เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี-Tha Khlong Town Municipality

เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี-Tha Khlong Town Municipality องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Government)

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00​ -​ 21.30 น.​ นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายชลิต​ ลิ้มรส​สุ...
27/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00​ -​ 21.30 น.​ นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายชลิต​ ลิ้มรส​สุคนธ์​ ประธานสภาเทศบาล​เมืองท่า​โขลง​ พร้อมด้วย​สมาชิกสภาเทศบาล​ ทั้ง​ 3 เขต​ และเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ในเขตเทศบาล​เมืองท่า​โขลง​ เพื่อส่งมอบผ้าอ้อมผู้​ใหญ่ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง​และมีระดับ​ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน​(ADL)​เท่ากับหรือน้อยกว่า​ 6 คะแนน และบุคคล​ที่มี​ปัญหา​การกลั้นปัสสาวะ​หรืออุจจาระ​ไม่ได้​ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์​ จำนวน​ 70 คน
#โครงการ​สนับสนุน​ผ้าอ้อม​ผู้ใหญ่​สำหรับ​บุคคล​ที่มีภาวะ​พึ่งพิงและบุคคล​ที่มีภาวะ​ปัญหา​การกลั้นปัสสาวะ​และ​อุจจาระ​ไม่ได้​ ปีงบประมาณ​ 2566​ สนับสนุน​งบประมาณ​โดยกองทุน​หลักประกัน​สุขภาพ​เทศบาล​เมืองท่า​โขลง​

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตร...
27/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองท่าโขลง ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชมกับหน่วยงานของรัฐ

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายธานี ใจแคล้ว และสมา...
27/08/2023

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายธานี ใจแคล้ว และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นตัวแทนในการกล่าวทักทายและพูดคุยให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินภาวะสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ โครงการเสริมพลังกาย เพิ่มพลังใจประชาชน “ประชาชนสุขภาพดี วิถีชาวท่าโขลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง นำไปสู่การปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนที่มีภาวะเจ็บป่วยได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมลดอันตรายและภาวะแทรกซ้อน และมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ประกอบด้วย การตรวจเอ็กเรย์ปอด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับและไต ฯลฯ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานกองสาธารณสุขฯ ให้บริการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ วัดคุณหญิงส้มจีน ซึ่งจัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมกับ ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้งานป้องกันเฝ้าระวังแ...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา โรงเรียนลำสนุ่น และโรงเรียนปากคลองสอง

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองท่าโขลง นำโดยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ ...
26/08/2023

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองท่าโขลง นำโดยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นตัวแทนในการกล่าวทักทายและพูดคุยให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินภาวะสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ โครงการเสริมพลังกาย เพิ่มพลังใจประชาชน “ประชาชนสุขภาพดี วิถีชาวท่าโขลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค ได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง นำไปสู่การปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนที่มีภาวะเจ็บป่วยได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมลดอันตรายและภาวะแทรกซ้อน และมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง โดยกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ประกอบด้วย การตรวจเอ็กเรย์ปอด ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับและไต ฯลฯ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานกองสาธารณสุขฯ ให้บริการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งจัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ร่วมกับ ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  เวลา 09.30 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเท...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายสมจิตร คุ้มแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเเละเหตุรำคาญ เป็นตัวแทนส่งมอบกล่องนมยูเอชทีและขวดน้ำดื่มพลาสติกใสให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้มีประชาชน โรงเรียนเเละหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมบริจาค เพื่อนำขวดพลาสติกมาทำชุด PPE และสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ศาสตร์จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เเละกล่องนม UHTเพื่อนำมาสร้างหลังคาให้ชุมชน โดยยอดบริจาครอบที่ 5 มีดังนี้
1. ขวดพลาสติก 14.3 กิโลกรัม
2. กล่องนมยูเอชที 4.3 กิโลกรัม

#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
#ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายสมจิตร คุ้มแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี พร...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายสมจิตร คุ้มแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบร...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย บริเวณชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี

25/08/2023

ขอความร่วมมือเกษตรกร งด!!! เพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง" เพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนเนื่องจากข้าวยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ เนื่องจากปรากฎการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนมีแนวโน้มจะแรงขึ้นในช่วงปลายปี 2566 จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลงและต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2567 ทำให้เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ปริมาตรน้ำใช้การได้ 4 เขื่อนหลัก ประมาณ 5,000-7,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก เพียงพอสนับสนุนเฉพาะปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและอื่นๆ ยกเว้นเพื่อการเกษตร ที่มา : กรมชลประทาน

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพิชช...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการรักษาความสะอาด และกองช่าง ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและท่อระบายน้ำอุดตันให้กับประชาชน (ต่อเนื่องวันที่ 2) ณ หมู่บ้านขวัญใจโดม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

25/08/2023

🚨เตือนภัย 🚨
มิจฉาชีพส่ง SMS แจ้งว่าได้รับ #เงินดิจิทัล 10,000 หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม ลวงลงทะเบียน รับสิทธิ กลโกงควบคุมโทรศัพท์ ดูดเงินจากบัญชี
กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท. ( ตำรวจไซเบอร์ ) ตรวจสอบพบผู้เสียหายหลายได้รับข้อความสั้น (SMS) จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแจ้งว่า “ คณได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ” พร้อมกับแนบลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์
เมื่อผู้เสียหายติดต่อไปยังไลน์ดังกล่าว มิจฉาชีพจะหลอกลวงสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลหรือไม่ จากนั้นจะให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10000 ” ผ่าน Play Store เมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้น จะหลอกลวงให้ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เริ่มจากการให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อาชีพ และรายได้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ
จากนั้นจะให้ตั้งค่าให้สิทธิการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ หรือการให้สิทธิควบคุมโทรศัพท์มือถือที่ผู้เสียหายใช้งานอยู่ หลอกลวงให้กรอกรหัส PIN 6 หลัก ที่ผู้เสียหายใช้งานอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงหลอกลวงให้ทำการสแกนใบหน้า หรือหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมในจำนวนเล็กน้อยเพื่อนำรหัสการทำธุรกรรมธนาคารของผู้เสียหายไปใช้แล้วเข้าควบคุมโทรศัพท์ของผู้เสียหายเพื่อโอนเงินออกจากบัญชี
#ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
#วัคซีนไซเบอร์
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

24/08/2023

กิจกรรมดีๆ มาแล้วครับ เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อพี่น้องท่าโขลงบ้านเรา

สมัครร่วมกิจกรรม รับเสื้อสวย ๆ ฟรี ที่ สท.ท่าโขลงทุกท่าน ได้เลยครับ!!

ฝากกันช่วยแชร์ ประชาสัมพันธ์กันเยอะๆ ครับ

24/08/2023

#ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำประปาใน บริเวณ เอราวัณ 2-19 คลองสอง สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วย ขอบคุณค่ะ
#ลงประกาศ
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.
Admin.น้ำมนต์ บุตรเสือ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธา...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินคนไข้ที่ได้รับการนวดฟื้นฟูร่างกายตามโครงการนวดแผนไทยฟื้นฟูสภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ปีงบประมาณ 2566 และตรวจประเมินผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ณ หมู่ที่ 11 คลองสอง, ซอยเอราวัณ 17 และ ซอยไอยรา 27 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ กอง...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง รพ.สต. คลองหนึ่ง ดำเนินการตรวจสอบการแบ่งบรรจุขนมไทยชนิดต่างๆ ในพื้นที่ตลาดไท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย รวมทั้งเกณฑ์ในด้านรูปแบบการแบ่งบรรจุ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับทางผู้บริโภค

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายธานี ใจแ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นางสาวสุดารัตน์ ใจแคล้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานบริการรักษาความสะอาด ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและท่อระบายน้ำอุดตันให้กับประชาชน ณ หมู่บ้านขวัญโดมวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

24/08/2023

❌ เจอข้อความแบบนี้ห้ามกดลิงก์เด็ดขาด ❌

🌫️ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ จ.ปทุมธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2566   9.9 มคก./ลบ.ม. 😐 คุณภาพอากาศดีมาก #สถานการณ์ฝุ่นปทุมธา...
23/08/2023

🌫️ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ จ.ปทุมธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2566
9.9 มคก./ลบ.ม. 😐 คุณภาพอากาศดีมาก

#สถานการณ์ฝุ่นปทุมธานี

23/08/2023
📣ชวนเที่ยวงานเกษตร Young เก๋า 2 – 3 กันยายน 2566 ☘️🌈ผุดไอเดียการทำเกษตรฉบับคนเมือง 🌱จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน อาทิ...
23/08/2023

📣ชวนเที่ยวงานเกษตร Young เก๋า 2 – 3 กันยายน 2566 ☘️
🌈ผุดไอเดียการทำเกษตรฉบับคนเมือง 🌱จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน อาทิ สวนเกษตร 7 ชั้น แปลงเกษตรอัจฉริยะ น้ำหมักปราบแมลง พร้อมขบวนสินค้าเกษตรปลอดภัย
🪴พบกันในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร Young เก๋า ระหว่าง 2 – 3 กันยายนนี้ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

📣ชวนเที่ยวงานเกษตร Young เก๋า 2 – 3 กันยายนนี้☘️

🌈ผุดไอเดียการทำเกษตรฉบับคนเมือง 🌱จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน อาทิ สวนเกษตร 7 ชั้น แปลงเกษตรอัจฉริยะ น้ำหมักปราบแมลง พร้อมขบวนสินค้าเกษตรปลอดภัย

🪴พบกันในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร Young เก๋า ระหว่าง 2 – 3 กันยายนนี้ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียด☎️ 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingmuseum และ Line ID:

#พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ #กษัตริย์เกษตร #เรียนรู้ #เรียนรู้เกษตร #เกษตร #ปทุมธานี #ต้นไม้ #ของกิน #ของใช้ #เรียน #ช้อป #อบรม #ใกล้กรุง #ทุ่งนา ๋า

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.            เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓...
23/08/2023

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๔ เทศบาลเมืองท่าโขลง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ งานป้องกันเฝ้าระ...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สภ.คลองหลวง ในการดำเนินกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมแรง ร่วมใจเฝ้าระวังภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้การดำเนินโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและการเสียชีวิต ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ทั้งนี้ได้มีการมอบหมวกกันน็อคให้กับโรงเรียนทั้งสองแห่งเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
23/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกมฮีโร่รักษ์โลกและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
#ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

23/08/2023

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อย่าหลงเชื่อ!! อ้างปล่อยกู้ สินเชื่อวงเงินสูง แอบอ้างธนาคารออมสิน - กรุงไทย
จากกรณีที่มีผู้โพสต์โฆษณาว่า ออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณ ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจดังกล่าวไม่ใช่เพจของธนาคารและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคารออมสิน ข้อมูลที่เพจนำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ เพจดังกล่าวยังได้แอบอ้างนำชื่อผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินไปใช้เป็นรูปโพรไฟล์ และนำแอดโฆษณาสินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสินซึ่งเป็นแอดโฆษณาเก่าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจดังกล่าว และเพจอื่น ๆ ที่มีการแอบอ้างชื่อของธนาคารในการชักชวนลักษณะนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารจากสื่อช่องทางหลักของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th, แอปพลิเคชัน MyMo, Social Media ช่องทาง GSB Society และ GSB Now เท่านั้น
นอกจากนี้ยังพบการแอบอ้างธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อ
จากกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพโฆษณาว่า ธ. กรุงไทยปล่อยเงินฉุกเฉิน วงเงิน 10,000-500,000 บาท ผ่านเพจเฟซบุ๊กนั้น ทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ สินเชื่อเงินด่วนดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และเพจดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารแต่อย่างใด
ดังนั้นประชาชนควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลและไม่ควรกดลิงก์แปลกน่าสงสัยที่ส่งโดยไม่ทราบที่มาชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารกรุงไทย สามารถติดตามได้ที่ www.krungthai.com และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111 หรือแจ้งผ่าน Facebook : Krungthai Care
#วัคซีนไซเบอร์
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งา...
22/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) และให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ ณ หมู่บ้านนวนครวิลล่า ซอย 3 ต.คลองหนึ่ง , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นางสาวสุดารัต...
22/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ ใจแคล้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนหมู่ที่ 18 หมู่บ้านเหรียญทอง และหมู่บ้านธนทรัพย์แสงทอง

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ...
22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท ในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : ของชำร่วยรักษ์โลก โดยมีคณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

22/08/2023

เทศบาลเมืองท่าโขลง เปิดให้บริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล สำหรับบริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ DGA (Digital Government Development Agency) ตามนโยบายของ นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 🧡📲

โดยมีเมนูเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวท่าโขลงดังนี้
1. ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เช่น รับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งคำร้องต่างๆ
2. ขออนุญาตก่อสร้าง พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.
3. หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร
4. ชำระค่าธรรมเนียมขยะ ออนไลน์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ที่
🔗 https://localgov.egov.go.th/landing
หรือแสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่าง ใช้งานผ่านเว็ปเบราเซอร์ได้ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศ...
22/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงโขลง พร้อมด้วยนายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันและโรคควบคุมโรค เทศบาลเมืองท่าโขลง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแกนนำด้านการป้องกันและควบคุมโรค ให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และนำไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจัดโดยงานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

22/08/2023

🚨ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย🚨
🛒สาย Shopping ต้องระวัง❗❗❗
⚠️รูปแบบการหลอก คือ
SMS จากบริษัทขนส่งพัสดุ ส่งข้อความแจ้งว่า พัสดุของท่านเกิดความเสียหาย กรุณายื่นเคลมรับเงินคืน โดยใช้ข้อความหลอกล่อให้กดลิงก์ภายในข้อความ จากนั้นจะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ นำไปสู่การดูดเงินเข้าบัญชีม้า
🛡ข้อควรระวัง และแนวทางป้องกัน :
1.ไม่เปิดอ่าน หรือกดลิงก์ใน SMS แปลกปลอม หรือติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่มิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้ง
2.กรณีได้รับ SMS ที่ผิดปกติ ควรตรวจสอบกับ Call Center ของหน่วยงานนั้นๆ โดยตรง
3.ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจากลิงก์ หรือข้อความที่มีคนส่งให้
❌ไม่เชื่อ ❌ไม่รีบ ❌ไม่โอน
💌 "ตำรวจไซเบอร์ ให้ความรู้ รู้ทันความคิดมิจฉาชีพ”
#ตำรวจไซเบอร์ #เตือนภัยออนไลน์ #หลอกกดลิงก์
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🚨 ด้วยความห่วงใย จากตำรวจไซเบอร์
📱โทรปรึกษาสอบถาม 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ ได้ที่
💻https://www.thaipoliceonline.com/
📲 หรือ แอดไลน์ แชทบอทกับหมวดขวัญดาว ตลอด 24 ชั่วโมง

22/08/2023

🚨เช็กด่วน!
เคยลงทุนเงินดิจิทัล เทรดทอง เทรดเหรียญ
ใน 11 แอปพลิเคชัน เหล่านี้หรือไม่
หากท่านมีผู้ชักชวนลงทุน เก็งกำไรสินทรัพย์ดิจิทัลในแอปพลิเคชันเหล่านี้ โปรดระวัง ตรวจสอบโดยด่วน ท่านอาจกำลังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ!?
รีบแจ้งมายังสายด่วน ตำรวจไซเบอร์ ( บช.สอท.) โทร.1441
เนื่องจากตำรวจไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการ Trust No One 1-4 ได้สืบสวนสอบสวนจับกุมคนร้ายแก๊ง #หลอกลงทุน โดยชักชวนเหยื่อด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการปลอมโพรไฟล์เข้าไปตีสนิทให้หลงรัก ไว้ใจ ก่อนชวนลงทุน ( ไฮบริดสแกม ) หรือโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อ้างผลตอบแทนสูง มีเหยื่อหลงเชื่อจำนวนมาก แจ้งความออนไลน์มาทาง www.thaipoliceonlice.com มูลค่าความเสียหายกว่า 10,000 บาท โดยพบว่ากลุ่มคนร้ายล่อลวงเหยื่อให้ลงทุน ผ่านแอปพลิเคชัน ดังนี้
• BChGlobal
• OrangeX
• NAGA
• Cobo
• SpotGlobal
• Bitmox
• Bitgo
• BitcoinEX
• EthMiner
• Paxful
• MATH
คนร้ายสร้างแอปฯ ลงทุนปลอมเหล่านี้ขึ้นมา บางแอปฯ ชื่อพ้องกับแอปฯ ที่มีอยู่จริง และสร้างกระดานเทรด โชว์ภาพตาราง หรือกราฟการเทรดเงินดิจิทัล เทรดเหรียญปลอม ทำให้เหยื่อหลงเชื่อ
หากท่านสงสัยตกเป็นเหยื่อรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยด่วน!!
แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com
#วัคซีนไซเบอร์
#หลอกลงทุนเงินดิจิตอล
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

📢 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรับบริจาคขวดน้ำดื่มใสและกล่องนม UHT📌งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เ...
22/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรับบริจาคขวดน้ำดื่มใสและกล่องนม UHT
📌งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง ขอเชิญชวนประชาชน โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม
1. คัดแยกกล่องนมยูเอชทีพับแบน
2. ขวดน้ำดื่มใสแกะฉลากบีบขวด
และนำส่งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง
เพื่อรวบรวมส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็นหลังคาบ้านให้ชุมชนที่ขาดแคลนและผลิตชุดป้องกันส่วนบุคคลและสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป

📌โดยกำหนดรวบรวมขวดพลาสติกใสแกะฉลากบีบขวดและกล่องนมยูเอชทีพับแบน

🗓ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2566

💢ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางประจำปี 2566

☎️ติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-520-5051 (ในวันและเวลาราชการ)

📢 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับมูลนิธิกาญจนาบารมี “จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่...
22/08/2023

📢 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับมูลนิธิกาญจนาบารมี “จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่” ให้บริการสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง๑
- ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมตรวจคัดกรองฯดังกล่าว

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริก...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินคนไข้ที่ได้รับการนวดฟื้นฟูร่างกายตามโครงการนวดแผนไทยฟื้นฟูสภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ปีงบประมาณ 2566 และตรวจประเมินผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ณ ชุมชนสุขสมบูรณ์, ซอยเอราวัณ 10 ต.คลองสอง, หมู่บ้านพระปิ่น 7, ชุมชนบางขัน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องการเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน
21/08/2023

ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องการเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน

 #เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเห็ดเห็ดพิษอันตราย🍄เห็ดป่าจัดเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ในช่วงฤดูฝนระหว่า...
21/08/2023

#เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเห็ด

เห็ดพิษอันตราย
🍄เห็ดป่าจัดเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูเห็ดหลาก ชาวบ้านนิยมเข้าไปเก็บเห็ดป่าเพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทาน และขายในตลาดท้องถิ่น ส่งผลให้สถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

🍄สำหรับเห็ดพิษ ที่เป็นอันตรายจะมีลักษณะอย่างไร เเละสังเกตอาการแบบไหนที่จะทำให้ทราบว่าทานเห็ดพิษเข้าไป

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 น.นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมาย ว่าที่ ร.ต. เฉลิมพล ภาคีผล...
21/08/2023

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 น.
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมาย ว่าที่ ร.ต. เฉลิมพล ภาคีผลรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายสมนึก ศิริสุข รองปลัดเทศบาล นางสาวนิลุบล คุปต์กาญจนากุล ผู้อำนวยการคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลเมืองท่าโขลง ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 75 ณ.ห้องประชุมสภา ชั้น 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายกนกศักดิ์ ...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายกนกศักดิ์ ลุนสำโรง เลขานุการสภาเทศบาลฯ นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการรักษาความสะอาด และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและท่อระบายน้ำอุดตันให้กับประชาชน ณ หมู่บ้านแหลมทอง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพ/ข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์  ซึ่งเป็นการใช้เทคโ...
21/08/2023

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลได้ทั่วถึงรวดเร็ว และทันสมัย รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

ที่อยู่

Amphoe Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625295147

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี-Tha Khlong Town Municipalityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 15 มกราคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง 🚒ได้ทำการดับไฟไหม้หญ้าบริเวณซอยไอยรา 6/4 ดับไฟไหม้ขยะหลังแพปลาตลาดไทและดับไฟไหม้ขยะซอยโรงแรมมาอินทร์
วันที่ 14 มกราคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการล้างพื้นเพื่อทำความสะอาด โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ล้างพื้นวัดบางขันและฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองพื้นถนนหมู่ที่18 คลองหนึ่ง
วันที่ 14 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
📌 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
📌 ซอยไทยธานี 24
📌 หมู่บ้านพฤกษา 52/1
📌 หมู่บ้านพฤกษา 52/2
📌 หอพักสมหมาย หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
14 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณป้อม 8 วัดพระธรรมกายถึงหมู่ 13 และตัดหญ้าถนนเลียบคลองสอง
14 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการลงยางมะตอยปากซอยเทพกุญชร27 ฝั่งคลองแอน และทางเข้าเทศบาลด้านร้านจักราช
วันที่ 14 มกราคม 2565 งานบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้สูงอายุ โดยร่วมกับงานกู้ชีพฯ การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ขอแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง นายต่าย ศรีทิม เจ้าหน้าที่งานประปา กองช่าง ที่ได้ทำความดีจากกรณีเก็บสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง น้ำหนัก 2 สลึงโดยได้นำส่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ประกาศประชาสัมพันธ์หาเจ้าของ และต่อมาในวันนี้เจ้าของสร้อยคอทองคำ คุณทองสุข ท่อแก้ว ประชาชนหมู่บ้านกฤษณาเฮ้าส์ ได้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของ นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง จึงส่งมอบคืนให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย ขอแสดงความชื่นชมในความดี และฝากให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงต่อไป

นายสุเทพ วงษ์แจ้ง
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง
#ท่าโขลง•ก้าวหน้า• พัฒนาก้าวไกล ทันใจประชาชน
วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ครูโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
📣 ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๔๙ นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญประจำปีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองท่าโขลงเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่บรรเทาและช่วยเหลือความเดือดร้อนประชาชน

นายสุเทพ วงษ์แจ้ง
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง
#ท่าโขลง•ก้าวหน้า• พัฒนาก้าวไกล ทันใจประชาชน
#}