ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม หน้าที่รับผิดชอบ
ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์และกระจายพันธุ์

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พ...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจประเมินแปลงพืชผักตามมาตรการควบคุมพิเศษพืชผักผลไม้ส่งออกสหภาพยุโรป(EL) ตรวจประเมินแปลง GAP Plus มาตรการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ (ชนิดพืช ฝรั่ง) ณ แปลงเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัล...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นักวิชาการกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช ฝรั่ง ณ แปลงเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ศีลส...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นางสาวสาวธิกา สุวรรณวิเศษ และนางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด นักวิชาการเกษตร และนายสุนทร อ้อไธสง เจ้าหน้าที่การเกษตร บันทึกข้อมูลร่วมกับเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ แปลงเกษตรกร อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ศีลสั...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นางสาวสาวธิกา สุวรรณวิเศษ และนางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด นักวิชาการเกษตร และนายสุนทร อ้อไธสง เจ้าหน้าที่การเกษตร บันทึกข้อมูลผลผลิตส้มโองานวิจัยการทดสอบการใช้ปุ๋ยในการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีจังหวัดนครปฐม ณ แปลงเกษตรกร อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธ...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร และนายอภิรมย์ วาจาชอบ เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหญ่พืชผัก ณ แปลงเกษตรกร ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 25...
24/09/2021

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน “แถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนา” กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564
.
ชมความสำเร็จ ผลงานของหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัย ที่มีความพร้อมในการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร กว่า 20 ผลงาน
.
การบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ
.
1) "ชีวิตวิถีใหม่ กับงานวิจัยและนวัตกรรม"
โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
2) "สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ สร้างสุข ในการทำงาน"
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 9.30-11.00 น.
.
รับชมผ่านช่องทาง Facebook Live (www.facebook.com/doa.thaidoa)

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลเ...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 โดยมีเกษตรกรผู้รับมอบโล่รางวัลได้แก่ นายสุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรอินทรีย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาว จงดี หารเอี่...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาว จงดี หารเอี่ยมนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ พืช กล้วยไม้ ณ แปลงเกษตรกรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ ห...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด และนายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงต่ออายุ พืชผสมผสาน และแปลงระยะปรับเปลี่ยน พืชผัก ณ แปลงเกษตรกร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ ...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด และนายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าติดตามและเก็บข้อมูลต้นแบบแบบ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลดอนรวก ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นักวิชาการกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง ขมพู่ มะม่วง กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ณ แปลงเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล...
22/09/2021

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และนายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 188 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยนำเสนอแปลงรับรองแหล่งผลิตพืชอาหารปลอดภัยและพืชอินทรีย์ (GAP และ Organic ) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายพรชัย มาสริ เจ้...
22/09/2021

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายพรชัย มาสริ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาววรรณภา โฉมเชิด นักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมตรวจร้าน จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ทางการเกษตรตามพ.ร.บ. 3 ฉบับ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาว จงดี หารเอี่...
22/09/2021

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาว จงดี หารเอี่ยมนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ พืช ไฮโดรโปรนิกส์ ผักโขม กะเพรา โหระพา ป๋วยเล้ง มะเขือเปราะ มะเขือพวง ณ แปลงเกษตรกร อำเภอปากเกร็ด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางเรณู ปาลถวัลย์...
22/09/2021

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช มะพร้าวน้ำหอม ณ แปลงเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสุภัค กาญจนเกษร ...
21/09/2021

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสุภัค กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายกิตติพงษ์ บุญเรือง นักวิชาการเกษตร ติดตามและเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงต้นแบบในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใบบัวบก ณ แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใบบัวบก ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พง...
21/09/2021

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นักวิชาการเกษตร และนายวิวัฒน์ อนุศาสนนันท์ เข้าเก็บข้อมูลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ พื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด น...
21/09/2021

วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และนายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 188 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยนำเสนอแปลงรับรองแหล่งผลิตพืชอาหารปลอดภัยและพืชอินทรีย์ (GAP และ Organic ) ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้...
20/09/2021

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชากรเกษตรปฏิบัติการ นายพรชัย มาสริ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานนางสาววรรณภา โฉมเชิด นักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมตรวจร้าน จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ทางการเกษตรตามพ.ร.บ. 3 ฉบับ และเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจ...
20/09/2021

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าติดตามแปลงต้นแบบ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ แปลงเกษตรกร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ ศีลสั...
20/09/2021

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ และนายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร และนายสุนทร อ้อไธสง เจ้าหน้าที่การเกษตร ติดตามและบันทึกข้อมูลข้าวงานวิจัยศึกษารูปแบบการจัดการดินเพื่อการผลิตข้าวในระบบอินทรีย์ในกลุ่มดินเหนียว ณ แปลงเกษตรกรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ศีล...
20/09/2021

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร และนายสุนทร อ้อไธสง เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าติดตามแปลงต้นแบบภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

📘📗📙เอกสารวิชาการคำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลง-สัตว์ศัตรูพืช อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากงานวิจัย ปี 2564 #ไฮไลต์เนื้อหา...
20/09/2021
เอกสารวิชาการ_คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดสัตรูพืช 64.pdf

📘📗📙เอกสารวิชาการคำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลง-สัตว์ศัตรูพืช อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากงานวิจัย ปี 2564

#ไฮไลต์เนื้อหาปีนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือ
📌สถานการณ์ความต้านทานของแมลงและไรต่อสารกำจัดศัตรูพืช
📌คำแนะนำการใช้สารแบบหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง และไรในพืชเศรษฐกิจบางชนิด
📌เทคนิคการพ่นสารด้วยโดรรและเฮลิคอปเตอร์แบบไร้คนขับ
#update การจัดแบ่งกลุ่มสารฆ่าแมลงและไรตามกลไกการออกฤทธิ์ (IRAC 2021) 34 กลุ่ม และ update คำแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงและสารฆ่าไร

https://bit.ly/2XrGrrQ

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจั...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ แปลงเกษตรกร ตำบลรางพิกุล และ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายพรชัย มาสริ เจ้า...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายพรชัย มาสริ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานนางสาววรรณภา โฉมเชิด นักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าตรวจร้าน จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พ...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางเรณู ปาลถวัลย์พงษ์ นักวิชาการเกษตร เข้าเก็บข้อมูลโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ แปลงเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ ห...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด และนายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าติดตามและเก็บข้อมูลต้นแบบแบบ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลดอนรวก ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายพรชัย มาสริ เจ้า...
16/09/2021

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายพรชัย มาสริ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาววรรณภา โฉมเชิด นักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ และแจ้งผลวิเคราะห์ตัวอย่างพร้อมถอนอายัด ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระ...
16/09/2021

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด และนายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร ติดตามให้บริการต่อเนื่องเกษตรกรคลินิกเกษตร 05 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ได้ให้คำแนะนำการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชมะพร้าว และพืชผัก กับเกษตรกร ณ แปลงเกษตรกร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายกันต์กวี สีนวนจั...
15/09/2021

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าติดตามแปลงต้นแบบ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมาย ให้ นายกันต์กวี สีนวนจ...
15/09/2021

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมาย ให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ และ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ แปลงใหญ่มะม่วง พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิต ณ แปลงเกษตรกร ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธ...
15/09/2021

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP สำหรับพืชอาหาร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงเเสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐ่ม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชย...
15/09/2021

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐ่ม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร และนายสุนทร อ้อไธสง เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช ใบบัวบก กล้วยไม้ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลบางหลวง และ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวดอกกล้วยไม้ ห...
15/09/2021

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด และ นายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช ผักสลัด ต้นหอม กระชาย ณ แปลงเกษตรกร ตำบลห้วยหมอนทอง ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่

150 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง
Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แหนแดงที่เกิดตามธรรมชาติกับแหนแดงที่กรมวิชาการวิจัยมีคุณสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
🎉ประกาศรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน รายงานตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เวลา 08.00 น. แต่งกายสุภาพ(เน้นเสื้อสีเหลือง)
🎉ประกาศรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน รายงานตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เวลา 08.00 น. แต่งกายสุภาพ(เน้นเสื้อสีเหลือง)
🎉ประกาศรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน รายงานตัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เวลา 08.00 น. แต่งกายสุภาพ(เน้นเสื้อสีเหลือง)
อยากเข้ากลุ่มด้วยคับ รับไหม
ขอทราบรายชื่อพืชผักที่ทางศูนย์เก็บรวบรวมและขยายพันธุ์เพื่อการแจก/จำหน่ายค่ะ