Clicky

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ศ?

เบอร์โทร 053-525596-8 งานบริหาร ต่อ 115 : งานทะเบียนและบัตร ต่อ 512 513 หรือ 515 งานตรวจสอบ ต่อ 211-216 งานประโยชน์ทดแทนและวินิจฉัย ต่อ 311-315 งานการเงิน ต่อ 411

เปิดเหมือนปกติ

23/09/2022

ผู้ประกันตน ม. 40 รับ-จ่าย
เงินสมทบได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 🤗
รวมช่องทางการรับ-จ่ายเงินสมทบมาไว้ที่นี่แล้ว
เช็กเลย 👇👇

⚡️ วิธีการรับเงินสิทธิประโยชน์
1️⃣ โอนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 4 ธนาคาร คือ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารออมสิน (ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ)
🔺 หมายเหตุ : ผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน ยกเว้นธนาคารที่ไม่ทำ MOU จะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราของธนาคารนั้นๆ
2️⃣ รับทางธนาณัติ
3️⃣ รับที่สำนักงานประกันสังคม
- กรณีรับเป็นเงินสดเกิน 5,000 บาท สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเป็นเช็คเท่านั้น
- กรณีให้ผู้อื่นรับแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชน

💥 ช่องทางการนำส่งเงินสมทบ
1️⃣ หักผ่านบัญชีธนาคาร 8 ธนาคาร
- ธนาคารไทยพาณิช์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2️⃣ เคาน์เตอร์ธนาคาร
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3️⃣ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
4️⃣ โลตัส (Lotus’s)
5️⃣ เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม
6️⃣ ตู้บุญเติม
7️⃣ ผ่าน Mobile Application ShopeePay

🟠 หมายเหตุ :
1️⃣ การนำส่งเงินสมทบจ่ายได้เป็นรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นจนถึงวันสุดท้ายของเดือนโดยไม่สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้
2️⃣ กรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ หรือไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อเนื่อง จะไม่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน แต่การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณี
3️⃣ เมื่อขาดส่งเงินสมทบ แล้วประสงค์จะส่งต่อ ให้นำส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนปัจจุบันเป็นต้นไป จะไม่สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

18/09/2022

สปส. ย้ำ “แรงงานภาคอิสระ” สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินสมทบผ่านทุกช่องทาง หรือ Application ได้ทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียม คลิก 👉 https://citly.me/mGzx3

ประกันสังคม เตือนนายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียน – แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนให้ถูกต้อง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน...
13/09/2022

ประกันสังคม เตือนนายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียน – แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนให้ถูกต้อง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน คลิก 👉 https://citly.me/ATMwR

09/09/2022

ข่าวดี ! ประกันสังคม ขยายระยะเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 65 ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้ คลิก 👉 https://citly.me/rGbt2

09/09/2022

✔️เช็กสิทธิประกันสังคม
ผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่ออายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ มีดังนี้

🌟บำเหน็จชราภาพ 🌟
👉 จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม
👉 จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี

🌟 บำนาญชราภาพ 🌟
👉 จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็น รายเดือนตลอดชีวิต คิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้าง(ไม่เกิน 15,000 บาท) เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
👉 จ่ายเงินสมทบเกินกว่า180 เดือน จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญ ให้อีก ร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ 12 เดือน

📢 กรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน กรณีชราภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

🔵 กรณีผู้ประกันตนรับบำนาญชราภาพ ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่รับบำนาญชราภาพ ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

🔵 กรณีผู้ประกันตนถูกงดจ่ายเงินบำนาญชราภาพ เนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และต่อมาถึงแก่ความตายหากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญ ชราภาพมาแล้วไม่เกิน 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจนครบ 60 เดือน

🔵 ให้ผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับและ รับบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ 60 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ 60 เดือน และในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วและจำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า 10 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

07/09/2022

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ผ่านบริการ “พร้อมเพย์” ได้ทุกธนาคาร เริ่มให้บริการ 12 ก.ย. 65 นี้ คลิก 👉 https://citly.me/QcZPl

💬 คลายข้อสงสัยสิทธิที่คู่รักต้องรู้❗️👶🏼 ทำหมันแบบไหนที่ประกันสังคมคุ้มครอง❓วันนี้ประกันสังคมมาไขข้อข้องใจแล้ว มาดูคำตอบก...
07/09/2022

💬 คลายข้อสงสัย
สิทธิที่คู่รักต้องรู้❗️

👶🏼 ทำหมันแบบไหน
ที่ประกันสังคมคุ้มครอง❓

วันนี้ประกันสังคมมาไขข้อข้องใจแล้ว มาดูคำตอบกันเลย💙

-
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/2Xt8zLz

🎊 3 กันยายน 2565วันครบรอบ 32 ปี สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมพร้อมให้ความคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันต...
03/09/2022

🎊 3 กันยายน 2565
วันครบรอบ 32 ปี สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้ความคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคน ด้วยการร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนองค์กร ทั้งจากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พันธมิตรในการให้บริการ และเครือข่ายประกันสังคมทุกภาคส่วน 🤝เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้า อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ "ครอบครัวประกันสังคม" 💙💛

https://bit.ly/3ReVvQC

ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้รับเงินสมทบคืน เลขาธิการ สปส. ย้ำ ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ก่อน 8 กันยา นี้ ด่วน คลิ...
25/08/2022

ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้รับเงินสมทบคืน เลขาธิการ สปส. ย้ำ ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ก่อน 8 กันยา นี้ ด่วน คลิก 👉 https://citly.me/bnIl9

ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้รับเงินสมทบคืน เลขาธิการ สปส. ย้ำ ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ก่อน 8 กันยา นี้ ด่วน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบ ไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยโอนเงิน คืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จ คิดเป็นเงิน จำนวน 402,289,546 บาท และพบผู้ประกันตน จำนวน 250,508 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย นายบุญสงค์ มีความห่วงใย พร้อมย้ำไปถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืน สามารถตรวจสอบข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด เช่น บัญชีปิดหรือยังไม่เปิดบัญชี ให้ไปติดต่อธนาคารด่วน สำหรับท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2565 นี้
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำต่อไปว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรก ไม่ต้องกังวลสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้ รับเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 นี้แน่นอน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

22/08/2022

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการนายจ้างชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คลิก 👉 https://citly.me/HP7SN

ประกันสังคมคลายสงสัย✨สำหรับชาวม.33 ที่ลาออกจากงานกับคำถามที่ว่า...💬 ผู้ประกันตนมาตรา 33 หากลาออกจากงานแล้ว ยังมีสิทธิประ...
22/08/2022

ประกันสังคมคลายสงสัย✨
สำหรับชาวม.33 ที่ลาออกจากงาน
กับคำถามที่ว่า...

💬 ผู้ประกันตนมาตรา 33 หากลาออกจากงานแล้ว ยังมีสิทธิประกันสังคมหรือไม่?

⚡️ตอบ: ยังมีสิทธิกองทุนประกันสังคม ที่จะคุ้มครอง 4 กรณี
ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข (มาตรา 38)
1️⃣ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
- มีเงินสมทบ 3เดือน ภายใน 15 เดือน
2️⃣ กรณีคลอดบุตร
- มีเงินสมทบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน
3️⃣ กรณีทุพพลภาพ
- มีเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน
4️⃣ กรณีตาย
- มีเงินสมทบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน

🔹 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ มีดังนี้
1️⃣ เคยเป็นผู้ประกันตนม.33 และส่งเงินสมทบครบก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับความคุ้มครองในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

2️⃣ ผู้ประกันตนม.38 ไม่สามารถยกเลิกสิทธิความคุ้มครองก่อนระยะเวลา 6 เดือน
👉 ยกเว้น ผู้ประกันตนมีเงินสมทบไม่ครบตามหลักเกณฑ์
สามารถไปติดต่อขอหนังสือรับรอง เพื่อไปใช้สิทธิ์อื่นได้ จากสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

3️⃣ สิทธิที่กองทุนประกันสังคมคุ้มครองทั้ง 4 กรณี ดังนี้
👉 กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
👉 กรณีคลอดบุตร
👉 กรณีทุพพลภาพ
👉 กรณีตาย

4️⃣ ขั้นตอนและเอกสารในการรับเงินทดแทนการขาดรายได้
🔹ผู้ประกันตนสัญชาติไทย🔹
👉 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
👉 บัตรประชาชนตัวจริง
👉 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
👉 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

🔹ผู้ประกันตนต่างชาติ/คนต่างด้าว🔹
👉 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
👉 ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
👉 สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
👉 ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ถ้าขาดรายได้ไม่ใช้ใบเสร็จ
👉 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
👉 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

5️⃣ ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
สำหรับผู้ประกันตนม.38 ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

✨ ประกันสังคมชวนรู้จักการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานผ่านระบบ E-Compensate 💬 ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกจ้างย...
18/08/2022

✨ ประกันสังคมชวนรู้จัก
การแจ้งประสบอันตราย
เนื่องจากการทำงาน
ผ่านระบบ E-Compensate

💬 ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกจ้างยิ่งขึ้น ในกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน

รายละเอียดมีอะไรบ้าง❓
ไปดูกันเลย 😁

-
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/2Xt8zLz

ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั...
12/08/2022

ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ควรมิควรแล้วแต่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมชวน วันแม่ปีนี้ 💙👩🏻‍💼จูงมือคุณแม่ไปตรวจสุขภาพ เต้านมและมะเร็งปาดมดลูก ฟรี❗️เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบร...
11/08/2022

ประกันสังคมชวน วันแม่ปีนี้ 💙👩🏻‍💼

จูงมือคุณแม่ไปตรวจสุขภาพ
เต้านมและมะเร็งปาดมดลูก ฟรี❗️

เพียงแสดงบัตรประชาชน
เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ✅
1.คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33/ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย
2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม
4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

🔹 ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่
- อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

🔹 ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็ว
– อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

🔹 ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

หรือตรวจสุขภาพอื่นๆ คลิก https://bit.ly/3RQ2xvF

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

05/08/2022

คุณแม่ยุคใหม่ สมัครเลย❗️
คุณแม่ผู้ประกันตนม.33 และ ม.39
สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตร
จากประกันสังคมได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน
คราวละไม่เกิน 3 คน 👶🏻 ผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว

เพียงแค่ยื่น👉🏼 บัตรประจำตัวประชาชน และ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ลงทะเบียนผ่านธนาคารเจ้าของบัญชี

❌ ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน

📢หากต้องการยื่นเรื่องหรือแจ้งเปลี่ยนวิธีรับเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้ามพลาดสิทธิ์ เดือนสุดท้าย!เพื่อสุขภาพของคนที่คุณรัก 👵🏻💖ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ ...
01/08/2022

ห้ามพลาดสิทธิ์ เดือนสุดท้าย!
เพื่อสุขภาพของคนที่คุณรัก 👵🏻💖
ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

⏰ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
📍ได้ที่ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

✨ ไข้หวัดใหญ่มักแสดงอาการที่อาจทำให้ท่านสับสนกับไข้หวัดทั่วไป
โดยอาการแสดงเด่นๆ ที่อาจทำให้ท่านสงสัยได้ว่าตนเองติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

💥 สัญญาณเตือนไข้หวัดใหญ่
- ปวดศีรษะ
- ไอแห้ง
- มีน้ำมูกคัดจมูก
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- มีไข้สูง

🔺 โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที ซึ่งหากท่านมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง การแพร่กระจายของเชื้อ สามารถแพร่กระจายโดยการไอ จาม หรือ ใช้ของใช้ร่วมกัน

💥 ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีดังนี้
- อาการเจ็บ แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด
- ปวดศีรษะ
- ไข้
- คลื่นไส้
- อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

🔺 อาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่เป็นอันตราย สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการประคบเย็นบริเวณที่ฉีด หรือรับประทานยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้ได้

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ตามทุกสิทธิ  ติดข่าวประกันสังคม📰กับวารสารประกันสังคม(E-Book) ที่จะทำให้เพื่อนๆ รู้ทุกข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมดีๆ อีกเพียบ💕ม...
29/07/2022
E-BOOK

ตามทุกสิทธิ ติดข่าวประกันสังคม📰
กับวารสารประกันสังคม(E-Book)

ที่จะทำให้เพื่อนๆ รู้ทุกข่าวสาร
รวมถึงกิจกรรมดีๆ อีกเพียบ💕

มาร่วมเป็นครอบครัวประกันสังคมได้ง่ายๆ แค่สแกน QR Code หรือ คลิก 👉

E-BOOK

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2565ด้วยเกล้าด้วยกระหม...
28/07/2022

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2565

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

25/07/2022
25/07/2022

สปส.แนะ ขอใบรับรองแพทย์ รับเงินชดเชยโควิด-19
#ช่อง7

25/07/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

22/07/2022

สมัครม.40 สบายใจได้❗️
ประกันสังคมพร้อมตอบทุกข้อสงสัย⚡️

❓ถาม: สมัครประกันสังคมมาตรา 40 แล้วเสียสิทธิ์ บัตรทอง บัตร 30 บาท ไหม?

💬ตอบ: ไม่เสียสิทธิ์ เพราะสมัครมาตรา 40
จะไม่กระทบกับสิทธิบัตรทอง (สปสช.) และสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆ แถมยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ, บำเหน็จชราภาพ, เงินสงเคราะห์บุตร หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

22/07/2022

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน สิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 และ งวดเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565 รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

19/07/2022

คนทำงานวางใจได้❗️
จ่ายเกินขอคืนได้เลย✨

❓ถาม: ทำงานหลายที่กับนายจ้างหลายราย
ส่งเงินสมทบเกิน ขอรับเงินคืนได้หรือไม่?

💬 ตอบ: ได้ กรณีผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายราย และมีการนำส่งเงินสมทบทุกที่ รวมกันแล้วค่าจ้างเกิน 15,000 บาท สามารถยื่นคำขอรับเงินคืน

โดยผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มกับสำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวก ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ส่งเงินสมทบ

🔺 มีขั้นตอนดังนี้ 🔺
1️⃣ ในกรณีที่ส่งเงินสมทบเกินรับเงินคืนด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งจะประมวลผลและส่งหนังสือแจ้ง ปีละ 1 ครั้ง 12 งวดเดือน และจัดส่งเอกสารให้ไม่เกินเดือนพฤษภาคมของทุกปี
🔹 สำหรับชาวไทย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
🔹 สำหรับต่างชาติ/ต่างด้าว แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

🔸 ธนาคารที่เข้าร่วมมีดังนี้ 🔸
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - TTB
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - IBANK
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) – CIMB

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

13/07/2022
สปส. แจ้งผู้ประกันตน ม. 40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค.64 – ม.ค.65 และ ก.พ. - ก.ค. 65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำ...
12/07/2022

สปส. แจ้งผู้ประกันตน ม. 40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค.64 – ม.ค.65 และ ก.พ. - ก.ค. 65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 นั้น โดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม คือ
ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท
ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท
ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท
จากกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ กรณีลดอัตราเงินสมทบ ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 2 ฉบับ โดยมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบ ไว้เกิน จำนวน 3,695,217 ราย ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องคืนแต่ละรายโดยเฉลี่ยไม่สูงมาก ทำให้เกิดความไม่สะดวกที่ผู้ประกันตนต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบไว้เกินและมาขอรับคืนแล้ว มีจำนวน 121,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.28 เท่านั้น
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ยกร่างระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน รอบแรกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2565 และรอบที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

---------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

12/07/2022

แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 "สิทธิประกันสังคม"
มาตรา 33 และ มาตรา 39
รองรับการเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย

แค่มีไลน์ประกันสังคม ผู้ประกันตนก็สามารถเช็กสิทธิได้ครบ✅ทั้งสิทธิทั่วไป และสิทธิส่วนตัว 💙ประโยชน์มากมายขนาดนี้ ชวนเพื่อน...
06/07/2022

แค่มีไลน์ประกันสังคม
ผู้ประกันตนก็สามารถ
เช็กสิทธิได้ครบ✅

ทั้งสิทธิทั่วไป และสิทธิส่วนตัว 💙

ประโยชน์มากมายขนาดนี้
ชวนเพื่อนมาแอดไลน์
เช็กสิทธิเลย❗️

ผู้ประกันตน ม.40 รู้ยัง?สามารถสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชีได้แล้วนะ 🎉วิธีสมัครก็ง่ายแถมไม่ต้องเสียเวลาไปจ่ายเงินเองอีกต่างห...
01/07/2022

ผู้ประกันตน ม.40 รู้ยัง?
สามารถสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชีได้แล้วนะ 🎉

วิธีสมัครก็ง่าย
แถมไม่ต้องเสียเวลาไปจ่ายเงินเองอีกต่างหาก
รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

🎯วิธีสมัคร 🎯
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหักผ่านบัญชีธนาคาร ยื่นกับธนาคารให้รับรองในหนังสือยินยอม

2. ยื่นสำเนาหนังสือยินยอมฯ + สำเนาสมุดบัญชีกับสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักเงินสมทบเดือนไหน

👍 ช่องทางส่งเงินสมทบ
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารทหารไทยธนชาต
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงเทพ

ระยะเวลาในการนำส่งเงินสมทบ 1. การนำส่งเงินสมทบจ่ายได้เป็นรายเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้น
จนถึงวันสุดท้ายของเดือน
โดยไม่สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้

2. กรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ หรือไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อเนื่อง
จะไม่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน แต่การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณี

3. เมื่อขาดส่งเงินสมทบ แล้วประสงค์จะส่งต่อ
ให้นำส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนปัจจุบันเป็นต้นไป
จะไม่สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้

อ่านสิทธิประโยชน์ของ ม.40 เพิ่มเติม
คลิกเลย > https://bit.ly/3OcXzXk

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

29 มิถุนายน 2565    นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำ...
29/06/2022

29 มิถุนายน 2565
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
โดยมีนางทิพย์สุดา บาลี ประกันสังคมจังหวัดลำพูน พร้อมทั้ง นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นายสายชล อกนิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ
ในการนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เข้ามอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนทำงานด้วยความรัก สามัคคี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด sso Trust เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรที่ประชาชนยอมรับ เชื่อมั่นและไว้วางใจต่อไป

ที่อยู่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
Amphoe Muang Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653525596

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครจะพาลูกจ้างไปฉีด ลำพูนแจ้งปอยได้เลยนะคะ
ฉีดได้เลยเริ่มวันจันทร์ 18/10/64 แต่ต้องแจ้งทาง เจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
เยียวยาประกันสังคมมี.40สมัครใหม่ที่จ่ายเงินสมทบวันที่3ส.ค.64จะได้รับเงินเยียวยารึเปล่าค่ะ
ทำไงค่ะทำแล้วแต่ไม่ได้ค่ะ
แล้วยังนี้จะคิดยังอย่างไงค่ะ
แล้วจะให้คิดยังไงค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะ
ต้องให้รออีกนานเท่าไีรนี้ก็3เดือนแล้วค่ะอีกนานแค่ใหนส่งประกันส่งทุกเดือนแล้วจะให้รออีกนานไม่ค่ะ
ส่งเรื่องมา3เดือน​แล้วเมื่อไรจะได้สักที่คนพิการต้องรออีกสักเท่าไรค่ะส่งประกันก็ส่งตลอดแล้วต้องรออีกนานเท่าไรค่ะ
สนใจสั่งใด้เน้อจ้าวส่งฟรีเน้อจ้าว
รับทราบข่าวสาร
จะขึ้นทะเบียนคนว่างงาน(ใช้สิทธิ์)ต้องทำอย่างไรค่ะ
ทำไมถึงต้องตั้ง7วันเงินค่าประกันสังคมถึงจะเข้าเวลาหักหักตรงทุกเดือนตรงเป๊ะๆเวลาจ่ายทำไมชอบอ้างว่าต้องตรวจสอบก่อนจะตรวจสอบทำไมนานขนาดนั้นแค่พิมชื่อใส่เลขบัตรประชาชน​มันก้อขึ้นให้เห็นแล้วไหมตรวจสอบมากขนาดผู้ประกันตนก้อเดือดร้อนสิคะทำงานให้มันรวดเร็วพอๆกับที่หักเงินเราไปทุกทุกเดือนด้วยเบื่อ
ปิดประกาศคะ ขอบคุณคะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังห พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน สำนักงาน กสทช. เขต 32 CPOT จังหวัดลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ สำนักงานโยธาธิการและผังเมื เช็คอินผังเมืองหละปูน สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 36 - ท่องเที่ยวไทย เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบ สนง.ปภ.จังหวัดลำพูน งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือ จังหวัดลำพูน Lamphun Province