เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน 99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 http://www.sth.go.th/
(40)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ!!!เทศบาลตำบลเสาธงหิน รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบ...
27/11/2020

ประกาศ!!!
เทศบาลตำบลเสาธงหิน รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (เฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2564 ณ เทศบาลตำบลเสาธงหิน )

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563(World Toilet Day 2020) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของส้วม ส...
26/11/2020

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563(World Toilet Day 2020) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของส้วม ส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัย และการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
cr : กรมอนามัย

เพื่อประโยชน์สุขของ พี่น้องชาวตำบลเสาธงหินเทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร “ตู้รับความคิดเห็น และรับเรื่องร้...
24/11/2020

เพื่อประโยชน์สุขของ พี่น้องชาวตำบลเสาธงหิน
เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร “ตู้รับความคิดเห็น และรับเรื่องร้องทุกข์”
📫หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5
📫หน้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 หมู่ที่ 6
📫หน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเอื้อาทร หมู่ที่ 6
📫บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 หมู่ที่ 7
ให้ประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ , แจ้งเรื่องราวความเดือดร้อนฯลฯ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแก้ไขปัญหา สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง

ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโรงเรียนดอกลำดวนบาน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔http...
23/11/2020

ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโรงเรียนดอกลำดวนบาน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
http://www.sth.go.th/index.php/news/publish/2706-2020-11-23-02-33-40

ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลเสาธงหินไปเลือกตั้ง นายก อบจ.นนทบุรี และสมาชิกสภา อบจ.นนทบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 ...
23/11/2020

ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลเสาธงหินไปเลือกตั้ง นายก อบจ.นนทบุรี และสมาชิกสภา อบจ.นนทบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน's cover photo
23/11/2020

เทศบาลตำบลเสาธงหิน's cover photo

ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลเสาธงหินไปเลือกตั้ง นายก อบจ.นนทบุรี และสมาชิกสภา อบจ.นนทบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 ...
20/11/2020

ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลเสาธงหินไปเลือกตั้ง นายก อบจ.นนทบุรี และสมาชิกสภา อบจ.นนทบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองคลัง จัดอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจ...
19/11/2020

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองคลัง จัดอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในโอกาสนี้นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ นางสุวรรณี แสงไชย ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินhtt...
18/11/2020

ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน
http://www.sth.go.th/index.php/news/publish/2704-2020-11-18-03-55-11

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดอบรม STEM Education (การจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน...
16/11/2020

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดอบรม STEM Education (การจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ) ให้กับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสนี้ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล โดยมี นางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

วันที่13 พฤศจิกายน 2563 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีปิด Project Approach ของโรงเรียนเทศบา...
13/11/2020

วันที่13 พฤศจิกายน 2563 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีปิด Project Approach ของโรงเรียนเทศบาลฯ โดยมีรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกิจกรรม

10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ 2564 กิจกรรม ...
10/11/2020

10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ 2564 กิจกรรม “การทำลูกประคบสมุนไพรสด” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและเสริมสร้างรายได้ ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5

เทศบาลตำบลเสาธงหิน's cover photo
10/11/2020

เทศบาลตำบลเสาธงหิน's cover photo

#ประกาศแมวหาย แมวเพศผู้หายจากหมู่บ้านร่มไม้ ผู้ใดพบเห็นรบกวนติดต่อคุณหน่อย โทร 0816214810 , 0841045403ขอขอบพระคุณเป็นอย่...
09/11/2020

#ประกาศแมวหาย
แมวเพศผู้หายจากหมู่บ้านร่มไม้ ผู้ใดพบเห็นรบกวนติดต่อคุณหน่อย โทร 0816214810 , 0841045403
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

****ประกาศ****โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน สังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน  จะเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  สามารถคลิ๊กด...
09/11/2020

****ประกาศ****
โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน สังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน จะเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดแนบท้ายhttp://sth.go.th/images/gallery/PR/PDF/549/scan_0001.pdf

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาควา...
09/11/2020

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทำการตัดต้นไม้ ต้นหญ้า ทางขึ้นสะพานลอยบริเวณหน้าหมู่บ้านเกล้ารัตนา

เทศบาลตำบลเสาธงหิน's cover photo
09/11/2020

เทศบาลตำบลเสาธงหิน's cover photo

มารู้จัก RSV แนะผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับผ...
04/11/2020

มารู้จัก RSV แนะผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ส่วนการรักษาส่วนใหญ่ เป็นการรักษาตามอาการ หากไม่ดีขึ้นรีบไปพบแพทย์ทันที

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน  จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเ...
04/11/2020

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 6 / 2563 โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 6 / 2563 โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

04/11/2020
เดิน กิน ชิม เที่ยว@ ชุมทางบางใหญ่ นนทบุรี

กิจกรรม " เดิน กิน ชิม เที่ยว @ ชุมทางบางใหญ่ นนทบุรี " เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ณ.บริเวณหน้าศาลพระสยามเทวาธิราช

กิจกรรม " เดิน กิน ชิม เที่ยว @ ชุมทางบางใหญ่ นนทบุรี " เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยงานจะมีถึงวันท....

04/11/2020
จิตอาสาภัยพิบัติ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารป้องกัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพป้องกันและบ....

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ จัดเก็บขยะบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง  เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ บริเวณหน้าที่ว่า...
02/11/2020

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ จัดเก็บขยะบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

02/11/2020

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จะดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินและวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ 2 จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ตั้งแต่ทางแยก บ้านนายสุรินทร์ถึงหน้าโรงงานเทียน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 - 29 มีนาคม 2564 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ 9 พฤศจ...
02/11/2020

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี...
31/10/2020

31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

31/10/2563      พื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินมีฝนตกหนักตั้งแต่เวลา 15:40 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯดำเนินการติดเครื่องสูบน้ำใ...
31/10/2020

31/10/2563
พื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินมีฝนตกหนักตั้งแต่เวลา 15:40 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯดำเนินการติดเครื่องสูบน้ำให้ครบทุกจุดเพื่อเร่งระบายน้ำฝน

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง  ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากงานก่อสร้าง โครงก...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองช่าง ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากงานก่อสร้าง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พร้อมประกาศเขตควบคุมความเร็ว โดยมีนายเสรี ศุภกำเนิด ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงและบริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนาย...
29/10/2020

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาวปุณยารัตน์ จันทร พร้อมด้วย นางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรั...
28/10/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาวปุณยารัตน์ จันทร พร้อมด้วย นางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนางสาวพรศรี กิจธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นนทบุรี และคณะอนุกรรมกรรมการเข้าร่วมการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลอยกระทง ในวันเสาร์ที่ ...
28/10/2020

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลอยกระทง ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสระน้ำ หน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดเตรียมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และชมนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง การจำหน่ายสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าOTOP และสินค้าพื้นบ้าน
***อย่าลืม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ***

27 ต.ค. 63 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อแก้ปัญหาร้องเรียนฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทา...
27/10/2020

27 ต.ค. 63 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อแก้ปัญหาร้องเรียนฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทางด่วนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยมอบหมาย ผอ.กองช่างดำเนินการประสานผู้รับเหมาหาวิธีดำเนินการป้องกันและแก้ไขในระยะยาวและมอบงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างถนนลดปัญหาฝุ่นละออง P.M 2.5 เจ้าของโครงการ #สำนักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวง

27 ตุลาคม 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุ...
27/10/2020

27 ตุลาคม 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมข้อหารือราชการ ตลอดจนมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน/กิจกรรม การบริการสาธารณะ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวเสาธงหิน

ขอเชิญพี่น้องชาวเสาธงหินร่วมกิจกรรม " เดิน กิน ชิม เที่ยว @ ชุมทางบางใหญ่ นนทบุรี "  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่...
24/10/2020

ขอเชิญพี่น้องชาวเสาธงหินร่วมกิจกรรม " เดิน กิน ชิม เที่ยว @ ชุมทางบางใหญ่ นนทบุรี " เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยงานจะมีถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ.บริเวณหน้าศาลพระสยามเทวาธิราช

23 ตุลาคม 2563 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน " เดิน กิน ชิม เที่ยว @ ชุมทางบางใหญ่ นนทบุรี "...
23/10/2020

23 ตุลาคม 2563 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน " เดิน กิน ชิม เที่ยว @ ชุมทางบางใหญ่ นนทบุรี " โดยมี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมในโครงการ ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ณ.บริเวณหน้าศาลพระสยามเทวาธิราช

ที่อยู่

99/99 ม.5
Amphoe Bang Yai
11140

127,134

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621502553

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเสาธงหินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเสาธงหิน:

วิดีโอทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UC8uwjIJOsGWBsOpgoOsiPcA/videos

มาตราการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัวโคโรนา 2019http://sth.go.th/images/gallery/PR/PDF/346/scan_0001.pdf

สั่งปิดสถานที่เป็นชั่วคราว (ฉบับที่ ๖http://sth.go.th/images/gallery/PR/PDF/346/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf

มาตราการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Yai

แสดงผลทั้งหมด