สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ประวัติตรากรม

รูปนกวายุภักดิ์ ภายใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี อักษรตอนล่างว่า “สรรพสามิตต์” ริมขอบล่างมีลวดลายกนกล้อมรอบนกวายุภักษ์ ซึ่งมีปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2493 ได้เปลี่ยนชื่อ “กรมสรรพสามิตต์” เป็น “กรมสรรพสามิต” แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง คำว่า “สรรพสามิตต์” ในดวงตราประจำกรมแต่อย่างใด


ค่านิยมกรมสรรพสามิต

ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต

S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)

T = Transparency (ความโปร่งใส)

A = Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ)

R = Rapid & Simplicity
(ความรวดเร็วและเรียบง่าย)

S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

เปิดเหมือนปกติ

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ (สำหรับผู้ประกอบการ รายเดิม)
27/11/2021

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ (สำหรับผู้ประกอบการ รายเดิม)

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ (สำหรับผู้ประกอบการ รายเดิม)

มารู้จัก E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย
17/08/2021
มารู้จัก E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย

มารู้จัก E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนคงจะเห็นกระดาษบาง ๆ คล้ายแสตมป์ที่แปะทับอยู่บนกล่องบุหรี่ หรือฝาเครื่องดื่มแอลกอฮอล....

วิธีดูแลตัวเอง เมื่อต้องกักตัวในบ้าน 14 วัน!  ฉบับ 4 ภาษา ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว ช่วยให้คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดปลอยภับ...
17/08/2021

วิธีดูแลตัวเอง เมื่อต้องกักตัวในบ้าน 14 วัน! ฉบับ 4 ภาษา
ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว
ช่วยให้คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดปลอยภับปลอดเชื้อโควิด-19
#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด #ไทยรู้สู้โควิด #คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

13/07/2021

💥💥💥ครม.เตรียมพิจารณามาตรการเยียวยา ผลกระทบจากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
💥💥วันนี้ (13 ก.ค.64 ) การประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชน ภายหลังยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ขณะเดียวกัน ครม.จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
💥💥💥นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ ยื่นคําร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรมจะรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) ของคณะกรรมมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ส่วนกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดําเนินงานการตรวจสอบที่มีต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน.
--------------------------------------------------
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

จ่ายค่าธรรมเนียม= ต่อใบอนุญาต
28/06/2021

จ่ายค่าธรรมเนียม= ต่อใบอนุญาต

จ่ายค่าธรรมเนียม= ต่อใบอนุญาต

💥คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 22/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 💥‼️บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจ...
02/04/2021

💥คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 22/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 💥

‼️บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ‼️

💥คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 22/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 💥

‼️บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ‼️

Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
01/03/2021
Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

*หมายเหตุ (หากเปิดไม่ได้สามารถตามไปที่Linkใหม่: https://youtu.be/0lp4oZX3FEc)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540สนับสนุนโ...

รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา
01/03/2021
รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา

รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา

ประชาชนสามารถตรวจดูคู่มือการรับบริการในหน่วยงานของรัฐผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอ.....

ภาษีไม่ยากอย่างที่คิด
01/03/2021
ภาษีไม่ยากอย่างที่คิด

ภาษีไม่ยากอย่างที่คิด

• อยากรู้ไหมคะ...ภาษีสรรพสามิตคืออะไร ใครต้องเสียภาษีสรรพสามิตบ้างนะ เเล้วเอาเงินไปทำอะไรนะ คลิปนี้มีคำต.....

รู้ทันภัยสื่อออนไลน์
01/03/2021
รู้ทันภัยสื่อออนไลน์

รู้ทันภัยสื่อออนไลน์

👉👉ซื้อสินค้าผ่านเว็บออนไลน์ ราคาถูก จัดส่งไว แต่มั่นใจแค่ไหน...ว่าจะได้ของจริง?📌กรมสรรพสามิตพัฒนาเทคโนโ.....

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน  พร้อมให้บริการคะเปิดจุดบริการ 📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" 📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌...
23/02/2021

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมให้บริการคะ
เปิดจุดบริการ 📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

📌 กรมสรรพสามิตเปิดจุดบริการ📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" 📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็...
20/02/2021

📌 กรมสรรพสามิตเปิดจุดบริการ
📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสำนักงานสรรพสามิตทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 🏢

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

📍📍ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว🙏🙏

📌 กรมสรรพสามิตเปิดจุดบริการ
📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสำนักงานสรรพสามิตทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 🏢

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

📍📍ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว🙏🙏

จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ@สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
19/02/2021

จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ
@สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ
@สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

จะต่อใบอนุญาตหรือชำระภาษี ง่ายๆ ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่เสี่ยงโควิดDrive Thru for Tax🚗🏍🛺🚐เลื่อนล้อต่อใบอนุญาตและชำระภาษีพร...
19/02/2021

จะต่อใบอนุญาตหรือชำระภาษี ง่ายๆ
ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่เสี่ยงโควิด

Drive Thru for Tax🚗🏍🛺🚐
เลื่อนล้อต่อใบอนุญาตและชำระภาษี

พร้อมให้บริการคะ

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
19/02/2021

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

📌📌กิจกรรม เปลี่ยนกรอบรูป โปรไฟล์ 89 ปีกรมสรรพสามิต📌📌📣 เชิญชวนผู้ติดตามเพจเฟสบุ๊ค กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนกรอบ...
01/02/2021

📌📌กิจกรรม เปลี่ยนกรอบรูป โปรไฟล์ 89 ปีกรมสรรพสามิต📌📌

📣 เชิญชวนผู้ติดตามเพจเฟสบุ๊ค กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ 89 ปีกรมสรรพสามิต เพื่อสุ่มรายชื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากกรมสรรพสามิต ขั้นตอนการเข้าร่วมง่ายๆ เพียงแค่

👉👉1) เปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
- ไปที่ โปรไฟล์ของเรา > ภาพโปรไฟล์ > “เพิ่มกรอบ” > ค้นหา “89ปีกรมสรรพสามิต”
- ปรับแต่ง แก้ไข หรือตั้งเวลาการใช้กรอบรูป > “บันทึก”

👉👉2) คอมเมนต์ใต้โพสนี้ พร้อมติดแฮชแทก #89ปีกรมสรรพสามิต ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

📍📍สุ่มรายชื่อผู้โชคดี 20 รางวัล และติดตามการประกาศผลในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบปีที่ 89 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เฟสบุ๊คเฟนเพจ กรมสรรพสามิต🙏🙏

..........................................................

📌 อย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสนี้พร้อมติดแฮชแทก #89ปีกรมสรรพสามิต 📌

📌📌กิจกรรม เปลี่ยนกรอบรูป โปรไฟล์ 89 ปีกรมสรรพสามิต📌📌

📣 เชิญชวนผู้ติดตามเพจเฟสบุ๊ค กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ 89 ปีกรมสรรพสามิต เพื่อสุ่มรายชื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากกรมสรรพสามิต ขั้นตอนการเข้าร่วมง่ายๆ เพียงแค่

👉👉1) เปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
- ไปที่ โปรไฟล์ของเรา > ภาพโปรไฟล์ > “เพิ่มกรอบ” > ค้นหา “89ปีกรมสรรพสามิต”
- ปรับแต่ง แก้ไข หรือตั้งเวลาการใช้กรอบรูป > “บันทึก”

👉👉2) คอมเมนต์ใต้โพสนี้ พร้อมติดแฮชแทก #89ปีกรมสรรพสามิต ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

📍📍สุ่มรายชื่อผู้โชคดี 20 รางวัล และติดตามการประกาศผลในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบปีที่ 89 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เฟสบุ๊คเฟนเพจ กรมสรรพสามิต🙏🙏

..........................................................

📌 อย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสนี้พร้อมติดแฮชแทก #89ปีกรมสรรพสามิต 📌

💥💥ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตพร้อมขยายโครงการ ”คนละครึ่...
26/01/2021

💥💥ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่
ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต
พร้อมขยายโครงการ ”คนละครึ่ง” และจ่ายเงินเยียวยาโครงการ ”เราชนะ”

💥💥ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่
ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต
พร้อมขยายโครงการ ”คนละครึ่ง” และจ่ายเงินเยียวยาโครงการ ”เราชนะ”

โครงการเราชนะ
26/01/2021

โครงการเราชนะ

โครงการเราชนะ

26/01/2021
การประชุมครม.วันที่ 26 ม.ค. มีมติ  ให้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (...
26/01/2021

การประชุมครม.วันที่ 26 ม.ค. มีมติ ให้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบภ.ง.ด.90/91) ถึง30มิย64
2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.1 2 3 53 54)
ถึงสิ้นเดือนตั้งแต่เดือนภาษีมค-พค64 ยื่นเน็ตและชำระภาษีได้ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือนสิ้นสุดถึง30มิย64
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30 36)
เดือนภาษีมค-พค64
ยื่นเน็ตและชำระภาษีได้ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือนสิ้นสุด30มิ.ย. 2564

23/01/2021

เตือน ‼👉แบ่งซองขายบุหรี่ โทษสูงสุดปรับ 4 หมื่น ‼
.
กรมควบคุมโรค โดยอำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงพื้นที่ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
.
อ่านต่อได้ที่ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1561852/
.
.
ติดดาว ⭐ ตั้ง See First ตี้เพจเฮา จะได้ฮู้ตันข่าวสารก่อนไผ บ่พลาดเรื่องราวในเจียงใหม่ และภาคเหนือเน่อเจ้า
.
ชวนมาติดตามช่องทางอื่นๆของเรากันน้า
🌎 เว็บไซต์ข่าว : www.chiangmainews.co.th
🎾 [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40chiangmainews
🌆 Instagram: https://www.instagram.com/chiangmainews
🐦 Twitter : https://twitter.com/chiangmainews?s=09
🎥 Youtube : https://bit.ly/2TzIG8v
👫 กลุ่ม Facebook "จังหวัดเชียงใหม่" : https://web.facebook.com/groups/182492552361230

📍📍กรมสรรพสามิต📍📍📄📄 ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายเดิม) 🌟ไม่ต้องใช้แบบคำขอ 🌟ไม่ต้องรอให้กรมสรรพสามิตส่งแบบคำขอไป...
15/01/2021

📍📍กรมสรรพสามิต📍📍

📄📄 ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายเดิม)
🌟ไม่ต้องใช้แบบคำขอ
🌟ไม่ต้องรอให้กรมสรรพสามิตส่งแบบคำขอไปให้ สามารถนำใบอนุญาตใบเดิมก่อนหมดอายุไปยื่นที่
➡️ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา 🏢
ตัวแทนชำระเงิน
➡️ธนาคารกรุงไทย จำกัด
➡️เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ในร้าน 7-11
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายฯ และค่าบริการตัวแทนชำระเงิน
พร้อมรับใบอนุญาตฉบับใหม่ทันที 🎉🎉🙏🙏

📍📍กรมสรรพสามิต📍📍

📄📄 ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายเดิม)
🌟ไม่ต้องใช้แบบคำขอ
🌟ไม่ต้องรอให้กรมสรรพสามิตส่งแบบคำขอไปให้ สามารถนำใบอนุญาตใบเดิมก่อนหมดอายุไปยื่นที่
➡️ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา 🏢
ตัวแทนชำระเงิน
➡️ธนาคารกรุงไทย จำกัด
➡️เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ในร้าน 7-11
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายฯ และค่าบริการตัวแทนชำระเงิน
พร้อมรับใบอนุญาตฉบับใหม่ทันที 🎉🎉🙏🙏

กรมสรรพสามิต งดรับของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น "ขอบคุณทุกความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ ข...
16/12/2020

กรมสรรพสามิต งดรับของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564
เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

"ขอบคุณทุกความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ ขอเเค่คิดถึงกันก็พอ"🙏🙏🥳🥳

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station
09/12/2020

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News) เรื่อง “มาแล้วลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ของขวัญปีใหม่ 64”

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปี 2564 นั้น กระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง

รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า พาดหัวข่าวและเนื้อหาข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลความคืบหน้าในการลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ได้ดำเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2563 โดยโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน 15.3 ล้านคนแล้ว และขณะนี้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563 ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินโครงการข้างต้นให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่มอบให้แก่ประชาชน

จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆของกระทรวงการคลังได้จากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ในเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”

สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3569 3566 3557 3558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เปิดให้บริการต่อหรือขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ นอกเวลาราชการ  เชิญมาติด...
09/12/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เปิดให้บริการต่อหรือขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ นอกเวลาราชการ เชิญมาติดต่อกันได้นะคะ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกแก้จน ของธนาคารแห่งประเทศไทย หากท่านใดสนใจเข้า...
02/12/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกแก้จน ของธนาคารแห่งประเทศไทย หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดตามโครงการนี้ได้คะ

การรับเงินค่าใบอนุญาตฯ ของกรมสรรพสามิต
30/07/2020

การรับเงินค่าใบอนุญาตฯ ของกรมสรรพสามิต

สะดวกฉับไว มั่นใจ ครบทุกธุรกรรม
30/07/2020

สะดวกฉับไว มั่นใจ ครบทุกธุรกรรม

💥💥💙ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10 (มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4) 🗓 เริ่มมีผลบังคับใช้ 15 มิ.ย. 63สามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดฉบับเต็มได้ที...
14/06/2020

💥💥💙ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10 (มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4)
🗓 เริ่มมีผลบังคับใช้ 15 มิ.ย. 63
สามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดฉบับเต็มได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF

10/10/2019
กรมสรรพสามิต :: Excise Department

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

🤔คุณรู้หรือไม่ ภาษีสรรพสามิตคืออะไร? เก็บจากใคร เก็บแล้วเอาไปทำอะไร Mr.Excise มีคำตอบ...ไปดูกันเลยครับ😊

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
10/10/2019

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

ครม. ต่ออายุมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึง ก.ย. 63

ค่าน้ำ : ใช้ฟรี 100 บ./ครัวเรือน/เดือน (เริ่ม ต.ค. 62 – ก.ย. 63)
ค่าไฟ : ฟรี หากใช้ไม่ถึง 50 หน่วย 3 เดือนติดกัน ถ้าใช้เกิน 50 หน่วย/เดือน ฟรี 230 บ./ครัวเรือน/เดือน (เริ่ม ต.ค. 62 – ก.ย. 63)
คืนภาษี : หากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านบัตรสวัสดิการฯ จะได้รับเงินภาษี VAT คืน 5% เข้า e-Money ไม่เกิน 500 บ./คน/เดือน (เริ่ม พ.ย. 62 – ก.ย. 63)

สอบถามเพิ่มเติม Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 109 2345

-ทีมงานแอดมินกลาง-
#GCC

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
10/10/2019

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

ที่อยู่

เลขที่ 257 ม.3 ต.เวียงยอง
Amphoe Muang Lamphun
51000

ทางเลือกใน ลำพูน, ประเทศไทย จังหวัดลำพูนอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 665 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดลำพูนได้อย่างสะดวกในหลายวิธี ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน โดยรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 www.railway.co.th โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ถึงนครสวรรค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดลำพูน ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ลำพูน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง โดยเครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบินไปยังจังหวัดลำพูน นักท่องเที่ยวต้องไปลงเครื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังจังหวัดลำพูน ระยะประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางภายใน ลำพูน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม รถสามล้อถีบ ยานพาหนะยอดนิยมของชาวลำพูนมีให้เรียกใช้บริการได้ทั่วไป แต่จะมีให้บริการมากบริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย หน้าวัดหริภุญไชย และหน้าตลาดสดหนองดอก อัตราค่าบริการเริ่มตั้งแต่ 20 บาท ไปจนถึงเหมาเที่ยวทั้งวันประมาณ 200 บาท รถสองแถวไปยังอำเภอต่างๆ ท่ารถจะกระจายอยู่ทั่วตัวจังหวัดลำพูน เช่น สายลำพูน-ป่าซาง-บ้านโฮ่ง-ลี้ อยู่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สายลำพูน-บ้านธิ อยู่บริเวณหลังตลาดสดหนองดอก เป็นต้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเหมารถสองแถวไปท่องเที่ยวได้ ระยะทางจากอำเภอเมืองลำพูนไปยังอำเภอต่างๆ คือ อำเภอป่าซาง 14 กิโลเมตร อำเภอแม่ทา 22 กิโลเมตร อำเภอบ้านโฮ่ง 42 กิโลเมตร อำเภอทุ่งหัวช้าง 100 กิโลเมตร อำเภอลี้ 106 กิโลเมตร อำเภอบ้านธิ 20 กิโลเมตร อำเภอเวียงหนองล่อง 45 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป

การจัดตั้งกรม ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี มีลักษณะฟุ่มเฟือย และสินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามีการจัดเก็บตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแต่ไม่มีหลักฐาน มาปรากฏหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2178) โดยกฎหมายลักษณะพระธรรมนูญได้กำหนดว่าได้เก็บอากรจากสุรา แต่อัตราเท่าใดและวิธีการจัดเก็บอย่างไร ไม่ได้ระบุไว้ แต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำหรับภาษีสรรพสามิตของไทยอาจกล่าวได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากสินค้าสองประเภท คือ ฝิ่น และสุรา ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแยกจากกัน คือ กรมฝิ่นและกรมสุรา ใน พ.ศ. 2474 กรมสุราได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมและจัดเก็บภาษี ไม้ขีดไฟที่ทำขึ้นในราชอาณาจักรด้วยอีกอย่างหนึ่ง และต่อไปอาจจะมีกิจการอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นาม “กรมสุรา” ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ราชการที่ปฏิบัติอยู่ จึงได้มีประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 เปลี่ยนนาม “กรมสุรา” เป็น “กรมสรรพสามิตต์” และในวันรุ่งขึ้นคือในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตต์ เป็นคนแรก ในปีพุทธศักราช 2476 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง ให้แยกงานสรรพสามิตต์และงานฝิ่นออกจากกรมสรรพากรแล้วตั้งเป็น “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่น” และในปีเดียวกันนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 ให้แก้นาม “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่น” เป็น “กรมสรรพสามิต”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653511082

ผลิตภัณฑ์

Smart Office

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จุดเสี่ยงในที่สาธารณะจับแล้วต้องรีบล้าง ด้วยความห่วงใย**