Clicky

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม หน้าที่รับผิดชอบ
ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์และกระจายพันธุ์

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม...
11/04/2022

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม นางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศษ นักวิชาการเกษตร และนายวิวัฒน์ อนุศาสนนันท์ เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ พืช ผัก ณ แปลงเกษตรกร ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอ...
11/04/2022

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด นายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าเก็บข้อมูลแปลงปลูกผักคะน้าในโครงการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีการผลิตคะน้าในโรงเรือนอัจฉริยะ ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในโรงเรือน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอ...
11/04/2022

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด และนายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงใหม่ พืชผัก ณ แปลงเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Photos from ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม's post
07/04/2022

Photos from ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม's post

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายธนศิลป์ แซ่เล่า นัก...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าเก็บข้อมูลเกษตรกรโครงการ การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานในจังหวัดนครปฐม ณ แปลงเกษตรกร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยมน...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยมนักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวสุภาวดี หินทอง พนักงานจ้างเหมาเข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ พืช กล้วย มะม่วงน้ำดอกไม้ ผักชี ขึ้นฉ่าย ต้นหอม มะละกอ อ้อย มะม่วงยายกล่ำ ณ แปลงเกษตรกร ต.บ้านใหม่ ต.บางแม่นาง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่จ.นนทบุรี

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังว...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ และนายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร บันทึกข้อมูลและเตรียมแปลงโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านเกษตรอัตลักษณ์และเกษตรแปรรูปประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอนครชัยศรี ณ แปลงเกษตรกร อ.สามพราน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุว...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร และนายนรากร ขำรักษ์ เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุและตรวจติดตาม ผักบุ้งจีน ข่า ตะไตร้ ณ แปลงเกษตรกร ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมาย​ให้​นา​ยพร​ชัย​  มาส​ริ ...
05/04/2022

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมาย​ให้​นา​ยพร​ชัย​ มาส​ริ เจ้าพนักงาน​การเกษตร​ชำนาญ​งาน​ เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณากำหนดขอบเขตแนวทางหลักเกณฑ์​การวิเคราะห์พื้นที่​เสี่ยง​ภัยจากสารเคมีและวัตถุ​อันตราย​ในพื้นที่จังหวัด​นครปฐม​ ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์​ ศาลา​กลางจังหวัดนครปฐม​ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​จังหวัด​นครปฐม​เป็นประธาน

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุขผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยมนั...
05/04/2022

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยมนักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวสุภาวดี หินทอง พนักงานจ้างเหมาเข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ พืช กล้วยน้ำว้า เมล่อน แปลงต่ออายุ กุยช่าย ณ แปลงเกษตรกร ต.บางสีทอง ต.บ้านใหม่ อ.ไทรน้อย อ.บางใหญ่จ.นนทบุรี

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันท...
05/04/2022

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ พืช คะน้า กวางตุ้ง และแปลงต่ออายุ ข้าวโพดฝักอ่อน กะเพรา ตะไคร้ ณ แปลงเกษตรกร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน และ ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายธนศิลป์ แซ่เล่า นัก...
05/04/2022

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าเก็บข้อมูลเกษตรกรโครงการ การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานในจังหวัดนครปฐม ณ แปลงเกษตรกร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศ...
05/04/2022

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศษ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และ ผ่านระบบ Appclication Zoom

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคล...
05/04/2022

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าประชุมหารือแนวทางการส่งออกส้มโอไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอพพิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings)

03/04/2022
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยมน...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยมนักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวสุภาวดี หินทอง พนักงานจ้างเหมาเข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ พืช ผักชีไทย พริกขี้หนู จิงจูฉ่าย บวบ วอเตอร์เครส มะนาว มะนาวนิ้ว มะละกอ มะเดื่อฝรั่ง สวีทชาร์ท เคล ถั่วพู ขึ้นฉ่าย ผักสลัด ละมุด มะพร้าวอ่อน กล้วย มะม่วง ณ แปลงเกษตรกร ต.หนองเพรางาน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุว...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร และนายนรากร ขำรักษ์ เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และแปลงใหม่ กะเพรา โหระพา กล้วยหอม มะม่วง ณ แปลงเกษตรกร ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน และ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันท...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ พืช มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง (แปลงใหญ่) ณ แปลงเกษตรกร ต.ดอนยายหอม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคล...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจประเมินแปลงพืชผักตามมาตรการควบคุมพิเศษพืชผักผลไม้ส่งออกสหภาพยุโรป(EL) (ชนิดพืชพริก มะเขือเปราะ) ณ แปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.นครปฐม

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอม...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด นายธนศิลป์ แซ่เล่า นายกิตติพงษ์ บุญเรือง นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ปลูกผักคะน้าในโครงการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีการผลิตคะน้าในโรงเรือนอัจฉริยะ ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในโรงเรือน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจัน...
31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ หน่อไม้ฝรั่ง ตะไคร้ กล้วย ณ แปลงเกษตรกร ต.บ้านยาง และ ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ บุญเรือ...
31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ บุญเรือง นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เตรียมแปลงปลูกผักคะน้าในโครงการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีการผลิตคะน้าในโรงเรือนอัจฉริยะ ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในโรงเรือน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ ...
31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด นายธนศิลป์ แซ่เล่า และ นางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศษ นักวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแปลงใหญ่ (อ้อย) ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ...
30/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจให้การรับรองแปลงผลิตพืช GAP พืช ชมพู่ มะม่วง ผักกาดเขียวปลี ณ แปลงเกษตรกร อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุ...
30/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร และนายนรากร ขำรักษ์ เข้าตรวจตรวจติดตามแปลงรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และแปลงใหม่ ใบมะกรูด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กุยช่าย กวางตุ้ง หม่อน ณ แปลงเกษตรกร ต.นราภิรมย์ ต.บางปลา อ.บางเลน และ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอ...
30/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด และนายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงใหม่ พืชผัก ณ แปลงเกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร น...
30/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายกิตติพงษ์ บุญเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชสวน ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบให้น้ำและปุ๋ยในโรงเรือนโครงการวิจัยการจัดการเทคโนโลยีการผลิตคะน้าในโรงเรือนอัจฉริยะ ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในโรงเรือน ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า ...
30/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร รุ่นที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่การรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ “นนทบุรีการันตี” ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (otop) ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ...
30/03/2022

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดวัขพีชในคลองเจดีย์บูชาโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดนครปฐมประจำปี2565 ณ ประตูน้ำชลประทานคลองเจดีย์บูชา ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอ...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด และนายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงระยะปรับเปลี่ยน พืชผัก ณ แปลงเกษตรกร ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุ...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร และนายนรากร ขำรักษ์ เข้าตรวจตรวจติดตามแปลงรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พริก โหระพา กะเพรา ชะอม มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะระจีน บวบ ณ แปลงเกษตรกร ต.นิลเพชร ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า น...
29/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่การรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ “นนทบุรีการันตี” ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (otop) ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นา...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศษ นักวิชาการเกษตร และนางสาวพัชร์สรวง พันธุ์เวช จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2565 ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกผัก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด ...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น3 (ส่วนขยายต่อ) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นักวิช...
29/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมโรจนสุพรรณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่

150 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง
Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.doa.go.th/oard5

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แหนแดงที่เกิดตามธรรมชาติกับแหนแดงที่กรมวิชาการวิจัยมีคุณสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
🎉ประกาศรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน รายงานตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เวลา 08.00 น. แต่งกายสุภาพ(เน้นเสื้อสีเหลือง)
🎉ประกาศรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน รายงานตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เวลา 08.00 น. แต่งกายสุภาพ(เน้นเสื้อสีเหลือง)
🎉ประกาศรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน รายงานตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เวลา 08.00 น. แต่งกายสุภาพ(เน้นเสื้อสีเหลือง)
อยากเข้ากลุ่มด้วยคับ รับไหม
ขอทราบรายชื่อพืชผักที่ทางศูนย์เก็บรวบรวมและขยายพันธุ์เพื่อการแจก/จำหน่ายค่ะ