องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
121 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 043-274493

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
26/05/2020

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
11/03/2019

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
23/02/2019

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

16/02/2019
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
24/01/2019

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

23/01/2019
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
23/12/2018

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

ฟุตบอลหนองน้ำใสลีกคัพต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
09/12/2018

ฟุตบอลหนองน้ำใสลีกคัพต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
20/10/2018

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

20/10/2018
15/10/2018
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
27/09/2018

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

27/09/2018
กิจกรรมของ อบต.หนองน้ำใส
21/08/2018

กิจกรรมของ อบต.หนองน้ำใส

อบต.หนองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๑ มีการถวายเครื่องราชสักการะจากองค์กรและชุมชนต่างๆ กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมง...
13/08/2018

อบต.หนองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๑ มีการถวายเครื่องราชสักการะจากองค์กรและชุมชนต่างๆ กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา ๘๖ พรรษา มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลแม่ดีเด่นตำบลหนองน้ำใสและแม่ดีเด่นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ นางคำพันธ์ ศรีวงษ์ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๑๒ และแม่ดีเด่นตำบลหนองน้ำใส ,นางหนูติ๋ม วงค์วัฒนาเสถียร แม่ดีเด่นหมู่ที่ ,นางอาน พรมฤทธิ์ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๒,นางบุญน้อม หวานขม แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๓ ,นางบัวลา สละ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๔ ,นางสมปอง จันทร์หนองแวง แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๕ ,นางสำรอง ครองสุวรรณ์ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๖ ,นางทองมา นันตื้อ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๗ ,นางปี สมบูรณ์ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๘ ,นางเหลี่ยม ดวดไธสง แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๙ ,นางเด็จ ดีคัง แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๑๐และนางพรม จันทร์ขอนแก่น แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๑๑

อบต.หนองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๑ มีการถวายเครื่องราชสักการะจากองค์กรและชุมชนต่างๆ กล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา ๘๖ พรรษา มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลแม่ดีเด่นตำบลหนองน้ำใสและแม่ดีเด่นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ นางคำพันธ์ ศรีวงษ์ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๑๒ และแม่ดีเด่นตำบลหนองน้ำใส ,นางหนูติ๋ม วงค์วัฒนาเสถียร แม่ดีเด่นหมู่ที่ ,นางอาน พรมฤทธิ์ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๒,นางบุญน้อม หวานขม แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๓ ,นางบัวลา สละ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๔ ,นางสมปอง จันทร์หนองแวง แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๕ ,นางสำรอง ครองสุวรรณ์ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๖ ,นางทองมา นันตื้อ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๗ ,นางปี สมบูรณ์ แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๘ ,นางเหลี่ยม ดวดไธสง แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๙ ,นางเด็จ ดีคัง แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๑๐และนางพรม จันทร์ขอนแก่น แม่ดีเด่นหมู่ที่ ๑๑

ประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาตำบลหนองน้ำใส
06/08/2018

ประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาตำบลหนองน้ำใส

ประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาตำบลหนองน้ำใส

หน่วยทันสถานการณื อบต.หนองน้ำใส แก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสีย บ้านหนองน้ำใส
06/08/2018

หน่วยทันสถานการณื อบต.หนองน้ำใส แก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสีย บ้านหนองน้ำใส

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
03/08/2018

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

03/08/2018
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
28/04/2018

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
31/03/2018

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

อบต.หนองน้ำใส จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย มีการถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี รัชกาลที่ ๕ อ่านสารรั...
18/03/2018

อบต.หนองน้ำใส จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย มีการถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี รัชกาลที่ ๕ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ดีเด่น สนทนาเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในฝัน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ขาญชัย ฮวดศรี และดร.ทรงศักดิ์ ภูขามคม จัดนนิทรรศการผลงานของอบต.หนองน้ำใส ที่ผ่านมา
วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย

อบต.หนองน้ำใส จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย มีการถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี รัชกาลที่ ๕ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ดีเด่น สนทนาเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในฝัน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ขาญชัย ฮวดศรี และดร.ทรงศักดิ์ ภูขามคม จัดนนิทรรศการผลงานของอบต.หนองน้ำใส ที่ผ่านมา
วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
17/03/2018

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

ทีมงาน อปพร.อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับทีมงานอบต.แคนเหนือ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย ที่มีผู้เ...
17/03/2018

ทีมงาน อปพร.อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับทีมงานอบต.แคนเหนือ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย ที่มีผู้เผาอ้อยและจะลุกลามไปบ้านบ้านเรือนผู้อื่นที่บ้านโนนสะอาด

ทีมงาน อปพร.อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับทีมงานอบต.แคนเหนือ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย ที่มีผู้เผาอ้อยและจะลุกลามไปบ้านบ้านเรือนผู้อื่นที่บ้านโนนสะอาด

17/03/2018
อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้สูงวัย ให้"สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความ...
17/03/2018

อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้สูงวัย ให้"สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข"

อบต.หนองน้ำใส ออกเก็บภาษีเคลื่อนที่
17/03/2018

อบต.หนองน้ำใส ออกเก็บภาษีเคลื่อนที่

เตรียมความพร้อม ก่อนรับใช้ประชาชน วันศุกร์
17/03/2018

เตรียมความพร้อม ก่อนรับใช้ประชาชน วันศุกร์

ประชุม อปพร.อบต.หนองน้ำใส และฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการสวนสนามวัน อปพร.
17/03/2018

ประชุม อปพร.อบต.หนองน้ำใส และฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการสวนสนามวัน อปพร.

ประชุม อปพร.อบต.หนองน้ำใส และฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการสวนสนามวัน อปพร.

อบต.หนองน้ำใส ออกเยี่ยมเยือนและบันทึกข้อมูลเชิงลึกผู้สูงวัย เพื่อการพัฒนาชีวิตผู้สูงวัยถูกจุดและยั่งยืน
17/03/2018

อบต.หนองน้ำใส ออกเยี่ยมเยือนและบันทึกข้อมูลเชิงลึกผู้สูงวัย เพื่อการพัฒนาชีวิตผู้สูงวัยถูกจุดและยั่งยืน

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
02/02/2018

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post
08/12/2017

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส's post

อบต.หนองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐
12/08/2017

อบต.หนองน้ำใส จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

อบต.หนองน้ำใส ออกประชาคมเพื่อจัดทำงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ จัดตั้งธนาคารขยะ สอนทำดอกไม้จันทร์ อบรมการป้องกันสาธารณภัยจากอัคคีภัย...
24/07/2017

อบต.หนองน้ำใส ออกประชาคมเพื่อจัดทำงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ จัดตั้งธนาคารขยะ สอนทำดอกไม้จันทร์ อบรมการป้องกันสาธารณภัยจากอัคคีภัย ที่บ้านนาโน

อบต.หนองน้ำใส ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันปราบยุงลาย
23/07/2017

อบต.หนองน้ำใส ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันปราบยุงลาย

ที่อยู่

121 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่
Amphoe Ban Phai
40110

เบอร์โทรศัพท์

+66817953235

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Ban Phai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดมิติความโปร่งใส การบริหารงานราชการท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมพ.ศ 2553 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณปี 2553 และวางแผนกันจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อสร้างความโปร่งใสประชาชนสามารถรับชมรับฟังการนำเสนอแนวคิดขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวะถี พร้อมคณะสภาตำบลที่ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลหนองน้ำใส อย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วม
ฝากบอกท่านแน่จ้าขยะอยู่เทิ่งหนองบ่อหลายๆ ขอบคุณจ้า
ขอกราบขอบพระคุณทีมงานสมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ทุกท่านมากครับ ที่ได้นำรถไถ มาไถทำความสะอาดถนนทางเข้าบ้าน ให้จนสะอาด เข้า ออกได้อย่าง สะดวก สบาย หลังจากฝนตกหนักหลายวันน้ำได้พัดเอาดินมากลบถนน พอฝนหยุดก็ท่านก็ได้มาทำความสะอาดให้ทันทีครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ