สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

22/08/2023

โครงการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก สินเชื่อเอื้ออาทร พ.ศ. 2566 (สผ.) ช่วงที่ 2
ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 66

งานเกษียณอย่างเกษม ปี 2566        นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็...
22/08/2023

งานเกษียณอย่างเกษม ปี 2566

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 "เกษียณ อย่างเกษม” และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุราชการ” โดยมีนายวัลลภ รุจิราภา รองประธานกรรมการ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 317 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 และฝ่ายจัดการ
วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 ได้วางแผนการใช้เงินและบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างรอบคอบ ตลอดจนเป็นการแสดงการตอบแทนแก่สมาชิกที่มีอุปการคุณและมีความจงรักภักดีต่อสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 8/2566        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ...
21/08/2023

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 8/2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการส่งมอบโครงการ CSR'66 (เล็ก) การสรุปโครงการติดตามประเมินผลหน่วยบริการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 และรับทราบการดำเนินการพัฒนาระบบบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์กับธนาคาร พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 5(ฉบับที่ 6)        นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์คร...
21/08/2023

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 5(ฉบับที่ 6)

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระยะที่ 5(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564-2568 วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ ให้มีความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้แทนประธานหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ Jungle Adventure Park by Buffalo Island Resort อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

สหกรณ์ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาถวายเทียน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำก...
21/08/2023

สหกรณ์ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาถวายเทียน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา สังฆทานและเครื่องอัฐบริขาร สำหรับพระสงฆ์ใช้จำนำพรรษา อีกทั้งถวายหลอดไฟให้แก่วัดศรีบัวเงินและวัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

มอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมวิชาชีพสมาชิก หลักสูตรเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ ม.แม่โจ้        เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม...
21/08/2023

มอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมวิชาชีพสมาชิก หลักสูตรเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ ม.แม่โจ้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางศรีอนงค์ ใคร้มา ประธานกรรมการหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพสมาชิก หลักสูตรเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ หน่วยบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 10,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน เพื่อให้บุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่อยู่ในระดับปฏิบัติการได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนแนวคิดในการเขียนคู่มือและผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งในระดับชำนาญการต่อไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566   ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้...
21/08/2023

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบจากกรณีสมาชิกโอนเงินมาโดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใดและโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก
กรณีสมาชิกท่านใดที่ได้โอนเงินมายังสหกรณ์ฯ และสงสัยว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังกลุ่มงานการเงินอีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง
ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับการแจ้ง สหกรณ์ฯ ยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบ ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้โอน ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น
** โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน ** เพราะระบบได้ทำการปิดงานประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>> อ่านต่อได้ที่
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=465

สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานการเงิน
โทรศัพท์ 0 5385 1888 ต่อ 300-305
มือถือ 08 7725 6372, 08 8267 1708
Line ID :
E-mail : [email protected]

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ...
21/08/2023

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2/2566        เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน...
17/08/2023

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ในด้านการหักเงิน ณ ที่จ่ายและแนวทางการปฏิบัติงานอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

มอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมวิชาชีพสมาชิก หลักสูตรเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ สพป.เชียงใหม่ เขต 4        เมื่อวันที่...
17/08/2023

มอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมวิชาชีพสมาชิก หลักสูตรเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ เทพคุณ กรรมการการศึกษา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาตามโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พร้อมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 62,000 บาท ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2566        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ...
17/08/2023

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2566

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 7/2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้หน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ รับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ แนวทางเพิ่มการจ่ายเงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ในขณะที่ยังเป็นสมาชิกภาพอยู่ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็น 40% ตามตารางหลักเกณฑ์ (จากเดิม 30%) ทั้งนี้จะต้องนำเสนอคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงรับทราบการแก้ไขเงินกู้สามัญ ATM โดยขยายวงเงินกู้เป็น 500,000 บาท ส่งคืนภายใน 180 งวด (จากเดิมวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ส่งคืนภายใน 100 งวด) พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

17/08/2023
16/08/2023
รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ...
15/08/2023

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010

CMCOOP INSIGHT ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2566🔎 อ่านจุลสารฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.cmcoop.or.th/booklet_ma...
09/08/2023

CMCOOP INSIGHT ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

🔎 อ่านจุลสารฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.cmcoop.or.th/booklet_main_user.php

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566   สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน     เนื่องในโอกาสชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าส...
08/08/2023

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน
เนื่องในโอกาสชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2566>> อ่านรายละเอียดhttps://www....
08/08/2023

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2566

>> อ่านรายละเอียด
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=1074

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สสอค., สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.)
โทรศัพท์ : 0 5385 1888 ต่อ 203-204
โทรศัพท์มือถือ : 08 2761 0055, 09 0671 5501
Line ID : skccm101
#ศูนย์ประสานงานสสอค

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2566>> อ่านรายละเอียดhttps://www.c...
08/08/2023

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2566

>> อ่านรายละเอียด
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=1074

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สสอค., สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.)
โทรศัพท์ : 0 5385 1888 ต่อ 203-204
โทรศัพท์มือถือ : 08 2761 0055, 09 0671 5501
Line ID : skccm101
#ศูนย์ประสานงานสสอค

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2566>> อ่านรายล...
08/08/2023

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2566

>> อ่านรายละเอียด
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=1075

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ., สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.)
โทรศัพท์ : 0 5385 1888 ต่อ 203-204
โทรศัพท์มือถือ : 08 2761 0055, 09 0671 5501
Line ID : skccm101
#ศูนย์ประสานงานสสชสอ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2566>> อ่านรายละ...
08/08/2023

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2566

>> อ่านรายละเอียด
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=1075

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ., สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.)
โทรศัพท์ : 0 5385 1888 ต่อ 203-204
โทรศัพท์มือถือ : 08 2761 0055, 09 0671 5501
Line ID : skccm101
#ศูนย์ประสานงานสสชสอ

รายงานผลการดำเนินการข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566>> รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=607
08/08/2023

รายงานผลการดำเนินการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=607

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2566   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสร...
04/08/2023

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวด จำนวน 7 หลักสูตร

สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครผ่านหน่วยบริการของท่าน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566

>> รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=1152

สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 100-104
มือถือ: 08 8269 1401, 08 1655 7962
Line ID: prcmcoop

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2566 ของกรมธรรม์ที่ 42   สำหรับสมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42 ทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการ...
04/08/2023

การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2566 ของกรมธรรม์ที่ 42

สำหรับสมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 42 ทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการ หรืองานสวัสดิการ ชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์ฯ และนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรอจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือนำเงินมาชำระ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 42 จำนวนเงิน 2,400.00 บาท

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=1150

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010

ประกาศ ขยายระยะเวลายื่นคำขอกู้ เงินกู้สามัญโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 (สม.4) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566>> ...
31/07/2023

ประกาศ ขยายระยะเวลายื่นคำขอกู้ เงินกู้สามัญโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 (สม.4) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=1151

สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานสินเชื่อ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 600-607
มือถือ: 08 9635 1212, 09 2224 6373, 08 7725 0253, 08 7725 0069
Line ID: loancmcoop

31/07/2023

🗓 เงินกู้สามัญโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 (สม.4) ขยายยื่นคำขอกู้ ถึง 31 ตุลาคม 2566 🥳

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิก...
31/07/2023

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ช่วงเช้า ...
27/07/2023

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ช่วงเช้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ได้รับความรู้ คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรมืออาชีพจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ช่วงบ่าย ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566 โดยนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้เกียรติพบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แนวทางการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

26/07/2023

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามปกติ 🙂

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประกาศหยุดทำการ 2 วัน ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 🙏
25/07/2023

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประกาศหยุดทำการ 2 วัน ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 🙏

หมดเขตยื่นคำขอกู้ เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อดำรงชีพ พ.ศ. 2566 (ดช.) วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม นี้
24/07/2023

หมดเขตยื่นคำขอกู้ เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อดำรงชีพ พ.ศ. 2566 (ดช.) วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประกาศหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 🕯 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท...
24/07/2023

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประกาศหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 🕯 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 💐

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ...
24/07/2023

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566   ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค...
21/07/2023

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบจากกรณีสมาชิกโอนเงินมาโดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใดและโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก
กรณีสมาชิกท่านใดที่ได้โอนเงินมายังสหกรณ์ฯ และสงสัยว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังกลุ่มงานการเงินอีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง
ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับการแจ้ง สหกรณ์ฯ ยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบ ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้โอน ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น
** โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน ** เพราะระบบได้ทำการปิดงานประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>> อ่านต่อได้ที่
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=465

สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานการเงิน
โทรศัพท์ 0 5385 1888 ต่อ 300-305
มือถือ 08 7725 6372, 08 8267 1708
Line ID :
E-mail : [email protected]

 #ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี สามารถยื่...
18/07/2023

#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ณ สำนักงาน สฌอน.

พิเศษ !
สมาชิก สฌอน. ที่มีอายุเกิน 70 ปี สามารถสมัครได้ในเดือนแรกของการรับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม...
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.)
โทร: 052 001 476
มือถือ: 09 3304 0076

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ...
17/07/2023

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ   ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๖   ขอพระอง...
13/07/2023

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๖
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

CMCOOP INSIGHT ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566🔎 อ่านจุลสารฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.cmcoop.or.th/booklet_ma...
12/07/2023

CMCOOP INSIGHT ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

🔎 อ่านจุลสารฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.cmcoop.or.th/booklet_main_user.php

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมกิจการ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25...
11/07/2023

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมกิจการ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายธราภพ วีระประทีป ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานระหว่างสหกรณ์ โดยมีนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ...
10/07/2023

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010

แอปพลิเคชันสำหรับสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมา...
07/07/2023

แอปพลิเคชันสำหรับสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สสอค. และ สส.ชสอ., สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.)
โทรศัพท์ : 0 5385 1888 ต่อ 203-204
โทรศัพท์มือถือ : 08 2761 0055, 09 0671 5501
Line ID : skccm101
#ศูนย์ประสานงานสสอค #ศูนย์ประสานงานสสชสอ

ที่อยู่

175 หมู่ที่ 2 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลท่าศาลา
Amphoe Muang Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66882691401

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2565 หลักสูตร “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ว.PA สำหรับโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงใหม่” ณ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กรอกใบสมัครฯ และชําระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (สมาชิกจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมและได้รับวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว) ณ หน่วยบริการของท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=924
โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2565

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ หน่วยบริการของท่าน โดยกำหนดเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=923
ประกาศ การต่ออายุกรรมธรรม์ปี 2565 ของกรมธรรม์ที่ 7, 8 และ 41

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรืองานสวัสดิการ กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
และดำเนินการนำเงินฝากเข้าบัญชีรอจ่ายเบี้ยประกัน หรือนำเงินมาชำระ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 (เวลา 14.30 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=917
ประกาศ มาตรการปรับลดเงินงวดชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ขอปรับลดเงินงวดชำระหนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือขอปรับลดเงินงวดชำระหนี้ และยื่นเอกสารตัวจริง ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=920
ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565
สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ส่งใบสมัครขอรับทุนผ่านหน่วยบริการ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565
กำหนดการจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=921
วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ ๑ วัน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2565

>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=10

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สสอค., สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.)
โทรศัพท์ : 0 5385 1888 ต่อ 203-204
โทรศัพท์มือถือ : 08 2761 0055, 09 0671 5501
Line ID : skccm101
#ศูนย์ประสานงานสสอค
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2565

>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=9

สอบถามเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ., สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.)
โทรศัพท์ : 0 5385 1888 ต่อ 203-204
โทรศัพท์มือถือ : 08 2761 0055, 09 0671 5501
Line ID : skccm101
#ศูนย์ประสานงานสสชสอ
รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ด้วยสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบจากกรณีสมาชิกโอนเงินมาโดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใดและโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก
กรณีสมาชิกท่านใดที่ได้โอนเงินมายังสหกรณ์ฯ และสงสัยว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังกลุ่มงานการเงินอีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง
ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับการแจ้ง สหกรณ์ฯ ยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบ ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้โอน ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น
** โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน ** เพราะระบบได้ทำการปิดงานประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>> อ่านต่อได้ที่ http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=465

สอบถามเพิ่มเติม...
กลุ่มงานการเงิน
โทรศัพท์ 0 5385 1888 ต่อ 300-305
มือถือ 08 7725 6372, 08 8267 1708
โทรสาร 0 5385 1890
Line ID :
E-mail : [email protected]
รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010
รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010
รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ/Line ID: 0896351010
สหกรณ์ฯ หยุดทำการ
ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
และวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล
โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565 (กลุ่มลูกจ้างประจำ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม หลักสูตร “พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษา ให้กับลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยมี นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายวินิตย์ กันธรรม ประธานกรรมการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม และนายประพันธ์ อูปเงิน รองประธานกรรมการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นประธานปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ (Workshop for Service mind 7th)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Service mind 7th เพื่อให้บุคลากรในหน่วยบริการได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการให้สินเชื่อ ด้านการเงิน และการใช้เทคโนโลยีของสหกรณ์ เพื่อนำไปสู่การบริการสมาชิกในหน่วยบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ประธานกรรมการหน่วยบริการ และผู้ประสานงานหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1
#}