สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเค

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเค เป็นสำนักงานทางด้านวิชาการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นหน่วยงานวิชาการส่วนกลางของกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความ...
22/12/2021

วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายการจัดบริการสุขภาพจากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดำเนินงานป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างทันต่อเหตุการณ์และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ผู้รับผิดชอบงานคัดกรอง บำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. และ รพช. บางส่วน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 152 คน 56 จังหวัด และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)

วันนี้ (17 ธันวาคม 2564)​ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมจัดนิทรรศการในการสัมมนา "วุฒิสภา ค้นหาเรื่องเ...
17/12/2021

วันนี้ (17 ธันวาคม 2564)​ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมจัดนิทรรศการในการสัมมนา "วุฒิสภา ค้นหาเรื่องเด่นเพื่อเป็นนโยบาย (Best Practice)" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสร้างระบบความปลอดภัยจากการจราจรทางถนน และเป็นการถอดบทเรียน ศปถ.อำเภอ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตามกรอบระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อรายงานต่อวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 อาคารรัฐสภา

วันนี้ ( 17 ธันวาคม 2564) กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้...
17/12/2021

วันนี้ ( 17 ธันวาคม 2564) กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ โดยกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพมิตรภาคที่ 4 เป็นประธาน และนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสรรพสามิตภาค สรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อชี้แจงแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ไม่ให้กระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

17/12/2021

🚗ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

... " ปีใหม่ปลอดภัย ด้วยมาตรการ 3 ด่าน 3 ม. " ...

🙏 สวัสดีปีใหม่ 2565
Happy New Year 2022 🎉

📌📌กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ           E-learning สำหรับผู้ประกอบการ 📌📌 👉...
13/12/2021

📌📌กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ 📌📌
👉👉วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ โดยกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ์ เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เป็นประธาน และนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสรรพสามิตภาค สรรพสามิตพื้นที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อชี้แจงแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ไม่ให้กระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร👈👈

🙏🙏
05/12/2021

🙏🙏

คิดถึงพ่อ....สุดหัวใจ

👉👉สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานกรมคุมป...
02/12/2021

👉👉สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานกรมคุมประพฤติด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบสั้น) รุ่นที่ 4👈👈

📌📌วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานกรมคุมประพฤติด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบสั้น) รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานกรมคุมประพฤติ ในการคัดกรอง ให้คำปรึกษา และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง โดยภายหลังจากพนักงานคุมประพฤติให้คำปรึกษาแล้วจะทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยปกติสุขและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย พนักงานคุมความประพฤติที่สังกัดส่วนกลาง สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7 จำนวนรวม 80 คน📌📌

เมื่อวันที่ (29 – 30 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ...
30/11/2021

เมื่อวันที่ (29 – 30 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบในพื้นที่ภาคอีสาน ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ (24 – 25 พฤศจิกายน 2564)นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ...
25/11/2021

เมื่อวันที่ (24 – 25 พฤศจิกายน 2564)นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมดิโอวาเลย์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธาน...
18/11/2021

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสุราและยาสูบจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพ...
17/11/2021

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบ ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เดนท์ จังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษและได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุราและยาสูบจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันของชุมชนในการป้องกันปัญหาสุราและยาสูบ เพื่อสร้างมาตรการชุมชนที่เข็มแข็งในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา ป้องกันการเกิดนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่ และนำบทเรียนที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร้านอาหาร จ.ภูเก็ตและกระบี่ ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่...
13/11/2021
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร้านอาหาร จ.ภูเก็ตและกระบี่ ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA แ

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร้านอาหาร จ.ภูเก็ตและกระบี่ ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ...
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=21710&deptcode=

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ หลังมติ ศบค.อนุญาติให้ดื่มแอ.....

08/11/2021

2 ทศวรรษ สานพลัง สร้างสังคมสุขภาวะ
พ.ศ. 2551 ผลักดันจนเกิดการออก พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ฉบับแรกของไทย
.
พบกับกิจกรรม “20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. นี้ สามารถมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยกัน และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th และ Facebook LIVE : ThaiHealth
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #20ปีภาคีสร้างสุข #นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน

วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2564 ) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำคณะผู้บ...
05/11/2021

วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2564 ) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสนามแบดมินตัน กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA และการปฏิบัติตามพระราชบัญญั...
05/11/2021

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า สถานประกอบการในพื้นที่เขตปทุมวัน เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA (Safety & Health Administration ) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ โดยให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกัน การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID – 19 รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลา 21.00 น. ตามที่ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ กำหนด

28/10/2021

ภาระในการดูแลนักดื่ม
.
.
อ้างอิงจาก..ข้อมูลการสำรวจผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557

🌝 21 ตุลาคม 2564 🌝🌛🙏 วันออกพรรษา​ 🙏⁉️❌ #ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 24 ชม. ❌⁉️สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าขอความร่วมม...
21/10/2021

🌝 21 ตุลาคม 2564 🌝🌛
🙏 วันออกพรรษา​ 🙏

⁉️❌ #ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 24 ชม. ❌⁉️
สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าขอความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24 ชม.🕛🕛

📍⚖️ หากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 📲📍 โทร.1422 ☎️📞

#วันออกพรรษา​ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
#งดเหล้า #งดเสี่ยง #เลี่ยงโควิด

🌝 21 ตุลาคม 2564 🌝🌛
🙏 วันออกพรรษา​ 🙏

⁉️❌ #ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 24 ชม. ❌⁉️
สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าขอความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24 ชม.🕛🕛

📍⚖️ หากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 📲📍 โทร.1422 ☎️📞

#วันออกพรรษา​ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
#งดเหล้า #งดเสี่ยง #เลี่ยงโควิด

18/10/2021

ผลกระทบจากเพื่อนร่วมงานที่ดื่มแอลกอฮอล์
.
ข้อค้นพบจาก โครงการย่อย Estimated cost of extra work from co-workers' drinking in Thailand
.
------------
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
สถาบันวิจัยวิทยากรสุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

📌ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 📌 กิจกรรม “ตอบดีมีรางวัล เชิญ ชวน เชียร์ คนวัยมันส์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา” **ผู้มีรายชื่อติดต...
04/10/2021

📌ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 📌
กิจกรรม “ตอบดีมีรางวัล เชิญ ชวน เชียร์ คนวัยมันส์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา”

**ผู้มีรายชื่อติดต่อ Admin ผ่านทาง Inbox แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ได้เลยจ้า
ขอบคุณที่ร่วมสนุก ติดตามกิจกรรมต่อไปกันด้วยนะคะ

📌ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 📌
กิจกรรม “ตอบดีมีรางวัล เชิญ ชวน เชียร์ คนวัยมันส์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา”

**ผู้มีรายชื่อติดต่อ Admin ผ่านทาง Inbox แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ได้เลยจ้า
ขอบคุณที่ร่วมสนุก ติดตามกิจกรรมต่อไปกันด้วยนะคะ

17/09/2021

ช่วงเข้าพรรษา ถือเป็นโอกาสที่ดี สสส.ขอชวนคนไทยมาเริ่มต้นลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษานี้ พักกาย พักใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อีกทั้งการงดเหล้าเข้าพรรษายังทำให้ได้ประโยชน์ถึงสามต่อ คือ
.
1.ลดเสี่ยงโควิด-19 เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำลายภูมิต้านทานของร่างกาย ทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้น จึงมีคำแนะนำว่า ก่อนและหลังฉีดวัคซีนต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
.
2.ลดกระจายเชื้อโควิด-19 เพราะการรวมกลุ่มสังสรรค์ ไม่สวมหน้ากากอนามัย ทำให้เกิดคลัสเตอร์เป็นจำนวนมากจากการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระจายทั่วประเทศ
.
3.ลดรายจ่าย เปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร และสิ่งของจำเป็นในครอบครัว
.
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่….3 ลด ที่ได้จาก งดเหล้าเข้าพรรษา http://ssss.network/kxusf
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
.
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
.
#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal #สื่อรักให้พักเหล้า #งดเหล้าเข้าพรรษา #สานพลังใจสู้ภัยโควิด

📌📌มาแล้วครับบ📌📌👉กิจกรรม ตอบดีมีรางวัล เชิญ ชวน เชียร์ คนวัยมันส์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา👈มาตอบคำถามร่วมสนุกลุ้นรับของร...
13/09/2021

📌📌มาแล้วครับบ📌📌
👉กิจกรรม ตอบดีมีรางวัล เชิญ ชวน เชียร์ คนวัยมันส์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา👈
มาตอบคำถามร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกันได้เลย ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2564 นี้นะครับ😇😇

📌📌มาแล้วครับบ📌📌
👉กิจกรรม ตอบดีมีรางวัล เชิญ ชวน เชียร์ คนวัยมันส์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา👈
มาตอบคำถามร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกันได้เลย ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2564 นี้นะครับ😇😇

01/09/2021

วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ดีในการเลิกสุรา

การบริการจัดการเวลาในแต่ละวัน ควรวางแผนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความสุขใจ

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th

สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #งดเหล้าเข้าพรรษา

👉👉สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งมอบความห่วงใย มอบเสื้...
20/08/2021

👉👉สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งมอบความห่วงใย มอบเสื้อกันฝนและหน้ากากเฟสชิว (face shield) ให้แก่ “ซุปเปอร์ไรเดอร์” ประชาชนจิตอาสา ส่งยาด่วน 👈👈

วันนี้ 20 สิงหาคม 2564 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) มอบเสื้อกันฝนและหน้ากากเฟสชิว (face shield) ให้แก่ “ซุปเปอร์ไรเดอร์” ประชาชนจิตอาสา ส่งยาด่วน ที่เสียสละมาช่วยราชการในการส่งยา อาหาร และเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ส่งมอบความห่วงใย รวมถึงเป็นการแสดงความขอบคุณและสนับสนุนภารกิจ อีกทั้งยังสนับสนุนประชาชนกลุ่มใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตน ให้ถูกต้องขณะขับขี่และตระหนักถึงผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามนโยบายรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่พาหนะ ที่มีผลทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

👉👉สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหา...
20/08/2021

👉👉สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มอบสื่อรณรงค์สำหรับร้านค้า สนับสนุนให้มีร้านอาหารต้นแบบที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษา 👈👈
วานนี้ (19 สิงหาคม 2564) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มอบสื่อรณรงค์สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วม “โครงการร้านค้า ร้านอาหารปลอดเหล้า เข้าพรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีร้านอาหารต้นแบบที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และขยายเครือข่ายในการส่งเสริมการงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชน งดเหล้าได้ตลอดช่วงเข้าพรรษา สร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903035

เว็บไซต์

https://ddc.moph.go.th/oabc

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายการจัดบริการสุขภาพจากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถดำเนินงานป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างทันต่อเหตุการณ์และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ผู้รับผิดชอบงานคัดกรอง บำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสาธารณสุข (รพศ. รพท. และ รพช. บางส่วน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 152 คน 56 จังหวัด และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)
วันนี้ (17 ธันวาคม 2564)​ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมจัดนิทรรศการในการสัมมนา "วุฒิสภา ค้นหาเรื่องเด่นเพื่อเป็นนโยบาย (Best Practice)" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสร้างระบบความปลอดภัยจากการจราจรทางถนน และเป็นการถอดบทเรียน ศปถ.อำเภอ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตามกรอบระบบความปลอดภัยทางถนน (Safe System) และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อรายงานต่อวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 อาคารรัฐสภา
วันนี้ ( 17 ธันวาคม 2564) กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ โดยกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ นายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพมิตรภาคที่ 4 เป็นประธาน และนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสรรพสามิตภาค สรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อชี้แจงแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ไม่ให้กระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
📌📌กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ 📌📌 👉👉วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสรรพสามิต จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ โดยกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ์ เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เป็นประธาน และนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสรรพสามิตภาค สรรพสามิตพื้นที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อชี้แจงแนวทางและการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ไม่ให้กระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร👈👈
🙏🙏
👉👉สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานกรมคุมประพฤติด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบสั้น) รุ่นที่ 4👈👈 📌📌วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานกรมคุมประพฤติด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบสั้น) รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานกรมคุมประพฤติ ในการคัดกรอง ให้คำปรึกษา และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดเข้าใจพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง โดยภายหลังจากพนักงานคุมประพฤติให้คำปรึกษาแล้วจะทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยปกติสุขและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย พนักงานคุมความประพฤติที่สังกัดส่วนกลาง สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7 จำนวนรวม 80 คน📌📌
เมื่อวันที่ (29 – 30 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบในพื้นที่ภาคอีสาน ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ (24 – 25 พฤศจิกายน 2564)นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมดิโอวาเลย์ จ.สุราษฎร์ธานี
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสุราและยาสูบจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบ ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เดนท์ จังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษและได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุดปฐพี เวียงสี นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุราและยาสูบจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเครือข่ายป้องกันสุราและยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันของชุมชนในการป้องกันปัญหาสุราและยาสูบ เพื่อสร้างมาตรการชุมชนที่เข็มแข็งในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา ป้องกันการเกิดนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่ และนำบทเรียนที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป