คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 16 สาขาวิชา และปริญญาโท 2 สาขาวิชา

เปิดเหมือนปกติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวันที...
28/10/2021

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ และตัวชี้วัดที่ 1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256406
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ และตัวชี้วัดที่ 1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256406
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา onlineในหัวข้อเรื่อง “Digital literacy ทักษะดิจิ...
28/10/2021

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา onlineในหัวข้อเรื่อง “Digital literacy ทักษะดิจิทัลก้าวสู่ศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา online ผ่าน Google meet ในหัวข้อเรื่อง “Digital literacy ทักษะดิจิทัลก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” โดย คุณกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ ซึ่งเป็นนักแสดง นักเขียน ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ วิทยากร และเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ (บริษัทเฮเจโมนี พิคเจอร์ส จำกัด) เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒนา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดสัมมนา ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 85 คน โดย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256405
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา onlineในหัวข้อเรื่อง “Digital literacy ทักษะดิจิทัลก้าวสู่ศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา online ผ่าน Google meet ในหัวข้อเรื่อง “Digital literacy ทักษะดิจิทัลก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” โดย คุณกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ ซึ่งเป็นนักแสดง นักเขียน ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ วิทยากร และเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ (บริษัทเฮเจโมนี พิคเจอร์ส จำกัด) เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒนา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดสัมมนา ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 85 คน โดย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256405
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

การนำเสนอผลงานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจ...
28/10/2021

การนำเสนอผลงานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์โดยนักศึกษาบูรณาการความรู้การสร้างธุรกิจonline การทำProject base learning และการเก็บชั่วโมงทำงาน Part-time ในการนี้มีอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังและประเมินผลผ่าน Google Meet ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256404
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

การนำเสนอผลงานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์โดยนักศึกษาบูรณาการความรู้การสร้างธุรกิจonline การทำProject base learning และการเก็บชั่วโมงทำงาน Part-time ในการนี้มีอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังและประเมินผลผ่าน Google Meet ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256404
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์...
28/10/2021

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติตนในการทำงาน กฎระเบียบต่าง ๆ และวิธีการดำเนินงานของสาขาวิชาผ่าน Google Meet ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256403
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติตนในการทำงาน กฎระเบียบต่าง ๆ และวิธีการดำเนินงานของสาขาวิชาผ่าน Google Meet ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256403
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 ตุลาคม 2564 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัด...
28/10/2021

ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การเขียนและจัดทำโครงการวิจัย การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักศึกษา เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การเขียนและจัดทำโครงการวิจัย การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักศึกษา เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2810256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ทีมวิจัยคณะวิทย์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2 วันที่ 28 ต.ค.2564 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศ...
28/10/2021

ทีมวิจัยคณะวิทย์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2

วันที่ 28 ต.ค.2564 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี ,อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.กิตติยา พูนศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2 ให้แก่บุคลากร และบรรณารักษ์ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยจากกลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่อุ๋ย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/28102564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ทีมวิจัยคณะวิทย์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2

วันที่ 28 ต.ค.2564 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี ,อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.กิตติยา พูนศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รุ่น 2 ให้แก่บุคลากร และบรรณารักษ์ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยจากกลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่อุ๋ย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/28102564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

📢📢สาขาจุลฯนวัตกรรม จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง นานาสาระจุล ผ่านระบบ zoom  เวลา 18.00-18.45 สำหรับคุณครู และนักเรียนมัธยมปลาย  ...
27/10/2021

📢📢สาขาจุลฯนวัตกรรม จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง นานาสาระจุล ผ่านระบบ zoom เวลา 18.00-18.45 สำหรับคุณครู และนักเรียนมัธยมปลาย

📄 📄📄 อบรมครบ 3 ครั้ง รับ e-Certificate (เริ่ม 26 Nov 2021)

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ ✍️ https://forms.gle/xfxtqjdrwAxkF3cT8
ติดต่อสอบถามที่ ☎️ https://line.me/R/ti/g/OIf0x6WNEU (mobile phone ONLY)

📢📢สาขาจุลฯนวัตกรรม จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง นานาสาระจุล ผ่านระบบ zoom เวลา 18.00-18.45 สำหรับคุณครู และนักเรียนมัธยมปลาย

📄 📄📄 อบรมครบ 3 ครั้ง รับ e-Certificate (เริ่ม 26 Nov 2021)

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ ✍️ https://forms.gle/xfxtqjdrwAxkF3cT8
ติดต่อสอบถามที่ ☎️ https://line.me/R/ti/g/OIf0x6WNEU (mobile phone ONLY)

ประชุมวางกรอบนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)🌐 www.sci.ssru.ac.th 🌐 www...
27/10/2021

ประชุมวางกรอบนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2710256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประชุมวางกรอบนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2710256402
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)ตำแหน่ง " นักวิชาการคอมพิวเตอร์" จำนวน 1 อั...
27/10/2021
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 พ.ย.64 สังกัดสถาบันสร้างสรรค์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)
ตำแหน่ง " นักวิชาการคอมพิวเตอร์" จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดการรับสมัคร >>>คลิ๊ก>>> https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob2510645001?fbclid=IwAR1mPSFZYfocBgO_Dw6vlqzDx4WUSiwsBwfk5CzX2nde6LeHnwODivaPrWY

กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนามาจากการรวมงา...

อาจารย์คณะวิทย์ฯ และทีมวิจัยลงพื้นที่ทดสอบระบบฯ ณ จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา แล...
27/10/2021

อาจารย์คณะวิทย์ฯ และทีมวิจัยลงพื้นที่ทดสอบระบบฯ ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อทดสอบระบบฯ และขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านเชียง ภายใต้แผนบูรณาการนวัตกรรมชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมฯ ณ จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่อุ๋ย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2710256401
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์คณะวิทย์ฯ และทีมวิจัยลงพื้นที่ทดสอบระบบฯ ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา และทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อทดสอบระบบฯ และขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านเชียง ภายใต้แผนบูรณาการนวัตกรรมชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมฯ ณ จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่อุ๋ย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2710256401
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย...
27/10/2021

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” โดยระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชนณ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่อุ๋ย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/27102564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” โดยระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชนณ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่อุ๋ย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/27102564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Timeline Photos
25/10/2021

Timeline Photos

จากความชอบด้านการออกแบบ ความกล้าที่จะลองและเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ไม่หยุดที่จะพัฒนาด้วยความตั้งใจเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง นำมาสู่อาชีพที่เขารักและความสำเร็จของเขาคนนี้ ...พี่มิ้ว ชรินรัตน์ รุ่นพี่ 60
#DIMHallofFrame #DigitalInnonvationManagement #Science #SSRU #การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล #สวนสุนันทา 👏✨👍😊 #TCAS65 #dek65

23/10/2021

🎉แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดเขต ไชโย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย “การพัฒนาเซ็นเซอร์รูปแบบใหม่สำหรับการวิเคราะห์ด้านเคมีและชีวภาพ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการตรวจวัดอย่างง่ายและรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและการเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจวัดทางการแพทย์ โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างสตริปเทสและการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า สำหรับการวินิจฉัยโรคหรือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพเพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 🏅🏅🏅
ดร.สุดเขต ไชโย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ. 2551 จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากสำเร็จการศึกษา ดร.สุดเขต ได้บรรจุเป็นนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันสนใจการพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ (chemical sensor and biosensor) 👨‍🎓

🔰โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจนักวิทยาศาสตร์ที่อายุน้อย ในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต ที่ผ่านมามีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และนักวิจัยชั้นนำของประเทศ เช่น ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ผู้คิดค้น “เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งได้รับเลือกเป็นผลงานเด่นของกระทรวง อว. ปี 2564 เป็นต้น

#เคมีสวนสุนันทา
#คนเก่งลูกพระนาง
🌏 https://www.promotion-scitec.or.th/youngsciaward.htm

ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันศุกร์ที่ 22 ตุลาค...
22/10/2021

ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ยกระดับสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศและเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่อุ๋ย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2210256403
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ยกระดับสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศและเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่อุ๋ย)
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/2210256403
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ที่อยู่

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Amphoe Dusit
10300

เบอร์โทรศัพท์

02 160 1143-45

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 14 สาขาวิชา และปริญญาโท 2 สาขาวิชา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Dusit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจเช่าห้องพักคุรุธานีติดต่อ098-4698995
มีห้องพักในคอนโดคุรุธานี ห้องใหม่ ปลอดภัย สงบ ใหญ่ขนาด 32 ตรว. ที่จอดรถ สำหรับนศ.หญิง2คนแชร์กันค่าเช่า 5000 บาท ค่ามัดจำ 2 เดือน ค่าส่วนกลาง735 ค่าน้ำไฟต่างหาก 1ห้องน้ำ 1ห้องนอน 1ห้องรับแขก แอร์2 ที่จอดรถ ใกล้ห้าง เข้าออกหลายทาง515ถึงมหาลัย ออกจรัล75 btsสายสีน้ำเงิน
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์งานให้กับน้องๆที่เรียนจบคหกรรมอาหาร นะคะ 🙏 📢📢 เปิดรับสมัครด่วน ...แม่ครัวในบ้านผู้บริหาร!!! รายได้เงินเดือนมากถึง 25,000 บาท*ถ้าจบคหกรรม คุณสมบัติ - คนไทย อายุไม่เกิน 45 ปี - ประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี อาหารไทย/จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ และนักศึกษาจบใหม่ด้านคหกรรมอาหาร - หน้าที่ ทำอาหารให้ผู้ใหญ่ 5 เด็ก 2 คน ทำ 5-6 เมนู/วัน - มีความขยัน อดทน รักษาความสะอาด - มีโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาฝีมือตนเองได้จากภริยาผู้บริหาร ที่สามารถทำอาหารได้หลากหลาย 💰รายได้และสวัสดิการ 💸 - เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 - 20,000 บาท - และมากถึง 25,000 บาท สำหรับผู้ศึกษาจบด้านคหกรรมอาหารแต่ต้องมีพื้นฐานการทำครัว - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัส 1 เดือนเมื่อทำงานครบ 1 ปี - มีที่พักและอาหารให้ 3 มื้อ หรือจะเดินทางไปกลับได้ - ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน สถานที่ทำงาน หมู่บ้านอยู่หลังห้างพาราไดซ์ (เสรีเซ็นเตอร์เก่า) ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ สนใจสอบถาม 📞064 2214975 ไลน์ hrm.ssup
We, on behalf of the Center of Excellence in Bioinformatics and Clinical Data Management, Research Group and Research Network Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand and Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore,Singapore, would like to invite you to our international workshop on “Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2019)” that will be held on July 1 - 3, 2019 at Grand Ballroom, 6th Floor, Zenith Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand. For more details, please visit our website: 🌐 http://bdm.si.mahidol.ac.th/R2019/ Open for Registration May 1st - June 20th 2019 Contact us ☎️ Telephone: +66-2-419-7000 Ext.92685 📱 Mobile Phone: +66-90-990-5814 📧 Email: [email protected]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (ซอยสาธุประดิษฐ์ 20) รับสมัคร ตำแหน่งงาน ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 1. ครูการศึกษาพิเศษ / จิตวิทยา-เด็กพิเศษ อนุบาล 2. ครูพลศึกษา อนุบาล (ยิมนาสติก/โยคะ) 3. ครููพลศึกษา ประถม (ว่ายน้ำ) 4. ครูประจำชั้น ป.4 (เอกประถมศึกษา) 5. ครูสังคมศึกษา ประถม 6. ครูภาษาอังกฤษ (แกรมม่า) ประถม 7. ครูคณิตศาสตร์ ประถม 8. ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถม/มัธยม 9. ครูสอนภาษาจีน มัธยม 10. ครูดนตรีสากล (Voice, Violin) 11. ธุรการการเงิน (สื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้) 12.เจ้าหน้าที่สนับสนุน ซึ่งเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ผู้สนใจ สามารถมากรอกใบสมัครที่โรงเรียน หรือส่งเมล์ประวัติ มาที่ [email protected] หรือโทร. 080-2983652 ค่ะ...ขอบคุณค่ะ ข้อมูลโรงเรียน www.ektra.ac.th
ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ที่กระตือรือล้นในการศึกษาในวิชานี้ เเละเป็นคนทำอาหาร ผมจ่ายค่าเทอมเรียน ต้องใช้ครัวในการเรียน เเต่มีเจ้าหน้าที่บางคนที่ปฎิบัติตนเเละใช้วาจาเเละการ กระทำที่ไม่เหมาะสมต่อนักศึกษา ผมเล็งเห็นว่าควรมีการว่ากล่าวตักเตือนเเละอบรบมารยาทเเก่บุคคลผู้นี้ เพื่อมิให้กระทำตนอันไม่เหมาะสมเเบบนี้ต่อนักศึกษาอีก ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานครูค่ะ :) โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (เขตยานนาวา) เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนวิชาต่างๆ ดังนี้ คอมพิวเตอร์(มัธยม), ครูประจำชั้น ประถมศึกษาตอนต้น, ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (มัธยมต้น), ครูเคมี (มัธยมปลาย) สนใจรายละเอียด คลิก Link ด้านล่าง หรือ โทร.080-2983652 https://www.ektra.ac.th/ektraWeb/job.html ขอบคุณค่ะ
[ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนะค่ะ] เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 แล้วคุณพร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เชิญเข้าร่วมงาน “ICDL ASIA DIGITAL LITERACY DAY 2018” คุณจะได้รับความรู้เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งทาง ICDL ASIA ถือเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นมาตรฐานที่หน่วยงานต่างๆทั่วโลกยอมรับ ซึ่งบริษัทรายใหญ่ของไทยเริ่มมีการนำมาตรฐานดังกล่าวนี้เข้ามาใช้ในการรับสมัครงานแล้ว สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของงานได้ที่
https://www.dek-d.com/board/view/3850253/ จริงไหมคะ
สวัสดีค่ะ น้องๆสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่านใดที่สนใจงานด้านโปรแกรมเมอร์ ติดต่อด่วนที่พี่เน 02-2777039 นะคะ
💕
หนังสือโหลดฟรี