Clicky

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน การเข้าใช้บริการ
มีกำหนดการเปิด - ปิด ดังนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

เปิดเหมือนปกติ

เทศบาลตำบลเสาธงหินขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – ...
06/10/2022
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลเสาธงหินขอประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว
ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้
ผู้สมัครต้องเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7 – 18 ปี
รับสมัคร จำวน 20 คน
สามารถสมัครไก้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
ดำเนินการโดยกองการศึกษา
https://forms.gle/TyrcjMoAvb5qDEBw9

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ ผู้สมัครต้องเป็นเด็ก...

รับสมัครครอบครัวร่วมโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- รายละเอียดโครงการ ...
19/07/2022

รับสมัครครอบครัวร่วมโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1h1yIlWoS_CooHva2K4DGRBdEI_Nal_Xx/view?usp=sharing

เทศบาลตำบลเสาธงหินขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (สร้...
15/06/2022
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน(สร้างจิตสำนึกโ

เทศบาลตำบลเสาธงหินขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (สร้างจิตสำนึกโตไปไม่โกง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันการทุจริตคอร์รัปชั่น)
ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
- อบรมให้ความรู้ส่งเสริมเด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกโตไปไม่โกง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- ศึกษาดูงาน เรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.– 16.00 น.
ณ แปลงเรียนรู้ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล (ทุเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงขอเปิดรับสมัครเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7 - 25 ปี
2. ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเสาธงหิน เท่านั้น
3. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เท่านั้น
4. สมัครผ่านลิงค์
https://forms.gle/jFeDjej2TgQCMg8D7
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด จำนวน 25 คน
ดำเนินการโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม *กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ส่งเสริมเด็กและเยาวชน สร้างจิตส.....

📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢📢📢โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน เปิดรับสมัคร เด็กแล...
28/05/2022
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน วันเสา

📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢📢📢
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน
เทศบาลตำบลเสาธงหิน เปิดรับสมัคร เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกประธานและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมที่ 3 การจัดสวนถาดแคคตัส ตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ สวน siamcactus หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ หวัดนนทบุรี
ขั้นตอนการสมัคร
1. เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเสาธงหิน เท่านั้น
3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
4. สมัครผ่านลิงค์ (https://forms.gle/hY8Zn67uRBZafwFE8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด จำนวน 30 คน

ตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ สวน siamcactus หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ หวัดนนทบุรี

📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢📢📢โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวเทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงขอเปิดรับสมัคร เด็ก และเยาวชน ที่สนใจเข้าร่วมโ...
28/05/2022
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢📢📢
โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว
เทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงขอเปิดรับสมัคร เด็ก และเยาวชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7 – 25 ปี
2. ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลเสาธงหิน เท่านั้น
3. ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง เท่านั้น
4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคที่ห้ามออกกำลังกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน หัวใจวายเฉียบพลัน โรคปอด โรคตับ โรคไตที่รุนแรง และเฉียบพลัน หลอดเลือดดำอักเสบ และอุดตัน ที่ยังไม่ได้รับการรักษา มีการบาดเจ็บของระบบกระดูกหรือกล้ามเนื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา เบาหวาน ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และน้ำตาลในเลือดต่ำรุนแรง
5. สมัครผ่านลิงค์ (https://forms.gle/GPB98pyrKwEQ1Riq8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด จำนวน 30 คน📢📢📢

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ ผู้สมัครต้องเป็นเด็ก...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหินขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256...
20/05/2022
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน
ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00น.
ณ สโมสรบ้านบัวทอง 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี
*ขั้นตอนการสมัคร*
1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 7 ปี - 25 ปี
2. ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในตำบลเสาธงหิน เท่านั้น
3. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 อย่างน้อย 1 เข็ม
4. ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง เท่านั้น
5. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด จำนวน 30 คน
ตามลิงค์นี้ได้เลยนะคะ https://forms.gle/jPRUAHcRrSnhmSha9
*หมายเหตุ*
1. ส่งเด็กที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เวลา08.30 น. และมารับเด็กที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เวลา 16.30น.
มีรถตู้เทศบาล รับส่ง
2. มีอาหารว่าง อาหารกลางวัน ให้กับเด็กทุกคน
3. เด็กๆต้องเตรียม ชุดว่ายน้ำ แว่นตาว่ายน้ำ
และชุดสำรองมาด้วย จำนวน 1 ชุด

เด็กเเละเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึง 25 ปี

📌เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย วิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแ...
08/04/2022

📌เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย วิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ออนไลน์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เล่นน้ำสงกรานต์ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

📌1.กิจกรรมวันสงกรานต์
https://sites.google.com/view/songkran-online-2023/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

📌2. ประวัติวันสงกรานต์
https://sites.google.com/view/songkranfestival-online/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

เปิดรับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 20 คน เรียนฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง...
07/04/2022

เปิดรับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 20 คน เรียนฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น...มีวัสดุและอุปกรณ์แจกให้ สามารถสมัครออนไลน์ทาง ทาง QR code เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM

สามารถสมัครผ่าน QR Code ได้ครับ
05/04/2022

สามารถสมัครผ่าน QR Code ได้ครับ

🔔 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 🔔 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เรียนรู้และเพิ่มป...
21/02/2022

🔔 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 🔔
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ 👉 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 📌ขอเชิญชวนเด็กเยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ตามประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🔔 ประชาสัมพันธ์ 🔔 โครงการส่งเสริมนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้ประสบการณ์ 👉 เทศบาลตำบลเ...
21/02/2022

🔔 ประชาสัมพันธ์ 🔔
โครงการส่งเสริมนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้ประสบการณ์ 👉 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 📌ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมดีๆ ตามโครงการส่งเสริมนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

12/05/2021

‼ ระวัง 7 กลุ่มโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตหากติดโควิด-19 ‼
เร่งฉีดวัคซีน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#ไทยรู้สู้โควิด

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
11/05/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

31/03/2021
Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
05/03/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

02/03/2021

ความก้าวหน้าการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน”ไทยชนะ” นะคะ

#โควิด-19 #โควิด19
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
25/02/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

เราทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่จุดสัมผัสที่ต้องใช้ร่วมกัน #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #เทศบาลตำ...
09/02/2021

เราทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่จุดสัมผัสที่ต้องใช้ร่วมกัน #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

พร้อมให้บริการใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เคร่งครัด
08/02/2021

พร้อมให้บริการใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เคร่งครัด

07/02/2021

📢📢📢 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จะดำเนินการเปิดในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1.ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ
2.ต้องวัดไข้ก่อนใช้บริการ หากเกิน 37.5 องศา ขออนุญาตงดให้บริการแก่ท่าน
3.ต้องทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
4.ผู้ใช้บริการต้องนั่งใช้บริการเครื่อง computer ตามที่ทางศูนย์ฯกำหนดไว้
5.ระหว่างใช้บริการงดผู้ใช้บริการ พูด - คุย กัน/มีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันภายในศูนย์
6.งดการถอดหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการภายในศูนย์ทุกกรณี
7.ศูนย์ฯจะดำเนินการทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากผู้ใช้บริการเลิกใช้บริการ
***ทางศูนย์ขออนุญาตงดการให้บริการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางศูนย์กำหนดไว้*** ขอบคุณครับ 🙏🙏🙏 แล้วพวกเราจะผ่านมันไปด้วยกัน ✌️✌️✌️ #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เตรียมความพร้อมทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโรคระบาด covid 19 ก่อนเปิดให้บ...
28/01/2021

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เตรียมความพร้อมทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโรคระบาด covid 19 ก่อนเปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ภายใต้นโยบายของท่านชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน #เสาธงหินเราชนะ #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

12/01/2021

ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เห็นชอบการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหิน ประมาณ 4 หมื่นคน คนละ 2 เข็ม โดยจะจัดซื้อทันทีที่รัฐบาลอนุมัติ และได้เตรียมงบประมาณไว้จำนวน 40 ล้านบาท

#เสาธงหินการ์ดอย่าตก

ร่วมด้วย ช่วยกัน แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
12/01/2021

ร่วมด้วย ช่วยกัน แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน

เลี่ยงได้เลี่ยง ❗️❗️
❎พฤติกรรมแบบนี้ เสี่ยงโควิด-19 😈🦠
-อยู่ใกล้ชิด
-อยู่กันแน่น
-อยู่ที่แคบ
-อยู่สังสรรค์เฮฮา
-อยู่กันนาน
✅ ลดเสี่ยงด้วย
-ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง
-ไม่เข้าที่แออัด เลือกที่โล่ง
-งดสังสรรค์เฮฮา
-ใช้เวลาอยู่ด้วยกันน้อยลง
ที่มา: ไทยรู้สู้โควิด กรมอนามัย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

09/01/2021

สวัสดีวันเด็ก 2021

#โควิด19 #วันเด็ก
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

04/01/2021

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ได้แพร่ระบาดเป็นพื้นที่กว้างส่งผลต่อสุขภาพ ร่างกาย และชีวิต ทางศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหินจึงขอปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรึมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งทางเพจอีกครั้ง...ขอบคุณครับ ล้างมือ ใส่แมส เว้นระยะ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน ✌️✌️✌️

แล้วเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกัน สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ
01/01/2021

แล้วเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกัน สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ

👉🏻 อะไรเอ่ย ??? ต้องใช้เป็นประจำ แต่ใช้ซ้ำไม่ได้นะจ๊ะ 😷
📣 หน้ากากอนามัย ไม่ควรใช้ซ้ำ !! ❌
📣 หน้ากากผ้าควรซักทำความสะอาด ตากแดดก่อนนำไปใช้ใหม่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และเชื้อโควิด-19 ✔
ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

31/12/2020
31/12/2020

อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม ตลาดกลางบางใหญ่ปิดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564

เราต้องผ่านไปได้ด้วยดี เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่แมส ล้างมือ #ห่างๆอย่างห่วงๆ
26/12/2020

เราต้องผ่านไปได้ด้วยดี เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่แมส ล้างมือ #ห่างๆอย่างห่วงๆ

26/12/2020
Photos from เทศบาลตำบลเสาธงหิน's post
23/12/2020

Photos from เทศบาลตำบลเสาธงหิน's post

เราต้องผ่านไปได้ด้วยดี ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ ทานอาหารปรุงสุก ช้อนกลาง เว้นระยะห่างอย่างห่วงๆ แล้วเราจะร่วมก้าวผ่านไปด้วยกั...
22/12/2020

เราต้องผ่านไปได้ด้วยดี ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ ทานอาหารปรุงสุก ช้อนกลาง เว้นระยะห่างอย่างห่วงๆ แล้วเราจะร่วมก้าวผ่านไปด้วยกัน

📝 ผลตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว
🏢 ตลาดบางใหญ่ ทั้งหมด 430 คน
🔴 สุ่มตรวจ LAB 19 คน ที่มีอาการผิดปกติ
➡️ ให้ผลลบทุกคน

Photos from เทศบาลตำบลเสาธงหิน's post
19/12/2020

Photos from เทศบาลตำบลเสาธงหิน's post

ยินดีต้อนรับ...น้องๆหนูที่ปิดเทอมมาใช้บริการ internet / computer ฟรี มีหนังสือดีๆให้นั่งอ่านหาความรู้ ที่ศูนย์การเรียนรู...
17/11/2020

ยินดีต้อนรับ...น้องๆหนูที่ปิดเทอมมาใช้บริการ internet / computer ฟรี มีหนังสือดีๆให้นั่งอ่านหาความรู้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ภายใต้การบริหารงาน และวิสัยทัศน์ของท่านนายกชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในด้านเทคโนโลยี ของประชาชนในชุมชน #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

23/10/2020

อำเภอบางใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ตลาดบางใหญ่
เชิญเที่ยวงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว @ชุมทางบางใหญ่
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 ณ ถนนสายรอง ทางเข้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้โครงการ 2 หน้าศาลพระสยามเทวาธิราช
ในบรรยากาศ Chill Chill
ดนตรีCool Cool
ถ่ายรูป Chic Chic
แล้วมาพบกันนะคะ

Photos from เทศบาลตำบลเสาธงหิน's post
23/10/2020

Photos from เทศบาลตำบลเสาธงหิน's post

📣📣📣📣ประกาศ!!!จาก เทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #เทศบาลตำ...
29/08/2020

📣📣📣📣ประกาศ!!!จาก เทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ประกาศ!!! เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

🙏🙏🙏ยินดีต้อบรับ🙏🙏🙏เปิดพร้อมให้บริการ แล้วครับ 🙏🙏🙏 #บริการINTERNETฟรี ีฟรีฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีมุมห้องสมุดสำห...
19/08/2020

🙏🙏🙏ยินดีต้อบรับ🙏🙏🙏
เปิดพร้อมให้บริการ แล้วครับ 🙏🙏🙏 #บริการINTERNETฟรี ีฟรีฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีมุมห้องสมุดสำหรับอ่านหนังสือ พักผ่อนหย่อนใจ แล้วพบกันนะครับ ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลเสาธงหิน "เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาชนอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน"

พร้อมให้บริการ computer internet ฟรี ฟรี ลงใหม่ยกชุด ขยายเพิ่มความกว้างของศูนย์ฯด้วยห้องสมุดพร้อมชุดโซฟารับแขก TV 55 นิ...
24/07/2020

พร้อมให้บริการ computer internet ฟรี ฟรี ลงใหม่ยกชุด ขยายเพิ่มความกว้างของศูนย์ฯด้วยห้องสมุดพร้อมชุดโซฟารับแขก TV 55 นิ้ว ฟรี ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุที่สนใจ สามารถมาใช้บริการได้นะครับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนเทศบาลตำบบลเสาธงหิน ในบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ #เทศบาลตำบลเสาธงหิน ยินดีต้อนรับ แล้วพบกันนะครับ

ที่อยู่

ศุนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศ
Amphoe Bang Yai
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30

ผลิตภัณฑ์

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ
อบรมการใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ
อบรมการการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับเด็กและเยาวชน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Bang Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมอายุ 83 ปี ดีใจที่ได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลเสาธงหิน ผมได้อะไรหลายๆอย่าง อาทิเช่น โครงการดอกลำดวนบาน โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน ผมเล่นโทรศัพท์มือถือ เล่นเฟส เล่นไลน์ มีโอกาสติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลาน ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว ด้วยโครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน นี่แหละครับ...

Cr : จากใจคุณลุงอายุ 83 ปี

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการโครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน
สวัสดีค่ะ ศูนย์นี้อยู่ที่ไหนคะ
มาจากสะพานพระนั่งเกล้าจะไปศูนย์เรียนรู้ไอทีเสาธงหินได้อย่างไรครับ
ขอแผนที่เส้นทางด้วยครับ
x

Amphoe Bang Yai บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิ เทศบาลตำบลเสาธงหิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ทักษิณแดนใต้ค้าไม้ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เกษตรกรยุคใหม่ ซอยวัดลาดปลาดุก เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน ปกผ้าไหม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนน จินตนาช่างซ่อมผ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ HOME GYM สันติ จันกรี