โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งกำหนดการสอบและตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓Download เอกสาร >>> http://www.rwb.ac.th/pdf/Summati...
03/02/2021

แจ้งกำหนดการสอบและตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Download เอกสาร >>>http://www.rwb.ac.th/pdf/SummativeTest_2-63.pdf

๒ รางวัลกับโครงการความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 🎨🏅🎨🏅
02/02/2021

๒ รางวัลกับโครงการความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 🎨🏅🎨🏅

ประกาศแจ้งรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผสมผสาน (แบ่งกลุ่มเลขคี่เป็นกลุ่ม A ...
28/01/2021

ประกาศแจ้งรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผสมผสาน (แบ่งกลุ่มเลขคี่เป็นกลุ่ม A และกลุ่มเลขคู่เป็นกลุ่ม B) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นักเรียนทั้ง ๒ กลุ่ม ต้องสลับกันมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่บ้านกลุ่มละ ๑ วัน สลับกันเช่นนี้ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
โดยเริ่มวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้เป็นกลุ่มเลขคี่ (กลุ่ม A) มาเรียนที่ โรงเรียน และกลุ่มเลขคี่ (กลุ่ม B) เรียนที่บ้าน

ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ >http://www.rwb.ac.th/pdf/NAME_M1_COVID2.pdf
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ >>http://www.rwb.ac.th/pdf/NAME_M2_COVID2.pdf
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ >http://www.rwb.ac.th/pdf/NAME_M3_COVID2.pdf
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ >http://www.rwb.ac.th/pdf/NAME_M4_COVID2.pdf
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ >>http://www.rwb.ac.th/pdf/NAME_M5_COVID2.pdf
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ >>http://www.rwb.ac.th/pdf/NAME_M6_COVID2.pdf

📙📙รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙📘📘อ่านเอกสารทั้งฉบับ >>> http...
27/01/2021

📙📙รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙📘📘
อ่านเอกสารทั้งฉบับ >>>http://www.rwb.ac.th/pdf/HowToPrevent_COVID-19.pdf

ประกาศเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน...
27/01/2021

ประกาศเรื่องรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
และเอกสารแนบ ดังนี้
- ตัวอย่างปฏิทินการจัดการเรียนการสอน
- ตารางสอบ ม.๑-ม.๖
- QR Code รูปแบบและแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในสถานการณ์การแพร่ระบ...
27/01/2021

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

อ่านประกาศและเอกสารแนบ >>>http://www.rwb.ac.th/pdf/SchoolStartsEdited2.pdf

📌📌📌โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔📌📌📌

๑๖ มกราคม “วันครู” 👩🏻‍🏫
16/01/2021

๑๖ มกราคม “วันครู” 👩🏻‍🏫

🏆
12/01/2021

🏆

การประชุมผู้ปกครอง-นักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓รูปแบบออนไลน์ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖...
11/01/2021
การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครอง-นักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รูปแบบออนไลน์ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.

https://youtu.be/F-UMBT3B6T0

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผลการประกวดวาดภาพ “บิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
10/01/2021

ผลการประกวดวาดภาพ “บิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม "วันเด็กแห่งชาติ"
09/01/2021

เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม "วันเด็กแห่งชาติ"

ทรงพระเจริญ
08/01/2021

ทรงพระเจริญ

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา**กิจกรรมจัดก่อนโรงเรียนปิดกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา**
07/01/2021

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
**กิจกรรมจัดก่อนโรงเรียนปิดกรณีพิเศษเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา**

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗
05/01/2021

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗

ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วเรื่อง การขอเอกสารเพื่อนำไปประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย...
04/01/2021

ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เรื่อง การขอเอกสารเพื่อนำไปประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เข้ากรอกเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอหลักฐาน >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfby3kE-TjCyt1LNXcdDH5hJZYCVZpnjUJrEq7ue5zNViIN3w/viewform

ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางในประกาศอย่างเคร่งครัดและติดตามข่าวสารจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่องดาวน...
03/01/2021

ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางในประกาศอย่างเคร่งครัดและติดตามข่าวสารจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ดาวน์โหลดประกาศ >>http://www.rwb.ac.th/pdf/Announcement5-31Jan.pdf
ดาวน์โหลดแนวทางการจัดการเรียนการสอน>>http://www.rwb.ac.th/pdf/HowToLearnOnline.pdf

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
03/01/2021

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศ...
03/01/2021

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลดีเด่นระดับประเทศในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก🎉🎉🎉
02/01/2021

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลดีเด่นระดับประเทศในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก🎉🎉🎉

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
01/01/2021

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔

รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย🏆
31/12/2020

รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย🏆

โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้จัดทำตารางการจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ ในสถานการณ์ก...
29/12/2020

โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้จัดทำตารางการจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
และ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

โดยการจัดการเรียนการสอนชดเชยจะจัดตามตาราง ดังนี้
๑. วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงบ่าย (เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/MakeUpClass_Online_1.pdf

๒. วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า (๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)/ช่วงบ่าย (เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/MakeUpClass_Online_2.pdf

๓. วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า (๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)/ช่วงบ่าย (เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/MakeUpClass_Online_3.pdf

๔. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า (๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)/ช่วงบ่าย (เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/MakeUpClass_Online_4.pdf

๕. วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า (๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)/ช่วงบ่าย (เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/MakeUpClass_Online_5.pdf

๖. วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ช่วงเช้า (๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)/ช่วงบ่าย (เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีนและญี่ปุ่น)/วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/MakeUpClass_Online_6.pdf

ตารางเรียนชดเชยแบบออนไลน์รวมวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/MakeUpClass_Online_All2.pdf

กิจกรรมเรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓**กิจกรรม...
29/12/2020

กิจกรรมเรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

**กิจกรรมจัดขึ้นก่อนโรงเรียนประกาศปิดกรณีพิเศษเรื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙**

กิจกรรมเรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓**กิจกรรมจั...
27/12/2020

กิจกรรมเรียนรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

**กิจกรรมจัดก่อนที่โรงเรียนจะประกาศปิดกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙**

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลกของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 🌍**โรงเรียนจัดกิจกรรมก่อนที่จะปิดกรณีพิเศษเนื่องจากส...
24/12/2020

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลกของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 🌍

**โรงเรียนจัดกิจกรรมก่อนที่จะปิดกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙**

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ครั้งที่ ๒)
23/12/2020

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ครั้งที่ ๒)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแก้วได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทั่วบริเวณโรงเรียนราชวินิต...
22/12/2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแก้วได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทั่วบริเวณโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเรื่อง เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง(เลื่อนการสอบธรรมศึกษาออกไปโดยไม่มีกำหนด สนามสอบโรงเรียนร...
21/12/2020

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง
(เลื่อนการสอบธรรมศึกษาออกไปโดยไม่มีกำหนด สนามสอบโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)

ประกาศขอเลื่อนพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
21/12/2020

ประกาศขอเลื่อนพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
21/12/2020

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

รางวัลจากนักกีฬาจักรยานคนเก่ง​ 🏆
15/12/2020

รางวัลจากนักกีฬาจักรยานคนเก่ง​ 🏆

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดออกแบบพวงกุญแจที่ระลึกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ดูรายละเอียดการประกวดได้...
14/12/2020

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดออกแบบพวงกุญแจที่ระลึกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ดูรายละเอียดการประกวดได้ที่ >>>http://www.rwb.ac.th/pdf/KeychainContest64.pdf

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
12/12/2020

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
11/12/2020

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 🏆
08/12/2020

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 🏆

ที่อยู่

ต.บางแก้ว
Amphoe Bang Phli
10540

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623166313

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ