Clicky

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแ

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแ, หน่วยงานราชการ, เลขที่ 1 หมู่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, Amphoe Kamphaeng Saen.

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.15 ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของปร...
31/03/2022

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.15 ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และคณะอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มเกษตรและอาหารซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมติดตาม"โครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร" ซึ่งฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนวิจัยภายใต้ปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ตามสัญญาเลขที่ C10F630152 ซึ่งมี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน เป็นหัวหน้าโครงการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564  เวลา 14.40 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บร...
15/11/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.40 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
ในการนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ได้กล่าวชื่นชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจของทางฝ่ายเครื่องจักรกลฯ และเตรียมผลักดันสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ในลำดับถัดไป

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ นำโดยคุณกิตติเดช  โพธิ์นิยม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลฯ ร่วมด...
01/04/2021

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ นำโดยคุณกิตติเดช โพธิ์นิยม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลฯ ร่วมด้วย วิศวกร และช่างเครื่องยนต์ ดำเนินการสร้างเครื่องโรยทรายในสนาม และส่งมอบให้แก่งานกีฬา กองบริการกลาง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงสนาม ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในลำดับถัดไป
ขอบคุณภาพจาก FB คุณชูโชค ชูเจริญ หัวหน้างานกีฬา มา ณ ที่นี้ด้วยคะ

"โรงเรือนอัจฉริยะ" นำเสนอโดย​ ดร.นิติรงค์​ พงษ์​พานิ​ช
30/06/2020
เกษตรในจอ ขอจองในใจ EP.3 โรงเรือนอัจฉริยะ!!

"โรงเรือนอัจฉริยะ"
นำเสนอโดย​ ดร.นิติรงค์​ พงษ์​พานิ​ช

"เกษตรในจอ ขอจองในใจ" เป็นรายการที่จะทำให้คุณรวย ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเ...

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเ...
13/02/2020

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 18 ปี สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนในรอบปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ์ และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ในงานดังกล่าวได้มีบุคลากรของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
- นายเอนก สุขเจริญ ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงานพิเศษ
- นายธนัญกรณ์ ใจผ่อง ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ
2. ด้านเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้งานสำเร็จสัมฤทธิ์ผล
- นายธนัญกรณ์ ใจผ่อง (กลุ่มนักวิจัย)
- นายทิตินัย เทียนแย้ม (กลุ่มวิชาชีพ)
3. ด้านทำงานเป็นทีม
ทีมที่1 “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาอาชีพเกษตรกรรม”
1.นายกิตติเดช โพธิ์นิยม 2.นายเอนก สุขเจริญ
3.นายวิเชฐ ศรีชลเพชร 4.นายธนัญกรณ์ ใจผ่อง
5.นายทิตินัย เทียนแย้ม 6.นางสมร มะกรวัฒนะ
7.น.ส.ทัดชาวดี นฤทุม 8.นางสุวรรณรัตน์ สุขเกษม
9.นางนันท์นลิน กรณัฐนฤสรณ์ 10.นายณรงศักดิ์ คำหอมกุล
11.นายไชยยงค์ หาราช 12.นายสมพจน์ คำแก้ว
13. นายรุ่ง สุขชัยศรี

ทีมที่2 "ทีมงานสถานที่ ฝ่ายนิทรรศการด้านวิจัย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562"
1.นายธนัญกรณ์ ใจผ่อง 2.นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
3.นายเสกสรร สีหวงษ์ 4.นายเอนก สุขเจริญ
5.นายวิเชฐ ศรีชลเพชร 6.นายทิตินัย เทียนแย้ม
7.ว่าที่ร.ต.พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์ 8.นายนิติรงค์ พงษ์พานิช
9.นางสมร มะกรวัฒนะ 10.น.ส.ทัดชาวดี นฤทุม
11.นางสุวรรณรัตน์ สุขเกษม 14.นายรุ่ง สุขชัยศรี
12.นางนันท์นลิน กรณัฐนฤสรณ์16.นายสุธี เวโรจนนันท์
13.นายณรงศักดิ์ คำหอมกุล 15.นายสำรวย สมพรหมทิพย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จัดงานวันถาปนาฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ครบร...
18/12/2019

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จัดงานวันถาปนาฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ครบรอบ 38 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ พันธุ์ ช. พหลโยธิน อดีตหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน หัวหน้าฝ่ายฯ กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประดู่แดง 2 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

22-23 มิ.ย.62 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติร่วมกับสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดโครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ...
24/06/2019

22-23 มิ.ย.62 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติร่วมกับสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จัดโครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น3

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้นำคณะบุคลากรสำนักการช่าง จำนวน 100 คน เข้าศึกษา...
06/06/2018

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้นำคณะบุคลากรสำนักการช่าง จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์การเกษตร ณ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี ดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช นักวิจัย ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทย...
26/06/2017

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตกำแพงแสนประจำปี 2560 "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจด้วยฟางข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำงานเพื่อรณรงค์ลดการเผาฟางในนาข้าวและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในช่วงวิกฤตภัยแล้ง"
โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในตำบลบางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 31 คน การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ภาคคือ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ หลังจากการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับก้อนเชื้อเพาะเห็ดและเห็ดฟางในตะกร้ากลับไปทำการเปิดดอก(เก็บผลผลิต)ที่บ้านด้วย
คณะผู้ดำเนินการฝึกอบรม ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน(งบประมาณปี พ.ศ. 2560)และองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ที่ได้กรุณาดำเนินการประสานงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “การถ่ายทอดความรู้ด้านเชื้อเพลิงช...
28/07/2016

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “การถ่ายทอดความรู้ด้านเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตก๊าซชีวมวลและถ่านในภาคครัวเรือน” ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปจาก ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และนักเรียนโรงเรียนหนองพงเล็ก รวมทั้งสิ้น 43 คน การฝึกอบรมแบ่งเป็น ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ดังนี้
- การนำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ โดย คุณนิติรงค์ พงพานิช
- การสร้างเตาเผาถ่านชีวภาพด้วยถังเหล็ก 200 ลิตร โดย คุณกิตติเดช โพธิ์นิยม
- การสร้างเตาผลิตก๊าซชีวมวลอย่างง่าย โดย คุณเอนก สุขเจริญ
- การผลิตและประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในด้านการเกษตรกรรม โดย คุณศิริวรรณ ทิพรักษ์
- การใช้ประโยชน์จากถ่าน เพื่อปรับปรุงดิน โดย คุณธนภัทร ปลื้มพวก

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2559 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “การผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใ...
11/04/2016

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2559 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “การผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักเพื่อรณรงค์ลดการเผาฟางในนาข้าวและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในช่วงวิกฤตภัยแล้ง” ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปจาก ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 43 คน การฝึกอบรมแบ่งเป็น ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ หลังจากการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับก้อนเชื้อเพาะเห็ดกลับไปทำการเปิดดอก (เก็บผลผลิต) ที่บ้านด้วย

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกส...
01/04/2016

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน อบต.ขามเรียน จำนวน ๕๔ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์การเกษตร ณ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี ดร.อิศราฐ์ เชาระกำ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และนายไชยยงค์ หาราช วิศวกรการเกษตร ให้การต้อนรับ

ขอเชิญชมผลงานวิจัยของบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ"เตาเผาถ่านด้วยถังเหล็ก 200 ลิตร" รวมแสดงอยู่ในบูธนิทรรศการ...
04/12/2015

ขอเชิญชมผลงานวิจัยของบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
"เตาเผาถ่านด้วยถังเหล็ก 200 ลิตร" รวมแสดงอยู่ในบูธนิทรรศการถ่านไม้กับชุมชนสีเขียว จัดโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2558 คะ

Closing Ceremony of the International Training Program “Training Course for Public-Private Joint Cooperation Training on...
06/11/2015

Closing Ceremony of the International Training Program “Training Course for Public-Private Joint Cooperation Training on Development and Extension of Farm Machinery for Small Scale Farmers with JAPANESE MONOZUKURI Style”
November 6, 2015
โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.จักรกริช พฤษการ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้รับการอบรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ดร.อิศราฐ์  เชาระกำ ผู้รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร...
29/10/2015

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ดร.อิศราฐ์ เชาระกำ ผู้รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Training Course for Public-Private Joint Cooperation Training on Development and Extension of Farm Machinery for Small Scale Farmers with JAPANESE MONOZUKURI Style” เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

JICA (Japan International Cooperation Agency)ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแ...
20/10/2015

JICA (Japan International Cooperation Agency)ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรม หลักสูตร “Training Course for Public-Private Joint Cooperation Training on Development and Extension of Farm Machinery for Small Scale Farmers with JAPANESE MONOZUKURI Style” ให้กับผู้เข้าอบรมจากกลุ่มประเทศโลกที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2558
โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้บริการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เ...
20/08/2015

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ให้บริการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เป็นเชื้อเพลิง (CNG) โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่ สธร 228-2558
โดย นายสมพจน์ คำแก้ว วิศวกรผู้ทำการตรวจและทดสอบ เลขทะเบียน สก.3179
เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
เพื่อความสะดวกโปรดติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการคะ
โทรศัพท์ติดต่อ 034-351397 เบอร์ภายใน 3705-14
คุณสมพจน์ คำแก้ว 081-7527908

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมงานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
11/08/2015

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมงานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนเรื่องการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น แทรกเตอร์...
10/08/2015

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนเรื่องการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น แทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องดำนาและอื่นๆ ให้กับนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง แต่งตั้ง...
06/08/2015

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นั้น
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
"รถแทรกเตอร์เดินตาม (มอก.1350-2539)"
ให้มีผลบังคับใช้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ชมพูพันทิพย์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ออกดอกแล้วนะคะรีบมาสัมผัสความงามกันด่วนๆๆๆจ้า
07/04/2015

ชมพูพันทิพย์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ออกดอกแล้วนะคะ
รีบมาสัมผัสความงามกันด่วนๆๆๆจ้า

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558  รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มาเยี่ยมชมฝ่ายเครื่อ...
13/03/2015

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มาเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร และรับฟังพันธกิจ ภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 โดยมี ดร.อิศราฐ์ เชาระกำ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เป็นผู้รายงานพัธกิจ ภารกิจ ของฝ่ายเครื่องจักรกลฯ

ภาพความทรงจำ จุดเริ่มต้นของหน่วยงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศู...
11/03/2015

ภาพความทรงจำ จุดเริ่มต้นของหน่วยงาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และทรงปลูกต้นประดู่แดง ณ บริเวณหน้าอาคารบริหาร ฝ่ายเครื่องจักรกลฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524

ดร.สุทธิพร  เนียมหอม วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแ...
10/03/2015

ดร.สุทธิพร เนียมหอม วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประดิษฐ์ “เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง” เพื่อทดแทนแรงงานคน ประสิทธิภาพสูง ปอกผลหมากแห้งได้ 110กิโลกรัม/ชั่วโมง
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2551

ที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634351397

เว็บไซต์

http://www.amc.kps.ku.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด