เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บริการด้วยใจ..สอบถามติดต่อราชการได?

นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย กองสวัสดิการสังคม ทต.อุดมธรรมดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศัก...
02/04/2024

นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย กองสวัสดิการสังคม ทต.อุดมธรรม
ดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำชุมชนด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุดมธรรม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
และขอบคุณวิทยากร จาก อบต.ห้วยสำราญ
ที่มาบรรยายให้ความรู้ ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชนที่มาฝึกอบรม
เพื่อบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
#กองสวัสดิการสังคม
#ทตอุดมธรรม

นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์รองปลัดเทศบาลฯ​ และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบ...
02/04/2024

นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาลฯ​ และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบเคส
ตามโครงการตรวจเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ และครัวเรือนยากจน
ประจำปีงบประมาณ 2567
#กองสวัสดิการสังคม
#ทตอุดมธรรม

วันที่ 2 เมษายน 2567นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์รองปลัดเทศบาลฯ​  เป็นประธานใน...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาลฯ​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนด้านงานช่างต่างๆ
“ส่งเสริมและสนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”
ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองลิง หมู่ที่4 อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
และขอบคุณทีมวิทยากร นำโดย อาจารย์รัฐกิจ หมั่นกิจ
ที่มาจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มาฝึกอบรม
ตามโครงการฯดังกล่าว
#กองสวัสดิการสังคม
#ทตอุดมธรรม

ทรงพระเจริญ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีควรมิควรแ...
01/04/2024

ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพุทธเจ้า​ นางยุวพร​ ฐิติพิทยา​ นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม​ คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาเทศบาล​ พนักงานเทศบาล​ พนักงานจ้าง​ ครูและบุคลากรทางการศึกษา​ เทศบาลตำบลอุดมธรรม

นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ทต.อุดมธรรมออกสอบเคส ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จ...
01/04/2024

นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ทต.อุดมธรรม
ออกสอบเคส ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.บุรีรัมย์
เพื่อประเมิน สภาพปัญหา และหาทางช่วยเหลือเยียวยา
เคสต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
#กองสวัสดิการสังคม
#ทตอุดมธรรม

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
26/03/2024

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

25/03/2024
วันที่ 25 มีนาคม 2567นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์รองปลัดเทศบาลฯ​  เป็นประธานใ...
25/03/2024

วันที่ 25 มีนาคม 2567
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาลฯ​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบรมให้ความรู้แกนนำอาสาปศุสัตว์ และพนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม เพื่อเป็น ครู ก. ในเรื่องการถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน รวมถึงเทคนิคและวิธีการในการจับสุนัข แมว มารับบริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย“ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระสัง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
และขอบคุณทีมวิทยากร จาก รพ.กระสัง และปศุสัตว์อำเภอกระสังที่มาบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มาฝึกอบรม
ตามโครงการฯดังกล่าว
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#ทตอุดมธรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2567นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ กองสวัสดิการสังคมดำเนินงาน...
22/03/2024

วันที่ 6 มีนาคม 2567
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ กองสวัสดิการสังคม
ดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมด้านการเกษตร
(เศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลบ้านสำโรง อ.กระสัง
และขอบคุณวิทยากร ประจำศูนย์เรียนรู้
ที่มาบรรยายให้ความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ที่มาฝึกอบรม ตามโครงการฯดังกล่าว
#กองสวัสดิการสังคม
#ทตอุดมธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” ...
22/03/2024

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” แก่พสกนิกรไทย

www.royaloffice.th/2024/03/20/ธรรมนาวา-วัง-2567/

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน
22/03/2024

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน

😍😄 ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน...มีอะไรบ้าง ⁉️
👉1.พ่อ,แม่.ให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย
-ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5 % ของราคาประเมิน
-ค่าอากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ ขึ้นอยุ่กับว่าราคาใดสูงกว่า
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% จากราคาประเมิน (เฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท)
👉2. พ่อให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือปู่ย่า ตา ยาย ให้หลาน
-ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5 % ของราคาประเมิน
-ค่าอากรแสตมป์ 0.5 % หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาประเมิน หรือราคาทุนทรัพย์ ขึ้นอยุ่กับว่าราคาใดสูงกว่
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ จากราคาประเมิน
👉3.ให้กรณีอื่นๆ
-ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 % ของราคาประเมิน
-ค่าอากรแสตมป์ 0.5 % หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาประเมิน หรือราคาทุนทรัพย์ ขึ้นอยุ่กับว่าราคาใดสูงกว่า
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ จากราคาประเมิน
👉4. ให้ระหว่างสามีภรรยา
-ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5 % ของราคาประเมิน
-ค่าอากรแสตมป์ 0.5 % หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาประเมิน หรือราคาทุนทรัพย์ ขึ้นอยุ่กับว่าราคาใดสูงกว่า
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ จากราคาประเมิน
👉5.การโอนมรดก
กรณีที่ฝ่ายรับมรดกเป็นผู้สืบสายเลือด (ลูก หลาน เหลนหรือคู่สมรส)
-ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0.5 % ของราคาประเมิน
กรณีที่ฝ่ายรับมรดกเป็นญาติ พี่ น้อง ที่ไม่ได้สีบสายเลือดหรือลูกบุญธรรม
-ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 % ของราคาประเมิน
👉6. โอนซื้อขายปกติ
-ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 % ของราคาประเมิน
-ค่าอากรแสตมป์ 0.5 % หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาประเมิน ราคาขายหรือราคาทุนทรัพย์ ขึ้นอยุ่กับว่าราคาใดสูงกว่า
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ จากราคาประเมิน
#กรมที่ดิน #สำนักงานที่ดิน #ค่าใช้จ่าย #ทั่วประเทศ #สาระ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้อเรียนเหต...
04/03/2024

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
ข้อเรียนเหตุรำคาญจากการเลี้ยงโค กระบือ พบว่า
เป็นเหตุรำคาญไม่รุนแรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเหตุรำคาญให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หากพบว่าไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งทางการปกครอง ภายใน 5 วัน หลังจากการออกติดตามเฝ้าระวังเมื่อครบกำหนด และหากผู้ถูกร้องเรียนไม่พอใจในคำสั่งฯ สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งทางการปกครองฯ

03/03/2024

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

#สถจ.บุรีรัมย์

📣📢ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลอุดมธรรม บ้านหนองตระเสก ม.10 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุ...
02/03/2024

📣📢ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ได้จัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลอุดมธรรม บ้านหนองตระเสก ม.10 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นสมาชิกและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน
ในรูปแบบเงินฌาปนกิจศพ
ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3 RS ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะเทศบาลตำบลอุดมธรรมบ้านหนองตระเสก ม.10 ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองตระเสก ม.10 ต.กระสังอ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลอุดมธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป หรือผู้ประสานงาน
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#ทต.อุดมธรรม
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏✌️🙏🙏🙏🙏🙏🙏

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์รองปลัดเทศบาลฯ​  เป็นประ...
02/03/2024

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาลฯ​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3 RS “อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชน เยาวชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ด้านเทคนิคและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชนและส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองตระเสก ม.10 ต.กระสังอ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
และขอบคุณทีมวิทยากร จาก อบต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ที่มาบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มาฝึกอบรม
ตามโครงการฯดังกล่าว
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#ทตอุดมธรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์รองปลัดเทศบาลฯ​  เป็นประ...
23/02/2024

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาลฯ​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนด้านการบริการต่างๆ
“อบรมให้ความรู้ด้านช่องทางการตลาด”
ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุดมธรรม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
และขอบคุณทีมวิทยากร จาก อบต.ห้วยสำราญ
ที่มาบรรยายให้ความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มาฝึกอบรม
ตามโครงการฯดังกล่าว
#กองสวัสดิการสังคม
#ทตอุดมธรรม

นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมได้มอบหมาย ให้กองสวัสดิการสังคมดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก...
19/02/2024

นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
ได้มอบหมาย ให้กองสวัสดิการสังคม
ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสำโรง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
เพื่อดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป็นการขยายขอบเขตพื้นที่ เพื่อต่อยอดกิจกรรมโครงการฯ
ขอบคุณทีมวิทยากร ที่มาถ่ายทอดให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ
ตามหลักสูตรฯ แบ่งฐาน ทำกิจกรรมกลุ่ม ตามวัตถุประสงค์
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มาฝึกอบรมตามโครงการฯดังกล่าว
#กองสวัสดิการสังคม
#ทตอุดมธรรม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลอุดมธรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอก...
19/02/2024

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลอุดมธรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประดับตราสัญลักษณ์ บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม โดยพร้อมเพรียงกัน

14/02/2024
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567นางยุวพร ฐิติพิทยานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์รองปลัดเทศบาลฯ​  เป็นประธ...
06/02/2024

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
นางยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาลฯ​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย เสริมรายได้
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่13 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
และขอบคุณทีมวิทยากร จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง
ที่มาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรฯ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มาฝึกอบรมตามโครงการฯดังกล่าว
#กองสวัสดิการสังคม
#ทตอุดมธรรม

งานจัดเก็บภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลอุดมธรรมลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภ...
27/01/2024

งานจัดเก็บภาษี กองคลัง เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดโครงการชุมชนปลอดภัยสร้างวินัยจราจรประจำปีงบประมาณ 25...
27/01/2024

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดโครงการชุมชนปลอดภัยสร้างวินัยจราจรประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก
ในการนี้ นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์นักเรียน สถานที่ ในการจัดอบรมจากโรงเรียนบ้านหนองตระเสก และกำลังพลจาก สถานีตำรวจภูธรกระสัง เป็นวิทยากร ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

📢ประชาสัมพันธ์ สามารถเช็กเบี้ยยังชีพฯ💸 ผ่านแอปฯ📱 #กองสวัสดิการสังคม
25/01/2024

📢ประชาสัมพันธ์ สามารถเช็กเบี้ยยังชีพฯ💸 ผ่านแอปฯ📱
#กองสวัสดิการสังคม

13​ มกราคม​ 2567  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ดิฉันนางยุวพร​ ฐิติพิทยา​ นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม​ คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาเท...
13/01/2024

13​ มกราคม​ 2567 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ดิฉันนางยุวพร​ ฐิติพิทยา​ นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม​ คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาเทศบาล​ พนักงานเทศบาล​ พนักงานจ้าง​ ครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ขอขอบพระคุณ​ นายอดิพงษ์​ ฐิติพิทยา​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ เขต​ 3 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ขอขอบคุณ​ ทุกภาคส่วน​ทั้งหน่วยงานภาครัฐ​ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชน​ ห้างร้าน​ ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลกระสัง ที่สนับสนุนอาหาร​ เครื่องดื่ม​ ของรางวัล​ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันนี้
และขอขอบคุณโรงเรียน​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่​ ที่นำนักเรียนมาทำการแสดงเพื่อสร้างสีสันให้กับงานวันนี้
ขอบคุณผู้ปกครองที่นำเด็กๆมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม
และที่ขาดไม่ได้ขอขอบใจพนักงานเทศบาล​ พนักงานจ้าง​ ครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนงานวันเด็กให้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี
สุดท้ายนี้​ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพ❤️❤️

ขอความร่วมมือประชาชน​ หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน  ห้างร้าน​ ที่เคยมาติดต่อใช้บริการเทศบาลตำบลอุดมธรรม​ ตอบแบบประเมินคุณธ...
12/01/2024

ขอความร่วมมือประชาชน​ หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ห้างร้าน​ ที่เคยมาติดต่อใช้บริการเทศบาลตำบลอุดมธรรม​ ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลฯ​ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎในภาพ
ขอขอบคุณมากค่ะ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567ณ หอประชุมอำเภอกระสังโดยมีพิธีเปิดงานเวลา 09.00 น.
08/01/2024

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
โดยมีพิธีเปิดงานเวลา 09.00 น.

ที่อยู่

Amphoe Krasang
31160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644691551

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์คุณอาจจะชอบ