เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา

เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ
(2)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14 .30 น. เทศบาลตำบลจะนะ นำโดยนาย สมเดช เหล็มเล๊าะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยนาย มู...
24/11/2023

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14 .30 น. เทศบาลตำบลจะนะ
นำโดยนาย สมเดช เหล็มเล๊าะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยนาย มูฮัมหมัด ยูโซ๊ะ ที่ปรึกษาฯ (โต๊ะครู ) เทศบาลตำบลจะนะ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกมาฯอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

แจ้งประชาสัมพันธ์    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจะนะ เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประม...
24/11/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจะนะ เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
#ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจะนะ โทร ๐๗๔-๒๐๗๑๐๑ ต่อ ๑๙

ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจะนะ เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒...
24/11/2023

ประชาสัมพันธ์
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจะนะ เปิดลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
#ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลจะนะ
โทร ๐๗๔-๒๐๗๑๐๑ ต่อ ๑๙

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๕.๐๐ น.นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรี...
24/11/2023

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๕.๐๐ น.นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วย นายอาลี เหล๊าะเห็ม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้ร่วมงานและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ( Thailand Smart City Expo ๒๐๒๓) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ ๔

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษ...
23/11/2023

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่
นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมงาน ตัดหญ้าสวนสาธารณะ และหน้าหอนาฬิกา เป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

22/11/2023
ประชาสัมพันธ์     ขอให้ประชาชนในการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและเ...
22/11/2023

ประชาสัมพันธ์
ขอให้ประชาชนในการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลจะนะ   แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน
22/11/2023

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลจะนะ
แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
อาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาตัดหญ้า...
01/09/2023

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาตัดหญ้า ถนนราษฎร์บำรุง ซอย ข้างวัดโรจน์ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบา...
30/08/2023

วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลจะนะ ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา ...
30/08/2023

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทีมงานพัฒนาตัดหญ้าถนนจะนะ - นาทวี - ถนนประยูรพัฒนา เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. นางสาวธัญชมน ปาลาเร่ ประธานสภาเทศบาลตำบลจะนะ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลจะ...
30/08/2023

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. นางสาวธัญชมน ปาลาเร่ ประธานสภาเทศบาลตำบลจะนะ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยมีนายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรตำบลจะนะ มอบหมายนางปาณัทยา นิ่มมณี รองปลัดเทศบาลตำบลจะ...
28/08/2023

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรตำบลจะนะ มอบหมายนางปาณัทยา นิ่มมณี รองปลัดเทศบาลตำบลจะนะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  #จัดโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบา...
28/08/2023

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #จัดโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตําบลจะนะ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลจะนะ ได้ดำเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้อ....

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๓๐ น. เทศบาลตำบลจะนะ นำโดยนาย สุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยนาย สมเดช...
28/08/2023

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๓๐ น. เทศบาลตำบลจะนะ นำโดยนาย สุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยนาย สมเดช เหล็มเล๊าะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกฯอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสตรีจะนะ ...
28/08/2023

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสตรีจะนะ ห่วงใย ใส่ใจเต้านม ณ ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลจะนะ

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด...
28/08/2023

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักเรียนโรงเรียนศาสนบำรุงเข้าร่วมฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะนะ ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 #พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ พังปริง บีช รีสอร์...
28/08/2023

#พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ พังปริง บีช รีสอร์ท อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลจะนะโดย นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการจัดทำแผนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 #จดหมายข่าว เทศบาลตําบลจะนะเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลจะนะ ได้ดำเนินการโครงการเ...
28/08/2023

#จดหมายข่าว เทศบาลตําบลจะนะ
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลจะนะ ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ พังปริง บีช รีสอร์ท อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการจัดทำแผนฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
22/08/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ

ตามที่ได้รับเรื่อง ร้องเรียนไฟฟ้ากองช่าง เทศบาลตำบลจะนะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน ซอยราษฎร์อุทิศ ซอย 3 สาเห...
17/08/2023

ตามที่ได้รับเรื่อง ร้องเรียนไฟฟ้า
กองช่าง เทศบาลตำบลจะนะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน
ซอยราษฎร์อุทิศ ซอย 3 สาเหตุโคมไฟชำรุด
และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
#อีกหนึ่งช่องทางสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนเรื่องต่างๆได้ ผ่านทาง ระบบ Traffy Fondue ของเทศบาลตำบลจะนะ
#ท่านสามารถสแกนผ่านคิวอาร์โค้ตนี้
#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลจะนะ

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นาย อับดุลเล๊าะ มะสอพนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินรายการ คุยข...
17/08/2023

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.
นาย อับดุลเล๊าะ มะสอพนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินรายการ คุยข่าวชาวจะนะ ผ่านระบบเสียงไร้สายเทศบาลตำบลจะนะ โดยดำเนินการตามนโยบายของนาย สุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจะนะได้รับทราบ

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลจะนะ    ขอเชิญร่วมกิจกรรมรำลึกป๋าเปรม กับกิจกรรม "เพลินใจในสวนป๋า"ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒...
16/08/2023

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลจะนะ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรำลึกป๋าเปรม กับกิจกรรม "เพลินใจในสวนป๋า"
ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.

#สามารถติดตามรายละเอียดของงานได้ที่

Facebook : ศูนย์บริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

Facebook : มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โทร.๐๗๔-๔๕๑๕๙๙, ๐๘๒-๘๓๑๑๑๒๒

Facebook : สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา โทร.๐๗๔-๓๓๐๒๖๗-๘
รายได้จากการจัดกิจกรรม สมทบทุนศูนย์บริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และสนับสนุนภารกิจมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ

แจ้งประชาสัมพันธ์      #เทศบาลตําบลจะนะ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั...
16/08/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตําบลจะนะ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
#ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลจะนะ นําสัตว์เลี้ยงของท่าน มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566
ตามที่ระบุ ดังกล่าว #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#หากใครไม่สะดวกพาสัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุนัข (สามารถมารับวัคซีนไป
ฉีดสัตว์เลี้ยงเองที่บ้านได้ตามสถานที่ระบุ )หรือ มารับได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลจะนะ
#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตําบลจะนะ
#งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณโทร 074-207101

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ         วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ...
15/08/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบกองสาธารณสุข ล้างตลาดห้าแยก พร้อมรถดับเพลิง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. นางสาวธัญชมน ปาลาเร่ ประธานสภาเทศบาลตำบลจะนะ เป็นประธานเปิดการประชุม สภาเทศบาลตำบลจ...
15/08/2023

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. นางสาวธัญชมน ปาลาเร่ ประธานสภาเทศบาลตำบลจะนะ เป็นประธานเปิดการประชุม สภาเทศบาลตำบลจะนะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ

 #เทศบาลตําบลจะนะ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์     เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. เทศบาลตํ...
15/08/2023

#เทศบาลตําบลจะนะ
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. เทศบาลตําบลจะนะ
นําโดย นางปาณัทยา นิ่มมณี รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนบ้านเเพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายนายสมเดช เหล็มเล๊าะ รองนายกเทศมน...
15/08/2023

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายนายสมเดช เหล็มเล๊าะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจะนะ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 #จดหมายข่าวเทศบาลตําบลจะนะวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. เทศบาลตำบลจะนะ ร่วมกับอำเภอจะนะและสถานีตำรวจภูธรจะนะ ออก...
11/08/2023

#จดหมายข่าวเทศบาลตําบลจะนะ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. เทศบาลตำบลจะนะ
ร่วมกับอำเภอจะนะและสถานีตำรวจภูธรจะนะ ออกตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้าหรือค้า ซึ่งเป็นดอกไม้เพลิง
ในพื้นที่ของอำเภอจะนะ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๒:๐๐ น. เทศบาลตำบลจะนะได้รับแจ้งเหตุสายไฟฟ้าไหม้บริเวณข้างปั๊มปตท.จะนะ และได้มอบ...
10/08/2023

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๒:๐๐ น.
เทศบาลตำบลจะนะได้รับแจ้งเหตุสายไฟฟ้าไหม้บริเวณข้างปั๊มปตท.จะนะ และได้มอบหมายชุดดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สายไฟ บริเวณ เสาไฟฟ้าข้างปั๊ม ปตท.จะนะ ได้ดำเนินการเรียบร้อย

#อีกหนึ่งช่องทางสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนเรื่องต่างๆได้
ผ่านทาง ระบบ Traffy Fondue ของเทศบาลตำบลจะนะ
ท่านสามารถสแกนผ่านคิวอาร์โค้ตนี้
#ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลจะนะ

แจ้งประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลจะนะ    เนื่องด้วยอบต.นาหว้าให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครการประกวดทุเรียนและพื...
10/08/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลจะนะ

เนื่องด้วยอบต.นาหว้าให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครการประกวดทุเรียนและพืชผลทางการเกษตร กับโครงการวันทุเรียนและพืชผลทางการเกษตร ต.นาหว้า ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 2566
สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด ตามแนบดังนี้
#ดาวน์โหลดใบสมัคร
fil:///D:/Documents/เอกสาร%2021(1).pdf

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองจะนะ https://www.youtube.com/watch?v=pJxs2...
09/08/2023

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองจะนะ
https://www.youtube.com/watch?v=pJxs2W8Gvu0

#สังกัดเทศบาลตําบลจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสขลา
#วันดินโลก
#กระทรวงมหาดไทย #บําบัดทุกข์บํารุงสุข

#วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

09/08/2023

เทศบาลตำบลจะนะ ขอประชาสัมพันธ์
#ระบบร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อประชาชนชาวเทศบาลตําบลจะนะ Fondue เจอ แจ้ง จบ!
ทุกปัญหาไม่ลุกลาม เพียงแค่ท่านสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ เพิ่มเพื่อนกับเรา📣
#เทศบาลตำบลจะนะยินดีบริการเพื่อประชาชน🥰

09/08/2023

จดหมายข่าว เทศบาลตําบลจะนะ
#โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จิตอาสาทําความดี
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๓๐ น. นําโดยนายสุริยะ ปาลาเร่
นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองจะนะ ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จิตอาสาทําความดี พัฒนาพื้นที่วัด ณ วัดกาญจนาวาส อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายพนักงานกองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน บริเวณ ...
08/08/2023

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายพนักงานกองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน บริเวณ ซอยนาเกตุ ซอยมะสะอะอุทิศ และถนนราษฎร์อุทิศ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจะนะ

ประชาสัมพันธ์  วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ออกรถโมบายเคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่อำเภอจะนะ บริเวณด้...
08/08/2023

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ออกรถโมบายเคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่อำเภอจะนะ
บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอจะนะ เวลา 10.30 - 15.00 น.
- ให้คำปรึกษาฯ
- ตรวจสอบสิทธิ์
- ยื่นเอกสารเบิกสิทธิ์ฯ ฯลฯ
>ครั้งต่อไป จะมาให้บริการ ทุก วันพุธ สัปดาห์ ที่ 2 ของเดือน

***ฝากประชาสัมพันธ์
>วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ออกรถโมบายเคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่อำเภอจะนะ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอจะนะ เวลา 10.30 - 15.00 น.
- ให้คำปรึกษาฯ
- ตรวจสอบสิทธิ์
- ยื่นเอกสารเบิกสิทธิ์ฯ ฯลฯ
>ครั้งต่อไป จะมาให้บริการ ทุก วันพุธ สัปดาห์ ที่ 2 ของเดือน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบพนักงานการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ...
08/08/2023

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบพนักงานการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาตัดหญ้าถนนจะนะ-นาทวี และซอยเจริญผล เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบพนักงานกองช่างดำเนินการซ่อมแซมลูกเนินระนาด...
07/08/2023

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่
นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบพนักงานกองช่างดำเนินการซ่อมแซมลูกเนินระนาดบนถนน บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจรใช้รถใช้ถนน

ที่อยู่

Amphoe Chana
90130

เบอร์โทรศัพท์

+6674207101

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Chana

แสดงผลทั้งหมด
#}