน เข้าร่วมประชุม คทช. จังหวัดลำพูน"
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายธเนศ วงษ์น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ลำพูน ครั้งที่ 4/2566 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning
2. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
3. ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดด้านพืช
4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
5. ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
6. ด้านการส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน
7. ด้านอื่นๆ
ในพื้นที่ คทช.จังหวัดลำพูน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลศรีบัวบาน ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต RW ครั้งที่ 2/256...
10/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต RW ครั้งที่ 2/2566"
ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต RW ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ
🌱 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลและถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดทั้ง 17 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 16 ศูนย์ ในเขตภาคเหนือ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงาน ให้มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรต่อไป

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก"วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล...
09/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก"
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌱 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอรรถพันธ์ บุญเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับเกษตรกร ตามโครงการ "1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ พื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้
🌱 ต้นพริกขี้หนู จำนวน 300 ต้น
🌱 ต้นมะเขือเปราะ จำนวน 200 ต้น
🌱 ต้นจิงจูฉ่าย จำนวน 20 ต้น

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก"วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดล...
09/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก"
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌱 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอรรถพันธ์ บุญเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผัก ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 หมู่ที่ 7 ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้
🌱 ต้นพริกขี้หนู จำนวน 300 ต้น
🌱 ต้นมะเขือเปราะ จำนวน 300 ต้น
🌱 ต้นจิงจูฉ่าย จำนวน 60 ต้น
🌱 เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว พันธุ์ธราธิป จำนวน 500 ซอง

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ผอ. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน ร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 7/2566"วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเ...
07/08/2023

"ผอ. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จ.ลำพูน ร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 7/2566"
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑
📑 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 7/2566 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบเดือนที่ผ่านมา และร่วมชี้แจงข้อราชการเชิงบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนร่วมวางแผนและติดตามการปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
📑 โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และที่ประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หน่วยงานบูรณาการ และเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว พันธุ์ธราธิป ให้แก่เกษตรอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอเวียงแหง เพื่อดำเนินการสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือน" วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศู...
07/08/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือน"
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีวาระการประชุม ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อรับทราบข้อปัญหา และอุปสรรค โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนเพื่อดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ได้แก่
📝 รายงานผลโครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร และโครงการต้นกล้าสานฝัน..ปันรักสู่ลูกหลาน
📝 โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ปี 2566
📝 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ
📝 การผลิตพืชผัก/พืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน
📝 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

“ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566”วันพฤหัสบดีที่ 3 สิ...
03/08/2023

“ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566”
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑📑
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนวลจันทร์ ชัยวงศ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

31/07/2023

"การเก็บเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว"
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ขอนำเสนอวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการผลิตอยู่ค่ะ
ซึ่งกระเจี๊ยบเขียวที่ทางศูนย์ฯ เราผลิตนั้นเป็น "กระเจี๊ยบเขียว พันธุ์ธราธิป" มีลักษณะเด่นคือ
🌱 ต้นมีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ดี
🌱 มีลำต้นไม่สูงมากทำให้เก็บเกี่ยวสะดวก
🌱 ฝักมี 5 เหลี่ยมตรงตามความต้องการของตลาด รสชาติดี
🌱 เหมาะกับการปลูกในกระถางสำหรับผู้อาศัยอยู่ในเมืองอีกด้วย
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ในวัน เวลาราชการ ค่ะ

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย...
28/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายธเนศ วงษ์น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุหริภุชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566...
26/07/2023

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ หมู่ที่ 9 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌱 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอรรถพันธ์ บุญเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกการขยายพืชพันธุ์ดี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
🌱 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ในการบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ร่วมกัน
🌱 พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผัก ได้แก่ ต้นจิงจูฉ่าย พริกกะเหรี่ยง มะเขือเปราะ มะเขือยาว รวมจำนวน 2,480 ต้น ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน ไปปลูกขยายพันธุ์ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566...
26/07/2023

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌱 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวผ่องพรรณ ประทุมธา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ของศูนย์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกการขยายพืชพันธุ์ดี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
🌱 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ในการบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ร่วมกัน
🌱 พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผัก และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน ไปปลูกขยายพันธุ์ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566...
26/07/2023

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿🌱🌿
🌱 นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายประเวส วงษ์วรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายธเนศ วงษ์น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกการขยายพืชพันธุ์ดี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
🌱 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ในการบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ร่วมกัน
🌱 พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผัก และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน ไปปลูกขยายพันธุ์ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป

"พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร"
#กรมส่งเสริมการเกษตร #กองขยายพันธุ์พืช #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ"วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น....
25/07/2023

"ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
นายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายธเนศ วงษ์น้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมถึง ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี
นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลฯ

ที่อยู่

101 หมู่ 2 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ.ลำพูน
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653096215

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น เกษตรอำเภอแม่เมาะ มอบหมายให้ นายดุสิต บุญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกองชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ไปรับต้นกล้าพันธ์พืชผักและสมุนไพร เพื่อใช้ในภารกิจของอำเภอแม่เมาะ ได้แก่งานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ในการนี้ขอขอบคุณกองชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ที่ให้การสนับสนุนรถหกล้อพร้อมพลขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ขอขอบคุณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ที่สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชและสมุนไพร เพื่อใช้ในภารกิจในครั้งนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน , กองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. แม่เมาะ
สนใจงานอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชของศูนย์ สามารถติดตามข่าวสารได้ในช่องทางใดบ้างครับ
เรียนสอบถามคะ เดือน พ.ค.61 ต้องการพันธุ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ ไม่ทราบที่ศูนย์มีไหมค้ะ
ขอเบอร์ติดต่อที่ศูนย์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอเบอร์ติดต่อที่ศูนย์ด้วยครับ..ขอบคุณครับ
#}