RamSongkhla การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566  เวลา 9.00 -16.00 นLAW2110 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/ LAW410...
25/08/2023

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
LAW2110 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/
LAW4104 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
RAM1131 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/
POL2200 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/
LAW2111 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/
LAW3110 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
#เมื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียนตามวิชาดังกล่าวแล้ว จะมีลิงค์บรรยายจากสำนักเทคโนแจ้งให้ทราบก่อนเวลาบรรยายอีกครั้ง
#กรุณาตอบแบบสอบถามผ่านลิงค์แบบประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (เพื่อนำไปประมวลผลในภาพรวมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน การสอนต่อไป) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUOCqfTiHHbLWkq_N2Oskx6v0rkKUxNwL9ZQaw7r7m70rUag/viewform

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา จัดโครงการพี่สอนน้องและบรูณาการพัฒนานักศึกษา ...
20/08/2023

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา จัดโครงการพี่สอนน้องและบรูณาการพัฒนานักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 ตลอดจนมีการแนะแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้ภายในการจัดโครงการได้มีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนมาร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน การเตรียมตัวสอบและวิธีการตอบข้อสอบของคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการสอบ การเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566  เวลา 9.00 -16.00 นRAM1103 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/ POL220...
18/08/2023

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
RAM1103 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/
POL2203 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/
CDM3208 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/
CDM3106 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
FIN2101 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/
#เมื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียนตามวิชาดังกล่าวแล้ว จะมีลิงค์บรรยายจากสำนักเทคโนแจ้งให้ทราบก่อนเวลาบรรยายอีกครั้ง
#กรุณาตอบแบบสอบถามผ่านลิงค์แบบประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (เพื่อนำไปประมวลผลในภาพรวมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน การสอนต่อไป) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUOCqfTiHHbLWkq_N2Oskx6v0rkKUxNwL9ZQaw7r7m70rUag/viewform

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏
11/08/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(เพิ่มเติม) โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช...
09/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(เพิ่มเติม) โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จังหวัดสงขลา รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่...
09/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่น 2 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2566

โครงการพี่สอนน้องและบรูณาการพัฒนานักศึกษากิจกรรมพี่สอนน้อง (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เว...
04/08/2023

โครงการพี่สอนน้องและบรูณาการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมพี่สอนน้อง (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารสิงขร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

🩷วิชา RAM 1111 (ENG 1001) ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน http://line.me/ti/g/t8V2qVEVJB

💙วิชา LAW 1101 หลักกฎหมายมหาชน http://line.me/ti/g/QjiVHs5HKu

🧡วิชา ACC 1103 การบัญชีการเงิน http://line.me/ti/g/F95Ag0flvn

💚วิชา POL 2106 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น https://line.me/ti/g/EmwaXz0zu_

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566  เวลา 9.00 -16.00 นRAM1201 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/ LAW2101...
04/08/2023

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
RAM1201 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/
LAW2101 (LAW2001) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/ DBC2101(BUS2101/APR2101) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/
CDM2104 (MCS3190) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
ECO1121 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/
CDM3205 (MCS3185) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/ MGT3102http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/
MGT4207 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
#เมื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียนตามวิชาดังกล่าวแล้ว จะมีลิงค์บรรยายจากสำนักเทคโนแจ้งให้ทราบก่อนเวลาบรรยายอีกครั้ง
#กรุณาตอบแบบสอบถามผ่านลิงค์แบบประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (เพื่อนำไปประมวลผลในภาพรวมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน การสอนต่อไป) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUOCqfTiHHbLWkq_N2Oskx6v0rkKUxNwL9ZQaw7r7m70rUag/viewform

วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตารีย์ ชุ...
29/07/2023

วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตารีย์ ชุมคง หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏
27/07/2023

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตารีย์ ชุ...
27/07/2023

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.พันธ์เทพ วิฑิตอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตารีย์ ชุมคง หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมถวายเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน ณ วัดบางศาลา ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย ตลอดจนร่วมสืบทอดเจตนารมย์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิทยริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดส...
26/07/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิทยริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566  เวลา 9.00 -16.00 น RAM1142 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/ LAW4...
14/07/2023

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
RAM1142 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/ LAW4107 (LAW4007) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/
CDM3407 (MCS2162) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/
MGT3404 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
CDM1101 (MCS1150) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/ MGT3310 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/
LAW3103 (LAW3003) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/
POL3313 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
#เมื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียนตามวิชาดังกล่าวแล้ว จะมีลิงค์บรรยายจากสำนักเทคโนแจ้งให้ทราบก่อนเวลาบรรยายอีกครั้ง
#กรุณาตอบแบบสอบถามผ่านลิงค์แบบประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (เพื่อนำไปประมวลผลในภาพรวมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน การสอนต่อไป) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUOCqfTiHHbLWkq_N2Oskx6v0rkKUxNwL9ZQaw7r7m70rUag/viewform

ลิงค์สำหรับเข้าเรียนบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค 1/2566 วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566  เวลา 9.00 -16.00 น RAM11...
06/07/2023

ลิงค์สำหรับเข้าเรียนบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค 1/2566
วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
RAM1141 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/
MGT3303 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/ CDM2301 (MCS2250) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM3/ LAW4102 (LAW4002) http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น
RAM1204 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM1/
POL2300 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM2/
POL2102 http://cyberclassroom.ru.ac.th/showSubjectInRoom/ROOM4/
#เมื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียนตามวิชาดังกล่าวแล้ว จะมีลิงค์บรรยายจากสำนักเทคโนแจ้งให้ทราบก่อนเวลาบรรยายอีกครั้ง
#กรุณาตอบแบบสอบถามผ่านลิงค์แบบประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (เพื่อนำไปประมวลผลในภาพรวมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน การสอนต่อไป) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUOCqfTiHHbLWkq_N2Oskx6v0rkKUxNwL9ZQaw7r7m70rUag/viewform

05/07/2023
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏
03/07/2023

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จังหวัด...
29/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข จังหวัดสงขลา รุ่นที่1

แนะแนวการศึกษาระบบ Predegree #โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา #รับสมัครรอบ 2 วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้
27/06/2023

แนะแนวการศึกษาระบบ Predegree
#โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
#รับสมัครรอบ 2 วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้

รับสมัครนักเรียนระบบ Predegree #โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา #รับสมัครรอบสอง วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้
27/06/2023

รับสมัครนักเรียนระบบ Predegree
#โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
#รับสมัครรอบสอง วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้

รับสมัครนักเรียนระบบ Predegree โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา #รับสมัครรอบสอง วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้
27/06/2023

รับสมัครนักเรียนระบบ Predegree
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
#รับสมัครรอบสอง วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้

รับสมัครนักเรียนระบบ Predegree #โรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา #รับสมัครรอบสอง วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้
27/06/2023

รับสมัครนักเรียนระบบ Predegree
#โรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา
#รับสมัครรอบสอง วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้

21/06/2023
แนะแนวการศึกษาระบบ Predegree #โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา #รับสมัครรอบ 2 วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้
20/06/2023

แนะแนวการศึกษาระบบ Predegree
#โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
#รับสมัครรอบ 2 วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้

แนะแนวการศึกษาระบบ Predegree #โรงเรียนวรนารีเฉลิม #รับสมัครรอบ 2 วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้
20/06/2023

แนะแนวการศึกษาระบบ Predegree
#โรงเรียนวรนารีเฉลิม
#รับสมัครรอบ 2 วันที่ 29 มิ.ย.-2ก.ค.นี้

14/06/2023

ม.ร. มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 36 ทุน
----------

>>> งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะขอรับ “ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 34 พรรษา” จำนวน 36 ทุน สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2566 ณ อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนด้วยการสัมภาษณ์

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ (ยกเว้น Pre-degree)
- มีความประพฤติดี
- มีผลการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีฐานะยากจน
- ไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีการศึกษาเดียวกัน

>>> ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ru.ac.th/scholarship/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร. 02-3108080

14/06/2023

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา)
ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม
คลิกลิ้งค์ที่แนบ: http://www3.ru.ac.th/scholarship/rustudentloan2566/
**อ่านทำความเข้าใจรายละเอียดที่แจ้งและดำเนินการให้ครบทุกครั้งตอน**

1.อ่านรายละเอียดคูณสมบัติผู้ขอกู้ยืม
2.กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอกู้กับมหาวิทยาลัย ผ่านgoogle form
3.ยื่นขอกู้ยืมในระบบ DSL หรือ แอปพลิเคชั่น “กยศ Connect”
4.รอรับผลอนุมัติการกู้ยืมและดำเนินการจัดสังสัญญาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
*ทั้งนี้นักศึกษาต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการกู้ยืม*

14/06/2023
14/06/2023

วิธีรับบัตรประจำตัวนักศึกษาหลังสมัครเรียน🔔

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษา ภาค 1/2566, ภาค 2/2565 และผู้ที่ยื่นเรื่องทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นมา

สามารถขอรับบัตรโดยให้ธนาคารจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ไม่ต้องเดินทางมารับบัตรด้วยตนเองที่ธนาคารโดยหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาเข้าไปตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
🟠 หลังสมัครทางอินเทอร์เน็ต 90 วัน
🟠 หลังสมัครที่มหาวิทยาลัย 30 วัน
🔎ตรวจสอบรายชื่อทาง www.regis.ru.ac.th/checkStudentCard

หากปรากฏในระบบแล้วให้ดำเนินการขอออกบัตรเดบิตในแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยนักศึกษาจะต้องกดรับบัตรภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

📞 สอบถามข้อมูลได้ที่
หน่วยบัตรประจำตัวนักศึกษา
โทร.02-310-8605, 02-310-8000 ต่อ 4825
ธนาคารไทยพาณิชย์
โทร.02-777-7777

ตารางบรรยายสรุปปริญญาตรี ส่วนภูมิภาคภาค 1 ปีการศึกษา 2566
14/06/2023

ตารางบรรยายสรุปปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค
ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

📣📣 #ตารางบรรยายสรุป #สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค #บรรยายสด ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (บรรยายวันเสาร์-อาทิตย์) บรรยายวันที่ 8 กรกฎาคม - 29 ตุลาคม 2566
#สำหรับนักศึกษาทุกคน ทุกสาขาวิทยบริการ ทุกคณะ ทุกชั้นปี และพรีดีกรี
1️⃣ #เข้าฟังบรรยายสรุปได้ที่สาขาวิทยบริการทุกแห่ง ทั้ง 23 จังหวัด ตามวันและเวลาที่กำหนดในตารางบรรยายสรุป #บรรยายสดทุกกระบวนวิชาตามตาราง #แต่งกายให้สุภาพ และ😷สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องเรียนทุกครั้ง #อาจารย์ผู้สอนจะบรรยายสดที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.รามคำแหง หัวหมาก #และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องเรียน ณ สาขาวิทยบริการ 23 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกัน #สามารถสอบถามข้อสงสัยและปรึกษาอาจารย์ได้ ผ่านอุปกรณ์ที่ทางสาขาวิทยบริการจัดเตรียมไว้ให้
2️⃣ #ดูบรรยายสดออนไลน์ตามตารางได้ที่ http://cyberclassroom.ru.ac.th/
เลือก สำหรับส่วนภูมิภาค และเลือก ROOM 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับห้องในตารางบรรยายสรุป
3️⃣ #สามารถดูวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังได้ที่
http://www.m-learning.ru.ac.th/mls-campus/site/login.ru
🌷กรณี นศ.ไม่ได้เข้าฟังบรรยายสรุปตามตาราง หรือมีปัญหาในการรับชมแบบสดๆ สามารถดูคำบรรยายย้อนหลังได้ (หลังจากบรรยายสดไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์)

#ตารางบรรยายสรุป ภาค 1/66
https://drive.google.com/file/d/1blVnOJI2XG1N5hhuRCo9WVWFwnn5foh-/view?usp=sharing

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งคนสวน
14/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งคนสวน

แนะแนวการศึกษาระบบพรีดีกรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวันที่ 14 มิถุนายน 2566
14/06/2023

แนะแนวการศึกษาระบบพรีดีกรี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 14 มิถุนายน 2566

13/06/2023

#ส่วนภูมิภาค
📌 ลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาเก่า) ภาค 1/66

📲ทาง internet & App RU region
---------------> วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 66 วันที่ 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 66
(นับวันประทับตราไปรษณีย์)

#วิธีการลงทะเบียนทางไปรษณีย์และแบบฟอร์มลงทะเบียน
อยู่ในคู่มือลงทะเบียนเรียน หน้า 3 - 5

📝 #วันเวลาสอบ (ส่วนภูมิภาค) ตรวจสอบได้จาก คู่มือลงทะเบียนเรียน
http://regis.ru.ac.th/document/6_regis_examSV/20230526_166PV_Manual.pdf

09/06/2023

นักศึกษาส่วนภูมิภาค
ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2566☂

🔎 15 - 19 มิ.ย. 66

🖥 ทางอินเทอร์เน็ต https://iregis2.ru.ac.th/iregis2
📲 App : RU Region

⏰ ภายในวันสุดท้าย
ลงทะเบียนก่อนเวลา 20.00น.
ชำระเงินภายในเวลา 21.30น.

⭐ สอบปลายภาค ⭐
4 - 5 พ.ย. 66
11 - 12 พ.ย. 66

08/06/2023

นักศึกษาส่วนภูมิภาคเตรียมตัว🌞
สอบภาคฤดูร้อน/2565
🟠 10 - 11 มิ.ย. 66
🟠 17 - 18 มิ.ย. 66

สามารถตรวจสอบตารางสอบไล่รายบุคคลได้ทาง
https://beta-e-service.ru.ac.th

ที่อยู่

Hatyai
Amphoe Hat Yai
90110

เบอร์โทรศัพท์

074251333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RamSongkhlaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RamSongkhla:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

10 ปี ม.รามคำแหง สงขลา เดิน วิง มินิมาราธอน

วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด