สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม รับปรึกษากฎหมาย ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา ว่าความคดีอาญา คดีแพ่ง ล้มละลาย ครอบครัว บังคับคดี

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม
18/08/2020

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม's cover photo
31/10/2017

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม's cover photo

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย
24/10/2017

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

#แรงงาน 🚩มีผล 1 กย 60 🚩

จัดทำโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
----------------------
🚩 ตารางเทียบ กม คุ้มครองแรงงาน (เก่า-ใหม่) 🚩
https://web.facebook.com/interesting.deka/posts/834687923383335?pnref=story

* ติดตามข่าวสาร/งานว่างกฎหมาย*
ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
21/10/2017

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม's cover photo
17/10/2017

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม's cover photo

สำนักงานกิจการยุติธรรม
17/10/2017

สำนักงานกิจการยุติธรรม

กฎหมายใหม่ 40 : ได้ประกันตัวแล้วหนี แบบนี้ต้องมีมาตรการ!


การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในปัจจุบัน กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้หลบหนีไป

ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้า และสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การไม่มีเจ้าพนักงานกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งผู้กำกับดูแล จะทำหน้าที่สอดส่องดูแล,รับรายงานตัว,ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี,ให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาหรือจำเลย

โดยผู้กำกับดูแลต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง,ผู้ประกันตัว,คนที่เป็นหลักประกัน,เจ้าของหลักประกัน ส่วนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ผู้กำกับดูแลจะได้รับนั้น ก็ต่อเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่หลบหนี ไม่ทำอันตราย ไม่ก่อความเสียหายในช่วงที่ได้ประกันตัว

พ.ร.บ. มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560

มีผลบังคับใช้ วันที่ 27 ตุลาคม 2560

เอกสารอ้างอิง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/098/1.PDF

#law #lawinfographic #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กฎหมายใหม่ #สังคมเคารพกฎหมาย #ประกันตัว #หนีคดี

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม's cover photo
13/10/2017

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม's cover photo

สำนักงานกิจการยุติธรรม
16/09/2017

สำนักงานกิจการยุติธรรม

10 ข้อควรรู้ ทรัพย์สินอะไรบ้างที่กรมบังคับคดี ยึด-อายัด"ไม่ได้"

อ้างอิง : พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/069/1.PDF

#law #lawinfographic #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กฎหมายใหม่ #บังคับคดีใหม่ #กฎหมายบังคับคดีใหม่ #justiceinfographic #สังคมเคารพกฎหมาย

#กรมบังคับคดี ชี้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดตามกฎหมายใหม่Cr:กรมบังคับคดี
17/08/2017

#กรมบังคับคดี ชี้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดตามกฎหมายใหม่
Cr:กรมบังคับคดี

ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ !ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสา...
03/08/2017

ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ !

ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนดของประธาน
ศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ
และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำ
คู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับการนำระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
e-Filing System มาใช้บริการประชาชนในการ
ยื่นคำคู่ความผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ศาลที่นำร่องเปิดให้บริการในขณะนี้ได้แก่ ศาลแพ่ง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ในคดีซื้อขาย
เช่าทรัพย์ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน กู้ยืมเงิน
เช่าซื้อ และบัตรเครดิต

สำหรับข้อกำหนดและประกาศฉบับนี้ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอลงทะเบียนไว้ โดยให้
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม
(http://efiling.coj.go.th) และแนบเอกสาร
ประกอบการลงทะเบียน โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับ
“ชื่อผู้ใช้” (Username) และ “รหัสผ่าน” (Password)
ผ่านทางอีเมล (e-Mail) หรือเอสเอ็มเอส (SMS)
ทางมือถือตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งการเข้าใช้
ระบบในแต่ละครั้ง ผู้ยื่นคำขอต้องใช้ Username
และ Password รวมทั้งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว
(OTP) ที่ส่งไปยังมือถือที่ลงทะเบียนไว้ โดยตาม
ข้อ 5 แห่งข้อกำหนดประธานศาลฎีกาฯ นี้ได้กำหนด
ว่าวิธีการดังกล่าวถือเป็นการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อันสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2551

ทั้งนี้ เอกสารประกอบที่ต้องแนบทางระบบนั้น
กฎหมายกำหนดว่าต้องทำให้อยู่ในรูปแบบ
PDF เท่านั้น (อ่านต่อที่
https://ictlawcenter.etda.or.th/contents/detail/file-a-lawsuit-online)

#ETDATHAILAND #ICTLawCenter

ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ !

ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการนำระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing System มาใช้บริการประชาชนในการยื่นคำคู่ความผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลที่นำร่องเปิดให้บริการในขณะนี้ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ในคดีซื้อขายเช่าทรัพย์ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน กู้ยืมเงิน เช่าซื้อ และบัตรเครดิต

สำหรับข้อกำหนดและประกาศฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอลงทะเบียนไว้ โดยให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม
(http://efiling.coj.go.th) และแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับ “ชื่อผู้ใช้” (Username) และ “รหัสผ่าน” (Password)
ผ่านทางอีเมล (e-Mail) หรือเอสเอ็มเอส (SMS) ทางมือถือตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งการเข้าใช้ระบบในแต่ละครั้ง ผู้ยื่นคำขอต้องใช้ Username และ Password รวมทั้งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ส่งไปยังมือถือที่ลงทะเบียนไว้ โดยตามข้อ 5 แห่งข้อกำหนดประธานศาลฎีกาฯ นี้ได้กำหนดว่าวิธีการดังกล่าวถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2551

ทั้งนี้ เอกสารประกอบที่ต้องแนบทางระบบนั้น กฎหมายกำหนดว่าต้องทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF เท่านั้น (อ่านต่อที่
https://ictlawcenter.etda.or.th/contents/detail/file-a-lawsuit-online)

#ETDATHAILAND #ICTLawCenter

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม's cover photo
03/08/2017

สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนาม's cover photo

#โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรผิดกฎหมายCr:สำนักกิจการยุติธรรม
24/07/2017

#โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรผิดกฎหมาย
Cr:สำนักกิจการยุติธรรม

สอบเนติบัณฑิตไทย
12/07/2017

สอบเนติบัณฑิตไทย

#ข่าวคมชัดลึก ลูกหนี้เฮ!! เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บ. ไม่ถูกยึดฯใช้หนี้

แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลูกหนี้หายใจโล่งอกขึ้น อย่างน้อยก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ เงินเดือนส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ถูกเจ้าหนี้ยึดใช้หนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันลงประกาศฯ ซึ่งก็คือ วันที่ 6 กันยายนนี้

น.ส. รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯฉบับนี้ เป็นการแก้ไขครั้งสำคัญในภาคบังคับคดี เป็นการปฏิรูปใหม่ทั้งหมดในส่วนการบังคับคดี เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนการบังคับคดีมีการใช้มานานกว่า 20 ปี จึงต้องปรับให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีการดูแลเรื่องพื้นฐานของลูกหนี้ด้วย ซึ่งก็คือ ส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี คือ มาตรา 301 และมาตรา 302 โดยมาตรา 301 เป็นเรื่องของทรัพย์สิน ส่วนมาตรา 302 เป็นเรื่องของเงิน หรือสิทธิเรียกร้องที่เป็นเงินของลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวอีกว่า ในส่วนของทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี มุ่งไปถึงการดำรงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ตามสมควรกับฐานะของลูกหนี้ อย่างเช่น กรณี' เบี้ยเลี้ยงชีพ' เดิม เบี้ยเลี้ยงชีพที่ไม่สามารถยึดบังคับคดีมีจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท แต่ปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปมาก ตามมาตรา 302 (1) จึงปรับเป็นไม่เกิน 20,000 บาท ดังนั้น ถ้าลูกหนี้มีเงินเดือนไม่เกิน 20,ooo บาท จะไม่ถูกบังคับคดี เพราะจะบังคับคดีได้เฉพาะส่วนที่เกิน 20,000 บาท เท่านั้น เพราะ คำว่า เบี้ยเลี้ยงชีพ หมายถึง เงินเดือน หรือเงินที่ได้เป็นคราวๆก็ได้ แต่ถ้าเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ บำเหน็จตกทอดทายาท เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ ตามมาตรา 302 (2) จะไม่ถูกบังคับคดีเลย โดยไม่ต้องดูว่าเกินจำนวน 20,000 บาท หรือไม่ ดังนั้นต้องดูว่าลูกหนี้มีสถานะเป็นอะไรด้วย กล่าวคือ ถ้าเป็นคนทั่วไป ต้องเป็นเงินเดือนส่วนที่เกิน 20,ooo บาท จึงจะบังคับคดีได้ แต่ถ้าเป็นข้าราชการ เงินเดือน เงินบำนาญ บังคับคดีไม่ได้เลย

'ส่วนคนที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำแต่มีเงินได้ในลักษณะ 3-4 เดือน ได้เงินมาก้อนหนึ่ง เช่น 50,000 บาท ก็เข้ามาตรา 302(1) เงินได้เป็นคราวๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้ประจำทุกเดือนไป ในกรณีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจใช้ดุลยพินิจพิจารณายกเว้นการบังคับคดีให้ได้ตามสมควรในส่วนที่เกิน 20,000 บาท และ กม.ยังเปิดช่องว่า หาก เจ้าหนี้ ลูุกหนี้ หรือ บุคคลภายนอก ไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด สามารถร้องต่อศาลได้ 'น.ส.รื่นวดี กล่าว

น.ส.รื่นวดี กล่าวในตอนท้ายว่า ในส่วนของทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่ถูกบังคับคดี ตามมาตรา 301 นั้น คือ ในส่วนของเครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือ เครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท รวม 3 ประเภทเป็นเงิน 60,000 บาท ไม่ถูกบังคับคดี จากเดิม 50,000 บาท และในส่วนเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสัตว์ สิ่งของ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกิน 100,000 บาท ก็ไม่อยู่ในการบังคับคดีเช่นกัน

ที่มา : © www.komchadluek.net

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย
06/07/2017

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

#ประกาศแล้ววววว (แก้ไขวิแพ่ง)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ: ๖ กค ๖๐
มีผล: นับแต่พ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่ประกาศ

ฉบับเต็ม:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/069/1.PDF
ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

----------------------

#สาระสำคัญ (โดยท่าน อ. เอื้อน ขุนแก้ว)

- ใช้บังคับเมื่อพ้น 60วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

- การโอนหรือรับช่วงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่เป็นการให้ชำระเงิน ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ม.274 วรรคสาม

- ให้ถือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทราบคำบังคับในวันอ่านหรือถือว่าอ่านคำพิพากษานั้น ม.272 วรรคหนึ่ง

- กำหนดวิธีการยึดทรัพย์ที่มีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ ม.288,289

- กำหนดรายละเอียดในการยึดทรัพย์ ม. 303.304 และกำหนดวิธีการยึดทรัพย์บางประเภท ม 305 ถึง ม.311

- กำหนดวิธีการคุ้มครองระหว่างดำเนินการยึดทรัพย์ ม.296 วรรคสอง

- ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดและให้มีผลทันที ม.312 วรรคสอง

- เพิ่มขอบเขตในการขอกันส่วนและขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ ม.322 และ ม.324

- ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดซึ่งมีการครอบครองเป็นส่วนสัด หรืออยู่ในฐานะจดทะเบียนสิทธิได้ก่อน เป็นร้องขัดทรัพย์ ม.323

- กำหนดการร้องขัดทรัพย์กรณียึดและขายของสดเสียง่าย ม. 323 วรรคสาม

- การบังคับคดีค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ร้องขัดทรัพย์ ม.323 วรรคห้า

- ให้ขายทอดตลาดเมื่อมีการแจ้งการยึดชอบแล้ว ยกเลิกการได้รับอนุญาตจากศาล ม.331

- ยกเลิกการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเนื่องจากราคาตำ่ ม.331 วรรคสาม

- กำหนดวิธีการบังคับคดีสัญญาประกันในศาล ในกรณีนำสมุดเงินฝาก หนังสือประกันธนาคารมาวางศาล ม.367

- กำหนดวิธีการบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ การได้มาซึ่งทรัพย์ทีมีทะเบียน การให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง

--------------
ถึงเวลาส่งต่อ/หาหนังสือกฎหมายมือสองกลุ่มนี้ได้เลยครับ: https://www.facebook.com/groups/396768707145989/

⚖#จากที่เป็นทนายโจทก์ ยื่นฟ้องคดีแพ่งเรื่องหนึ่งภายหลังโจทก์และจำเลยมีการตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลเมื่อถึงกำหน...
08/06/2017

⚖#จากที่เป็นทนายโจทก์ ยื่นฟ้องคดีแพ่งเรื่องหนึ่งภายหลังโจทก์และจำเลยมีการตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลเมื่อถึงกำหนดชำระหน้ีจำเลยก็ยังคงผิดสัญญาอีกฯ
#หากจะบังคับคดีนั้นหากโจทก์ไม่ทราบว่าจำเลยมีทรัพย์สินอะไรเลย!!!
😊#โจทก์อย่างพึ่งท้อ!!!โจทก์ยังสามารถสืบหาทรัพย์สินของจำเลยในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งอาจพบได้ ทั้งนี้เพื่อนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์ของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพพิพากษาเพื่อขายทอดตลาดในชั้นบังคับคดีต่อไป

#เมื่อวานได้ทำหน้าที่ทนายความจำเลยชั้นไต่สวนมูลเรื่องหนึ่ง    เป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ซึ่งจำเลยไม่มีสิทธินำพยานมาส...
06/06/2017

#เมื่อวานได้ทำหน้าที่ทนายความจำเลยชั้นไต่สวนมูลเรื่องหนึ่ง
เป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ซึ่งจำเลยไม่มีสิทธินำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่มีทนายความมาช่วยเหลือได้ จำเลยมีสิทธิตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ได้
แม้จำเลยจะไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบแต่พยานเอกสารที่ทนายจำเลยใช้ประกอบการซักค้านพยานโจทก์ และพยานโจทก์ยอมรับแล้ว จำเลยมีสิทธิส่งเอกสารนั้นประกอบคำพยานโจทก์ได้ ไม่ใช่การนำพยานเข้าสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ 904/2522)

สำนักงานกิจการยุติธรรม
04/04/2017

สำนักงานกิจการยุติธรรม

กฎหมายใหม่ : เพดานภาษีสรรพสามิตใหม่

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560

โดยหลังกฎหมายประกาศจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน ( 16 กันยายน พ.ศ.2560) ซึ่งหลังจากนี้ต้องออกกฎหมายลูก 80 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ โดยเฉพาะอัตราการจัดเก็บภาษีสินค้าต่างๆ เนื่องจากกฎหมายแม่ออกมานั้น เป็นอัตราสูงสุด แต่อัตราการจัดเก็บจริงลดลงมาจากอัตราสูงสุด เพราะมองไปถึงอนาคตอีก 20 ปี

ภาษีดังกล่าว เป็นการรวมกฎหมายสรรพสามิต 7 ฉบับ ได้แก่
1 .กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
2.กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
3.กฎหมายว่าด้วยสุรา 4.กฎหมายว่าด้วยยาสูบ 5.กฎหมายว่าด้วยไพ่ 6.กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
7.กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา

กฎหมายทั้ง 7 ฉบับใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมาย ประกอบด้วย เพิ่มเติมบทนิยามที่สำคัญ เช่น คำว่า “ราคาขายปลีกแนะนำ” “ผลิต” “สุรา” “ยาสูบ” และ”ไพ่” , ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี โดยจัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ, เปลี่ยนฐานในการคำนวณภาษีตามมูลค่า จากเดิม “สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร ใช้ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม และสินค้านำเข้า ใช้ราคา ซี.ไอ.เอฟ. รวมทั้งสินค้าสุรา ใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย เป็น ราคาขายปลีกแนะนำ , ปรับปรุงอายุความประเมินภาษีจาก 2 ปี ขยายได้อีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี, ปรับปรุงขั้นตอนการโต้แย้งการประเมินภาษี , ปรับปรุงระบบการควบคุมสินค้าสุรา ยาสูบ และไพ่, ปรับปรุงบทกำหนดโทษ ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และปรับปรุงเพดานอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และเพดานอัตราภาษี ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงให้มีผลบังคับใช้ไปในอนาคตอย่างน้อย 20 ปีข้างหน้า

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/502173

#อัตราภาษีสรรพสามิต #ภาษีสรรพสามิต #กรมสรรพสามิต
#infographic #กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายใหม่ #law #อินโฟกราฟิกกฎหมาย

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย
02/04/2017

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

#แก้ไขกฎหมายภาษี

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

สาระสำคัญ: กำหนดให้การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากรและการฉ้อโกงภาษีอากรที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง
เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา: ๑ เมษายน ๒๕๖๐

มีผล: ๒ เมษายน ๒๕๖๐

รายละเอียด:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/037/1.PDF

@ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย
21/03/2017
ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

นายกฯ พร้อมใช้ ม.44 ปลดล็อกคลอดกฎหมายสำคัญ
ภายในเดือน พ.ค.นี้ ดันอันดับยากง่ายการทำธุรกิจ

3 ฉบับ ดังนี้
- ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
- ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม

อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/biz/gov/486110

#อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
02/02/2017

#อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

กรมสรรพากร : The Revenue Department
01/02/2017

กรมสรรพากร : The Revenue Department

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศอีก 1 ปี ได้สิทธิหักรายจ่ายสูง 1.5 เท่า ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.2560
>http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news10_2560.pdf

กรมสรรพากร : The Revenue Department
31/01/2017

กรมสรรพากร : The Revenue Department

ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผลบังคับใช้แล้วในปีภาษี 2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/012/23.PDF

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย
25/01/2017

ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

#กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราชกิจจานุเบกษา: ๒๔ มค ๒๕๖๐
บังคับใช้: ๑๒๐ วันนับแต่ประกาศ

รายละเอียด/ที่มา:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

📜#สัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่    การทำสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ    ...
23/01/2017

📜#สัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่
การทำสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ
สัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไป ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ สัญญาจ้างแรงงานจึงอาจเกิดขึ้นจากการตกลงด้วยวาจา การตกลงโดยปริยาย หรือการทำสัญญาเป็นหนังสือก็ได้ ฎีกาที่ 2781/2526
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 หาได้บัญญัติว่าต้องทำเป็นหนังสือแต่ประการใดไม่ เพียงแต่ตกลงจ้างและตกลงให้สินจ้างกัน สัญญาจ้างแรงงานย่อมเกิดขึ้นแล้ว ฎีกาที่ 2652-2653/2529

Prachachat - ประชาชาติ
15/01/2017
Prachachat - ประชาชาติ

Prachachat - ประชาชาติ

มีผลแล้ว! กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โทษถึงจำคุก ปรับสองแสน

👔💸💸💸ต้นปีหน้าที่ผู้มีเงินได้กับภาษี#มกราคม-มีนาคม2560#ก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2559รองสำรวจภาระตัวเองก่อนน่...
03/01/2017

👔💸💸💸ต้นปีหน้าที่ผู้มีเงินได้กับภาษี
#มกราคม-มีนาคม2560
#ก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2559รองสำรวจภาระตัวเองก่อนน่ะครับ
#ว่ามีหลายรายการอะไรที่นำมาลดหย่อนภาษีได้

ขอบคุณแหล่งข้อมูล กรมสรรพากร

Profile pictures
02/01/2017

Profile pictures

กรมสรรพากร : The Revenue Department
26/12/2016

กรมสรรพากร : The Revenue Department

ตัวช่วยที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี เตรียมไว้ให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภงด.90,91 ปีภาษี 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องขัง
11/12/2016
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องขัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.59 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีใจความว่า อ่านรายละเอียด (Visited 9,710 times, 1 visits today)

Prachachat - ประชาชาติ
02/12/2016
Prachachat - ประชาชาติ

Prachachat - ประชาชาติ

มีผลแล้ว! ราชกิจจาฯ เผยแพร่มาตรการภาษีหนุนท่องเที่ยวปลายปี รีบใช้สิทธิด่วนภายใน ธ.ค.

กรมสรรพากร : The Revenue Department
29/11/2016

กรมสรรพากร : The Revenue Department

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบการรับสิทธิ์และผลการโอนเงินในโครงการได้ที่ >>http://www.epayment.go.th/home/app/

👔⚖ วันนี้ขอบคุณ บจ.ยูเนี่ยน แอพพลาย และผู้บริหาร เป็นอย่างมากที่มอบหมายให้เราเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
28/10/2016

👔⚖ วันนี้ขอบคุณ บจ.ยูเนี่ยน แอพพลาย และผู้บริหาร เป็นอย่างมากที่มอบหมายให้เราเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ที่อยู่

ตำบลลาดสวาย
Amphoe Lam Luk Ka
12150

เบอร์โทรศัพท์

0850438991

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักกฎหมายณัฏฐกรณ์ เขียวสนามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Lam Luk Ka บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด