PR Chiangmai กรมประชาสัมพันธ์ เป็นองค์กการที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

03/04/2024

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 13/2567 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2567
ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การโหมโรงฉลองยิ่งใหญ่ "สงกรานต์ 2567" 1- 21 เมษายน 2567
โดย นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
พันจ่าเอก วิทยา สีละศาสตร์ รองปลัด อบจ.เชียงใหม่
นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ ผู้แทน สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
2. การจัดงาน ป๋าเวณีไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าแสนแซ่ว ณ วัดยางกวง
โดย พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที เจ้าอาวาสวัดยางกวง
3. การจัดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่"
โดย นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
4. การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่
โดย นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการ สนง.กกต.เชียงใหม่
5. ฯลฯ

20/02/2024

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 10/2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ความคืบหน้าผลการแก้ปัญหาหนี้ในระบบจังหวัดเชียงใหม่
โดย นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
2. การเตรียมรับมือกับฝุ่นควันในเดือนมีนาคม 2567
โดย นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชม.
3. การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2566
โดย นางขวัญวิมล เดชกุล นักวิชาการสรรพกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เเชียงใหม่ 1
4. ฯลฯ

08/02/2024

สด!! การแถลงข่าวคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

1. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2. นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

3. รศ.ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อ: บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

4. รศ.ดร. สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ACAir)
หัวข้อ: วิจัยและนวัตกรรมด้านมลพิษทางอากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

06/02/2024

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 9/2567 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
โดย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฯ
2. งาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" ครั้งที่ 16 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นายจักรินทร์ สิริณทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด
และ นางปานทิพย์ ศรีรัตน์ พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด
3. งานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ นายอำเภอสะเมิง
4. งานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครัง้ที่ 29 ประจำปี 2567
โดย นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองฯ
5. งานมหัศจรรย์ "แม่วาง" วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
และ นายธัญญะ ปิยะพันธ์โอภาส เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
6. งานเทศกาลเยาวชน Youth Festival
โดย นายนิภา ชมภูป่า ผู้ประสานงานโครงการสุขภาพภาคเหนือ มูลนิธิรักษ์ไทย
และ นางสาวณัฐริยา โสสีทา เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
7. งานฮอมปอยบุปผชาติ แม่ข่างาม ประจำปี 2567
โดย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
และ ดร.วิมลชญาน์ สถิตสุนทรพันธ์ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
8. ฯลฯ

23/01/2024

ถ่ายทอดสด ! ช่วงที่ 2 (13.00 น.) กิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง “ทำอย่างไร ให้เชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ”
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ หอประชุมพรหมมงคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การเสวนาเรื่อง “ทำอย่างไร ให้เชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ” โดย นายพันธ์ คำไผ่ประพันธ์กุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.แม่สอย อ.จอมทอง ผู้แทนศูนย์รับซื้อวัสดุทางการเกษตร บ้านวังขามป้อม อ.ดอยหล่อ นายสมปอง เกร็ดจีน สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.จอมทอง และนายอินเดีย มูลอุด ปราชญ์ชาวบ้าน

23/01/2024

ถ่ายทอดสด ! กิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง “ทำอย่างไร ให้เชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ”
โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ หอประชุมพรหมมงคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

1. การเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอโซนใต้”
โดย นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอฮอด นายอนุชิต จันทราพูน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง นายบุญตัน กาละวิน ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง และนายเสกสรร ฟูตั๋น ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.จอมทอง อ.จอมทอง

2.การเสวนาเรื่อง “ทำอย่างไร ให้เชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ” โดย นายพันธ์ คำไผ่ประพันธ์กุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.แม่สอย อ.จอมทอง ผู้แทนศูนย์รับซื้อวัสดุทางการเกษตร บ้านวังขามป้อม อ.ดอยหล่อ นายสมปอง เกร็ดจีน สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ.จอมทอง และนายอินเดีย มูลอุด ปราชญ์ชาวบ้าน

16/01/2024

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 8/2567 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง(VR) มาช่วยในการฝึกอบรมดับไฟป่า
โดย ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
และ ผศ.ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางสาววริสรา บุญมา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สนง.พมจ.เชียงใหม่
3. การจัดประมูลทะเบียนรถสวย หมวดอักษร งน จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
4. การจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 39 และงานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสา ครั้งที่ 18
โดย นายสมศักดิ์ บุญตันจีน รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
5. การดำเนินโครงการ น้ำคือชีวิต สร้างฝายชะลอน้ำ - เมล็ดพันธุ์พระราชทาน
โดย นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
และ นายสว่างชัย ศิลป์มิตรภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง
6. ฯลฯ

03/01/2024

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 7/2567 วันพุธที่ 3 มกราคม 2567
ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การดำเนินงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
โดย นายมนัส คำต่าย ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
2. ของขวัญปีใหม่ 2567 จากกระทรวงแรงงานในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่
โดย นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการ Easy E-Receipt มาตรการลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางอรพันธ์ กันทะไพ นักวิชาการสรรพกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 1
4. การจัดงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567
โดย นางสาวปรียารัตน์ อธิกคีรีพงศ์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
5. การฉลองครบรอบ 60 ปี ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ศ.ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ฯลฯ

19/12/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6/2567 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
ถ่ายทอดจาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การจัดงานประเพณีเพ็ญเดือนสาม ล้านนาบูชาพระธาตุแสงจันทร์
โดย ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า) เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดผาลาด
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
2. การจัดงานมนต์ขลังเมืองแกน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม นี้
โดย นายประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
นางสาวนรัมภา จะงาม ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
3. การจัดกิจกรรม "ล่นเป๋นยา" ครั้งที่สองของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ผศ.ดร.ภญ.วรพรรณ เมตะนันท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. การดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสใน 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ
โดย นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
5. การดำเนินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นโยบายรัฐบาล
โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย กะหลู่ จ่าจังหวัดเชียงใหม่
6. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
นายเริงชัย จันทร์คำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนาฎฤดีพร สุริยาวงศ์ ผู้จัดการธนาออมสินสาขาประตูช้างเผือก
7. ฯลฯ

06/12/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2567 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2566
ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี อาหารสุขภาพ 16 - 24 ธันวาคม 2566
โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2564
โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. การจัดงาน Botanic Festival 2024 ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.66 - 1 ม.ค.67
โดย นางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ องค์กรสวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่
4. การจัดกิจกรรม แอ่วสวน ผ่อดาวกลางดอย นอนกอยฝนดาวตกเจมินิดส์
โดย นางสาวพิริยาภรณ์ สรรพศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์อาวุโส สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5. การจัดงานล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Festival 2023) 8 - 10 ธันวาคม 2566
โดย ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ นางสาววาสนา มาวงค์ นักสื่อสารองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
6. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "คนดีศรีสวรินทิราฯ " ประจำปี 2567
โดย นางพงศ์สวาท นิยมค้า รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ฯลฯ

22/11/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2567 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ถ่ายทอดจาก ชุมชนโหล่งฮิมคาว ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การจัดงาน "กาดต่อนยอน ตอนหุมผ้า บ้ากาแฟ" 2 - 5 ธันวาคม 2566
โดย นางสาวกัญจ์สรัญฌ์ มังคลาคีรี คณะกรรมการจัดงานฯ
และ นางสาวจาวรี ทองดีเลิศ คณะกรรมการจัดงานฯ
2. การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเขิน วัดสีมาราม
โดย นายสมศักดิ์ จีนสกุล นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง
3. การจัดเก็บกระทงหลังเสร็จสิ้นประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566
โดย นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานเชียงใหม่
4. การจัดงานเทศกาลเชียงใหม่เมืองออกแบบ Chiang Mai Design Week 2023
โดย นางสาวอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สส.ปน.
5. การจัดงานท่องเที่ยวโบราณสถา "แอ่วกุมกามยามแลง Lanna Ancient Night *m Kam Town"
โดย นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7
6. การจัดประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM 2.5 "อากาศสะอาด ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม"
โดย นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา มูลนิธิลมหายใจเชียงใหม่
7. การจัดงาน "เชียงใหม่แวลเนสแฟร์ 2023"
โดย นางทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ คณะผู้จัดงานฯ
ว่าที่ ร.อ. สันติพงศ์ บุณยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
8. ฯลฯ

07/11/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2567 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. - การดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดปลอดภัย
- การจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2566
- มาตรการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
โดย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
2. การต่อยอดเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่สู่กลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดย ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผอ.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สสปน.
นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
3. การรณรงค์ไม่จุดโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
โดย นายสุนทร ลี้สกุล หัวหน้ากองควบคุมระบบฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กฟผ.
4. สถานการณ์และราคาน้ำตาล
โดย นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
5. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติอนุรักษ์และวิจัยช้าง ครั้งที่ 19
โดย สพญ. ภาวินี กุลนานันท์ นายสัตวแพทย์
และ นางสุพรรษา ปัญญาเรือน คณะทำงานฯ
6. การจัดทำโครงการ คลีนรูมเพื่อเด็กเล็ก"
โดย ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. การจัดงาน "CHIANGMAI INTERNATIONAL FESTIVAL AIRSHOW 2023"
โดย นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้แทนมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่
8. การจัดกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย นายธีรวัฒน์ ทองนอก ผู้แทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ นางอมรา ปรีชา เจ้าของและผู้บริหารเฮือนกังหันการแสดง
9. ฯลฯ

05/09/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 43/2566 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (โพสต์ใหม่)

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์
โดย นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ปราโมทย์ บุญตันจีน ผอ.กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจ สนง.คลังจังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โดย นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
3. การโจรกรรมสายไฟฟ้าในทางหลวง
โดย นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4. การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" 4 - 10 พฤศจิกายน 2566
โดย ผศ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ฯลฯ

08/08/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 39/2566 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์โรงงานพลุและดอกไม้ไฟระเบิด รวมถึงมาตการป้องกันเหตุฉุกเฉินฯ
โดย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
2. ความพร้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก 2568
โดย นางสาวอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
3. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1
และ นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
4. สวนพฤกษศาสตร์ฯ เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรร "Mother's month" สิงหาพาแม่เที่ยว
โดย นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจกรรมพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤษศาสตร์ ฯ
5. การจัดงานทำบุญสะพานจันทร์สมอนุสรณ์
โดย รศ.ดร. รวี ลงกานี ทายาทผู้สร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์
และ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
6. ฯลฯ

25/07/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 38/2566 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนในช่วงฤดูฝน
โดย นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
2. มาตรการคุมเข้มกรณีแก็งค์วัยรุ่นก่อความไม่สงบทั่วเมืองเชียงใหม่ และการปราบปรามแก็งค์ Call Center
โดย พล.ต.ต. ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
3. การปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางภูษณิศ ไชยมณี หน.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการด้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
4. ความคืบหน้าการนำสายไฟลงดินรอบคูเมืองเชียงใหม่
โดย นายสุพจน์ คำเหลือง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)
5. กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการ KONNECT ASEAN : Chiang Mai Print Residency
โดย นางสาวภิสา สันทันการ นักวิชาการวัฒนธรรม กองการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
และนายธรรมสินธ์ ดารุณกานต์ ตัวแทนศิลปินไทยจากกลุ่มศิลปินอาเซียนและเกาหลี
6. ฯลฯ

18/07/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 37/2566 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. รพ.เทพปัญญา รับผู้มีสิทธิประกันสังคม "อ้วนทุพพลภาพ" รับการผ่าตัดได้ ฟรี!!
โดย นายแพทย์นิเวศน์ สิทธิจิรกร ศัลยแพทย์ประจำ รพ.เทพปัญญา
2. เชิญชวนร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ" ครั้งที่ 9
โดย นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
3. ททท. เตรียมจัดงาน "VIJITR สีสันแห่งเส้นแสง น้ำพุร้อนสันกำแพง"
โดย นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รอง ผอ.สนง.ททท. สำนักงานเชียงใหม่
4. การเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตลำไย
โดย นายเรวัติ แก้วเลิศตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
5. ฯลฯ

11/07/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 36/2566 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. การเตือนกลุ่มเสี่ยงป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานร
โดย ดร.ทรงยศ คำชัย หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2. สรุปผลการจัดงาน Lanna Expo 2023
โดย นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
3. แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ป่วยโรคไตในทุกระยะ สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี
โดย นายวิรัตน์ ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
4. ฯลฯ

06/06/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 31/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. การจัดพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
โดยนายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
2. การโหวตแหล่งท่องเที่ยว "ดอยดำ" และเปิดปฏิทินท่องเที่ยว Green Season
โดยนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผอ.ททท. สำนักงานเชียงใหม่
3. การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
โดยนายอารุณ ปินตา หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
4. การคุมเข้มและติดตามตรวจสอบการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ
โดย น.สต. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
5. ฯลฯ

31/05/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 30/2566 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. การจัดงานวันสูบบุหรี่โลก 2566
2. การเสวนา "ยกระดับประเพณีเตียวขึ้นดอย" ฯ
3. สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ "อมก๋อยโมเดล"
4. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครัง้ที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ"
5. การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ปีที่ 2
6. การจัดกิจกรรม Global OTOP 2023 ภาคเหนือ ฯ
7. ฯลฯ

16/05/2023

สด!! การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 28/2566 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
ถ่ายทอดจากห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ มีประเด็นการแถลงข่าวที่น่าสนใจดังนี้
1. กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 พฤษภาคม 2566
โดย นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
2. สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางสาวอรัญญา ณ ลำพูน รอง ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
3. การจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2566
โดย พระครูปริยัติ เจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร และนายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
4. การเปิดศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Pet Wellness Center, CMU
โดย ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิง ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผช.คณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
5. ฯลฯ

30/11/2022

แฟนๆ หนังกลางแปลง อย่าพลาดไปชมกันครับ

ที่อยู่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดChiang Mai
Chiang Mai
50200

เบอร์โทรศัพท์

053-112740

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PR Chiangmaiผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ