สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 - เชียงใหม่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 - เชียงใหม่ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 - เชียงใหม่, หน่วยงานราชการ, 153 ถ. เจริญประเทศ ต. ช้างคลาน, เมืองเชียงใหม่.

สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกรมป่าไม้แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2439 โดยพระบรมราชานุญาตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี มิสเตอร์ เอช สเลด เป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรก หลังจากกรมป่าไม้ ย้ายที่ทำการไปอยู่กรุงเทพฯ เมื่อปีพุทธศักราช 2453 ที่ทำการแห่งนี้จึงมีฐานะเป็นที่ทำการป่าไม้ภาค แล้วจึงเปลี่ยนฐานะเป็นป่าไม้เขตเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 2484 เป็นต้นมา

ปีพุท

ธศักราช 2548 ได้เปลี่ยนเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

สบอ.16 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 7.30 น. นายกริชสยาม  คงส...
23/10/2023

สบอ.16 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 7.30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ มั่งมี ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ และ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี วางพวงมาลา จุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อย และอ่านคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

23/10/2023

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอบพระคุณ ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก : แกละ แกะจิตรกร

วันที่ 21 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรัก...
21/10/2023

วันที่ 21 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อ 26 มิถุนายน 2533 เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 🌳🌳🙋‍♀️

สบอ.16 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีและกิจกรรม Big Cleaning Dayวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายกริชสยาม  คงสตรี ผ...
20/10/2023

สบอ.16 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี
และกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี
บำรุงดูแลต้นไม้ ในสำนัก ณ บริเวณลานหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day มอบอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดพื้นที่ในสำนักงาน ตามหลัก 5 ส. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการทำงานในปีงบประมาณ 2567 นี้ ต่อไป

19/10/2023

ดอยอินทนนท์วันนี้ 9 องศา🥶

สบอ.16 ประชุมแผนยุทธการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2567 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายกริชสยาม  คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบ...
19/10/2023

สบอ.16 ประชุมแผนยุทธการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2567

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานประชุมแผนยุทธการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2567 พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้นำนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช มากำหนดแนวทางการวางแผนควบคุมและป้องกันไฟป่าร่วมกับภาคปกครอง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอุทัย จันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

วันที่ 16 ต.ค. 2566 เวลา 7.59 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด...
16/10/2023

วันที่ 16 ต.ค. 2566 เวลา 7.59 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) และสิ่งศักสิทธิ์ในสำนักฯ เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการทำงานปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

สบอ.16 ร่วมพิธีวันนวมินทรมหาราชณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่วันที่ 13 ตุลาคม 25...
13/10/2023

สบอ.16 ร่วมพิธีวันนวมินทรมหาราช
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มอบหมายให้ นายกฤษฎา แก้วบุตร ผู้อำนวยการส่วน
อุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันนวมินทรมหาราช
โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์และสามเณร 89 รูป พร้อมถวายพวงมาลา ร่วมกับส่วนราชการอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

13/10/2023

เย็นเจี๊ยบ หมอกหนาตา🥶 อินทนนท์เช้านี้ 12 องศาฯ

12 ต.ค. 66 รายงานสภาพอากาศจาก "กิ่วแม่ปาน" ดอยอินทนนท์ มีหมอกหนา อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาฯ ท้องฟ้าปิดฝนไม่ตก

ทั้งนี้ภาคเหนือยังคงมีฝน ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 5-15 กม./ชม.
สนับสนุนโดย ห้างทอง ตั๊กเซ่งเฮง
รับซื้อ-ขาย ทองรูปพรรณและทองแท่ง
คุณภาพระดับทองเยาวราช
พร้อมส่วนลดและโปรโมชั่นอีกมากมาย!!
ร้านตั้งอยู่ที่ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่
เปิดทุกวัน เวลา 9.45-20.00 น.
โทร 062-5647822
ตั้ง See First ตี้เพจเฮา จะได้ฮู้ตันข่าวสารก่อนไผ บ่พลาดเรื่องราวในเจียงใหม่ และภาคเหนือเน่อเจ้า
เว็บไซต์ข่าว : www.chiangmainews.co.th
LINE Official Account :
Instagram:
Twitter :
Youtube Channel : Chiang Mai News
กลุ่ม Facebook "จังหวัดเชียงใหม่"
TikTok :

หยุดยาว ฤดูหนาวก็กำลังจะมาบ้านพัก อช.ผาแดง ก็ปรับปรุงใหม่ พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวครับผู้ที่สนใจจะจองที่พัก สามารถติด...
12/10/2023

หยุดยาว ฤดูหนาวก็กำลังจะมา

บ้านพัก อช.ผาแดง ก็ปรับปรุงใหม่ พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวครับ

ผู้ที่สนใจจะจองที่พัก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติผาแดง - Pha Daeng National Park 👍

"ดอยอินทนนท์" เก็บรายได้ 103 ล้านบาทเป็นอันดับ 1 ของอุทยานแห่งชาติทางบก-แซง "เขาใหญ่" เป็นครั้งแรกhttps://mgronline.com/...
12/10/2023

"ดอยอินทนนท์" เก็บรายได้ 103 ล้านบาทเป็นอันดับ 1 ของอุทยานแห่งชาติทางบก-แซง "เขาใหญ่" เป็นครั้งแรก

https://mgronline.com/local/detail/9660000091671

12/10/2023

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ “นายสังวร นวลทิพย์” เสียชีวิตขณะออกเดินตรวจลาดตระเวนป่าบ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า

🖤บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ซึ่งหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะออกเดินตรวจลาดตระเวนป้องกันและปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ บริเวณป่าบ้านปางคอง ม.12 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ช่วยเหลือครอบครัวของนายสังวร นวลทิพย์ ในเบื้องต้น และจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของราชการโดยเร็วต่อไป
ข้อมูล: อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

พบเห็นการกระทำผิดกฏหมาย ทั้งด้านพืชและสัตว์ป่า สามารถแจ้งร้องเรียนได้นะครับ
10/10/2023

พบเห็นการกระทำผิดกฏหมาย ทั้งด้านพืชและสัตว์ป่า สามารถแจ้งร้องเรียนได้นะครับ

10/10/2023

Update‼️ วันที่ 10 ตุลาคม 2566

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
❎ ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
🆘 ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
⚠️ ปิดเพื่อปรับปรุง
🌧 พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนัก 💨
ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit =1057298656

*** สำหรับผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในหน่วยงานหรือเว็บไซต์ของท่าน ขอให้ระบุรายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อมูลของสำนักอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการ
ท่องเที่ยวของประชาชน เนื่องจากบางเว็บไซต์มีการจัดทำข้อมูลขึ้นใหม่และเกิดเนื้อหา
ที่คลาดเคลื่อนจากเดิม ***
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่ออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลการเดินทางจากรูปสัญลักษณ์การนำทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=24757

10/10/2023
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ...
09/10/2023

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.ชม หน.ปภ ปกครอง ท้องถิ่น ลุยช่วยเหลือชาวบ้านนาเกียน อ.อมก๋อย ติดตั้งสะพานฯ สำเร็จ หลังเหตุน้ำท่วมสะพานชำรุดที่ผ่านมา

 #ครบรอบ21ปี  2 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
02/10/2023

#ครบรอบ21ปี 2 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#ครบรอบ21ปี 2 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
"อส.สืบสานอนุรักษ์ รักษ์สัตว์-รักษ์ป่า เจตนายั่งยืน"

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 21 ปี ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://ict1.dnp.go.th/21styeardnp/

ภารกิจ ผอ.สบอ. 16วันที่ 28 กันยายน 2566เวลา 09:30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อ...
28/09/2023

ภารกิจ ผอ.สบอ. 16
วันที่ 28 กันยายน 2566

เวลา 09:30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย นายสมนึก ท้าวพา ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เข้าร่วมการลงนามสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้
โดยความร่วมมือระหว่าง รสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ณ ห้องประชุม อุทัยผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ

ต่อมาในเวลา 11:30 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) พร้อมด้วย นายอานนท์ กุลนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และร่วมรับมอบอุปกรณ์เครื่องมือภาคสนามในลำดับถัดมาโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพีออล จำกัด และ บริษัท ซีพีรีเทลลิ้งค์ จำกัด กับ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

จากนั้นในเวลา 13:30 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เดินทางเพื่อเป็นประธานการเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ประชาชนฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงนายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดงและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติผาแดง

Update การปิดให้บริการชั่วคราวของอุทยานฯประจำวันที่ 28 ก.ย.
28/09/2023

Update การปิดให้บริการชั่วคราวของอุทยานฯประจำวันที่ 28 ก.ย.

Update‼️ วันที่ 28 กันยายน 2566

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
❎ ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
🆘 ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
⚠️ ปิดเพื่อปรับปรุง
🌧 พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนัก 💨
ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit =1057298656

*** สำหรับผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในหน่วยงานหรือเว็บไซต์ของท่าน ขอให้ระบุรายละเอียดให้ถูกต้องตามข้อมูลของสำนักอุทยานแห่งชาติ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการ
ท่องเที่ยวของประชาชน เนื่องจากบางเว็บไซต์มีการจัดทำข้อมูลขึ้นใหม่และเกิดเนื้อหา
ที่คลาดเคลื่อนจากเดิม ***
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่ออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลการเดินทางจากรูปสัญลักษณ์การนำทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=24757

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย คณะผู้อำนว...
28/09/2023

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายกริชสยาม คงสตรี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย คณะ
ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัด
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี โดยให้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานเสาธงชาติ หน้าอาคารสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 เป็นประธานการประชุมคณกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการค...
27/09/2023

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
เวลา 13.30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 เป็นประธานการประชุมคณกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน ครั้งที่1/2566 โดยมี หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน-เชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยจันผกา ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน! 🤝🏼✨ #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทย...
26/09/2023

รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน! 🤝🏼✨
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! 🌏🤝🏼
โลกของเราจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทุก ๆ คน โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่แตกต่างกันมาพลิกโฉมสังคมไทย ให้มีความรุ่งเรือง มั่งคั่ง ยั่งยืน และครอบคลุม 🌏🤝🏼
#กระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ผ่านกลไกการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น Change for Good ได้อย่างเป็นรูปธรรม
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของ UN 🎯✨ โดยการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่าย คือหมุดหมาย SDGs ในมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ของ UN ที่ประกอบด้วย
ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
👉พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้
💙 นำ SDGs มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
💙 พูดคุยกับผู้คนรอบข้างและใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์ของคุณเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาทำความเข้าใจและสนับสนุน SDGs ไปด้วยกัน
💙 ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมที่ขับเคลื่อน SDGs ไม่ว่าจะในรูปแบบลงพื้นที่หรือบนแพลตฟอร์มออนไลน์

SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 📌📅 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳
.
📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs
่นี้เราทำได้

ร่วมสังคมแห่งความปรองดอง เคารพความแตกต่าง สร้างสังคมที่มั่นคงและมีความสุข 🕊📈 #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมข...
26/09/2023

ร่วมสังคมแห่งความปรองดอง เคารพความแตกต่าง สร้างสังคมที่มั่นคงและมีความสุข 🕊📈
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! 🌏🤝🏼
#กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความสามัคคี สร้างความปรองดอง บนพื้นฐานของการยึดหลักสิทธิมนุษยชน และเคารพความแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา ผ่านการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านคุณธรรม” ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อทำให้ทุกพื้นที่เป็น "หมู่บ้านคุณธรรม" ที่ประชาชนทุกคนมีความสุขอย่างยั่งยืน ผ่านการผนึกกำลังของภาคีเครือข่าย (Partnership) โดยเฉพาะผู้นำภาคศาสนาที่เป็นเสาหลักและศูนย์รวมจิตใจ
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของ UN 🎯✨ โดยการสร้างสังคมแห่งความปรองดอง คือหมุดหมาย SDGs ในมิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) ของ UN ที่ประกอบด้วย สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง
👉 พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้
💙 ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
💙 เคารพความแตกต่างของอัตลักษณ์ทางเพศ ภาษา เชื้อชาติ หรือศาสนา
💙 ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปรองดองอย่างยั่งยืน

SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 📌📅 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳
.
📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs
่นี้เราทำได้

รู้หรือไม่? โลกได้เข้าสู่ “ภาวะโลกเดือด” 🌏🔥หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์… #76จังหวัด76...
26/09/2023

รู้หรือไม่? โลกได้เข้าสู่ “ภาวะโลกเดือด” 🌏🔥หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์…
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! 🌏🤝🏼
#กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เร่งแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยและประชาคมเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ ผ่านการคัดแยกขยะในครัวเรือน และดำเนินการจัดทำ “โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ส่งผลให้ได้รับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สร้างเป็นรายได้กลับคืนสู่หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาในพื้นที่ต่อไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับครัวเรือนผ่านกลไกของรัฐและภาคประชาสังคมแบบบูรณาการแล้ว ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของ UN 🎯✨โดยการแก้ไขปัญหาโลกร้อน คือหนึ่งในหมุดหมาย SDGs ในมิติสิ่งแวดล้อม (Planet) ของ UN ที่ประกอบด้วย การเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร ระบบนิเวศบนบก
👉 พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้
💚 1. จัดเตรียมภาชนะหรือถังพลาสติกที่มีฝาปิด
💚 2. นำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดก้น
💚 3. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้มาทิ้งในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาให้มิดชิด
💚 4. เติมน้ำหมักจุลินทรีย์ หรือไส้เดือนในดิน จะช่วยย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้น
💚 5. เมื่อทิ้งเศษอาหารจนเต็มภาชนะแล้วให้กลบด้วยดิน แล้วย้ายถังไปตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 📌📅 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳
.
📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs
่นี้เราทำได้

อาหารคือจุดเริ่มต้นของชีวิต 🍎🥗💦 ปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาด...
26/09/2023

อาหารคือจุดเริ่มต้นของชีวิต 🍎🥗💦 ปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! 🌏🤝🏼
#กระทรวงมหาดไทย น้อมนำพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มุ่งกระตุ้นให้คนทุกเพศทุกวัยรู้จักการเพาะปลูก การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยว สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมการทำงาน ขยายไปสู่ครัวเรือน ชุมชน สังคม ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดไปสู่การนำไปขาย เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างภูมิคุ้มกันตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของ UN 🎯✨โดยประเด็นด้านความมั่นคง มั่งคั่ง ลดความเหลื่อมล้ำ คือหนึ่งในหมุดหมาย SDGs ในมิติเศรษฐกิจ (Prosperity) ของ UN ที่ประกอบด้วย พลังงานสะอาดและเข้าถึงได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ดี อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ืองและชุมชนยั่งยืน
👉 พวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีเหล่านี้
💛 ปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณบ้านตามที่กิน หากเหลือให้แจกจ่าย หรือต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
💛 นำเศษอาหารไปหมักเป็นปุ๋ย วิธีนี้ ดินจะได้สารอาหารอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ที่เป็น 1 ในสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย
💛 ซื้อและตักอาหารแค่พอทาน ไม่เหลือทิ้ง

SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 📌📅 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳
.
📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs
่นี้เราทำได้

มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกระดับ ขจัดความยากจนในทุกพื้นที่ #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเ...
26/09/2023

มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกระดับ ขจัดความยากจนในทุกพื้นที่
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! 🌏🤝🏼
#กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน SDGs 🏥 โดยในมิติของผู้คนด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ใน
ระดับพื้นที่ เน้นย้ำ "ความยากจน คือ ความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องที่ประชาชนไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้" ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องเป็นแม่ทัพแก้ไขทุกปัญหาความเดือดร้อน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงมหาดไทยมุ่งพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน ผ่านการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนของทุกจังหวัด พร้อมเปิดช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นช่องทางรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และนี่คือส่วนหนึ่งในการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา เพื่อบรรลุ “17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ของ UN 🎯✨ โดยการขจัดความยากจน คือหมุดหมาย SDGs ในมิติสังคม (People) ของ UN ที่ประกอบด้วย ขจัดความยากจน ยุติความหิวโหย สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ
👉 พวกเราทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในครอบครัวและชุมชนของเรา
💚 หากมีปัญหา อย่าเก็บไว้คนเดียว ปรึกษาครอบครัว หรือโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 กระทรวงมหาดไทยพร้อมเคียงข้างประชาชนในการแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มขึ้นในปี 2015 และจะจบลงในปี 2030 📌📅 ในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา ⏳
.
📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs
่นี้เราทำได้

ทุกอย่างมีเดดไลน์… SDGs เองก็เช่นกัน ⏰⚠️ #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อน SDGs เพื่อบรรลุ 17 หมุดหมา...
26/09/2023

ทุกอย่างมีเดดไลน์… SDGs เองก็เช่นกัน ⏰⚠️
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อน SDGs เพื่อบรรลุ 17 หมุดหมาย ภายในปี 2030! 🌏🤝🏼
Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN คือแนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศยอมรับและนำมาปรับใช้ในบริบทของประเทศตนเองตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) มิติสังคม (People) และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 📈 ที่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 🌱 และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🫂
โดยประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 15 ปี
.
#กระทรวงมหาดไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับทางองค์การสหประชาชาติ (UN) ในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และในขณะเดียวกันก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทั้ง 76 จังหวัด ผ่านการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้นำการขับเคลื่อน ภายใต้หลักการ "76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้ประเทศไทยของเราเป็นสมาชิกที่ดีของโลก และทำให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ดี ลูกหลานได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี

ขณะนี้ แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เหลือเวลาอีก 7 ปี แต่รายงานล่าสุดจากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030 📌📅 ในเดือนกันยายนนี้ ประเทศสมาชิก UN จึงจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 📝 มาร่วมติดตามทิศทางการทำงานของเราในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา!⏳
.
📚 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs
่นี้เราทำได้

เนื่องจากพบผู้ใช้ Facebook ที่ไม่ประสงค์ดีทำการก่อกวน และแอบอ้างใช้รูปของผู้อำนวยการ และบุคลากรใน สบอ.16ทาง สบอ.16 ขอแจ้...
25/09/2023

เนื่องจากพบผู้ใช้ Facebook ที่ไม่ประสงค์ดี
ทำการก่อกวน และแอบอ้างใช้รูปของผู้อำนวยการ และบุคลากรใน สบอ.16

ทาง สบอ.16 ขอแจ้งเตือนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อกับผู้โพสต์แต่ประการใด
ทั้งนี้ โปรดอย่าเชื่อ หรือกดลิงค์หรือติดต่อ ตามข้อมูลของผู้ก่อกวนข้างต้น
เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้เองครับ

สบอ.16 อช.ดอยสุเทพฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบฯการใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 21 กันยายน 256...
22/09/2023

สบอ.16 อช.ดอยสุเทพฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบฯ
การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีวัดความสั่นสะเทือน
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมพิธีส่งมอบ-รับมอบ การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนต่อขยายเพิ่มเติมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมี พลเรือตรี คมสัน กลิ่นสุคนธ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ร่วมพิธีฯ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกสาศาสตร์ทหารเรือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 ก.ย. 2566 เวลา 09.40 น นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ปฏิบัติหน้าท...
14/09/2023

วันที่ 14 ก.ย. 2566 เวลา 09.40 น นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะพร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ร่วมต้อนรับ และกล่าวรายงาน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการและผู้ติดตาม ซึ่งเดินทางมาเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ซึ่งมีคณะเยาวชนและครูจากโรงเรียนกาวิละอนุกุล โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจากกลุ่มเยาวชน ชมละครสั้นหุ่นกระบอก “ป่าของพระราชา” การสาธิตการดับไฟป่า การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) การให้ความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง จากเจ้าหน้าที่ในสังกัด และร่วมกันระบายสีจากสีธรรมชาติร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ในลำดับถัดมา ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมประชุม "รวมพลังสังคมไทยแกไขปัญหาไฟป่าหมอ...
04/09/2023

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 เข้าร่วมประชุม "รวมพลังสังคมไทยแกไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาค 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ สบอ. สจป. ทสจ. และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รำลึก 33 ปี วันสืบ นาคะเสถียร
01/09/2023

รำลึก 33 ปี วันสืบ นาคะเสถียร

"รำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร"

วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่ง เพราะวันที่ 1 กันยายนของทุกปีเป็น “วันสืบ นาคะเสถียร” เพื่อรำลึกถึงการจากไปของนักอนุรักษ์ที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ "สืบ นาคะเสถียร" อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการอนุรักษ์สัตว์ป่า และผืนป่าโดยพยายามปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งปี 2566 ถือเป็นปีที่ 33 ในการรำลึกถึง "สืบ นาคะเสถียร"

โดยในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 เพื่อรำลึกถึงสืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

#วันสืบนาคะเสถียร #สืบนาคะเสถียร #กรมอุทยานแห่งชาติ #ห้วยขาแข้ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก...
31/08/2023

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30น. นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วบุตร ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ พื้นที่ชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่เตรียมประกาศตามมาตรา 64 พรบ.อุทยานฯ ณ ห้องประชุมโครงการหลวงอินทนนท์

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินศึกษาสำรวจป่าต้นน้ำดอยอ...
27/08/2023

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.สบอ.16 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินศึกษาสำรวจป่าต้นน้ำดอยอินทนนท์ (Day Camp) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยมีนายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หน.อช.ดอยอินทนนท์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ทีมเยาวชนไทยรักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ อช.ดอยอินทนนท์ ร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่ง...
27/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 คณะผู้อำนวยการส่วน และข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สบอ.16 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ...
12/08/2023

สบอ.16 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2666 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดย คณะผู้อำนวยการส่วนสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด และบุคลากรหน่วยงานของรัฐสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้นำ 5 ศาสนาประกอบพิธีอวยพรตามหลักศาสนาของตนเอง ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์ โดยมี นายนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 92 รูปพร้อมกับหน่วยงานอื่นร่วมกัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ในลำดับถัดมา

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ร่วมกับจนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จนทหน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ที่ชม.24 แม่ต...
12/08/2023

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี ร่วมกับจนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จนทหน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ที่ชม.24 แม่ตื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น กำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ตื่นครูนักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ร.ร บ้านแม่ตื่น ผู้ใหญ่บ้านแม่ตื่นน้อยและนักเรียนบ้านห้วยน้ำขาว.จนท.พัฒนาป่าไม้แม่ตื่นน้อย.จนท.พัฒนาป่าไม้บ้านนาไคร้.จนท.พัฒนาป่าไม้บ้านสบหาด.จนท.ตำรวจภูธรแม่ตื่น ร่วมใจปลูกป่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติป่าบ้านแม่ตื่นน้อย หมู่3 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...
11/08/2023

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาออนไลน์ ยังเว็ปไซท์
https://wellwishes.royaloffice.th

11/08/2023

12 สิงหาคม นี้ เข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 📣

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
❎ ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
🆘 ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
⚠️ ปิดเพื่อปรับปรุง
🌧 พื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนัก 💨
ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit =1057298656

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 66สบอ. 16 ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพ...
01/06/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 66
สบอ. 16 ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยราชการในพระองค์ ตาม URL ต่อไปนี้
https://ict2.dnp.go.th/queen66/ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://forqueen.moi.go.th/page/save.php จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

153 ถ. เจริญประเทศ ต. ช้างคลาน
เมืองเชียงใหม่
50100

เบอร์โทรศัพท์

053-276100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 - เชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน เมืองเชียงใหม่

แสดงผลทั้งหมด