สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมือง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน  สาขาเมือง องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่

ประวัติตรากรม

รูปนกวายุภักดิ์ ภายใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี อักษรตอนล่างว่า “สรรพสามิตต์” ริมขอบล่างมีลวดลายกนกล้อมรอบนกวายุภักษ์ ซึ่งมีปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2493 ได้เปลี่ยนชื่อ “กรมสรรพสามิตต์” เป็น “กรมสรรพสามิต” แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง คำว่า “สรรพสามิตต์” ในดวงตราประจำกรมแต่อย่างใด


ค่านิ

ยมกรมสรรพสามิต

ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต

S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)

T = Transparency (ความโปร่งใส)

A = Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ)

R = Rapid & Simplicity
(ความรวดเร็วและเรียบง่าย)

S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

วิธีการดูแสตมป์สรรพสามิต รูปลักษณ์ใหม่ (E-Stamp) ดูอย่างไร ? มีวิธีตรวจเช็คง่ายๆ ดังนี้
08/08/2023

วิธีการดูแสตมป์สรรพสามิต รูปลักษณ์ใหม่ (E-Stamp)

ดูอย่างไร ? มีวิธีตรวจเช็คง่ายๆ ดังนี้

📣ประกาศ วันหยุดราชการ 📍เดือน กรกฎาคม 256628 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว31 วันหยุดราชการ(กรณีพิเศษ)📍เดื...
26/07/2023

📣ประกาศ วันหยุดราชการ

📍เดือน กรกฎาคม 2566

28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 วันหยุดราชการ(กรณีพิเศษ)

📍เดือน สิงหาคม 2566

1 วันอาสาฬหนูชา
2 วันเข้าพรรษา
14 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11/07/2023

ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ

11/07/2023
แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำห...
04/07/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ค่ะ

04/07/2023

#ทุกความเห็นมีความหมาย

สรรพสามิตส่งเสริม “เอทานอล” นำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสา...
14/06/2023

สรรพสามิตส่งเสริม “เอทานอล” นำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

การผลิตเอทานอลจากพืช เพื่อนำมาผลิตพลาสติกชีวภาพ จะช่วยผลิตเม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อย CO2 และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาผลิตเม็ดพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม:

https://webdev.excise.go.th/act2560/files/secretary/ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่_97-2566_สรรพสาม.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2566
07/06/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2566

แจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล...
30/05/2023

แจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ออกตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ร้านค้าที่อยู่ใน...
29/05/2023

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ออกตรวจแนะนำประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ร้านค้าที่อยู่ในเขตควบคุมของกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตเดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise มุ่งเน้น ESG ยกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการจัดการของกลางที่มีประสิทธ...
15/05/2023

กรมสรรพสามิตเดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise มุ่งเน้น ESG ยกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการจัดการของกลางที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
นำนวัตกรรมเข้าจัดการใช้ทุกส่วนของบุหรี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด “Zero Waste และ “BCG Model” นำไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืชส่งต่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์

ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
12/05/2023

ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Shared with Dropbox

12/05/2023

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกของกรมสรรพสามิต รายละเอียดตามลิงค์ที่ส่งมาค่ะ

🙏ขอบคุณค่ะ🙏

Toggle navigation คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุ...

📌 ร่วมขับเคลื่อนสู่การเป็น “สรรพสามิตคุณธรรม” เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอเชิญชาวสรรพสามิตรับฟังการบรรยาย...
11/05/2023

📌 ร่วมขับเคลื่อนสู่การเป็น “สรรพสามิตคุณธรรม” เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ขอเชิญชาวสรรพสามิตรับฟังการบรรยายพิเศษ
⭐️ หัวข้อ “องค์กรคุณธรรมระดับหน่วยงาน”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
⭐️ หัวข้อ “การบริหารองค์กรคุณธรรมกับการสร้างสุขในการทำงาน”
โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล และคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
➡️ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ชั้น 4
👀 รับชมถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook Live : EASE Excise Update

05/05/2023
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน กรมสรรพสามิต 🎉 ขอแจ้งวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2566 🗓️ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมง...
02/05/2023

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน
กรมสรรพสามิต
🎉 ขอแจ้งวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2566
🗓️ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
🗓️ 5 พฤษภาคม วันหยุดราชการ (กรณีพิเศษ)
🗓️ 17 พฤษภาคม วันพืชมงคล

สรรพสามิตต่อยอดยุทธศาสตร์ EASE Excise เดินหน้า ESG ทั้งระบบมอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน และองค์ความรู้ให้โรงเรียนทหารการสัตว...
26/04/2023

สรรพสามิตต่อยอดยุทธศาสตร์ EASE Excise เดินหน้า ESG ทั้งระบบ
มอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน และองค์ความรู้ให้โรงเรียนทหารการสัตว์ นครนายก
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์สู่ชุมชน ยึดหลักธรรมาภิบาล

สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน รณรงค์จำหน่ายสุราอย่างถูกกฎหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง ...
08/04/2023

สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน รณรงค์จำหน่ายสุราอย่างถูกกฎหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2566

🍻นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำพูน ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสุรา (แอลกอฮอล์) อย่างถูกกฎหมาย เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเมาแล้วขับ อันนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2566 นี้

🍻ทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จึงได้ชี้แจงความเข้าใจ ถึงการจำหน่ายสุราต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น อีกทั้งต้องจำหน่ายในเวลาที่กำหนด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คือ ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

🍻ห้ามจำหน่ายสุราใหกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

🍻ห้ามจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง หรือ ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

🍻นอกจากนี้หากพบ หรือ มีผู้แจ้ง และสืบสวนได้ความว่าอุบัติเหตุเกิดจากเด็กเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ได้ซื้อสุราจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

🍻ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายสุรา แจ้งได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 0 5251 1039 หรือ สรรพสามิตลำพูน 08 1311 3887 หรือสายด่วนกรมสรรพสามิต 1713

ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ ณ ธ.ก.ส.  ธ.ออมส...
17/03/2023

ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ ณ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ทุกวัน เฉพาะเดือนมีนาคม 2566 ขยายเปิดให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ สำหรับสาขาทั่วไป 09.00 - 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้า 11.00 - 16.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ฉบับที่   38 /2566ครม. เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าอ...
07/03/2023

ฉบับที่ 38 /2566

ครม. เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปอีก 6 เดือน


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2566 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ เรื่องค่าไฟฟ้า ในช่วงที่เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัว ราคาเชื้อเพลิงต่าง ๆ ในตลาดโลกยังคงผันผวน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการภาษีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้น ด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่ยุติ ทำให้สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีแนวโน้มที่ยังคงมีความผันผวน รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมในประเทศเพิ่งฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีการใช้และสำรองน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงเตรียมรับมือกรณีสถานการณ์ราคา LNG ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ รวมถึงเพื่อควบคุมไม่ให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นต้นทุนการผลิตในทุกภาคส่วนของทุกอุตสาหกรรม”

กรมสรรพสามิตจึงเสนอขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งครม. อนุมัติให้ขยายเวลาจัดเก็บออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566

“การดำเนินมาตรการภาษีในครั้งนี้แม้จะส่งผลให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันประมาณ 8,050 ล้านบาท โดยสูญเสียจากน้ำมันดีเซล (บี0) ประมาณ 7,920 ล้านบาท และจากน้ำมันเตาประมาณ 130 ล้านบาท ก็ตาม แต่กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญต่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ดี การดำเนินมาตรการภาษีในครั้งนี้ไม่กระทบต่อเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เนื่องจากรายได้ที่สูญเสียดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปรวมในเป้าหมายตั้งแต่ต้น” นายเอกนิติ กล่าวทิ้งท้าย

-------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต
โทร. 02-2415600-18 ต่อ 552302

❌ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องในวันมาฆบูชา 6 มี.ค.66 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพร...
05/03/2023

❌ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องในวันมาฆบูชา 6 มี.ค.66 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โดยห้ามขายสุราตั้งแต่เวลา หลังเที่ยงคืน ของคืนวันที่ 5 มีนาคม 2566 ไปจนถึงเวลา เที่ยงคืน ของวันที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
❌หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39
❌ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูนหยุดทำการวันที่ 6 มีนาคม 2566เนื่องในวันมาฆบูชาและจะเปิดทำการปกติในวันที่ 7 ...
02/03/2023

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
สาขาเมืองลำพูน
หยุดทำการวันที่ 6 มีนาคม 2566
เนื่องในวันมาฆบูชาและจะเปิดทำการปกติในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ค่ะ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกที่รู้หรือไม่ถังขยะสีไหนทิ้งอะไร มาแยกทิ้งให้ถูกถังกันนะคะแยกช...
24/02/2023

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกที่

รู้หรือไม่ถังขยะสีไหนทิ้งอะไร มาแยกทิ้งให้ถูกถังกันนะคะ

แยกช่วยโลก🍃 โลกช่วยเรา

04/02/2023

กรมสรรพสามิตบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แล.....

ภาษีสรรพสามิตคืออะไรมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้า หรือการให้บริการเข้าข่ายต้องเสียภาษีส...
29/01/2023

ภาษีสรรพสามิตคืออะไร

มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้า หรือการให้บริการเข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต จึงไม่ได้รวมคำนวณภาษีสรรพสามิตไว้ในต้นทุนสินค้าหรือในกรณีนำเข้าสินค้าไม่ทราบว่าสินค้าที่นำเข้าต้องเสียภาษีสรรพสามิต ทำให้ต้องเสียค่าปรับหรือเสียเวลาในการเคลียร์สินค้านั้นๆผ่านพิธีการของกรมศุลกากร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักว่าภาษีสรรพสามิตคืออะไร

ภาษีสรรพสามิตคือคืออะไร
ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท โดยมีกรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจัดเก็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครับภาระภาษีสูงกว่าปกติ สินค้าและบริการมีลักษณะฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากภาครัฐ หรือเป็นสินค้าที่บริโภคแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการใดที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ปี พ.ศ.2560 กำหนดว่า สินค้าและบริการที่ต้องดำเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ได้แก่

1. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
2. เครื่องดื่ม
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า
4. แบตเตอรี่
5. แก้วและเครื่องแก้ว
6. รถยนต์ (รถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน)
7. รถจักรยานยนต์
8. เริอยอชต์ และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ
9. น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม
10. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น(เฉพาะที่ทำด้วยขนสัตว์)
11. หินอ่อนและหินแกรนิต
12. สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ ได้แก่ สารเคมีประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีน ฟลูออรีนหรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน
13. สุรา
14. ยาสูบ
15. ไพ่
16. กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ ได้แก่ สถานมหรสพ สถานที่ฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ สถานน้ำหรืออบตัวและนวด เป็นต้น
17. กิจการเสี่ยงโชค เช่นสนามแข่งม้า การออกสลากกินแบ่ง เป็นต้น
18. กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ได้แก่ กิจการโทรคมนาคม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ได้แก่

1. ผู้ผลิต
2. ผู้นำเข้าสินค้า
3. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ สถานบริการหมายถึงสถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านการบริการ
4. บุคคลอื่นที่พระราชบัญญัติกำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

การคำนวณภาษี

ในการคำนวณภาษีคิดตามมูลค่าหรือตามปริมาณของสินค้าหรือบริการ หรือทั้งตามมูลค่าและปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคำนวณภาษีตามมูลค่า ให้ถือตามมูลค่าดังนี้

ในกรณีสินค้า ถือตามราคาขายปลีกแนะนำ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อันประกอบด้วย ราคาต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการและกำไรมาตรฐานซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายต่อผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ

ในกรณีบริการ ถือตามรายรับของสถานบริการ โดยให้อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอำนาจกำหนดรายรับขั้นต่ำของสถานบริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

2. การคำนวณภาษีตามปริมาณ ให้ถือตามหน่วย ตามน้ำหนักสุทธิหรือตามปริมาณสุทธิของสินค้านั้น

โดยคำนวณจาก ปริมาณสินค้าคูณด้วยอัตราภาษีสรรพสามิต

จุดความรับผิดในการเสียภาษี
จุดความรับผิดหมายถึงจุดที่เกิดภาระในการเสียภาษี ซึ่งมีความแตกต่างกันตามประเภทของสินค้าและบริการดังนี้

1. สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร
แยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ

1.1 ถ้าสินค้าอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่าความรับผิดที่จะต้องเสียภาษีเกิดเมื่อเวลาผู้ประกอบการนำสินค้าออกจากโรงงาน

1.2 ถ้าสินค้าเก็บในคลังสินค้าฑัณฑ์บน คลังสินค้าฑัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ถือว่าความรับผิดที่จะต้องเสียภาษีเกิดเมื่อเวลานำสินค้าออกจากคลังสินค้าฑัณฑ์บน คลังสินค้าฑัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี (คลังสินค้าฑัณฑ์บนหมายถึง สถานที่นอกโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560),

2. สินค้านำเข้า
ความรับผิดในการเสียภาษีสำหรับสินค้านำเข้าเกิดขึ้นเวลาเดียวกับความรับผิดที่จะต้องเสียอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

3. บริการ
ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการ ในกรณีที่มีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนได้รับชำระค่าบริการให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการผลิต นำเข้า สินค้าหรือให้บริการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.excise.go.th หรือติดต่อขอคำแนะนำปรึกษาจากหน่วยงานกรมสรรพสามิต ที่เบอร์ติดต่อ 02-241-5600-19 สายด่วน 1713 หรือ อีเมล [email protected]

25/01/2023
21/12/2022

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า แพ็กเกจของขวัญปีใหม่ ในส่วนของกระทรวงการคลังมีทั้งสิ้น 18 มาตรก.....

🎊ปี 2565 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 0 บาท สามารถนำใบอนุญาตฉบับเดิม ทั้งใบอนุญาตขายสุรา และใบอนุญาตขายยาสูบ...
13/12/2022

🎊ปี 2565 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 0 บาท สามารถนำใบอนุญาตฉบับเดิม ทั้งใบอนุญาตขายสุรา และใบอนุญาตขายยาสูบ ไปต่อได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือที่สำนักงานสรรพสามิตในเขตท้องที่ของตนเอง ภายใน 90 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ นะคะ🤩

📣แจ้งวันงดให้บริการเนื่องในวันหยุดปีใหม่ 2566 นี้ ขอให้ผู้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นะคะ 🙏
13/12/2022

📣แจ้งวันงดให้บริการเนื่องในวันหยุดปีใหม่ 2566 นี้ ขอให้ผู้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นะคะ 🙏

13/07/2021

💥💥💥ครม.เตรียมพิจารณามาตรการเยียวยา ผลกระทบจากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
💥💥วันนี้ (13 ก.ค.64 ) การประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชน ภายหลังยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ขณะเดียวกัน ครม.จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
💥💥💥นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ ยื่นคําร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรมจะรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) ของคณะกรรมมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ส่วนกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดําเนินงานการตรวจสอบที่มีต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน.
--------------------------------------------------
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

จ่ายค่าธรรมเนียม= ต่อใบอนุญาต
28/06/2021

จ่ายค่าธรรมเนียม= ต่อใบอนุญาต

💥คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 22/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 💥‼️บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจ...
02/04/2021

💥คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 22/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 💥

‼️บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ‼️

01/03/2021

ประชาชนสามารถตรวจดูคู่มือการรับบริการในหน่วยงานของรัฐผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอ.....

01/03/2021

• อยากรู้ไหมคะ...ภาษีสรรพสามิตคืออะไร ใครต้องเสียภาษีสรรพสามิตบ้างนะ เเล้วเอาเงินไปทำอะไรนะ คลิปนี้มีคำต.....

01/03/2021

👉👉ซื้อสินค้าผ่านเว็บออนไลน์ ราคาถูก จัดส่งไว แต่มั่นใจแค่ไหน...ว่าจะได้ของจริง?📌กรมสรรพสามิตพัฒนาเทคโนโ.....

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน  พร้อมให้บริการคะเปิดจุดบริการ 📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" 📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌...
23/02/2021

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมให้บริการคะ
เปิดจุดบริการ 📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

📌 กรมสรรพสามิตเปิดจุดบริการ📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" 📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็...
20/02/2021

📌 กรมสรรพสามิตเปิดจุดบริการ
📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสำนักงานสรรพสามิตทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 🏢

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

📍📍ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว🙏🙏

จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ@สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
19/02/2021

จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ
@สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

จะต่อใบอนุญาตหรือชำระภาษี ง่ายๆ ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่เสี่ยงโควิดDrive Thru for Tax🚗🏍🛺🚐เลื่อนล้อต่อใบอนุญาตและชำระภาษีพร...
19/02/2021

จะต่อใบอนุญาตหรือชำระภาษี ง่ายๆ
ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่เสี่ยงโควิด

Drive Thru for Tax🚗🏍🛺🚐
เลื่อนล้อต่อใบอนุญาตและชำระภาษี

พร้อมให้บริการคะ

ที่อยู่

เลขที่ 257 ม. 3 ต. เวียงยอง
Amphoe Muang Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653511082

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมือง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จุดเสี่ยงในที่สาธารณะจับแล้วต้องรีบล้าง
ด้วยความห่วงใย**
#}