Relax 4.0 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ควบคุมตัวเข้มงวด

ประวัติความเป็นมา
กองทัพอากาศได้ใช้ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกาศให้เป็นสถานฟื้นฟู สถานที่ตรวจพิสูจน์ และสถานที่ควบคุมตัว ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ (ใช้เมื่อ ๒๗ ก.ย.๔๕) เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกองทัพอากาศ ทั้ง ๑๓ แห่ง โดยได้รับการจัดตั้งและได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๕๑ ง ลงวัน

ที่ ๑ พ.ค.๔๖ หน้า ๑๔ กำหนดให้เป็นสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟู ฯ ดังกล่าวได้
กองทัพอากาศได้ออกคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๖/๔๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพอากาศ ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ให้ กองบิน ๕๖ จัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ มีรหัส ๐๕๖ สามารถรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๖๐ เตียง กองบิน ๕๖ จึงได้มีการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ฝพธ.บน.๕๖ จัดตั้งเป็น “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มี.ค.๔๖ เป็นต้นมา

ที่อยู่

99 หมู่ 8 ต. โคกม่วง
Amphoe Hat Yai
90230

ข้อมูลทั่วไป

กระบวนการ/วิธีการบำบัด ศูนย์ฟื้นฟู ฯ กองบิน ๕๖ ได้ดำเนินการฟื้นฟู ฯ ในระบบบังคับบำบัด ควบคุมตัวแบบเข้มงวด โดยใช้ระบบ “จิราสา” โดยปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำของ ศูนย์วิชาการยาเสพติด กวก.พอ. มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดฟื้นฟู ฯ อย่างต่อเนื่อง ๘.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดฟื้นฟู ฯ ๘.๑.๑ งานบำบัดฟื้นฟู มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ และแยกเป็นชั้นเรียนตามห้วงเวลาและความพร้อมของผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ๘.๑.๒ การอบรมวิชาการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๕๖ ดำเนินการฟื้นฟู ฯ ในระบบบังคับบำบัด โดยใช้ระบบ “จิราสา” ของกองทัพอากาศ ที่กำหนดขึ้น อบรมระยะเวลา ๔ เดือน (๑๒๐ วัน) ประกอบด้วย ๘.๑.๒.๑ ช่วงเตรียมการบำบัดฟื้นฟู ฯ (แรกรับ-สัปดาห์แรก) ๘.๑.๒.๒ ช่วงการบำบัดฟื้นฟู ฯ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ ช่วงที่ ๑ (สัปดาห์ที่ ๒ – ๕) “กลุ่มเจตคติ” เน้นความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกเสพยาเสพติด และฝึกระเบียบวินัย โดยจะปรับเปลี่ยนท่าที ความรู้สึกเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ช่วงที่ ๒ (สัปดาห์ที่ ๖ -๙) “กลุ่มจิราสา” เน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ และการแก้ปัญหา กิจกรรมกลุ่ม การฝึกวิชาทหารและการฝึกกีฬา เพื่อให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนมีคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วยการฝึกให้ความช่วยเหลือผู้อื่น หลังจากครบช่วงที่ ๒ มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ เป็นผู้นำกลุ่มของผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ และสามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ช่วงที่ ๓ (สัปดาห์ที่ ๑๐ – ๑๓) “กลุ่มจิตวิสัย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ รู้เท่าทันกระบวนการความคิดและอารมณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบของตนเอง โดยมีสติระลึกได้และมีความเข้าใจวิธีป้องกันตนเองไม่ให้กลับไปเสพซ้ำอีก ช่วงที่ ๔ (สัปดาห์ที่ ๑๔ – ๑๖) “กลุ่มร่วมใจพัฒนา” เน้นการฝึกอาชีพบริการสังคม และกิจกรรมครอบครัวบำบัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ได้เตรียมตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและครอบครัว ๘.๑.๒.๓ การฝึกอบรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๕๖ ได้ทำการฝึกอบรมในช่วงเวลา ๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ หรือตามห้วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ อาทิเช่น ความรู้เรื่องกฎหมายที่ควรทราบ นิรภัยภาคพื้น การปฐมพยาบาล กิจกรรมทางเลือก เช่น ฝึกทักษะต่าง ๆ หรือ นันทนาการ เป็นต้น - กิจกรรมการสัมมนา การทำกิจกรรมใช้วิธีการบรรยายสลับกับการฝึกประชุมปฏิบัติ โดยวิทยากรจากภายนอกศูนย์ฟื้นฟู ฯ และวิทยากรของศูนย์ฟื้นฟู ฯ มีการทำกิจกรรมกลุ่มประชุมเช้า กิจกรรมกลุ่มย่อย การฝึกให้รู้จักการแก้ปัญหาและหาข้อสรุปร่วมกัน ทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแล เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาตลอดระยะเวลาการฟื้นฟู ฯ - การฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์, การฝึกทักษะการปฏิเสธยาเสพติด เป็นต้น - จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายได้แก่การดันพื้น ลุกนั่งและวิ่ง ระยะทาง ๑.๖ กม. ดำเนินการตามวงรอบที่กำหนด - กิจกรรมบำบัด เป็นการจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะที่จะเป็นประโยชน์ในการบำบัดฟื้นฟู ฯ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมีการจัดกิจกรรม ๘.๑.๓ การปฐมนิเทศ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๕๖ จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติประจำวัน การปฏิบัติตัวกฎระเบียบภายในศูนย์ฟื้นฟู ฯ แนะนำสถานที่ แนะนำครูพี่เลี้ยง และผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง ดังนี้ - ชี้แจงให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ รับทราบสิทธิประโยชน์ขณะรับการบำบัดฟื้นฟู ฯ - ชี้แจงขั้นตอนในการบำบัดฟื้นฟู ฯ โดยย่อ - จูงใจให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ อยู่ให้ครบกำหนดการฟื้นฟู ๘.๑.๔ กิจกรรมครอบครัวบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๕๖ ได้นำครอบครัวที่อยู่ไกลเดินทางมาเยี่ยม ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ตามวงรอบ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟู ฯ โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาอยู่ร่วมกันตามสมควร สำหรับครอบครัวที่อยู่ใกล้สามารถเดินทางมาเยี่ยมได้ตามวัน เวลาที่ศูนย์ฟื้นฟู ฯ กำหนดไว้ สำหรับการจัดกิจกรรมครอบครัวบำบัดในวันสำคัญทางครอบครัวหรือเทศกาล เช่น วันครอบครัวในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันพร้อมญาติของเทศกาลฮารีรายอ ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม และในวันที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ครบกำหนดกลับบ้าน จะเชิญญาติมารับ เพื่อร่วมกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม (พิธีหล๊บเริน) ๘.๑.๕ งานปกครอง ดำเนินการปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ให้ปฏิบัติตัวเป็นไปตามวงรอบตารางปฏิบัติประจำวัน และตามระเบียบที่ศูนย์ฟื้นฟู ฯ กำหนด รวมทั้งร่วมพิจารณาการลงทัณฑ์เมื่อมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กระทำความผิด โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ตารางปฏิบัติประจำวันในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เวลา ๐๕๐๐ - ตื่นนอน - กิจกรรมทางศาสนา (สวดมนต์ / ละหมาด) เวลา ๐๖๐๐ - บริหารร่างกายด้วยท่าบริหารมาตรฐาน - วิ่งออกกำลังกาย ประมาณ ๑๕ นาที - ทำความสะอาดที่พัก , อาบน้ำ เวลา ๐๗๓๐ - รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๘๐๐ - เคารพธงชาติ - เตรียมทำกลุ่มประชุมเช้า เวลา ๐๘๓๐ - ทำกลุ่มประชุมเช้า เวลา ๐๙๓๐ - ครูพี่เลี้ยงพบกลุ่ม เวลา ๑๐๐๐ - จัดกิจกรรมอบรมวิชาการ ตามกลุ่มของผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ เวลา ๑๒๐๐ - รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓๐๐ - กลุ่มจิตบำบัด/อาชีวบำบัด / กิจกรรมทางเลือก เวลา ๑๕๐๐ - ฝึกระเบียบวินัย / ออกกำลังกาย / อาบน้ำ เวลา ๑๗๐๐ - รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๘๐๐ - เข้าเรือนนอน ฝึกฝนตนเอง / ทบทวนการปฏิบัติประจำวัน เวลา ๑๙๓๐ - กิจกรรมทางศาสนา (สวดมนต์ / ละหมาด) เวลา ๒๑๐๐ - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปิดไฟนอน ๘.๑.๖ งานฝึกวิชาทหาร ดำเนินการฝึกวิชาทหารท่าทางพื้นฐาน ได้แก่ ท่าตรง ท่าพัก ท่าเดิน ท่าวิ่ง การรวมแถว การสั่งแถว เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ, ความเป็นผู้นำ และปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้เกิดกับตัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ รวมทั้งมีการฝึกท่ากายบริหาร “ราชนาวี” เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง และฝึกให้มีสมาธิ ๘.๑.๗ งานธุรการ ๘.๑.๗.๑ ดำเนินงานเอกสารเกี่ยวกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูต่าง ๆ ได้แก่ งานทะเบียนประวัติ การประเมิน การขอสงเคราะห์ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาเมื่อครบกำหนดการฟื้นฟู ฯ หรือปรับแผน ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ เช่น - จัดทำแฟ้มประวัติ และให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ที่เข้าใหม่ บันทึกข้อมูลในใบแบบ บสต.๓ - สอบถามประวัติการเสพยาเสพติดการบำบัดรักษา ครอบครัวและเรื่องทั่วๆ ไป - จัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติ และบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้ออาภรณ์ภัณฑ์ ของใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้านอาชีพ - ดำเนินการด้านการเงิน ได้แก่ ค่าอาหารผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ - จัดทำระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด (บสต.๓) ให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดต่าง ๆ - การรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง - รายงานสถานภาพประจำวัน โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ของ สนง.คุมประพฤติ จังหวัดสงขลา ทางโทรศัพท์ เพื่อรายงานสถานภาพผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ เมื่อได้รับการประสานขอข้อมูลเพื่อจะส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มายัง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๕๖ - รายงานสถานภาพประจำเดือน จะส่งรายงานสถานภาพผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ให้กับ สำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ (สน.ศพส.ทอ.) ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ กรมยุทธการทหารอากาศ โดยส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ สน.ศพส.ทอ.ทุกวันที่ ๑๐, ๒๐ และสิ้นเดือน, ส่งให้ ศูนย์วิชาการยาเสพติด กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ทราบ ทางโทรสาร และนำเรียน ผบ.บน.๕๖ รวมทั้งส่งข้อมูลให้ สน.ศอ.ปส.บน.๕๖ (ผยก.บก.บน.๕๖) ก่อนวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป ๘.๑.๘ การรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจำทุกวันพุธให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะนำไปพบแพทย์ที่ รพ.กองบิน บน.๕๖ ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ฟื้นฟูฯ ประมาณ ๗๐๐ เมตร ได้ตลอดเวลา ๘.๑.๙ งานสวัสดิการสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์บริหารร่างกาย, อุปกรณ์ตัดผม, รายการโทรทัศน์ยูบีซี และจัดอาหารพิเศษในวันกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ฯลฯ ๘.๑.๑๐ การประกอบเลี้ยง มีการประกอบอาหารทั้ง ๓ มื้อ, มีของหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง, จัดอาหารพิเศษสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง, จัดหาน้ำดื่มสะอาด (ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ) พร้อมเครื่องทำน้ำเย็นไว้บริการ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดรายการอาหารเอง ๘.๑.๑๑ การติดตามผลผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ฯ จนครบกำหนด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๕๖ ได้ติดตามผลการบำบัดฟื้นฟู ฯ จากข้อมูล บสต.๔ และ บสต.๕ โดยประสานกับ สนง.คุมประพฤติจังหวัด ที่ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ เพื่อกรอกข้อมูลการติดตามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งส่งแบบสอบถามความเป็นอยู่และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเสพยาเสพติด โดยส่งจดหมาย ไปให้ญาติหรือผู้ปกครองกรอกข้อมูลส่งกลับมายังศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๕๖ และจัดทำแผนเยี่ยมเยียน ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ที่ครบกำหนดไปแล้ว ว่ามีการประกอบอาชีพหรือกลับไปเสพซ้ำหรือไม่ ๘.๑.๑๒ การประชุม จนท.ปฏิบัติงานบำบัดฟื้นฟูฯ ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในกระบวนการบำบัดฟื้นฟู ฯ โดย ผอ.ศูนย์ฟื้นฟู ฯ และ รอง ผอ.ศูนย์ฟื้นฟู ฯ จะเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ รวมทั้งไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ๘.๑.๑๓ การทำกลุ่มประชุมเช้าและประชุมกลุ่มย่อย จัดให้มีการประชุมกลุ่มเช้าทุกวัน เวลาประมาณ ๐๘๓๐ – ๐๙๓๐ และการประชุมกลุ่มย่อยตามระบบจิราสา โดยการพบกลุ่มของครูพี่เลี้ยงประจำวัน เพื่อให้ทราบความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ในแต่ละวัน และพัฒนาการด้านพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถเลิกเสพยาเสพติดได้ ซึ่งได้ทำหลักฐานการบำบัดฟื้นฟูเป็นรายบุคคลไว้ด้วย โดยจัดในอัตราส่วน ครู ๑ คน ต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ๕ คน หากช่วงเวลาใดกลุ่มไหนเกินจำนวนที่กำหนดจะจัดให้มีครูพี่เลี้ยงเสริมเพิ่มเป็น ๒ คน ๘.๑.๑๔ เปิดโอกาสแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ได้มีส่วนร่วมกับสังคม เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อ, การเข้าฟังการบรรยายความรู้เรื่องยาเสพติดและโรคเอดส์ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพบญาติ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้เยี่ยมในวันพุธ โดยศูนย์ฟื้นฟู ฯ จะอำนวยความสะดวกจัดยานพาหนะรับ-ส่ง บริเวณช่องทางหน้ากองบิน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย ๘.๑.๑๕ มีการควบคุมกระบวนการบำบัด ฯ และการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ของ ครูฝึกโดยจัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบการปฏิบัติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66645040307

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Relax 4.0ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


Amphoe Hat Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด