โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจ...
28/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

🌟เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑ พฤศจิกา...
27/10/2021

🌟เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ยังคงเป็นรูปแบบออนไลน์🌟

🌟ด้วยเหตุดังกล่าวทางโรงเรียนจึงมีการปรับตารางเรียนของนักเรียนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์🌟

📌📌นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้จากลิงก์ต่อไปนี้📌📌
ม.๑>>>https://drive.google.com/file/d/1ug0g1mG5TcfOfPJzTWCPP05UnezEjxt_/view?usp=sharing
ม.๒>>>https://drive.google.com/file/d/1BrSh-eI1eX_L_iXWq_XS7Ijynh4cbbpX/view?usp=sharing
ม.๓>>>https://drive.google.com/file/d/1ELzCQK_fXgqkez5c6Qf5INS6PBsVcPWE/view?usp=sharing
ม.๔>>>https://drive.google.com/file/d/1h7IEXkXTacmDgpYU13S4JhDg8fRQCJcA/view?usp=sharing
ม.๕>>>https://drive.google.com/file/d/1W9hWqxQxcUFDPqFvx5bJ6K-vH7oCNLP4/view?usp=sharing
ม.๖>>>https://drive.google.com/file/d/1mIUsa9DMWzCjmA00GKuehngDqtxS-Mmd/view?usp=sharing

🌟เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ยังคงเป็นรูปแบบออนไลน์🌟

🌟ด้วยเหตุดังกล่าวทางโรงเรียนจึงมีการปรับตารางเรียนของนักเรียนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์🌟

📌📌นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้จากลิงก์ต่อไปนี้📌📌
ม.๑>>>https://drive.google.com/file/d/1ug0g1mG5TcfOfPJzTWCPP05UnezEjxt_/view?usp=sharing
ม.๒>>>https://drive.google.com/file/d/1BrSh-eI1eX_L_iXWq_XS7Ijynh4cbbpX/view?usp=sharing
ม.๓>>>https://drive.google.com/file/d/1ELzCQK_fXgqkez5c6Qf5INS6PBsVcPWE/view?usp=sharing
ม.๔>>>https://drive.google.com/file/d/1h7IEXkXTacmDgpYU13S4JhDg8fRQCJcA/view?usp=sharing
ม.๕>>>https://drive.google.com/file/d/1W9hWqxQxcUFDPqFvx5bJ6K-vH7oCNLP4/view?usp=sharing
ม.๖>>>https://drive.google.com/file/d/1mIUsa9DMWzCjmA00GKuehngDqtxS-Mmd/view?usp=sharing

📝การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ชั้น ม.1 และ ม.2 🚑#เข็มที่ 1 💉💉🩺🩺
27/10/2021

📝การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ชั้น ม.1 และ ม.2 🚑
#เข็มที่ 1 💉💉🩺🩺

📝การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ชั้น ม.1 และ ม.2 🚑
#เข็มที่ 1 💉💉🩺🩺

23/10/2021
📢📚📖ประชาสัมพันธ์📢📚📖รายละเอียดการรับหนังสือ/เอกสารประกอบการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖🚘🚶🏻การเดิน...
21/10/2021

📢📚📖ประชาสัมพันธ์📢📚📖
รายละเอียดการรับหนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

🚘🚶🏻การเดินทาง : เดินเท้า/นำรถยนต์เข้ามาทางประตู 1 (เข้า-ออกทางเดียว)

🏫สถานที่ : ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี โดยเข้าทางประตู ๔ (ประตูข้างเวทีฝั่งโรงอาหาร) และออกทางประตู ๓ (ประตูข้างเวทีฝั่งอาคาร ๘)

👕การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดพละ

🖌นำปากกามาคนละ ๑ ด้าม

📌📌ขอให้นักเรียนดูตารางเวลาและมาให้ตรงตามเวลาของตนเอง และสวมใส่หน้าอนามัยตลอดเวลา

20/10/2021
📣📣 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และนักเรียนที่แจ...
20/10/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และนักเรียนที่แจ้งความจำนงไฟเซอร์ไว้แต่ยังไม่ได้รับวัคซีน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 🚑🚑🚑

🔴🔴#สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่2 ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดเดียวกันกับเข็มที่ 1 เท่านั้น เปลี่ยนศูนย์ฉีดไม่ได้ค่ะ🔴🔴🔴

📍📍ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อผ่านทางกลุ่มไลน์ครูที่ปรึกษา ศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามแนวการรับวัคซีนอย่างเคร่งครัด 📍📍

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจก...
19/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจก...
18/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจกา...
15/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิ...
14/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

⛳️
14/10/2021

⛳️

⛳️

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการน...
14/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัย โครงการประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วท...
13/10/2021

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัย โครงการประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้วที่ต้องการเบิกสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 👇👇👇

🚑🚑🚑วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ (เพิ่มเติม) ณ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 🚑🚑🚑
13/10/2021

🚑🚑🚑วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ (เพิ่มเติม) ณ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 🚑🚑🚑

🚑🚑🚑วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ (เพิ่มเติม) ณ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 🚑🚑🚑

13/10/2021
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

โรงเรียนราชวินิตบางแก้วจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยนายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสมาคมครูและผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเข้าร่วมพิธี

▶️ การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
13/10/2021

▶️ การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 🙏🙏

▶️ การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 🙏🙏

13/10/2021
✌️✌️❤️
12/10/2021

✌️✌️❤️

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจก...
12/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

💐💐💐โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ยินดีต้อนรับ นางพัชรีพร ชูชาติ เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเร...
09/10/2021

💐💐💐โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ยินดีต้อนรับ นางพัชรีพร ชูชาติ เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564💐💐💐

09/10/2021
▶️▶️ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏 🙏
09/10/2021

▶️▶️ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏 🙏

▶️▶️ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏 🙏

👏🏼👏🏼👏🏼ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในรอบต่อไปค่ะ ❤️❤️
08/10/2021

👏🏼👏🏼👏🏼ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในรอบต่อไปค่ะ ❤️❤️

💉🦠💉🦠💉
08/10/2021

💉🦠💉🦠💉

💉🦠💉🦠💉

08/10/2021
กำหนดการลงรายวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒ ปรการศึกษา ๒๕๖๔ลิงก์ลงทะเบียน >>> http://mis.rwb.ac.th/student/signin/
07/10/2021

กำหนดการลงรายวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒ ปรการศึกษา ๒๕๖๔
ลิงก์ลงทะเบียน >>> http://mis.rwb.ac.th/student/signin/

กำหนดการลงรายวิชาเลือกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒ ปรการศึกษา ๒๕๖๔
ลิงก์ลงทะเบียน >>> http://mis.rwb.ac.th/student/signin/

ตารางสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔Click >>>> http://www.rwb.ac.th/pdf/retest64.pdf
07/10/2021

ตารางสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Click >>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/retest64.pdf

ตารางสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Click >>>>http://www.rwb.ac.th/pdf/retest64.pdf

📣📣 การเตรียมเอกสารและผังจราจรเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุล...
07/10/2021

📣📣 การเตรียมเอกสารและผังจราจรเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 💉💉
▶️ เข้าทางประตู 1
▶️ ออกทางประตู 2 และ 3
🚑🚑 ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาตามตารางการรับวัคซีนเพื่อลดปัญหาด้านการจราจร 🚑🚑🚑

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนั...
06/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📣📣 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ...
05/10/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 🚑🚑🚑
📍📍ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อผ่านทางกลุ่มไลน์ครูที่ปรึกษา ศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามแนวการรับวัคซีนอย่างเคร่งครัด 📍📍
📲📲 สำหรับการจัดสรรวัคซีนในครั้งนี้ ระดับชั้น ม.3 ยังไม่สามารถได้รับวัคซีนครบทุกคนเนื่องจากจำนวนที่ได้รับมายังไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนได้จัดสรรให้ตามความเสี่ยงโรค 7 โรค และเรียงลำดับอายุจากมากไปน้อย
📍📍ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองได้เตรียมความพร้อมในวันดังกล่าวหากได้รับคิวทางโรงเรียนจะโทรแจ้งนักเรียนตามลำดับ 🚑🚑🚑
👶👧 นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในรอบนี้ จะได้รับในรอบต่อไป เมื่อทางคณะกรรมการกรมควบคุมโรค จ.สมุทรปราการ จัดสรรมาให้ใหม่ 🚑🚑🚑
▶️▶️▶️ ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลมาล่วงหน้าได้ที่ >> https://qrgo.page.link/2iiSk

▶️▶️ พี่ ๆ ม.6 👇👇❤️
05/10/2021

▶️▶️ พี่ ๆ ม.6 👇👇❤️

📣เตรียมพอร์ตไว้ให้พร้อม🤩 อัปเดตแล้ว‼️
กำหนดการรับสมัคร #TCAS65 รอบ 1 Portfolio
.
*แนะนำติดตามระเบียบการรับสมัครในแต่ละโครงการ ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรงอีกครั้ง
.
.
#เด็กรอบพอร์ต ห้ามพลาด‼️
💖 หากิจกรรมแบบออนไลน์
💖 ตัวอย่างรุ่นพี่แชร์พอร์ต
💖 TRICK&TIPS ทําพอร์ต
คลิก ▶️ https://tcaster.net/portfolio-2/

==========================

#DEK65 อยากเก็บผลงาน✍🏼
.
🏆 สายแข่งขัน สายล่าเกียรติบัตร
#ACADEMICWAR สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 3"
งานแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ รูปแบบออนไลน์
สมัครเลย ▶️ https://bit.ly/3EUsiEP
.
🏫 ใครยังไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้คณะที่เหมาะสม
#TCASterOpenHouse แนะแนว คณะ/อาชีพ
จากทีมแนะแนว 60 ชีวิต ได้เกียรติบัตรหลังจบงาน
สมัครเลย ▶️ https://bit.ly/3fnUdBP

🏆🚵‍♀️🚵‍♀️ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 🚵‍♂️🚵‍♂️🏆
05/10/2021

🏆🚵‍♀️🚵‍♀️ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 🚵‍♂️🚵‍♂️🏆

🏆🚵‍♀️🚵‍♀️ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 🚵‍♂️🚵‍♂️🏆

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫📲ประจำวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564💉🩺😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจก...
03/10/2021

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

📋📋รายงานสถานการณ์ COVID-19🦠🦠
🏫🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว🏫🏫
📲ประจำวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564💉🩺
😷😷ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน😷😷

ที่อยู่

ต.บางแก้ว
Amphoe Bang Phli
10540

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623166313

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Bang Phli บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด