Clicky

เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา

เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
21/03/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศ...
21/03/2023

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองจะนะ

วันที่ 20 มีนาคม 2566เวลา 14.00 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ ...
21/03/2023

วันที่ 20 มีนาคม 2566เวลา 14.00 น.
นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายเทศบาลตำบลจะนะ ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และหอนาฬิกานกเขาชวา ณ ห้อง-ประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๓๐ น. นำโดย นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ประธา...
21/03/2023

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๓๐ น. นำโดย นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ โต๊ะอิหม่ามมัสยิดมูฮาญีรีน,มัสยิดนูรุดดีน, มัสยิดสอลิหุดดีน ประธานชุมชนอสม. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (เข้าสุนัต) เพื่อให้เยาวชนและเด็กมีความตระหนักและเล่งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสุนัต เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และการเข้าสู่พิธีเข้าสุนัต นิยมในวัยเด็ก เพื่อความสะอาดของร่างกาย และปลูกฝังศีลธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการเริ่มต้นชีวิตของมุสลิม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ ตันนิกุล รอง...
20/03/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗:๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ ตันนิกุล รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
20/03/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนัก...
18/03/2023

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ท้องถิ่นอำเภอจะนะ ปลัดประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการประชุมประชาคมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ของผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือฯ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ ป้อม ชรบ. หมู่ที่ 1 และเวลา 13.30 น. ดำเนินการประชุมประชาคมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ของผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

17/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะจัดโครงการเข้าสุนัต
สําหรับท่านที่สนใจ สามารถสมัครได้ตามนี้นะค่ะ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา08.30น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รัก...
17/03/2023

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา08.30น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุข ลงพื้นทีตรวจเยี่ยมและกำกับการปฏิบัติงาน พัฒนา เก็บขนหญ้าบริเวณขอบสระน้ำหน้าหอนาฬิกา ราษฎร์บำรุงซอย 1 เป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

17/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะ
ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

17/03/2023

กิจกรรม อบรม คุณธรรม จริยธรม
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ

17/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะ
ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ ตันนิกุล นายสมเดช...
17/03/2023

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ ตันนิกุล นายสมเดช เหล็มเล๊าะ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางสาวธัญชมน ปาลาเร่ ประธานสภาเทศบาลตำบลจะนะ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดการทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจะนะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะจัดโครงการเข้าสุนัตสําหรับท่านที่สนใจ สามารถสมัครได้ตามนี้นะค่ะ
17/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะจัดโครงการเข้าสุนัต
สําหรับท่านที่สนใจ สามารถสมัครได้ตามนี้นะค่ะ

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจะนะ# งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนา...
16/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจะนะ
# งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
#ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ถึง ๑๖:๐๐ น.
บริเวณ หลังตลาดตอนเย็นห้าแยกจะนะ ถึงบริเวณหลังเซเว่น หมูที่ ๒ ตําบลบ้านนา อ.จะนะ
หากปฏิบัติเสร็จก่อนกําหนดเวลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายกระแสไฟให้กับพื้นที่ตามปกติทันที จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา
ณ โอกาสนี้

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะ   ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อ...
16/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะ
ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รัก...
16/03/2023

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับการปฏิบัติงาน พัฒนา
ตัดหญ้ากวาดขยะ ขอบสระน้ำ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.50 น. นายอับดุลยาเดช สิเดะ พนักงานกองยุทธศาสตร์และงบป...
15/03/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.50 น. นายอับดุลยาเดช สิเดะ พนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินรายการ คุยข่าวชาวจะนะ ผ่านระบบเสียงไร้สายเทศบาลตำบลจะนะ โดยดำเนินการตามนโยบายของนาย สุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจะนะได้รับทราบ

14/03/2023

ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลจะนะ
ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ พลเมืองร่วมงานกับมหกรรม พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน On T๐ur ทั่วไทย จังหวัดสงขลา พบกับสินค้าลดราคาต่างๆ อาทิเช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร นํา้ตาลทราย เป็นต้น
#ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม 2566
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟ อ.จะนะ

Photos from เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา's post
14/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา's post

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ   วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้...
14/03/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับการปฏิบัติงาน พัฒนา กวาดขยะ บริเวณวัดกาญฯ และหน้าลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟ เป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

แจ้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอังคาร 14 มี.ค.66 เวลา 09.00-16.00 น.
14/03/2023

แจ้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอังคาร 14 มี.ค.66 เวลา 09.00-16.00 น.

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-16:00 น. เทศบาลตำบลจะนะ นำโดยนายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายพนักงานเทศบ...
13/03/2023

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-16:00 น. เทศบาลตำบลจะนะ
นำโดยนายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายพนักงานเทศบาลฯ เปิดรับการลงทะเบียน ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย สำหรับครัวเรือนที่อาศัยในพื้นที่เทศบาล และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30น. นายกฯ ได้มอบหมายนายกิตติพงศ์ ตันนิกุล รองนายกฯ พร้อมด้วย ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา...
13/03/2023

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30น. นายกฯ ได้มอบหมายนายกิตติพงศ์ ตันนิกุล รองนายกฯ พร้อมด้วย ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจและกำกับการปฏิบัติงาน พนักงงานกองสาธารณสุขฯพัฒนา กวาดขยะ บริเวณวัดกาญจนาวาสและหน้าลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จดหมายข่าว เทศบาลตําบลจะนะ  วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลยาเดช สิเดะ พนักงานกองยุทธศาสตร์และง...
13/03/2023

จดหมายข่าว เทศบาลตําบลจะนะ
วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลยาเดช สิเดะ พนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินรายการ คุยข่าวชาวจะนะ ผ่านระบบเสียงไร้สายเทศบาลตำบลจะนะ โดยดำเนินการตามนโยบายของนาย สุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจะนะได้รับทราบ

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะ   เปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย สําหรับครัวเรือนที่อาศัยในพื้นที่...
13/03/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตําบลจะนะ

เปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย สําหรับครัวเรือนที่อาศัยในพื้นที่นํ้าท่วมขังติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมงและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจริง โดยท่านสามารถติดต่อได้ ในวันที่13-15 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-16:00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจะนะ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14 .30 น. เทศบาลตำบลจะนะ นำโดยนาย สุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยนาย สมเดช เหล็...
10/03/2023

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14 .30 น. เทศบาลตำบลจะนะ
นำโดยนาย สุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมด้วยนาย สมเดช เหล็มเล๊าะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจะนะ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกฯอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

10/03/2023

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ  วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ...
10/03/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรี
ตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับการปฏิบัติงาน พัฒนา ถอนหญ้าในสระน้ำหน้าหอนาฬิกา ราษฎร์บำรุงซอย 1 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตําบลจะนะ ร่วมรณรงค์ " ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"    “ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ย...
10/03/2023

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตําบลจะนะ ร่วมรณรงค์ " ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"
“ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ‘ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี’ และร่วมกันรณรงค์ให้ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง”
🥰ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลตําบลจะนะ

ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลจะนะ     ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ พลเมืองร่วมงานกับมหกรรม พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน On T๐ur ทั่...
10/03/2023

ประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลจะนะ
ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆ พลเมืองร่วมงานกับมหกรรม พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน On T๐ur ทั่วไทย จังหวัดสงขลา พบกับสินค้าลดราคาต่างๆ อาทิเช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร นํา้ตาลทราย เป็นต้น
#ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม 2566
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟ อ.จะนะ

Photos from เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา's post
08/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา's post

Photos from โรงเรียนศาสนบำรุง's post
08/03/2023

Photos from โรงเรียนศาสนบำรุง's post

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายให้นางจีรณา เพชรบุญวรรโณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ พร...
08/03/2023

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ มอบหมายให้นางจีรณา เพชรบุญวรรโณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ พร้อมพนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำรวจการดำเนินการซ่อมแซมระบบจอ LED

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมคณะผู้บริหาร นางปาณัทยา นิ่มมณี รองป...
08/03/2023

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พร้อมคณะผู้บริหาร นางปาณัทยา นิ่มมณี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจะนะ

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ  วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ด...
08/03/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับการปฏิบัติงาน พัฒนา ตัดหญ้า กวาดขยะ บริเวณ สวนสาธารณะหน้าสถานีรถไฟ และถนนราษฎร์บำรุงซอย 1 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รัก...
07/03/2023

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30น. นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ ได้มอบหมายให้ ดร.หาญชัย ผลบุญ ผอ. กองศึกษา รักษาราชการแทนผอ. กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับการปฏิบัติงาน พนักงานกองสาธาฯ พัฒนา ตัดหญ้า กวาดขยะ และพนักงานกองช่างพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลยาเดช สิเดะ พนักงานกองยุทธศาสตร์และงบ...
07/03/2023

จดหมายข่าว #เทศบาลตําบลจะนะ
วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดุลยาเดช สิเดะ พนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินรายการ คุยข่าวชาวจะนะ ผ่านระบบเสียงไร้สายเทศบาลตำบลจะนะ โดยดำเนินการตามนโยบายของนาย สุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจะนะได้
รับทราบ

ที่อยู่

Amphoe Chana
90130

เบอร์โทรศัพท์

+6674207101

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด


ความคิดเห็น

แจ้งไฟถนนดับ 2 สัปดาห์แล้ว ซอยสุเหร่าบ้านนาตก ต้นที่ 2 นับจากถนนใหญ่
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็ยังไม่มาดำเนินการ รู้สึกแย่มากเลย😩🤬😡😡
ฝากถึงนายกเทศบาลและขณะบริหารอย่าปล้ำแต่ทาสีลูกหินแรงขยะเต็มบ้านแล้วเด้
ใครแวะผ่านมาทางนี้ช่วยซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากผมหน่อยฝากลูกฝากเพื่อนฝากคนที่บ้าน🍜
ถนนเส้นตลาดสดจะนะ..จะขายอะไรก้ได้หรอค่ะ..รบกวนเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้างคะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Chana (แสดงผลทั้งหมด)

สล็อตวอลเล็ท บาคาร่าวัววัว อบรม/สัมมนา ขายสินค้าออนไลน์ ครีมขัดรองเท้า Polar Bear PDPC Thailand Femfi 44 ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทองผ 애차 สำนักงาน ปปส. ภาค 1 Kaishou ภาษามลายู ม.อ.ปัตตานี - Malay Language Progr โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า Trần Huyền Châu 1297000612 The Unicorn คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ