เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน 99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 http://www.sth.go.th/
(55)

เปิดเหมือนปกติ

❤️❤️❤️ ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ❤️❤️❤️        วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาล...
14/06/2021

❤️❤️❤️ ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ❤️❤️❤️
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมในโครงการฯ เพื่อดำเนินการมอบน้ำยาคลอรีนและหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🌹🌹🌹ตรวจเยี่ยม Local Quarantine (LQ) 🌹🌹🌹วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลยาวัลย์ ประะมะโข รองปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ...
14/06/2021

🌹🌹🌹ตรวจเยี่ยม Local Quarantine (LQ) 🌹🌹🌹
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลยาวัลย์ ประะมะโข รองปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตรวจเยี่ยมสอบถามปัญหาอุปสรรคให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คณะทำงานประจำศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ณ โรงแรม 13 เหรียญ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

❤️❤️ ้ด้วยความห่วงใย และใสใจสุขภาพ❤️❤️     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โด...
12/06/2021

❤️❤️ ้ด้วยความห่วงใย และใสใจสุขภาพ❤️❤️
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้บริการผู้ที่สัมผัสโรคมีความเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดไว้ในรูปแบบ Local Quarantine (LQ) เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่ไปยังผู้อื่น จนกว่าจะได้รับการตรวจว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ซึ่งในระยะแรกจะให้ไปกักตัวอยู่ที่ศูนย์ LQ

*****"วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ******เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา ร่วมประชุมหารือวางแนวทาง ติดตามและประเมินผล การจัด...
12/06/2021

*****"วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ******
เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา ร่วมประชุมหารือวางแนวทาง ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ระบบออนไลน์ แบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับหลักวิชา และบริบทของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

🔴🦟🦟 ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก🔴🦟🦟      วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่ง...
11/06/2021

🔴🦟🦟 ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก🔴🦟🦟
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณพื้นที่หมู่บ้านบัวทอง 3 และหมู่บ้านนันทวัน เพื่อทำลายพาหะนำโรค แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ป้องกันยุงวางไข่และแพร่พันธุ์ อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ด้วยโรคไข้เลือด

🌴🌴🌴แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน 🌴🌴🌴        วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแ...
11/06/2021

🌴🌴🌴แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน 🌴🌴🌴
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ กำจัดเศษขยะดูดสิ่งสกปรกอุดตันในท่อระบาย บริเวณพื้นที่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 5 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาไขมันอุดตัน สิ่งกีดขวางปิดทางน้ำไหล

🍀🍀🍀🍀 แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ 🍀🍀🍀🍀        วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมายให้กองสาธารณสุขแ...
11/06/2021

🍀🍀🍀🍀 แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ 🍀🍀🍀🍀
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ออกตรวจสอบพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณหลัง กศน ทางเข้าหมู่บ้านแก้วถาวร กรณีมีการลักลอบทิ้งขยะไม่ถูกที่ อันเป็นการกระทำผิด พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และกำจัดขยะทิ้งไม่ถูกที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

🌳🌳🌳เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเสาธงหิน🌳🌳🌳    วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณ...
11/06/2021

🌳🌳🌳เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเสาธงหิน🌳🌳🌳
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการช่วงเช้ามืด ทำความสะอาดถนน ผิวจราจร และทางเท้า หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ถึงซอยแก้วอินทร์ เพื่อลดผล กระทบด้านจราจร ลดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ ไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายในขณะดำเนินการทำความสะอาด เป็นการรักษาสภาวะแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

⛑⛑⛑ รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ❤️ ทุกชีวิตมีคุณค่า ⛑⛑⛑       วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขแล...
11/06/2021

⛑⛑⛑ รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ❤️ ทุกชีวิตมีคุณค่า ⛑⛑⛑
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร รัตนาธิเบศร์ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพตามนโยบายเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🌹🌹🌹 จะก้าวผ่านวิกฤติโควิด🌹🌹🌹      วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องก...
10/06/2021

🌹🌹🌹 จะก้าวผ่านวิกฤติโควิด🌹🌹🌹
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19) บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่บ้านจิตตกาญจน์ และหมู่บ้านแก้วถาวร เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🎈🎈🎈 คัดกรองตรวจเชิงรุกอย่างเนื่อง🎈🎈🎈       วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
10/06/2021

🎈🎈🎈 คัดกรองตรวจเชิงรุกอย่างเนื่อง🎈🎈🎈
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.เสาธงหิน และ อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเป้าหมาย ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางใหญ่ซิตี้ ตลอดจนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

🧑‍⚕️ด้วยความปราถนาดี จากเทศบาลตำบลเสาธงหิน📢
10/06/2021

🧑‍⚕️ด้วยความปราถนาดี จากเทศบาลตำบลเสาธงหิน📢

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post
10/06/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post

♦️♦️♦️♦️ให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับบริการที่เหมาะสม♦️♦️♦️♦️       วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสวั...
10/06/2021

♦️♦️♦️♦️ให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับบริการที่เหมาะสม♦️♦️♦️♦️

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยสำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบ ได้รับคำแจ้งจากประชาชน ให้ลงพื้นที่เพื่อการเจรจา และเกลี้ยกล่อมผู้ป่วยจิตรเวช เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการรักษาตัวต่อไป

☎️⏰☎️ ด้วยความห่วงใย ใสใจสุขภาพ       วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงาน...
10/06/2021

☎️⏰☎️ ด้วยความห่วงใย ใสใจสุขภาพ
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพพระนั่งเกล้าุ ให้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่วัดโมรี แยกบางพูน เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพตามนโยบายเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🔴🦟🦟 ป้องกันไข้เลือดออก🔴🦟🦟      วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกั...
10/06/2021

🔴🦟🦟 ป้องกันไข้เลือดออก🔴🦟🦟
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณพื้นที่หมู่บ้านจิตกาญจน์ และหมู่บ้านมิตรประชา เพื่อทำลายพาหะนำโรค แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ป้องกันยุงวางไข่และแพร่พันธุ์ อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน โดยโรคไข้เลือดออกนี้ สามารถทำให้เสียชีวิตได้

🌳🌳🌳เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเสาธงหิน🌳🌳🌳    วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณ...
10/06/2021

🌳🌳🌳เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเสาธงหิน🌳🌳🌳
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการ ช่วงเช้ามืด กวาดล้าง ทำความสะอาดถนน ผิวจราจร และทางเท้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซ 19 เพื่อลดผลกระทบด้านจราจร ลดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ ไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายในขณะดำเนินการทำความสะอาด เป็นการรักษาสภาวะแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศจากตลาดบางใหญ่❗️❗️คำสั่งจากนายอำเภอบางใหญ่ ปิดตลาดบางใหญ่เพื่อทำความสะอาด 3 ตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-12 มิ.ย. 6...
09/06/2021

ประกาศจากตลาดบางใหญ่

❗️❗️คำสั่งจากนายอำเภอบางใหญ่ ปิดตลาดบางใหญ่เพื่อทำความสะอาด 3 ตลาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-12 มิ.ย. 64❗️❗️

🌹🌹🌹 จะก้าวผ่านวิกฤติโควิด🌹🌹🌹      วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกั...
09/06/2021

🌹🌹🌹 จะก้าวผ่านวิกฤติโควิด🌹🌹🌹
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19) บริเวณพื้นที่คอนโด A3 A7 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🔴🦟🦟 ป้องกันไข้เลือดออก🔴🦟🦟      วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกัน...
09/06/2021

🔴🦟🦟 ป้องกันไข้เลือดออก🔴🦟🦟
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณพื้นที่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 หมู่บ้านแก้วถาวร และหมู่บ้านอบอุ่น เพื่อทำลายพาหะนำโรคและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ป้องกันยุงวางไข่และแพร่พันธุ์ อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน โดยโรคไข้เลือดออกนี้ สามารถทำให้เสียชีวิตได้

😷😷😷 ชาวเสาธงหินร่วมใจใสแมส 100 % 😷😷😷ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป-ครั้งแรก : ปรับไม่เก...
09/06/2021
ประกาศแล้ว ไม่สวมแมสป้องโควิด-19 โดนเปรียบเทียบปรับทันที

😷😷😷 ชาวเสาธงหินร่วมใจใสแมส 100 % 😷😷😷
ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
-ครั้งแรก : ปรับไม่เกิน 1,000.-
-ครั้งที่ 2 : ปรับ 1,001-10,000.~
-ครั้งที่ 3 : ปรับ 10,001-20,000.-
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 7 มิ.ย. 64 มีผล 8 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

https://www.topnews.co.th/news/24885

มีผลบังคับใช้ ออกคำสั่งเปรียบเทียบปรับ ผิดครั้งแรกปรับไม่เกินพันบาท ผิดซ้ำซากสามครั้ง ปรับไม่เกินสองหม.....

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายปรารถนา พันธ์ุอุฬาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สม...
09/06/2021

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายปรารถนา พันธ์ุอุฬาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 2 เขต นายอนันต์ บุญมี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน นางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ชั้น 3)

☎️⏰☎️ ด้วยความห่วงใย ใสใจสุขภาพ☎️⏰☎️        วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
09/06/2021

☎️⏰☎️ ด้วยความห่วงใย ใสใจสุขภาพ☎️⏰☎️
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669
นนทบรี ได้รับแจ้งเหตุ ให้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่บ้านพลีโนบางใหญ่ เลียบคลองถนน เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพตามนโยบายเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🔕📣📣🔕้ปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535🔕📣📣🔕     วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...
09/06/2021

🔕📣📣🔕้ปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535🔕📣📣🔕
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ พร้อมด้วยสำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญตามคำร้องเรียนของประชาชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับ แนะนำให้ปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 โดยเคร่งครัด

🚗🚗❤️❤️ ้ด้วยความห่วงใย และใสใจสุขภาพ🚗🚗❤️❤️     วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
09/06/2021

🚗🚗❤️❤️ ้ด้วยความห่วงใย และใสใจสุขภาพ🚗🚗❤️❤️
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้บริการผู้ที่สัมผัสโรคมีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดไว้ในรูปแบบ Local Quarantine (LQ) เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่ไปยังผู้อื่น จนกว่าจะได้รับการตรวจว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ซึ่งในระยะแรกจะให้ไปกักตัวอยู่ที่ศูนย์ LQ

💗💗💗 ขุดลอกท่อระบายน้ำ💗💗💗      วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานสุขาภิบา...
09/06/2021

💗💗💗 ขุดลอกท่อระบายน้ำ💗💗💗

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ กำจัดเศษขยะ ดูดสิ่งสกปรกอุดตันในท่อระบาย บริเวณพื้นที่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 14 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาไขมันอุดตัน สิ่งกีดขวางปิดทางน้ำไหล

🌳🌳🌳 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเสาธงหิน 🌳🌳🌳     วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสา...
09/06/2021

🌳🌳🌳 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเสาธงหิน 🌳🌳🌳
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการ ช่วงเช้ามืด กวาดล้าง ทำความสะอาดถนน ผิวจราจร และทางเท้า ลดผลกระทบด้านจราจร ลดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ ไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายในขณะดำเนินการทำความสะอาด เป็นการรักษาสภาวะแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

09/06/2021

🧑‍⚕️ด้วยความปราถนาดี จากเทศบาลตำบลเสาธงหิน📢

💊💊💊สร้างความมั่นใจและความปลอดภัย 💊💊💊        วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...
08/06/2021

💊💊💊สร้างความมั่นใจและความปลอดภัย 💊💊💊
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19) บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ คอนโด A7 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🌳🌳🌳คลองรางเสือปลาใหม่🌳🌳🌳       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาค...
08/06/2021

🌳🌳🌳คลองรางเสือปลาใหม่🌳🌳🌳
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ดำเนินการแก้ไขปัญหาลำคลองตื้นเขินไม่ระบายน้ำ ได้ทำการตัดต้นไม้ที่โค่นล้มขวางทางน้ำไหล จัดเก็บกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณคลองสาธารณะ 📍📍 คลองรางเสือปลาใหม่📍📍

📕❤️📕 ประจำเดือนมิถุนายน 2564📕❤️📕      วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์  ธรรมชูเชาว์รัตน์ ...
08/06/2021

📕❤️📕 ประจำเดือนมิถุนายน 2564📕❤️📕
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาว์รัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อปฏิบัติงานราชการ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตลอดจนการวางแผนและกำหนดนโยบายการปฏิบัติ งานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

🌳🌳🌳 รักษาสภาวะแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิต 🌳🌳🌳     วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวด...
08/06/2021

🌳🌳🌳 รักษาสภาวะแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิต 🌳🌳🌳
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการ ช่วงเช้ามืด กวาดล้าง ทำความสะอาดถนน ผิวจราจร และทางเท้า ลดผลกระทบด้านจราจร ลดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ ไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายในขณะดำเนินการทำความสะอาด เป็นการรักษาสภาวะแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

🎈🎈🎈 คัดกรองตรวจเชิงรุกอย่างเนื่อง🎈🎈🎈       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...
08/06/2021

🎈🎈🎈 คัดกรองตรวจเชิงรุกอย่างเนื่อง🎈🎈🎈
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.เสาธงหิน และ อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ค้าในตลาดบางใหญ่ โซนตลาดกลางคืน ณ อาคารโดม ตลอดจนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post
07/06/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post

☎️⏰☎️ ด้วยความห่วงใย ใสใจสุขภาพ☎️⏰☎️        วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
07/06/2021

☎️⏰☎️ ด้วยความห่วงใย ใสใจสุขภาพ☎️⏰☎️
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669
นนทบรี ได้รับแจ้งเหตุ ให้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หมู่บ้านบัวทอง เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผูุ้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพตามนโยบายเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ที่อยู่

99/99 ม.5
Amphoe Bang Yai
11140

127,134

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621502553

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเสาธงหินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเสาธงหิน:

วิดีโอทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UC8uwjIJOsGWBsOpgoOsiPcA/videos

มาตราการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัวโคโรนา 2019http://sth.go.th/images/gallery/PR/PDF/346/scan_0001.pdf

สั่งปิดสถานที่เป็นชั่วคราว (ฉบับที่ ๖http://sth.go.th/images/gallery/PR/PDF/346/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf

มาตราการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Yai

แสดงผลทั้งหมด