สกร.เขตบางกะปิ

สกร.เขตบางกะปิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตา? กศน.เขตบางกะปิ มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(58)

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
13/11/2023

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ นำคณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ การเงิน และพัสดุเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมจันทร์ทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองส...
13/11/2023

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นางสาวเยานาต พุทธามาตย์ และคณะครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนวัดเทพเทพลีลา นำนักศึกษา สกร.เขตบางกะปิเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน วัดเทพลีลา พระอารามหลวง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์ สกร.เขตบางกะปิ ปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้วครับ
10/11/2023

ประชาสัมพันธ์ สกร.เขตบางกะปิ ปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้วครับ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคล...
07/11/2023

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ คระครู สกร.เขตบางกะปิ ประชุมเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลทำแผนในงบประมาณปี 2567 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และ ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เพื่อให้คณะครูเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนในการประชุมครั้งต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสา...
07/11/2023

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ คณะครู สกร.เขตบางกะปิ ดำเนินการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษา หัวเรื่อง หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับขันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้นักศึกษารู้ และเข้าใจ หลักสูตร / วิธีเรียน/การจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จุดเน้นนโยบายของสถานศึกษา และอธิบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ประกาศ สกร.เขตบางกะปิ ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
31/10/2023

ประกาศ สกร.เขตบางกะปิ ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

31/10/2023
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษา...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นางสาวเยานาต พุทธามาตย์ นายวณัฐพงษ์ กุลธวัชวิมล และนายทนงศักดิ์ หมายสม ดำเนินการทำลายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ถึง ภาคเรียนที่ 2/2565 (รวม 5 ภาคเรียน) ทั้งรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกบังคับ และรายวิชาเลือกเสรีของสถานศึกษาในสังกัด ณ องค์การค้าของ สกสค.(ลาดพร้าว) และรายงานผลการทำลายแบบทดสอบฯ ให้ สกร.กรุงเทพมหานคร ทราบต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไลน์ 13 ตุลาคม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ส...
16/10/2023

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไลน์ 13 ตุลาคม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สกร.เขตบางกะปิ
* ทำแบบทดสอบผ่าน 80 % ขึ้นไป รอรับเกียรติบัตรทางอีเมล์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออนไลน์ 13 ตุลาคม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห.....

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
06/10/2023

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวเทียมจันทร์ สัตยาคุณ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ต้อนรับ นายญาณทัด อ่องคำ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ศึกษาดูงาน สวน"ทำฟาร์มดี" ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.เขตบางกะปิ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

สกร.เขตบางกะปิเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) วันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2566รับสม...
06/10/2023

สกร.เขตบางกะปิเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) วันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2566
รับสมัครที่ สกร.เขตบางกะปิ ซ.รามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อ่านก่อนค่อยตัดสินใจ
-วุฒิการศึกษารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
-วุฒิการศึกษาสามารถนำไปสมัครงาน สมัครเรียน สมัครสอบราชการ ปรับตำแหน่งงานได้
-หลักสูตรนี้ใช้อาชีพมาประเมิน ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครและมีใบรับรองการทำงานเกิน 1 ปี
-หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา (จบภายใน 6 เดือน)
-คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย อายุ20ปีขึ้นไปและมีใบรับรองการทำงานเกิน 1 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ (ในกรณีที่เรียนประถมศึกษา ไม่ต้องใช้วุฒิเดิม)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ
5.ใบรับรองการทำงาน (ระบุระยะเวลาการทำงาน เกิน1ปี ขึ้นไป) ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ข้าราชการรับรองได้
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ เป็นต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ 48/13...
02/10/2023

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ 48/13-14 รามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
02/10/2023

บรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2566      นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสา...
02/10/2023

วันที่ 2 ตุลาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวมยุรา เหล่าเจริญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษา สกร.เขตบางกะปิ ที่คาดว่าจะจบดำเนินการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
ณ ศูนย์ทดสอบ (E-Exam) สกร.เขตคลองสามวา ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ส่งเริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ คะแนนรวมทุกระดับ ลำดับที่ 21ได้รับคะแนนเฉลี่ยการทด...
28/09/2023

ศูนย์ส่งเริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ คะแนนรวมทุกระดับ ลำดับที่ 21
ได้รับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1/2566 ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) สกร.กรุงเทพมหานคร
ระดับประถมศึกษา มีผลคะแนนเฉลี่ย 47.60 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลคะแนนเฉลี่ย 50.05 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลคะแนนเฉลี่ย 42.15 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ผ่านเป้าหมายขั้นสูง

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
26/09/2023

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปินำะคณะครู สกร.เขตบางกะปิ เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร และนำผลงานทางวิชาการจัดแสดงในงานโดยในงานได้รับได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่เงเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในโครงการ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับ บุคลากรสกร.เขตบางกะปิ ดังนี้
1. สถานศึกษาดีเด่น ด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
2.นางสาวเยาวนาต พุฒทามาตย์ เป็นผู้ปฏิบัตรงานดีเด่น ด้านมุ่งผลสัมฤิทธิ์ในการปฎิบัติงาน
3. นายทนงศักดิ์ หมายสม เป็นผู้ปฏิบัตรงานดีเด่น ด้านการสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนในกำรจัดการเรียนรู้
และในงานยังมีการบรรยายพิเศษ จากท่านสมาชิกวุฒิสภา นายเฉลา พวงมาลัย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับผู้บริหารและคณะครู ของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กันยนยน 2566 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 #จบการประเมินคุณภาพการศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร   ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ศูนย์ส่...
24/09/2023

#จบการประเมินคุณภาพการศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นำโดยนางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ นำะคณะครู สกร.เขตบางกะปิ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศรีสง่า โภคสมบัติ ผู้อำนวยการ สกร.เขตธนบุรี เป็นประธาน, นางสาวมุกดา แข็งแรง ผู้อำนวยการ สกร.เขตพญาไท เป็นกรรมการ, นางสาวปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.เขตลาดพร้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาววาร์น่า เบญอาดัม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร, นางสุดสวาด คำแหง ประธานกรรมการสถานศึกษา, กรรมการสถานศึกษา, ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักศึกษา ของ สกร.เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน 2566
ในการนี้ ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.ศรีสง่า โภคสมบัติ, ท่าน ผอ.มุกดา แข็งแรง, ท่าน ผอ.ปาณิศา จิตต์ประเสริฐ, นางสาววาร์น่า เบญอาดัม, นางสุดสวาด คำแหง คณะกรรมการสถานศึกษา, ประธานชุมชน และชาวชุมชน เป็นอย่างสูง

การประเมินคุณภาพการศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร   ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสร...
24/09/2023

การประเมินคุณภาพการศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นำโดยนางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ นำะคณะครู สกร.เขตบางกะปิ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศรีสง่า โภคสมบัติ ผู้อำนวยการ สกร.เขตธนบุรี เป็นประธาน, นางสาวมุกดา แข็งแรง ผู้อำนวยการ สกร.เขตพญาไท เป็นกรรมการ, นางสาวปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.เขตลาดพร้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาววาร์น่า เบญอาดัม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร, นางสุดสวาด คำแหง ประธานกรรมการสถานศึกษา, กรรมการสถานศึกษา, ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักศึกษา ของ สกร.เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน 2566
ในการนี้ ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.ศรีสง่า โภคสมบัติ, ท่าน ผอ.มุกดา แข็งแรง, ท่าน ผอ.ปาณิศา จิตต์ประเสริฐ, นางสาววาร์น่า เบญอาดัม, นางสุดสวาด คำแหง คณะกรรมการสถานศึกษา, ประธานชุมชน และชาวชุมชน เป็นอย่างสูง

การประเมินคุณภาพการศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร   ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสร...
24/09/2023

การประเมินคุณภาพการศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นำโดยนางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปินำะคณะครู สกร.เขตบางกะปิ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด สกร.กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศรีสง่า โภคสมบัติ ผู้อำนวยการ สกร.เขตธนบุรี เป็นประธาน, นางสาวมุกดา แข็งแรง ผู้อำนวยการ สกร.เขตพญาไท เป็นกรรมการ, นางสาวปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สกร.เขตลาดพร้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาววาร์น่า เบญอาดัม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร, นางสุดสวาด คำแหง ประธานกรรมการสถานศึกษา, กรรมการสถานศึกษา, ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักศึกษา ของ สกร.เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน 2566
ในการนี้ ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.ศรีสง่า โภคสมบัติ, ท่าน ผอ.มุกดา แข็งแรง, ท่าน ผอ.ปาณิศา จิตต์ประเสริฐ, นางสาววาร์น่า เบญอาดัม, นางสุดสวาด คำแหง คณะกรรมการสถานศึกษา, ประธานชุมชน และชาวชุมชน เป็นอย่างสูง

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยกา...
18/09/2023

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดการสอบวัดผลสัมฤิทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถม มัยธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สนามสอบโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30 น. ขอขอบคุณ นายสุริยกานต์ สุรชน ผู้อำนวยการโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวก เป็นอย่างสูง

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รั...
15/09/2023

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ แพรศรี และคณะครู สกร.เขตบางกะปิจัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10 ชั่วโมง วิชาการทำเกลือสปา (เกลือหอม) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 สถานที่ชุมชนหมู่บ้านรัชธานี แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ

14 กันยายน 2566      นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา ...
14/09/2023

14 กันยายน 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู สกร.เขตบางกะปิเข้าร่วมรับชม การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2566      นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ...
14/09/2023

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้นางสาวชนิสรา นาคเมธี ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล คณะครู สกร.เขตบางกะปิ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สรุปผลการดำเนินงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน สกร.เขตบางกะปิ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2566 ณ บ้านนอกทุ่งโฮมสเตย์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน
05/09/2023

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

บรรยากาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ัวนที่ 4 กันยายน 2566 ที่ สกร.เขตบางกะปิ
04/09/2023

บรรยากาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ัวนที่ 4 กันยายน 2566 ที่ สกร.เขตบางกะปิ

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566เริ่มรับสมัครวันที่ 4 กันยายน 2566
31/08/2023

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เริ่มรับสมัครวันที่ 4 กันยายน 2566

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ...
30/08/2023

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปี มอบหมายให้นายอนุพงษ์ แพรศรี ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล คณะ
ครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการดิจิทัลชุมชน ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 ณ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร มีประชาชนสนใจเป็นอย่างมาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปี

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566          นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวย...
28/08/2023

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้งานทะเบียน สกร.เขตบางกะปิ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ทั้ง 2 ระบบคือ ระบบ Paper Pencil (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น) และ ระบบดิจิทัล Digital Testing (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รามคำแหง 39 แยก19 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ

วันที่ 27 สิงหาคม 2566               นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ...
28/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู สกร.เขตบางกะปิจัดโครงการพัฒนาฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการโครงงาน สกร.เขตบางกะปิภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจค้นคว้า หรือประดิษฐ์ผลงานอันจะเป็นประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ วัดเทพลีลา (พระอารามหลวง) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ

ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2566         นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ...
28/08/2023

ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู สกร.เขตบางกะปิเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากร การสรุปผลการดำเนินโครงการ สกร.เขตบางกะปิ ปีงบประมาณ 2566 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ และนายสังคม โทปุรินทร์ เป็นวิทยากรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินโครงการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม สกร.เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2566          นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู...
23/08/2023

ระหว่างวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นายเกริกเกียรติ อิ้งรัตน์ ครู กศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ เปิดสอนหลักสูตร 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำผ้ามัดย้อม จำนวน 31 ชั่วโมง ดำเนินการสอน ในระหว่างวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2566 ณ ชุมชนสุขเจริญพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุวดี ฟองมณี เป็นวิทยากร ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความชำนาญในวิชาที่สอน

ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566         นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน...
23/08/2023

ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา นาคเมธี ครู กศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ เปิดสอนหลักสูตร การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล จำนวน 25 ชั่วโมง ดำเนินการสอน ในระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ ชุมชน 101 บึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุวดี ฟองมณี เป็นวิทยากร ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความชำนาญในวิชาที่สอน

ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2566           นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู...
23/08/2023

ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นางสาวเทียมจันทร์ สัตยาคุณ และคณะครูแขวงคลองจั่น จัดอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมงให้กับประชาชนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง วิทยากรโดย นางนฤมล ศรีเรือง วิชาการร้อยมาลัยดอกไม้สด ระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2566 ณ ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ลาดพร้าว101 แยก 40 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566        นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ...
23/08/2023

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นายเกริกเกียรติ อิ้งรัตน์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และครู กศน.ตำบลแขวงคลองจั่น สกร.เขตบางกะปิ จัดกิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ระดับตำบล เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมและสวยงามตามบริบท ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566
ณ กศน.ตำบลแขวงคลองจั่น ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ลาดพร้าว101 แยก 40 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566        นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกา...
21/08/2023

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ โชติบุญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการค่ายพัฒนาวิชาการ สกร.เขตบางกะปิภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เรียนมีความรู้ และเจตคติ ในรายวิชาบังคับที่ใช้ในการสอบระดับชาติ N-NET และเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน ทบทวนเนื้อหา รายวิชาบังคับที่ใช้ในการสอบระดับชาติ N-NET วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566        นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกา...
21/08/2023

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นางสาวมยุรา เหล่าเจริญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการอบรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย และสร้างความรักชาติเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566      นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เ...
19/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นางสาวมยุรา เหล่าเจริญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สวน "ทำฟาร์มดี"
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566      นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เ...
19/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมาย นายวณัฐพงศ์ กุลธวัชวิมล ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกพืชสมุนไพรในกระถาง) เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวน "ทำฟาร์มดี" ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

17 สิงหาคม 2566        นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อำนวยการ สกร.เขตคลองส...
19/08/2023

17 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมาย นางขนิฐา บุญลาภ และคณะครู สกร.เขตบางกะปิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนสามัคคีพัฒนา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สกร.เขตบางกะปิ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ เรื่องการปฎิเสธยาเสพติดได้ และเสริมสร้างพฤติกรรมปฎิเสธยาเสพติดของผู้เข้าร่วมโครงการให้มีคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ สวน "ทำฟาร์มดี" ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2566              นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ส...
17/08/2023

11 สิงหาคม 2566
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู สกร.เขตบางกะปิ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมสำนักงานเขตบางกะปิ
#ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ

ที่อยู่

48/13-14 ซ. รามคำแหง60/3 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
เขตบางกะปิ
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สกร.เขตบางกะปิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สกร.เขตบางกะปิ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

#}