สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน งานสิทธิประโยชน์ 064-1192668
การเงินและบัญชี 098-4762907
งานทะเบียนฯ 063-3249871
งานสมทบฯ 084-4381890

เบอร์โทร 053-525596-8 งานบริหาร ต่อ 115 : งานทะเบียนและบัตร ต่อ 512 513 หรือ 515 งานตรวจสอบ ต่อ 211-216 งานประโยชน์ทดแทนและวินิจฉัย ต่อ 311-315 งานการเงิน ต่อ 411

ข่าวดี🎁❤️ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบ...ผ่าน Mobile Application Krungthai NEXT....❤️ได้แล้วจ้า....สปส. เพิ่มช่องทางใ...
15/08/2023

ข่าวดี🎁❤️ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบ...ผ่าน Mobile Application Krungthai NEXT....❤️ได้แล้วจ้า....

สปส. เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ววันนี้...
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก 👇👇 https://shorturl.asia/xXpOk

04/08/2023

อย่าหลงเชื่อ❗️ถ้าผู้ประกันตนได้รับข้อความ SMS แบบแนบลิ้งค์ ห้ามกดลิงค์โดยเด็ดขาด อาจเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้
❌ สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS ให้ผู้ประกันตนทุกกรณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระ...
28/07/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

26/07/2023
ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ที่ได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตร เมื่อเปลี่ยนงาน เข้าทำงานที่ใหม่ หรือย้ายมาตรา ผู้ประกันตนจะ...
11/07/2023

ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ที่ได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตร เมื่อเปลี่ยนงาน เข้าทำงานที่ใหม่ หรือย้ายมาตรา ผู้ประกันตนจะต้องแจ้งขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม เพื่อให้ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง แม้จะเคยยื่นรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรแล้ว

ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมได้ในกรณีดังนี้

ลูกจ้างหายห่วง เจ็บป่วยจากทำงานกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมช่วยได้
เปิดช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนประกันสังคม
เช็กลิสต์ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
1. ลาออกจากผู้ประกันตนมาตรา 33 และกลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนใหม่
2. เปลี่ยนสถานะผู้ประกันตนจากมาตรา 33 เป็นมาตรา 39
3. เปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่

ประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตน ม.33 – ม.39 ป่วยโรคไตในทุกระยะ สามารถเข้ารับบริการใน “รพ. ที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”...
05/07/2023

ประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตน ม.33 – ม.39 ป่วยโรคไตในทุกระยะ สามารถเข้ารับบริการใน “รพ. ที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง สิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไต ว่า เป็นโรคที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ประกันตนเป็นอันมาก และยังเป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องได้รับการดูแลรักษาไปตลอดชีวิต “สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ป่วยด้วยโรคไตทุกระยะสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด” กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สามารถรับสิทธิกรณีการบำบัดทดแทนไต ดังนี้
1.การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้สิทธิในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท ต่อสัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท) และจ่ายค่าเตรียมหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย ต่อระยะเวลา 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องเตรียมหลอดเลือดหรือแก้ไขหลอดเลือด จ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาท
2.การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ให้สิทธิไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และจ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย ต่อระยะเวลา 2 ปี หากภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาล้างช่องท้อง จ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 10,000 บาท
3.การปลูกถ่ายไต ให้ได้รับสิทธิการบริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต
4.สิทธิประโยชน์ (เพิ่มเติม) กรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ติดเชื้อเอชไอวี จะจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 12,000 บาทต่อสัปดาห์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับจำนวนผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวาย มาขอใช้สิทธิการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตวายเรื้อรัง แล้วกว่า 17,807 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 364,457,357.25 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้บริการฟอกเลือดให้กับผู้ประกันตน จำนวน 960 แห่ง แบ่งเป็น สถานพยาบาลรัฐ 392 แห่ง องค์กรมหาชน 2 แห่ง เอกชน 566 แห่ง โดยมีสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจำนวน 23 แห่ง สถานพยาบาลที่ให้บริการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวรจำนวน 103 แห่ง โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 1,281 ราย กรณีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบถาวรจำนวน 65 ราย และปลูกถ่ายไตจำนวน 440 ราย

นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ประสงค์จะใช้สิทธิบำบัดทดแทนไต จะต้องยื่นขอรับการอนุมัติก่อน ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ต้องการใช้สิทธิ โดยเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำบัดทดแทนไตและปลูกถ่ายอวัยวะ หรือการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกันกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-18) สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ประกันตนขอรับการบำบัดทดแทนไต หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ประกันตนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง Passport หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว) ใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ไขทุกข้อสงสัยจากสำนักงานประกันสังคมอยากรู้อะไรถามมาได้เลย ✨🌟 ถาม: ผู้ประกันตนมาตรา 39 สมัครออนไลน์ได้หรือไม่?🌟ตอบ: สมัคร...
29/06/2023

ไขทุกข้อสงสัยจากสำนักงานประกันสังคม
อยากรู้อะไรถามมาได้เลย ✨

🌟 ถาม: ผู้ประกันตนมาตรา 39 สมัครออนไลน์ได้หรือไม่?
🌟ตอบ: สมัครออนไลน์ได้ 📌 ผ่านระบบ e-Service

โดยผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียน e-Service ด้วยตัวเอง
ตาม 5 ขั้นตอนง่ายๆ ได้ทาง https://www.sso.go.th/

1. สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนและ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
🔸 หากผู้สมัครไม่มี Username และ Password เนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน จะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อน
2. เลือกหัวข้อ “สมัครมาตรา 39” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร
3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียด จากนั้นใส่เครื่องหมาย ☑️ หน้าข้อความ “ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้น” และกดเลือก “ยอมรับข้อตกลง”
4. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดทำเครื่องหมายหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” จากนั้นเลือก “บันทึก” จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง แล้วเลือก “ยืนยันการสมัคร”
5. รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทางระบบ e-Service ภายใน 2-4 วันทำการ

หลังอนุมัติ✅ ชำระเงินสมทบงวดแรกได้เลย
1. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
👤 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
2. จ่ายด้วยเงินสด
👉 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
👉 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
👉 เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
👉 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN
👉 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัส
👉 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
👉 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment
👉 จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ (สปส.1-11) ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ใด)
3. หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร ดังนี้
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

⚠️ หมายเหตุ กรณีชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ที่ www.sso.go.th > หัวข้อดาวน์โหลด > แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ยกเว้น กรณีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

23/06/2023

สปส. โอนเงินบำนาญชราภาพ ให้ผู้ประกันตน “เดือนตรงเดือน” เริ่ม มิ.ย.66 นี้ คลิก 👉 https://shorturl.asia/U1p2e

“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน”จัดตั้ง โดยสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนแบบองค์รวม ...
12/06/2023

“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน”
จัดตั้ง โดยสำนักงานประกันสังคม
เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนแบบองค์รวม ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควบคู่กับการฟื้นฟูด้านจิตใจ และฝึกอาชีพให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน

โดยพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ
ทั้งในด้านบุคลากร มีนักสังคมสงเคราะห์ให้คำปรึกษา และนักกายภาพบำบัด พร้อมเครื่องมือในการบำบัดฟื้นฟูทางการแพทย์

ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การใช้กีฬา-ดนตรีบำบัด รวมทั้งการเรียนรู้และฝึกอาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องไฟฟ้า การร้อยลูกปัด เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วย

ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงาน จนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านเงินทดแทนและสิทธิการรักษาพยาบาลแล้ว ยังสามารถเข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานได้อีกด้วย

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน จะได้รับอะไรบ้าง❓

👉🏻 กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
ลูกจ้างสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ แต่หากรักษาในโรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 1,000,000 บาทและกรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
👉🏻 กรณีสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย
จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ไม่เกิน 10 ปี
👉🏻 กรณีทุพพลภาพ
จะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ตลอดชีวิต
👉🏻 กรณีตายหรือสูญหาย
ได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย พร้อมค่าทำศพ 50,000 บาท

🌟ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน🌟
กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย
สำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูได้รับตามอัตรา

👉🏻 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ
โดยจ่ายเฉพาะที่เป็นการฝึกตามหลักสูตรที่หน่วยงานของสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการ ไม่เกิน 24,000 บาท
👉🏻 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านการแพทย์
โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัดไม่เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท
👉🏻 ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
ไม่เกิน 40,000 บาท หากมีความจำเป็นให้จ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 140,000 บาท โดยคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา
👉🏻 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หน่วยละไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท

โดยลูกจ้างจะได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน จะต้องเข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย และหากเกิดเจ็บป่วยหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง โดยแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเกิดเนื่องจากการทำงานที่ผ่านมา สามารถยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ให้บริการ 8.30-16.30 น. (ไม่มีหยุดพักเที่ยง) สามารถเลือกรับบริการจากเรื...
10/06/2023

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ให้บริการ 8.30-16.30 น. (ไม่มีหยุดพักเที่ยง) สามารถเลือกรับบริการจากเรื่องที่ต้องการติดต่อได้เลยนะคะ

📢 สำนักงานประกันสังคม รับ 2 รางวัล❗️ในงาน LINE THAILAND AWARDS 2022 ✨👉 BEST STICKER OF THE YEAR 👉 BEST SPONSORED STICKER...
07/06/2023

📢 สำนักงานประกันสังคม
รับ 2 รางวัล❗️ในงาน LINE THAILAND AWARDS 2022 ✨

👉 BEST STICKER OF THE YEAR
👉 BEST SPONSORED STICKERS IN PUBLIC SECTOR

🙏 ขอขอบคุณนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนทุกท่าน ที่พึงพอใจและติดตามไลน์สำนักงานประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก 💛

สำนักงานประกันสังคมจะพัฒนา🌟
ทุกช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์✅ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 💙

ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระ...
03/06/2023

ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ออกจากงานแต่ยังสามารถได้รับสิทธิรักษาพยาบาลและการดูแลได้ 💗เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 39ขึ้นทะเบียน e-Self Service ด้วยตัวเอ...
25/05/2023

ออกจากงานแต่ยังสามารถได้รับ
สิทธิรักษาพยาบาลและการดูแลได้ 💗

เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 39
ขึ้นทะเบียน e-Self Service ด้วยตัวเองตาม 5 ขั้นตอนง่ายๆ
ได้ทาง https://www.sso.go.th/

1️⃣ สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนและ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
🔸 หากผู้สมัครไม่มี Username และ Password เนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน จะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อน
2️⃣ เลือกหัวข้อ “สมัครมาตรา 39” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร
3️⃣ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียด จากนั้นใส่เครื่องหมาย ☑️ หน้าข้อความ “ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้น” และกดเลือก “ยอมรับข้อตกลง”
4️⃣ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดทำเครื่องหมายหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” จากนั้นเลือก “บันทึก” จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง แล้วเลือก “ยืนยันการสมัคร”
5️⃣ รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทางระบบ e-Service ภายใน 2-4 วันทำการ

หลังอนุมัติ✅ ชำระเงินสมทบงวดแรกได้เลย
1️⃣ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 👤 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
2️⃣ จ่ายด้วยเงินสด
👉 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
👉 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
👉 เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
👉 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN
👉 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัส
👉 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
👉 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment
👉 จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ (สปส.1-11) ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ใด)
3️⃣ หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร ดังนี้
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

⚠️ หมายเหตุ
กรณีชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ที่ www.sso.go.th > หัวข้อดาวน์โหลด > แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ยกเว้น กรณีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

16/05/2023

ย้ำเตือนอีกครั้ง❗️
ผู้ประกันตนโปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ⚠️

สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบาย
❌ ส่ง sms ให้กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
❌ แอดไลน์ส่วนบุคคล
❌ ขอการยืนยันข้อมูลของท่าน
❌ ขอรับบริจาคและรับสมัครงานใดๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจากมีผู้ประกันตนถูกมิจฉาชีพแอบอ้าง
⚠️ ได้รับ sms เป็นลิงก์ให้กดแอดไลน์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

จึงขอความร่วมมือว่าอย่าหลงเชื่อข้อมูลเหล่านี้โดยเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัยแนะนำให้ผู้ประกันตนติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 กด 1 บริการตลอด 24 ชั่วโมง ☎️

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนัก...
04/05/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33, 39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66          นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานป...
27/04/2023

ข่าวดี ผู้ประกันตน ม.33, 39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิการดูแลผู้ประกันตน โดยในปีนี้ยังคงมุ่งกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรช่วงอายุที่มีความเสี่ยงอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรง สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้กับผู้ประกันตน กำหนดปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งในปี 2566 นี้ ได้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566 ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีโรคประจำตัวหรือ มีประวัติการแพ้วัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สำหรับในกรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 02-956-2502, 2509-10 จะดำเนินการประสานหาสถานพยาบาล ที่ผู้ประกันตนสะดวกเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

🙏🏻🎊 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖ 🎊🙏🏼 สำนักงานประกันสังคม ขออวยพรผู้ประกันทุกท่านมีความสุขตลอดท...
13/04/2023

🙏🏻🎊 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย
หรือวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖ 🎊🙏🏼

สำนักงานประกันสังคม ขออวยพรผู้ประกันทุกท่านมีความสุขตลอดทั้งปีกระต่ายนี้ 🐇

💪🏻ไร้โรค ไร้ภัย สุขภาพแข็งแรง เงินทองไม่ขาด มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 💕

💘ไม่ว่าจะวันไหน สำนักงานประกันสังคม “พร้อม” ดูแลทุกท่าน ด้วยใจจริง ตลอดทั้งปี

13/04/2023

วันหยุดยาวแบบนี้ระหว่างเดินทาง 🚗 อาจเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเล็กน้อยไปจนถึงขั้นวิกฤตได้ ⚡ ไม่ต้องกังวล❗ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 พกบัตรประชาชนไว้ สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล 💙

📌 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้ารักษาได้ทันที
UCEP: สิทธิการรักษา เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ⏰

อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีอะไรบ้าง มาดูกัน
📌 หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
📌 หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
📌 ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย
📌 เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
📌 แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบฉับพลัน หรือ ชักต่อเนื่องไม่หยุด
📌 อาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

✅ ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP
1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ทันที
2. เข้ารับการรักษาจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. เมื่อพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายใน 72 ชั่วโมง ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลตามสิทธิ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หยุดยาวนี้ ผู้ประกันตนปลอดภัย เพียงพกบัตรประชาชนไว้ ⭐️

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

๖ เมษายน วันจักรีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์...
06/04/2023

๖ เมษายน วันจักรี
วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

05/04/2023

เตือนภัย..❤️‍🩹
ช่อง ไทยรัฐทีวี (16.58) สาวถูกมิจฉาชีพหลอกโหลดแอปฯ ประกันสังคม สูญเงินกว่า 7 แสน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ๒ เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้ว...
02/04/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ...
20/02/2023

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....
👍👍🤟🤟❤️❤️
https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTUxMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

ประกันสังคม เตือน!! ผู้ประกันตน "อย่าหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพ"แอบอ้าง ชื่อ เลขาธิการ สปส. หลอกขอข้อมูลอัปเดตผู้ประกันตนผ่านเว...
17/02/2023

ประกันสังคม เตือน!! ผู้ประกันตน "อย่าหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพ"
แอบอ้าง ชื่อ เลขาธิการ สปส. หลอกขอข้อมูลอัปเดตผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ปลอม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้พบพวกมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารทางราชการ และปลอมแปลงลายมือชื่อนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อหลอกให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ปลอม http://sso-th.cc ขอเรียนชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนอย่าหลงเชื่อ จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกันตนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด
ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนพบเห็นเว็บไซต์ปลอม เพจปลอมหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมโปรดแจ้งมายังสำนักงานประกันสังคม หรือหากท่านเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงของพวกมิจฉาชีพดังกล่าว สามารถแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที หากผู้ประกันตนประสงค์จะรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
-------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เพราะรักคือการดูแล 🤗 ให้ประกันสังคมดูแลคุณและคู่รักวันนี้ ทำงานฟรีแลนซ์ก็รับสิทธิได้นะ  ✅ เพียงคุณสมบัติครบและจ่ายเงินสม...
15/02/2023

เพราะรักคือการดูแล 🤗 ให้ประกันสังคมดูแลคุณและคู่รักวันนี้ ทำงานฟรีแลนซ์ก็รับสิทธิได้นะ ✅
เพียงคุณสมบัติครบและจ่ายเงินสมทบสม่ำเสมอ
📍คุณสมบัติของผู้สมัครมาตรา 40
- สัญชาติไทย
- อายุ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- ประกอบอาชีพอิสระ
- ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
- ผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ
- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น0หรือ6หรือ7
👉ช่องทางการสมัคร สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/2Xt8zLz

เตือนภัย❗️เว็บไซต์ปลอม 💻อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด❌ผู้ประกันตนโปรดระวัง😨มิจฉาชีพแอบอ้าง🥷 สร้างเว็บไซต์ปลอมหลอกลวงประชาชน⛔️ เว็บ...
08/02/2023

เตือนภัย❗️เว็บไซต์ปลอม 💻
อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด❌

ผู้ประกันตนโปรดระวัง😨
มิจฉาชีพแอบอ้าง🥷
สร้างเว็บไซต์ปลอมหลอกลวงประชาชน⛔️
เว็บไซต์จริง✅ ต้อง www.sso.go.th เท่านั้น

☎️ หากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อสายด่วน 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยความห่วงใยจาก
สำนักงานประกันสังคม 💙

30/01/2023

ประกันสังคมพร้อมตอบ😉💖
อยากรู้อะไรถามมาได้เลย เราตอบให้✨

💬 ถาม:
ลูกจ้างลาออก-ย้ายงาน นายจ้างต้องแจ้งอะไรบ้างกับทางประกันสังคม?

👉 ตอบ:
นายจ้างต้องแจ้ง 4 สิ่งหลักๆ กับประกันสังคม

1️⃣ แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
กรณีรับลูกจ้างเข้าทำงาน: ต้องกรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 พร้อมเลือกสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม (แจ้งภายใน 30 วัน) นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน

2️⃣ แจ้งลาออกผู้ประกันตน
กรณีลูกจ้างลาออกจากงาน : ต้องกรอกแบบแจ้งความสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน สปส.6-09 (แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

3️⃣ แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
กรณีลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล : กรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02 แจ้งเปลี่ยนได้ภายในตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค 65 - 31 มี.ค. 66 ของทุกปี

4️⃣ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
กรณีลูกจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ให้กรอกแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส.6-10 (แจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

30/01/2023

⚠️ ภัยใกล้ตัวสังคมก้มหน้า
ยิ่งก้ม❗️ ยิ่งเสี่ยง❗️

มาทำความรู้จัก โรคใหม่แห่งยุคนี้ Text Neck Syndrome👩🏻‍💻 หรือ เรียกว่าโรคไหล่ห่อคอตกจากการใช้สมาร์ทโฟน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้ ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่👨‍👩‍👦 ทุกคนแทบจะใช้เวลากับการจ้องจอสมาร์ทโฟน📱บ่อยมากในแต่ละวัน ซึ่งสำหรับคนที่ก้มไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคนี้ได้ 😨

โรคไหล่ห่อคอตก🙇 หรือ Text Neck Syndrome
เกิดจากการใช้งานสมาร์ทโฟนมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน เนื่องจากเราจะเผลอก้มคอลงประมาณ 60องศาเพื่อจ้องมองจอสมาร์ทโฟน ทำให้คอของเราต้องรับน้ำหนักหัวมากขึ้นถึง 6 เท่า หรือประมาณ 25 – 30 กิโลกรัม 😭

👩🏻‍💻เมื่อคอและส่วนเชื่อมข้อต่อของเราต้องรับน้ำหนักมากขนาดนั้น
ก็จะมีอาการปวดหัว ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ รวมถึงอาการนิ้วมืออ่อนแรง ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน มีความเสี่ยงกับเรื่องความดันในหมอนรองกระดูกของเรามากดทับไขสันหลังจนเกิดการเคลื่อนหรือแตกได้เลย

รีบเช็กอาการด่วน รีบปรับพฤติกรรมก่อนจะเป็นหนัก 🙋🏻‍♀️

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/3TVhpcf

🎊ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้🏮 สำนักงานประกันสังคมขอให้ทุกท่าน🧧มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง เฮง เฮง เฮง ตลอดปี🎊
21/01/2023

🎊ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้🏮

สำนักงานประกันสังคมขอให้ทุกท่าน
🧧มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง เฮง เฮง เฮง ตลอดปี🎊

🌟เปิดขั้นตอนยื่นรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง❗️ผ่านระบบ E-self Service ง่ายๆ ใน 6 ขั้นตอน ดังนี้1️⃣ เข้าเว็บประกันสังคม  www...
18/01/2023

🌟เปิดขั้นตอน
ยื่นรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง❗️
ผ่านระบบ E-self Service ง่ายๆ ใน 6 ขั้นตอน ดังนี้

1️⃣ เข้าเว็บประกันสังคม www.sso.go.th และเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน
2️⃣ ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ หรือทำการสมัครสมาชิกก่อน
3️⃣ เลือกกดเข้า ระบบ e-Self Service
4️⃣ เลือกกดเข้า ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม
5️⃣ เลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ตามกรณีที่ท่านมีสิทธิ
6️⃣ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกติดต่อ พร้อมอัปโหลดเอกสารตามระบบได้เลย

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
Amphoe Muang Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653525596

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครจะพาลูกจ้างไปฉีด ลำพูนแจ้งปอยได้เลยนะคะ
ฉีดได้เลยเริ่มวันจันทร์ 18/10/64 แต่ต้องแจ้งทาง เจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
เยียวยาประกันสังคมมี.40สมัครใหม่ที่จ่ายเงินสมทบวันที่3ส.ค.64จะได้รับเงินเยียวยารึเปล่าค่ะ
ทำไงค่ะทำแล้วแต่ไม่ได้ค่ะ
แล้วยังนี้จะคิดยังอย่างไงค่ะ
แล้วจะให้คิดยังไงค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะ
ต้องให้รออีกนานเท่าไีรนี้ก็3เดือนแล้วค่ะอีกนานแค่ใหนส่งประกันส่งทุกเดือนแล้วจะให้รออีกนานไม่ค่ะ
ส่งเรื่องมา3เดือน​แล้วเมื่อไรจะได้สักที่คนพิการต้องรออีกสักเท่าไรค่ะส่งประกันก็ส่งตลอดแล้วต้องรออีกนานเท่าไรค่ะ
สนใจสั่งใด้เน้อจ้าวส่งฟรีเน้อจ้าว
รับทราบข่าวสาร
จะขึ้นทะเบียนคนว่างงาน(ใช้สิทธิ์)ต้องทำอย่างไรค่ะ
ทำไมถึงต้องตั้ง7วันเงินค่าประกันสังคมถึงจะเข้าเวลาหักหักตรงทุกเดือนตรงเป๊ะๆเวลาจ่ายทำไมชอบอ้างว่าต้องตรวจสอบก่อนจะตรวจสอบทำไมนานขนาดนั้นแค่พิมชื่อใส่เลขบัตรประชาชน​มันก้อขึ้นให้เห็นแล้วไหมตรวจสอบมากขนาดผู้ประกันตนก้อเดือดร้อนสิคะทำงานให้มันรวดเร็วพอๆกับที่หักเงินเราไปทุกทุกเดือนด้วยเบื่อ
ปิดประกาศคะ ขอบคุณคะ
#}