สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นสำนักงานทางด้านวิชาการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นหน่วยงานวิชาการส่วนกลางของกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ 7 ตุลาคม 2563  นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมเสวนาหัวข้อ...
07/10/2020

วันนี้ 7 ตุลาคม 2563 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมเสวนาหัวข้อ "ร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษากับการลด เลิกการบริโภคควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อสนับสนุนให้มีร้านอาหารต้นแบบที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ในปีนี้มีร้านอาหารได้รับโล่และเกียรติบัตรร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 54 แห่ง ในพื้นที่ 32 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร โดยแพทย์หญิงภาวิณี รุ่งมนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า จ.กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (6 ตุลาคม 2563) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมเป็นวิทยาก...
06/10/2020

วันนี้ (6 ตุลาคม 2563) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ ด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (การบำบัดแบบสั้น) โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม แก่พนักงานคุมความประพฤติ ที่ปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง สังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 3 ภาค 4 และภาค 6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองด้วยเครื่องมือ ASSIST และ V2 คัดกรองปัญหาการดื่มสุราและปัญหายาเสพติด การให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้กระทำผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของชุมชนและสังคม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

🙏#วันนี้วันออกพรรษาห้ามขายเหล้า❌ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายตลอด 24 ชม. ❌สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าขอความร่วมมื...
02/10/2020

🙏#วันนี้วันออกพรรษาห้ามขายเหล้า

❌ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายตลอด 24 ชม. ❌
สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าขอความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24 ชม.

ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th หรือโทร. 0 2590 3342 และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

#วันออกพรรษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
#งดเหล้า #งดเสี่ยง #เลี่ยงโควิด #วันพระใหญ่

กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมหารือแนวทางและการแก้ปัญหาการดำเนินงานควบคุ...
01/10/2020
กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมหารือแ

กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมหารือแนวทางและการแก้ปัญหาการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ต่างๆ https://is.gd/Cjn0lh

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าวกรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาส.....

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มอบหมายเ...
28/09/2020

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน การอบรมเด็กและเยาวชนแกนนำโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) จัดขึ้นโดยองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษ ภัย และผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่ม กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานระบบคัดกรองบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (เน้นดูแลให้คำปรึกษา) และ เฝ้าระวังป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมทั้งมีกิจกรรมกลุ่ม สถานการณ์จำลอง/ฝึกถ่ายทอดความรู้ แก่น้องๆ 3 ระดับชั้น ได้แก่ ประถมขยายโอกาส มัธยมอาชีวะศึกษา ปริญญาตรีและครูที่ปรึกษา ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

วานนี้ (17 กันยายน 2563) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยก...
18/09/2020

วานนี้ (17 กันยายน 2563) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประธาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้ระบบ E-learning สำหรับผู้ประกอบการ” ซึ่งระบบ E-learning เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้แก่ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบไม่ให้กระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี่อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการใช้ระบบ E-learning ในการพัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และผู้ประกอบการร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และผับบาร์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=14774&deptcode=

วันนี้ ( 9 กันยายน 2563 ) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวชร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและแ...
09/09/2020

วันนี้ ( 9 กันยายน 2563 ) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวชร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาโดยอภิปรายให้ความรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ แบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และแนวทางการดำเนินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม 7 มาตรการ แก่บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งการป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี

10/08/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับ ชาว #อสม.

กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ตนเองและคนรอบข้าง ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษาในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา - จนถึงออกพรรษา

🏅🥉🥈🏆หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น เราก็จะมีการมอบโล่ให้กับชมรมอสม.ประจำจังหวัด 10 แห่งที่ดำเนินการดีเด่นคะ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
20/07/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1
20/07/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1

12/07/2020
ลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้า

📌📌 มาจ้าา มาลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้า กันเถอะ 📌📌
เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา และลงนามปฏิญาณตนออนไลน์ได้ที่
http://xn--y3cri.com/kaopansa63/

🙏#วันอาสาหบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และเป็นวันที่❌ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายตลอด 24 ชม. ❌สถานประก...
04/07/2020

🙏#วันอาสาหบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และเป็นวันที่
❌ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายตลอด 24 ชม. ❌
สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าขอความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24 ชม.

ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th หรือโทร. 0 2590 3342 และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

#วันอาสาฬบูชาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
#งดเหล้า #งดเสี่ยง #เลี่ยงโควิด

"เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า" -เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา -ร่วมลงนามปฎิญาณตนออนไลน์ได้ที่...
03/07/2020

"เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า"
-เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา
-ร่วมลงนามปฎิญาณตนออนไลน์ได้ที่
http://xn--y3cri.com/kaopansa63/

25/06/2020
กองบริหารการสาธารณสุข

📣📣 มาแล้วววว Liveสด เชิญรับฟังความรู้เรื่องสุรา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลกันได้เลยจ้า 🎉🎉

รายการ กองกำลังสร้างสุขภาพ
วันพฤหัส ที่ 25 มิถุนายน 2563

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
โดย อาจารย์สิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์
รองผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

📢📢 ติดตามรับฟังรายการวิทยุ"กองกำลังสุขภาพ" ในหัวข้อ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2563"ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป...
25/06/2020

📢📢 ติดตามรับฟังรายการวิทยุ"กองกำลังสุขภาพ"
ในหัวข้อ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2563"
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM1467 KHz. และ
📍📍 Liveสด แจกของรางวัล

เชิญชวนรับฟังรายการวิทยุของกระทรวงสาธารณสุข​ ผลิตโดย​กองบริหารการสาธารณสุข

การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32
09/06/2020

การตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมกา...
27/05/2020

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี พ.ศ.2563

https://ddc.moph.go.th/oabc/

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเบียร์สดทางออนไลน์ และมีช่องทางการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่..... https://is.gd/UL0znO
09/05/2020

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายเบียร์สดทางออนไลน์ และมีช่องทางการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่..... https://is.gd/UL0znO

กรมควบคุมโรค ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ในวันวิสาขบูชา และลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ...
08/05/2020

กรมควบคุมโรค ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ในวันวิสาขบูชา และลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล https://is.gd/X5EA18

กรมควบคุมโรค ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ในวันวิสาขบูชา และลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล https://is.gd/X5EA18

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็น 🙏#วันวิสาขบูชา และเป็นวันที่❌ #ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายตลอด 24 ชม. ❌สถานประ...
05/05/2020

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็น
🙏#วันวิสาขบูชา และเป็นวันที่
❌ #ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายตลอด 24 ชม. ❌
สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าขอความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24 ชม.

ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th หรือโทร. 0 2590 3342 และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

#เชิญคนไทยงดเหล้ารักษาศีล
#วันวิสาขบูชาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
#งดเหล้า #งดเสี่ยง #เลี่ยงโควิด

❗️❗️คงมีคำถามมากมายว่าถ้าไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ #ไวรัสโควิด19 กำลังระบาดนั้น มันเกี่ยวอะไรกัน วันนี้เรามีคำ...
11/04/2020

❗️❗️คงมีคำถามมากมายว่าถ้าไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ #ไวรัสโควิด19 กำลังระบาดนั้น มันเกี่ยวอะไรกัน วันนี้เรามีคำตอบ❗️❗️

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงสถานการณ์ #โควิด19
10/04/2020

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงสถานการณ์ #โควิด19

กรมควบคุมโรคเผย #การดื่มเอทิลแอลกอฮอล์หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ผลข้างเคียงอาจรุนแรงจนถึงข...
01/04/2020

กรมควบคุมโรค
เผย #การดื่มเอทิลแอลกอฮอล์หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ผลข้างเคียงอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต.....

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ร่วมแถลงข่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ในเทศกาลมหา...
20/02/2020

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ร่วมแถลงข่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าบุหรี่ ในเทศกาลมหาพรตคาทอลิก ประจำปี ค.ศ.2020 ภายใต้แคมเปญ “มหาพรตงดเหล้าบุหรี่” ในโครงการ “ชุมชนคริสตชนเข้มแข็ง ร่วมแรงต้านภัยเหล้าบุหรี่” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเลขาฯ คาริตัลไทยแลนด์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายคาทอลิกไทย เพื่อให้คริสตชนคาทอลิกที่เป็นผู้ดื่มหรือผู้สูบ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด ละ เลิก อย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น #วันมาฆบูชา #งดขายเหล้าเบียร์ ตลอด 24 ชั่วโมง#ฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งจำ ทั้งปรับกรมควบคุมโรค...
07/02/2020

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น #วันมาฆบูชา
#งดขายเหล้าเบียร์ ตลอด 24 ชั่วโมง
#ฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งจำ ทั้งปรับ

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งคัด หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือโทร 02-590-3342 และสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้ว...
07/02/2020

วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วย นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร นิติกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ” จัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้อง ในด้านการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับคณะ...
04/02/2020

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะทิศทางการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานครบรอบ 12 ปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ประกอบด้วย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดย ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ้นส์พาเลส (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร โดยเน้นประเด็นการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแสดงความขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมทำงานอย่างเข้มแข็ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่ 025903342 หรือสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http:// tas.go.th

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมบรรยาย...
03/02/2020

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมบรรยายเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติไปสู่ความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน และเกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันศึกษา อันมีเหตุเริ่มต้นมาจากเหล้าและบุหรี่โดยมี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia)***ติดตามและอัพเดทข่าวสารจากกรมควบคุ...
25/01/2020
Viralpneumonia

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia)

***ติดตามและอัพเดทข่าวสารจากกรมควบคุมโรค***

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

Fashi Template

วานนี้ (23 มกราคม 2563) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับทีมผู้...
23/01/2020

วานนี้ (23 มกราคม 2563) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุม Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand เข้าร่วมการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ เพื่อเสนอข้อมูลเชิงนโยบายต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ผู้เข้าเส้นชัย 9 คนแรกสำหรับระยะทาง 10.5 กิโลเมตร#ปีใหม่วิ่งปลอดเหล้าเข้าวัดปลอดโรค
01/01/2020

ผู้เข้าเส้นชัย 9 คนแรกสำหรับระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
#ปีใหม่วิ่งปลอดเหล้าเข้าวัดปลอดโรค

มื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สัมภ...
26/12/2019

มื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สัมภาษณ์รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น"ลด ละ เลิก ดื่มสุรา พาสังคมไทยสุขสันต์ และ สธ.ใส่ใจคนไทย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ร่วมกับนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

23/12/2019

ประชุม VDO conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2563

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าวกรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันและบำบัดรักษ...
13/12/2019

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563
...วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557 ได้ระบุว่า ในประชากรเพศชาย การเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุอันดับที่ 1 ที่ส่งผลต่อการสูญเสียปีสุขภาวะจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพของประชากร โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.1 จากสาเหตุปัญหาทั้งหมดจำนวน 15 รายการ เพื่อการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในด้านองค์ความรู้และกระบวนการบริหารจัดการป้องกันและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเชื่อมโยงบทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในระบบสุขภาพอย่างจริงจังและเหมาะสมกับพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1–12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการสาธารณสุข (รพช.) บางส่วน รวมจำนวนทั้งสิ้น 110 คน หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3032 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422...

*************************************************
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 12 ธันวาคม 2562

ที่อยู่

88/21 หมู่ 4
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903035

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด