เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5 99/99 ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ http://www.sth.go.th/
(56)

📘วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประ...
25/08/2023

📘วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
📸ประชาสัมพันธ์:กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

25/08/2023
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 11.45 น. นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน🏆เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ระดับเง...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 11.45 น. นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน🏆เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ระดับเงิน🥈จากนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 4 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
📸ประชาสัมพันธ์:กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

📢ประชาสัมพันธ์🦟 แผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อป้องกันและควบคุมการ...
24/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์
🦟 แผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน
🦟 สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน Link ด้านล่างนี้
https://www.sth.go.th/.../list/data/detail/id/5629/menu/1554

❌งดทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน 🔻วันที่ 24 สิงหาคม 2566 งานป้อ...
24/08/2023

❌งดทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน
🔻วันที่ 24 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ สำรวจการระบายน้ำในท่อระบายน้ำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมขัง พร้อมสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณตลาดกลางบางใหญ่

🖍วันที่ 24 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมใส่ใจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเรื้อรั...
24/08/2023

🖍วันที่ 24 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมใส่ใจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเรื้อรังสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และให้ทันตสุขศึกษาเรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก การแปรงฟันอย่างถูกวิธี ฯลฯ แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน
📌 ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ

💝วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ดำเนินโครงการดีๆ ต่อก...
24/08/2023

💝วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ดำเนินโครงการดีๆ ต่อกลุ่มผู้สูงอายุ กับโครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพ กับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี📍 คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพื่อค้นหาผู้สูงอายุสุขภาพดีหัวใจแกร่ง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนการดูแลตนเองในสังคมอย่างมีความสุข
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
✅ดำเนินงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

24/08/2023
🚦วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงยางทำคันชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ย...
24/08/2023

🚦วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงยางทำคันชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงจากการบาดเจ็บ รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจรในพื้นที่
#เทศบาลตำบลเสาธงหิน

🐍 🐊 🐝 สัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษมาเยี่ยมเยือนบ้านหากต้องการความช่วยเหลือ 🔥หรือเกิดเหตุสาธารณภัย ติดต่อศูนย์ป้องกันแ...
23/08/2023

🐍 🐊 🐝 สัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษมาเยี่ยมเยือนบ้านหากต้องการความช่วยเหลือ 🔥หรือเกิดเหตุสาธารณภัย ติดต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร 02 150 2111 (แห่งที่ 1 บางใหญ่ซิตี้) และ 02 192 2800 (แห่งที่ 2 ซอยวัดเสาธงหิน) บริการตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จะไปช่วยเหลือโดยเร็ว
#ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสาธงหิน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู 🐍 บริเวณหมู่บ้านมิตรประชา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจับงู สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นที่เรียบร้อย
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

⭐วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการสำรวจข้อมู...
23/08/2023

⭐วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการสำรวจข้อมูลของกลุ่มอาชีพที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อทำให้เกิดรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และผลิตภัณฑ์ในชุมชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อนำข้อมูลกลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือจับตัวเงินตัวทอง ...
22/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือจับตัวเงินตัวทอง บริเวณโรงงานกระจก ปากซอยแก้วอินทร์ ได้ดำเนินการจับตัวเงินตัวทอง และได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว
❤ไม่ว่าวันเวลาใด ใส่ใจบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

🐱 นาทีนักดับเพลิงเสาธงหิน ช่วยน้องแมวติดในห้องเครื่องรถยนต์ ได้อย่างปลอดภัย 🐱 น้องแมวเป็นสัตว์ที่ชอบนอนใต้รถ หรือหาที่น...
22/08/2023

🐱 นาทีนักดับเพลิงเสาธงหิน ช่วยน้องแมวติดในห้องเครื่องรถยนต์ ได้อย่างปลอดภัย
🐱 น้องแมวเป็นสัตว์ที่ชอบนอนใต้รถ หรือหาที่นอนอุ่นๆ ตามซุ้มล้อและซอกมุมที่เราคาดไม่ถึง ห้องเครื่องเป็นที่โปรดของลูกแมวทางที่ดีก่อนสตาร์ทรถควรก้มมองใต้ท้องรถ หรือสตาร์ทรถทิ้งไว้สักครู่ให้น้องแมวได้กระโจนออกจากรถ
🐱 วิธีป้องกันน้องแมวทำร้ายรถ นำผลไม้ที่มีกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นฉุนอย่าง มะกรูด เปลือกส้ม น้ำส้มสายชู พริกไทย มาวางไว้ตรงจุดที่น้องแมวชอบมานอน หรือจะใช้สเปรย์ไล่น้องแมวที่มีกลิ่นอันไม่โปรดปรานของน้องแมวก็ช่วยได้คะ
🐱 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งให้ช่วยเหลือน้องแมว ที่ติดในห้องเครื่องรถยนต์ ของประชาชน ได้ดำเนินการเรียบร้อย

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์📌📒วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเ...
21/08/2023

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์📌
📒วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ นายจิรศักดิ์ อยู่ทอง รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
📸ประชาสัมพันธ์ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

☔ ☔วันที่ 20 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบระดับน้ำเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในพื้นท...
21/08/2023

☔ ☔วันที่ 20 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบระดับน้ำเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในพื้นที่ และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง บริเวณน้ำระบายช้า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณหน้าบางใหญ่ซิตี้ ตลาดมิกซ์ หมู่บ้านเอื้ออาทร และหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์

🔥วันที่ 18 สิงหาคม 2566 🕦 เวลา 02:15 น. สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากประชาชนช่วยระงับเหตุ...
18/08/2023

🔥วันที่ 18 สิงหาคม 2566 🕦 เวลา 02:15 น. สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากประชาชนช่วยระงับเหตุไฟไหม้กองขยะ บริเวณซอยปิ่นบังอร
🧑‍🚒 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกระงับเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้กองขยะ พร้อมทำการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันการลุกลามและเกิดเหตุซ้ำซ้อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ 🧑‍🚒🧑‍🚒

🚧เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ...
18/08/2023

🚧เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ร่วมหาแนวทางช่วยประชาชนในการเดินทางสัญจรไป-มา บนทางเท้าบริเวณหน้าหมู่บ้านเกล้ารัตนา ถนนรัตนาธิเบศร์ ในระหว่างการก่อสร้างถนน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไตรมาสที่ 4 เพื่อป้องกันแล...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ไตรมาสที่ 4 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และกำจัดยุงลายป้องกันการแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกหรือขยายพันธุ์ในพื้นที่
🦟บริเวณหมู่บ้านริมคลอง หมู่ 2,3,4
🦟บริเวณหมู่บ้านพฤกษาไลท์ล็อค ม.2
🦟บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ ม.5

👄 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วย...
18/08/2023

👄 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ช่องปาก และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ

📢ประชาสัมพันธ์🦟 แผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อป้องกันและควบคุมการร...
18/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์
🦟 แผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน
🦟 สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน Link ด้านล่างนี้
https://www.sth.go.th/.../list/data/detail/id/5629/menu/1554

📌วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย🧯 ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้...
17/08/2023

📌วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย🧯 ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร "เสริมทักษะการทำงานด้านการดับเพลิงในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
📸ประชาสัมพันธ์:กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

📢ประชาสัมพันธ์🦟 แผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อป้องกันและควบคุมการ...
17/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์
🦟 แผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน
🦟 สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน Link ด้านล่างนี้
https://www.sth.go.th/public/list/data/detail/id/5629/menu/1554

🖍ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคมือ เท้า ปาก 🤚  🦶 👄Disease Prevention and Control วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานป้องกันแล...
16/08/2023

🖍ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคมือ เท้า ปาก 🤚 🦶 👄
Disease Prevention and Control
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด โรคมือเท้า ปาก ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน 📍 ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก อาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้า ควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน เตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหา...
16/08/2023

สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน เตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยความตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน และสังคมจากเหตุการณ์สาธารณภัย 🔥 🔥 🔥 🔥🔥🔥ติดต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร 02 150 2111 (แห่งที่ 1 บางใหญ่ซิตี้) และ 02 192 2800 (แห่งที่ 2 ซอยวัดเสาธงหิน) บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เทศบาลตำบลเสาธงหิน แจ้งขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566
16/08/2023

เทศบาลตำบลเสาธงหิน แจ้งขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

📣ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ📣และร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวนเชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา...
15/08/2023

📣ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ📣
และร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวนเชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี 2566 ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 🚫 เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและเพิ่มความสุขในครอบครัว ด้วยการลงนามปฏิญาณตนผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://noalcohol.ddc.moph.go.th/
ได้ตั้งเเต่วันนี้จนถึงวันออกพรรษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 📔นายปรารถนา...
15/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
📔นายปรารถนา พันธ์อุฬาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ นายจิระศักดิ์ อยู่ทอง รองนายกเทศมนตรี นายกัมพล กำทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพรหมพจน์ ขุนหอม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอนันต์ บุญมี เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และนางอรุณี สุทธิเวช ปลัดเทศบาล นางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
📸ประชาสัมพันธ์ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

15/08/2023

ประชาสัมพันธ์📣📣 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการลดมลพิษ พิชิตโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน บรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม
🌲🌲ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาธงหิน ที่ต้องการนำต้นไม้ไปปลูก สามารถรับต้นไม้ฟรี (มีจำนวนจำกัด) ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 📍 ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

🐍 🐊 🐝 สัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษมาเยี่ยมเยือนบ้านหากต้องการความช่วยเหลือ 🔥หรือเกิดเหตุสาธารณภัย ติดต่อศูนย์ป้องกันแ...
15/08/2023

🐍 🐊 🐝 สัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษมาเยี่ยมเยือนบ้านหากต้องการความช่วยเหลือ 🔥หรือเกิดเหตุสาธารณภัย ติดต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร 02 150 2111 (แห่งที่ 1 บางใหญ่ซิตี้) และ 02 192 2800 (แห่งที่ 2 ซอยวัดเสาธงหิน) บริการตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จะไปช่วยเหลือโดยเร็ว
#ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสาธงหิน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู 🐍 บริเวณหมู่บ้านมิตรประชา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจับงู สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นที่เรียบร้อย
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

🔺วันที่ 14 สิงหาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย📞ได้รับแจ้งจากประชาชนสายสื่อสารร่วงหล่นบริเวณถนนแก้ว...
15/08/2023

🔺วันที่ 14 สิงหาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย📞ได้รับแจ้งจากประชาชนสายสื่อสารร่วงหล่นบริเวณถนนแก้วอินทร์ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บรวบสายสื่อสารที่ร่วงหล่นให้สูงขึ้นพ้นระยะการกีดขวางทางสัญจรไป-มา เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การเก็บรักษายาอย่างถูกต้อง❤️ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการอยู่บ้านใช้ยาอย่างปลอด...
15/08/2023

การเก็บรักษายาอย่างถูกต้อง
❤️ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการอยู่บ้านใช้ยาอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12/08/2023
วันที่ 12 สิงหาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แ...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง และพสกนิกรชาวตำบลเสาธงหิน

🍽🍛วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean ...
11/08/2023

🍽🍛วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) กิจกรรม " อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เวสต์เกตฮอล์ ชั้น 4 โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบป้าย Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน📌 ที่ผ่านการประเมินตามแบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการฯ และในโอกาสนี้ นางอรุณี สุทธิเวช ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/แผงลอยมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
📸ประชาสัมพันธ์ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

🖌 🖌 🖌 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566🖌🖌🖌วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำ...
11/08/2023

🖌 🖌 🖌 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566🖌🖌🖌
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ และมอบโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ และในโอกาสนี้ นางอรุณี สุทธิเวช ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดปลูกฝังค่านิยม สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความสุข" การแสดงของเด็กนักเรียน ประจำปี 2566
แม่ดีเด่นของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน
🔹ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
📔 นางสาวเพ็ญลดา แสงชมภู
🔹ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
📔นางสาวกะรัตพลอย ชาติพันธ์
🔹ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1
📔 นางสาวจุฑาภรณ์ พงษ์เสรี
🔹ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2
📔 นางสาวกนกวรรณ พุ่มประไพ
🔹โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน
📔 นางปราณี บุญศรีสะอาด
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
🖍ดำเนินงาน : กองการศึกษา
☎ประชาสัมพันธ์ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

💵⚖ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน นางอรุณี สุทธิเวช ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อม...
11/08/2023

💵⚖ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน นางอรุณี สุทธิเวช ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 🪙 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) 🪙 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรับฟังการชี่้แจงประเด็นการตรวจประเมินแต่ละด้าน จากสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่อยู่

99/99 ม. 5 ตำบลเสาธงหิน
Amphoe Bang Yai
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621502553

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเสาธงหินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเสาธงหิน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Yai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

👉🔥ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่🔥
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ออกตรวจสภาพพร้อมติดตั้งถังดับเพลิง ให้ความรู้แนะนำการใช้ถังดับเพลิง ต่อประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ประชาชนสามารถใช้ถังดับเพลิง เพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที 📌 บริเวณหมู่บ้านคุณาลัย ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
📷 ภาพ : งานรักษาความสงบเรียบร้อย
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
💝ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ💝
สัปดาห์วันมะเร็งโลก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกำหนดให้เป็นวันมะเร็ง โลก (World Cancer Day) เทศบาลตำบลเสาธงหิน ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่าง ๆ ให้ตระหนัก ตื่นตัวในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการค้นหาและรักษามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ภายใต้คำขวัญขององค์การอนามัยโลก “We Can I Can”
☎ประชาสัมพันธ์: กองวิชาการและแผนงาน
🔥สำรวจและตรวจสอบถังดับเพลิงเตรียมความพร้อมการใช้งาน🔥
👉วันที่ 31 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย สำรวจและตรวจสอบ ถังดับเพลิง เก่า - ชำรุดหมดอายุการใช้งานพร้อมบำรุงรักษา เพื่อให้สารเคมีที่อยู่ในถังไม่แข็งต้ว ตรวจวัดมาตรไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐาน ไม่มีการรั่วซึม สภาพพร้อมใช้งาน
📍ในการติดตั้งถังดับเพลิง สามารถมองเห็นชัดเจน หยิบมาใช้งานได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่ควรมีสิ่งของมากีดขวาง กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ชุมชนสามารถระงับเหตุขั้นเบื้องต้น ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป
📷 ภาพ : งานรักษาความสงบเรียบร้อย
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
🦟🦟 ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย 🦟🦟
👉วันที่ 31 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🪴 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พร้อมด้วย อสม.หมู่ที่ 5 ลงพื้นที่สำรวจ และกำจัดยุงลาย 🦟ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟 ทำการใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำและภาชนะที่มีน้ำขังตามครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บริเวณ
📌หมู่บ้านมณฑล 4 🦟🦟
📌หมู่บ้านลลิล 🦟🦟
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
วันที่ 30 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล 🚔งานรักษาความสงบเรียบร้อย เข้มงวดกวดขันจัดระเบียบ และประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ กับประชาชน/ผู้ค้าขาย ขอความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาด และแก้ไขปัญหา การสัญจรของประชาชน เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
📼 ภาพ : งานรักษาความสงบเรียบร้อย
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
🌲 โครงการดีดีมีต่อเนื่องที่เสาธงหิน "วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่"🌲
👉วันที่ 30 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเสาธงหิน ชุมชนคนสะอาด กิจกรรม "วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่" ประจำปีงบประมาณ 2565 "
🌵ประชาชนที่ประสงค์จะทิ้งสิ่งของที่ไม่ได้ใช้และมีขนาดใหญ่
ไม่สามารถทิ้งไปกับรถเก็บขนมูลฝอยที่มาบริการเป็นประจำได้ เช่น เครื่องเรือนเก่า ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ชำรุด ฯลฯ นำสิ่งของดังกล่าวมากองไว้ จะมาเก็บตามตารางวันเวลาที่นัดหมาย
🌵 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทิ้งสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
🌵พร้อมใจและยินดีให้บริการเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ที่ไม่สามารถทิ้งไปกับรถเก็บขนประจำวันได้
🌵หมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน
ครั้งที่ 5 บริเวณ 📌ม.The city, 📌ม.Pleno, 📌ม.สิริกานต์ และ📌ม.ชัยพฤกษ์ เฟส 1-4 หมู่ที่ 8
📼 ภาพ : งานรักษาความสะอาด
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
👉วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🪴 กองสาธารณสุขและสิ่งและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และทางสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณ
📌หมู่บ้านเอื้ออาทร
📌หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้
📢📢เทศบาลตำบลเสาธงหิน 📢📢รณรงค์ยึดหลัก 3 ป. ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน🎊แบบ New Normal ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร🧨🧧
วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💚 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย งานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้ง ผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำขอความช่วยเหลือ จากถนนสายเมนบางใหญ่ซิตี้
👉 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ ด้วยความปลอดภัย
ภาพ : ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
🦟🦟 ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย 🦟🦟
วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💚 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พร้อมด้วย อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟 ทำการใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำและภาชนะที่มีน้ำขังตามครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บริเวณ
📌หมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ
📌หมู่บ้านประทีป
📌ซอยปิ่นบังอร
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
💕 ช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น💕
วันที่ 28 มกราคม 2565 ❤ เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหินได้มอบหมาย นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยให้กับผู้สูงอายุ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาที่หมู่บ้านคลัสเตอร์ปาร์ค หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
#}