องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม แจ้งข้อมูลข่าวสารและงานกิจกรรมต่า?

วันที่ 24 สิงหาคม 2566  นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต. ร่วมเ...
25/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินประสิทธิภาพของหมู่บ้าน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ที่บ้านโนนสำราญ ม.2 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ท่านโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อ...
22/08/2023

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ท่านโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ และรับมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ นางสำเรียง เอื้อมเก็บ ที่บ้านผักกาดหญ้า ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โดยมี นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธ...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาอบต. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกล่าม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมสภา สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เข้าร่วมประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน การสังคมสงเคราะห์ส่งเสริ...
18/08/2023

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เข้าร่วมประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน การสังคมสงเคราะห์ส่งเสริมสุขภาพ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
โดยมี พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงจุด เป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวั...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านหนองตาเรือง ม.6 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ  เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม มอบหมายให้ นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลย์วัณย์ รองปลั...
16/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม มอบหมายให้ นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลย์วัณย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ข้าราชการในหน่วยงาน พนักงานและลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมถ...
16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมถวายเทียนพรรษาตามคุ้มวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโคกล่าม

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระว...
15/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านปิดทอง ม.3 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป...
15/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านโนนสำราญ ม.2 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกล่าม ได้รับแจ้งขอสนับสนุนรถดับเพลิง ไฟไหม้บ้านประชา...
09/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกล่าม ได้รับแจ้งขอสนับสนุนรถดับเพลิง ไฟไหม้บ้านประชาชน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อ ได้ลงพื้นที่บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เพ...
09/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เพื่อรับทราบนโยบายและข้อหารือ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้องค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมี นายยุทธการ เสนากลาง รองนายกฯ นายเสนีย์ ดีกา เลขานายกฯ นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต. นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลย์วัณย์ รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่...
08/08/2023

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมสภา สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป...
08/08/2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านผักกาดหญ้า ม.12 และบ้านสระคูณ ม.4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางกุหลาบ  เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ข้าราชการในหน่วยงาน พนักงานและลูกจ้างองค์การบ...
04/08/2023

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ข้าราชการในหน่วยงาน พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิง...
03/08/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำแฟมิลี่ปาร์ค โดยมี นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่อบต. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกล่าม คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที...
03/08/2023

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.โคกล่าม ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.8 บ้านหนองโดนน้อย
25/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.โคกล่าม ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.8 บ้านหนองโดนน้อย

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองนายกฯ เจ้าหน้า...
25/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองนายกฯ เจ้าหน้าที่อบต. ลงพื้นที่รับมอบถังทรายอะเบท แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านโนนสำราญ ม.2 บ้านปิดทอง ม.3 และบ้านหนองตาเรือง ม.6 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานายก...
24/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานายกฯ ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่อบต. ลงพื้นที่รับมอบถังทรายอะเบท แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านผักกาดหญ้า ม.12 และบ้านสระคูณ ม.4 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเ...
21/07/2023

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปีและเด็กปฐมวัย (DSPM)
โดยมี คณะผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานายกฯ ปลัดอบต. เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ คณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสำราญ เข้าร่วมอบรมด้วย

ลักษณะอากาศทั่วไป21 กรกฎาคม 2566พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู...
21/07/2023

ลักษณะอากาศทั่วไป
21 กรกฎาคม 2566
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโ...
20/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อหารือ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้องค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมี นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายกฯ, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายกฯ, นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต. นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลย์วัณย์ รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานายกฯ ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่อบต. และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน ...
20/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร รองนายกฯ เลขานายกฯ ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่อบต. และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านหนองโดนน้อย ม.8 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต. แ...
19/07/2023

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต. และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านหนองเติ่นวัว ม.10 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธา...
17/07/2023

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมการสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายยุทธการ เสนากลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภ...
13/07/2023

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายยุทธการ เสนากลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสำราญ

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.โคกล่าม ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 บ้านลุงม่วง, ม.3 บ้านปิดทอง, ม...
11/07/2023

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.โคกล่าม ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 บ้านลุงม่วง, ม.3 บ้านปิดทอง, ม.9 บ้านโนนแดง, ม.10 บ้านหนองเติ่นวัว, ม.12 บ้านผักกาดหญ้า

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย  อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนี...
03/07/2023

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก, นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต., รองปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ร่วมงานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ พระครูนันทพัฒนคุณ เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ วัดสว่างบูรพา ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โดยมี พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอลำปลายมาศ, นางทัศนีย์ ชิดสูงเนิน ท้องถิ่นอำเภอลำปลายมาศ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นางกุหลาบ  เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย นายยุทธการ เสนากลาง,...
29/06/2023

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก, นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต. รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง อบต.โคกล่าม จิตอาสา ประชาชน คุณครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษาครบ ๗๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สวนป่าสาธารณประโยชน์ หมู่ 2 ตำบลโคกล่าม

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร...
28/06/2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน  2566  นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ข้าราชการ เ...
26/06/2023

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแจ้งข่าวสาร และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร บริเวณเสาธงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม ผู้นำชุมชน และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงกา...
23/06/2023

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม ผู้นำชุมชน และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านหนองกุง ม.5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลข...
22/06/2023

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก พร้อมด้วย นางเตือนใจ ปริตวา ประธานสภา, นายวีระ สิทธิสาร รองประธานสภา, นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต.โคกล่าม, นางปุญชรัสมิ์ จิวนิลวัณย์ รองปลัด สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย นางสาวลาวัลย์ ปะกะตัง...
21/06/2023

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม พร้อมด้วย นางสาวลาวัลย์ ปะกะตัง นักวิชาการสาธารณสุข อบต.โคกล่าม, นายพีระพล ศรีจินดา สาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ, นายคมเดช พรหมบุตร ผอ.รพ.สต.บ้านโคกล่าม, นายดำรงค์ แซงอุ่น ผอ.รพ.สต.บ้านหนองผะองค์, นางอุไรพร ตั้งประเสริฐพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นายศราวุธ สายบุญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการนำเสนอผลงานทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker Plus) ประจำปี 2566 ประเภทประกวด ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์
#ทีมผู้ก่อการดีตำบลโคกล่ามหนองกระทิง

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ สิทธิ...
20/06/2023

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต.โคกล่าม เจ้าหน้าที่อบต. และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บ้านใหม่สามัคคี ม.11 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

🦟🦟 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลายและยับยั้งอัตราการเกิดของโรคไข้เลือดออก

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก พร้อมด้วย เจ้าห...
19/06/2023

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2566 ที่บ้านโนนแดง ม.9 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม, นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างส...
15/06/2023

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม, นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต.โคกล่าม เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม และอสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2566 ที่บ้านลุงม่วง ม.1 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย...
13/06/2023

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัดอบต.โคกล่าม เจ้าหน้าที่อบต.โคกล่าม อสม. ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2566 ที่บ้านโคกล่าม ม.7 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

12/06/2023

แพทย์ผิวหนังเตือน กิ้งกือในช่วงหน้าฝนไม่กัดแต่มีพิษทำให้ผิวหนังไหม้

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝนให้ระมัดระวัง "กิ้งกือ" แม้จะไม่ใช่สัตว์อันตราย ไม่กัด แต่มีพิษ ที่ส่งผลให้ผิวหนังระคายเคืองได้

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่อาจจะพบกิ้งกือได้บ่อยๆ ในบ้าน หรือสวนสาธารณะต่างๆ ขอให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกิ้งกือโดยตรง ถึงแม้กิ้งกือไม่ใช่สัตว์อันตราย ไม่กัด แต่ถ้าสัมผัสถูกตัว อาจจะสัมผัสสารพิษของกิ้งกือซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจากบริเวณข้างลำตัว สารพิษเหล่านี้จะมีฤทธิ์ฆ่าสัตว์เล็ก ๆ ประเภทมด หรือแมลง เท่านั้น แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อผิวหนังของมนุษย์ได้เมื่อสัมผัสโดยตรง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สารพิษของกิ้งกือมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี ประกอบด้วยสารกลุ่มไฮโดนเจน ไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) ฟีนอล (Phenol) กลุ่มเบนโซควิโนน และไฮโดรควิโนน (Benzoquinones/hydroquinones) ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังมีแผลไหม้ได้ และบางรายอาจจะมีอาการปวด รวมทั้งการระคายเคืองของผิวหนังร่วมด้วย ทั้งนี้ หากถูกพิษของกิ้งกือให้ล้างออกด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดโดยทันที สามารถทายาแก้อักเสบ และให้การรักษาได้ตามอาการ โดยทั่วไปอาการมักจะหายภายใน 1 สัปดาห์ หากมีอาการรุนแรงให้รีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทันที

*****************************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันโรคผิวหนัง #พิษกิ้งกือ #กิ้งกือไม่กัดแต่มีพิษทำให้ผิวหนังไหม้
-ขอขอบคุณ-
10 มิถุนายน 2566

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ...
09/06/2023

นางกุหลาบ เมรสนัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรับนโยบายการบริหารงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้องค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมี นายยุทธการ เสนากลาง, นายชาญชัย อ่างสุวรรณ รองนายก อบต.โคกล่าม, นายเสนีย์ ดีกา เลขานายก อบต.โคกล่าม, นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช ปลัด อบต.โคกล่าม, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง อบต.โคกล่าม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ที่อยู่

207 หมู่ 7 ต. โคกล่าม
Amphoe Lam Plai Mat
31130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644666288

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์