สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร แฟนเพจอย่างเป็นทางการของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 ภายใต้ชื่อ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากในขณะนั้นได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร และแขนงวิชาสหกรณ์ วิชาเอกสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด 2521” โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำโครงการ ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีผู้สนใจสาขาวิชาทางเกษตรเป็นจำนวนมากในจำนวนสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งจาก 10 สาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2522 ให้มีโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ

ต่อมา สาขาวิชาฯ ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พ.ศ. 2534 หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการป่าไม้

พ.ศ. 2538 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช และแขนงวิชาธุรกิจการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

พ.ศ. 2543 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) และหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2550 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ และวิชาเอกธุรกิจการเกษตร

พ.ศ. 2551 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ)

พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ)

เพื่อให้ชื่อสาขาวิชาครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็น เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและวิทยฐานะให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยจัดการเรียนการสอนตามระบบเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรและสหกรณ์ อันจะส่งผลให้มีความรักต่อธรรมชาติ และปรารถนาจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสืบไป

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 ตุลาคม 2564…รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ ประธานกรรมการประจำสาขาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ เลขานุก...
23/10/2021

วันที่ 23 ตุลาคม 2564…รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ ประธานกรรมการประจำสาขาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ เลขานุการประจำสาขาฯ เป็นตัวแทนของสาขาฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” พร้อมคณะผู้แทน มสธ.

23 ตุลาคม​ 2564 วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่๕​ แห่งราชวงศ์จ...
22/10/2021

23 ตุลาคม​ 2564
วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่๕​ แห่งราชวงศ์จักรี

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ……

23 ตุลาคม​ 2564
วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่๕​ แห่งราชวงศ์จักรี

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ……

📣"ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า"🚧วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลา 07.30-22.00 น.🚧📍มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปิดปรั...
21/10/2021

📣"ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า"
🚧วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลา 07.30-22.00 น.🚧
📍มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า 📍👉ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียน (IS Web) และ แอปพลิเคชัน STOU SISA ได้❌❌❌

📣"ขออภัยในความไม่สะดวก ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า"
🚧วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลา 07.30-22.00 น.🚧
📍มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า 📍👉ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียน (IS Web) และ แอปพลิเคชัน STOU SISA ได้❌❌❌

ประกาศ🙌🏻🙌🏻🙌🏻นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการ..การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ที่ลิ้งค์นี้นะครับ..👇👇👇https...
19/10/2021

ประกาศ🙌🏻🙌🏻🙌🏻
นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการ..การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ที่ลิ้งค์นี้นะครับ..👇👇👇

https://oes.stou.ac.th/ats/train-practice/

ประกาศ🙌🏻🙌🏻🙌🏻
นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการ..การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ที่ลิ้งค์นี้นะครับ..👇👇👇

https://oes.stou.ac.th/ats/train-practice/

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก🔥🔥🔥🔥🔥🔥    มหาวิทยาลัยการเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบ...
18/10/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก🔥🔥🔥🔥🔥🔥
มหาวิทยาลัยการเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2564
สำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาปริญญาเอกที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเท่านั้น
จะเปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/9K63eGVEvrx1pdzX7

หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2564
สำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
และนักศึกษาปริญญาเอกที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเท่านั้น

จะเปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/9K63eGVEvrx1pdzX7

หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์👏👏👏เรื่องด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. กำหนดจัดงานสถาปนาครบ 37 ปี โดยมีการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “นวัต...
11/10/2021

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์👏👏👏
เรื่องด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. กำหนดจัดงานสถาปนาครบ 37 ปี โดยมีการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมการสื่อสาร พลิกโลก พลิกสังคม” ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
สามารถรับชมได้ที่ 👇👇👇👇👇👇https://www.facebook.com/STOU.Commarts

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์👏👏👏
เรื่องด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. กำหนดจัดงานสถาปนาครบ 37 ปี โดยมีการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมการสื่อสาร พลิกโลก พลิกสังคม” ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
สามารถรับชมได้ที่ 👇👇👇👇👇👇https://www.facebook.com/STOU.Commarts

📣ขอเชิญนักศึกษามสธ.และผู้สนใจ ร่วมรับฟัง ประเด็นฮอต ถาม-ตอบ  ตรงประเด็นจากตัวจริง  ในวันเสาร์ที่  16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่...
11/10/2021

📣ขอเชิญนักศึกษามสธ.และผู้สนใจ ร่วมรับฟัง ประเด็นฮอต ถาม-ตอบ ตรงประเด็นจากตัวจริง ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ✅✅✅
👇👇👇👇👇

📣ขอเชิญนักศึกษามสธ.และผู้สนใจ ร่วมรับฟัง ประเด็นฮอต ถาม-ตอบ ตรงประเด็นจากตัวจริง ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ✅✅✅
👇👇👇👇👇

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ประกาศ 🔥🔥🔥สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอรบกวนนักศึกษาและผู้ที่รับชมรายการติวด้วนก๊วนเกษตรทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามค...
08/10/2021

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ประกาศ 🔥🔥🔥สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอรบกวนนักศึกษาและผู้ที่รับชมรายการติวด้วนก๊วนเกษตรทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรายการติวด่วนก๊วนเกษตร ภาค 2/2563 เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนารายการให้มีคุณภาพมากขึ้นครับ
สามารถตอบแบบสอบถามตามลิ้งค์ด้านล่าง หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด 👇👇👇👇👇
https://forms.gle/D7LiScgkH6BMiqhH6

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ประกาศ 🔥🔥🔥สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ขอรบกวนนักศึกษาและผู้ที่รับชมรายการติวด้วนก๊วนเกษตรทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในรายการติวด่วนก๊วนเกษตร ภาค 2/2563 เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนารายการให้มีคุณภาพมากขึ้นครับ
สามารถตอบแบบสอบถามตามลิ้งค์ด้านล่าง หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด 👇👇👇👇👇
https://forms.gle/D7LiScgkH6BMiqhH6

💓ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (stou-ept) ด้วยระบบซ้อมสอบตามอัธยาศัย (รูปแบบออนไลน์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 64 คลิกได้ท...
08/10/2021

💓ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (stou-ept) ด้วยระบบซ้อมสอบตามอัธยาศัย (รูปแบบออนไลน์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 64 คลิกได้ที่นี่ https://etesting.stou.ac.th/login/index.php
💓ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (stou-ept) (รูปแบบออนไลน์) คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/exam-ept/login_11.aspx
💓ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (stou-ept) (รูปแบบออนไลน์) วันซ้อมสอบเสมือนจริง และวันสอบจริง เข้าระบบได้เฉพาะวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 64 เท่านั้น คลิกได้ที่นี่ https://exam.stou.ac.th
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/STOU-EPTONLINE.htm
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล👁👁

💓ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (stou-ept) ด้วยระบบซ้อมสอบตามอัธยาศัย (รูปแบบออนไลน์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 64 คลิกได้ที่นี่ https://etesting.stou.ac.th/login/index.php
💓ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (stou-ept) (รูปแบบออนไลน์) คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/exam-ept/login_11.aspx
💓ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (stou-ept) (รูปแบบออนไลน์) วันซ้อมสอบเสมือนจริง และวันสอบจริง เข้าระบบได้เฉพาะวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 64 เท่านั้น คลิกได้ที่นี่ https://exam.stou.ac.th
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/STOU-EPTONLINE.htm
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล👁👁

วันพุธที่​ 6​ กันยายน 2564​ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สวก.​ ได้จัดประชุมเพื่อติด...
07/10/2021

วันพุธที่​ 6​ กันยายน 2564​ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สวก.​ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามนักเรียนทุน​ Smart​ Farmer​ ในโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและติดตามการโครงการวิจัยของนักเรียนทุนโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มสธ.​รุ่นที่​ 1​ จำนวน​ 26​ คน​
โดยมีหน่วยงาน​จาก​กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ได้แก่​ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมประมง​ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทาน​ ร่วมให้ข้อคิดเห็น และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน

นักศึกษาที่สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU-EPT) สามารถเข้าซ้อมสอบตามอัธยาศัยในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว...
06/10/2021

นักศึกษาที่สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU-EPT) สามารถเข้าซ้อมสอบตามอัธยาศัยในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://etesting.stou.ac.th/login/index.php

นักศึกษาที่สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU-EPT) สามารถเข้าซ้อมสอบตามอัธยาศัยในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://etesting.stou.ac.th/login/index.php

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดบริการสอนเสริมภาคการศึกษาที่ 1/2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตั้งแต...
05/10/2021

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดบริการสอนเสริมภาคการศึกษาที่ 1/2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 - 16 มกราคม 2565

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางการสอนเสริมได้ที่
https://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/sornserm/app/training_query.asp

เข้าสู่ระบบ และ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม ได้ที่
https://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/l_center/sornserm/app/login_stu.asp

นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ารับการสอนเสริมแบบออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสอนเสริมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางการสอนเสริมและลงทะเบียนเข้าร่วมการสอนเสริมได้ที่
https://oes.stou.ac.th/ats/blog/2021/05/05/tutor_online/

ด่วน🔥🔥🔥🔥 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้น 1/2564 สามารถส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาด้วยช่องทางออนไลน์ หรือ ไปรษณีย์ได้แ...
04/10/2021

ด่วน🔥🔥🔥🔥 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้น 1/2564 สามารถส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาด้วยช่องทางออนไลน์ หรือ ไปรษณีย์ได้แล้วครับ
👇👇👇👇 https://eduapp.stou.ac.th/practice/
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2564

ด่วน🔥🔥🔥🔥 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้น 1/2564 สามารถส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาด้วยช่องทางออนไลน์ หรือ ไปรษณีย์ได้แล้วครับ
👇👇👇👇 https://eduapp.stou.ac.th/practice/
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2564

🌍 โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 🌍..มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล..📌เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 37( รับสมัคร 1 ตุลาคม - 31 ธ...
03/10/2021

🌍 โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 🌍
..มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล..
📌เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 37
( รับสมัคร 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 )
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Education/Edu.asp

🌍 โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา 🌍
..มสธ.เปิดกว้างสู่โลกการศึกษาทางไกล..
📌เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 37
( รับสมัคร 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 )
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://www.stou.ac.th/study/sumrit/Education/Edu.asp

ประชาสัมพันธ์ 👇👇👇การเปิดรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มสธ. เริ...
01/10/2021

ประชาสัมพันธ์ 👇👇👇การเปิดรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มสธ. เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มสธ. เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻ห้องสมุด มสธ. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน) วิทยานิพนธ์ ร...
26/09/2021

🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻ห้องสมุด มสธ. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน) วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย มสธ. และหนังสือที่ผลิตและเผยแพร่ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ในรูปแบบออนไลน์บนระบบการสืบค้นโอแพก (OPAC) : https://opac01.stou.ac.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ให้กับผู้ใช้บริการ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

✅รายละเอียด: https://library.stou.ac.th/2021/09/online-resource-o-pac/

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7454-55
[email protected]

#STOULibrary #ห้องสมุดมสธ

🌍 กำหนดการสอบออนไลน์ 🌍❎ สอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112(631),รุ่นที่ 113(632) และ นศ.ป.ตรีที่สอบออนไลน์ปลายภาค...
24/09/2021

🌍 กำหนดการสอบออนไลน์ 🌍
❎ สอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112(631),รุ่นที่ 113(632) และ นศ.ป.ตรีที่สอบออนไลน์ปลายภาค1/63(รอบ 3) / นศ.ป.ตรีสอบซ่อมภาค1/63
... 25-26ก.ย. และ2-3ต.ค.2564...
( 4 วัน แบ่ง 8 คาบสอบ )
🚩ตรวจสอบกำหนดการสอบออนไลน์ (ชุดวิชา/วันเวลาสอบ) ได้ที่
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://www.stou.ac.th/exam_/login_11.aspx
🚩ทดสอบเสมือนจริง (เปิดระบบ 18-19ก.ย.2564)
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
🚩วันสอบจริง เข้าระบบสอบออนไลน์ ได้ที่ (25-26ก.ย. และ2-3ต.ค.2564)
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
📌📌📌
🚩เข้าระบบทดสอบตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลา ได้ที่
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://web4.stou.ac.th/online_exam/exam-test/

🌍 กำหนดการสอบออนไลน์ 🌍
❎ สอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112(631),รุ่นที่ 113(632) และ นศ.ป.ตรีที่สอบออนไลน์ปลายภาค1/63(รอบ 3) / นศ.ป.ตรีสอบซ่อมภาค1/63
... 25-26ก.ย. และ2-3ต.ค.2564...
( 4 วัน แบ่ง 8 คาบสอบ )
🚩ตรวจสอบกำหนดการสอบออนไลน์ (ชุดวิชา/วันเวลาสอบ) ได้ที่
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://www.stou.ac.th/exam_/login_11.aspx
🚩ทดสอบเสมือนจริง (เปิดระบบ 18-19ก.ย.2564)
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
🚩วันสอบจริง เข้าระบบสอบออนไลน์ ได้ที่ (25-26ก.ย. และ2-3ต.ค.2564)
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
📌📌📌
🚩เข้าระบบทดสอบตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลา ได้ที่
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://web4.stou.ac.th/online_exam/exam-test/

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้จัดการสัมมนาสาขาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัย และผ่านระบ...
24/09/2021

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้จัดการสัมมนาสาขาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อระดมสมองและประชุมหารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาฯ การจัดการความรู้ การจัดการความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน ฯลฯ นอกจากนี้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คือ คุณสุกัญญา สุขวุฒิ (พี่ตุ้ม) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ที่ปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ตลอดระยะเวลา 30 ปี....

ฝากประชาสัมพันธ์ครับ👇👇👇 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นในการสอนเสริม...
22/09/2021

ฝากประชาสัมพันธ์ครับ👇👇👇
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นในการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ลิงค์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckTx-1IQnBJSJeGBoshTPHKhDIE3Wiptn6-rw09slVffOvTA/viewform?usp=sf_link

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นในการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ลิงค์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckTx-1IQnBJSJeGBoshTPHKhDIE3Wiptn6-rw09slVffOvTA/viewform?usp=sf_link

ประกาศ👇👇👇👇เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU-EPT) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 256...
19/09/2021

ประกาศ👇👇👇👇เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU-EPT) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 และนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น โดยมีรูปแบบการจัดสอบออนไลน์

ลงทะเบียนสอบได้ที่เว็บไซต์ : https://reg.stou.ac.th/forms/stouept

ด่วน🔥🔥🔥🔥🔥มหาวิทยาลัยขยายเวลาในการขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ภายในวันท...
19/09/2021

ด่วน🔥🔥🔥🔥🔥มหาวิทยาลัยขยายเวลาในการขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564…

อย่าลืม! ขอรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64 ด่วนๆโค้งสุดท้ายแล้ว
คลิก : https://www.stou.ac.th/stourefund/

ประกาศ🔥🔥🔥🔥🔥มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์  (STOU-EPT) สำหรับนักศึกษา...
15/09/2021

ประกาศ🔥🔥🔥🔥🔥มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (STOU-EPT) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น
https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/STOU-EPTONLINE.htm

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
กดเข้าลิงค์:👇👇👇👇👇
https://reg.stou.ac.th/forms/waiting-lists.aspx?id=31

ประกาศ🔥🔥🔥🔥🔥มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (STOU-EPT) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น หรือนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น
https://www.stou.ac.th/offices/ore/Adre/STOU-EPT/STOU-EPTONLINE.htm

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
กดเข้าลิงค์:👇👇👇👇👇
https://reg.stou.ac.th/forms/waiting-lists.aspx?id=31

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564 และขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษา...
15/09/2021

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564 และขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาคที่ 1/2564 และขยายระยะเวลาการเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
🎊ศึกษารายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564 คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/main/apply.html
🎊ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาคที่ 1/2564 คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/page147
🎊เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 คลิกได้ที่นี่ https://web4.stou.ac.th/eduplan/
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564 และขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาคที่ 1/2564 และขยายระยะเวลาการเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
🎊ศึกษารายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564 คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/main/apply.html
🎊ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาคที่ 1/2564 คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/page147
🎊เลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 คลิกได้ที่นี่ https://web4.stou.ac.th/eduplan/
🎯หมายเหตุ🎯 สำหรับชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติทางออนไลน์ หรือชุดวิชาที่มีการเก็บคะแนนการฝึกปฏิบัตเสริมทักษะ จะต้องลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.

ด่วน👇👇👇👇มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญ นักศึกษา บัณฑิต มสธ. และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้...
15/09/2021

ด่วน👇👇👇👇มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญ นักศึกษา บัณฑิต มสธ. และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนกฐินพระราชทาน
เลขที่บัญชี 147-1-03762-2

#กฐินพระราชทาน #วัดหนองแวง #ขอนแก่น #มสธ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญ นักศึกษา บัณฑิต มสธ. และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนกฐินพระราชทาน
เลขที่บัญชี 147-1-03762-2

#กฐินพระราชทาน #วัดหนองแวง #ขอนแก่น #มสธ

👇👇👇👇เปิดเทอมใหม่ภาค 1/2564 พร้อมเรียน e-Learning กันหรือยัง 🤓📌ศึกษาวิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้นได้จากคลิปนี้ได้เลยค่ะ http...
14/09/2021

👇👇👇👇เปิดเทอมใหม่ภาค 1/2564 พร้อมเรียน e-Learning กันหรือยัง 🤓

📌ศึกษาวิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้นได้จากคลิปนี้ได้เลยค่ะ https://youtu.be/kQ0I6eHwXe8

🔻 หากมีข้อสงสัยในการเข้าใช้งานระบบ STOU e-Learning สอบถามได้ที่...
👉 Line : @stouelearning
👉 facebook : STOU e-Learning
ศูนย์อีเลิร์นนิ่งยินดีให้บริการค่ะ 😊📌

เปิดเทอมใหม่ภาค 1/2564 พร้อมเรียน e-Learning กันหรือยัง 🤓

📌ศึกษาวิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้นได้จากคลิปนี้ได้เลยค่ะ https://youtu.be/kQ0I6eHwXe8

🔻 หากมีข้อสงสัยในการเข้าใช้งานระบบ STOU e-Learning สอบถามได้ที่...
👉 Line : @stouelearning
👉 facebook : STOU e-Learning
ศูนย์อีเลิร์นนิ่งยินดีให้บริการค่ะ 😊📌

🌍 กำหนดการสอบออนไลน์ 🌍❎ สอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112(631),รุ่นที่ 113(632) และ นศ.ป.ตรีที่สอบออนไลน์ปลายภาค...
14/09/2021

🌍 กำหนดการสอบออนไลน์ 🌍
❎ สอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112(631),รุ่นที่ 113(632) และ นศ.ป.ตรีที่สอบออนไลน์ปลายภาค1/63(รอบ 3) / นศ.ป.ตรีสอบซ่อมภาค1/63
... 25-26ก.ย. และ2-3ต.ค.2564...
( 4 วัน แบ่ง 8 คาบสอบ )
🚩ตรวจสอบกำหนดการสอบออนไลน์ (ชุดวิชา/วันเวลาสอบ) ได้ที่
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://www.stou.ac.th/exam_/login_11.aspx
🚩ทดสอบเสมือนจริง (เปิดระบบ 18-19ก.ย.2564)
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
🚩วันสอบจริง เข้าระบบสอบออนไลน์ ได้ที่ (25-26ก.ย. และ2-3ต.ค.2564)
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
📌📌📌
🚩เข้าระบบทดสอบตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลา ได้ที่
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://web4.stou.ac.th/online_exam/exam-test/

🌍 กำหนดการสอบออนไลน์ 🌍
❎ สอบผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 112(631),รุ่นที่ 113(632) และ นศ.ป.ตรีที่สอบออนไลน์ปลายภาค1/63(รอบ 3) / นศ.ป.ตรีสอบซ่อมภาค1/63
... 25-26ก.ย. และ2-3ต.ค.2564...
( 4 วัน แบ่ง 8 คาบสอบ )
🚩ตรวจสอบกำหนดการสอบออนไลน์ (ชุดวิชา/วันเวลาสอบ) ได้ที่
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://www.stou.ac.th/exam_/login_11.aspx
🚩ทดสอบเสมือนจริง (เปิดระบบ 18-19ก.ย.2564)
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
🚩วันสอบจริง เข้าระบบสอบออนไลน์ ได้ที่ (25-26ก.ย. และ2-3ต.ค.2564)
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://exam.stou.ac.th/login/index.php
📌📌📌
🚩เข้าระบบทดสอบตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลา ได้ที่
คลิก..คลิก..👇👇👇
https://web4.stou.ac.th/online_exam/exam-test/

ที่อยู่

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ
Amphoe Muang Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-5048046

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครมีกลุ่มเรียนรายวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร กับ 94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรบ้างครับ
📣 เกษตรกรก้าวหน้า รับสมัครด่วน*** content creator Admin page ที่สามารถเขียน content + สร้างสรรค์ประเด็นข่าวเกษตร/ และมีทักษะด้านถ่ายวีดีโอ+ภาพนิ่งได้ 📍 เงินเดือนตามตกลง*** (ทั้งนี้หากเรียนจบมาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงานดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มาได้ใน inbox เฟส Lookkatum Kv ได้นะค่ะ^_^ ขอบคุณค่ะ
ถือว่าไม่มีทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นญาติพี่น้องก็ไม่ทำแบบนี้
ตามหาคนเรียนเอกเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ คับ
ขออนุญาตนะครับ พี่พี่ท่านไหนมีหนังสือวิชา 3วิชานี้ที่พี่สอบผ่านแล้วผมขอยืมมาศึกษาหน่อยนะครับ 1. 91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 2. 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 3. 10152 ไทยกับสังคมโลก ขอบคุณมากครับ
มาหาความรู้พร้อมทั้งอุดหนุ่นสินค้าของเกษตรกรมากมายหลายอย่างหลาย
อยากเข้ากลุ่ม. เกษตรศาตร์และสหกรณ์ เอก ธุรกิจการเกษตร มีไหมครับ
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ทำกิจกรรมส่งแล้วสามารถเช็คได้ทางไหนบ้างครับว่าส่งถึงแล้ว ลองเช็คในเว็บขึ้นแต่วิชาทั่วไปแต่ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่ขึ้นครับ
ขอสอบถามคะ การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ มี VDO ติวไหมคะ /กำลังลงมือทำ ทำความเข้าใจ ในรายงาน การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มันยากจริงๆคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ ไปไม่เป็นเลย
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ จะมีงานที่เป็นภาคปฏิบัติส่งมาให้ช่วงไหนเหรอคะ แล้วเราอ่านเองศึกษาเอง หรือมีสอนเสริมหรือกลุ่มติวไหมคะ ในการทำภาคปฏิบัติ
โครงการสัมฤทธิบัตร คืออะไรเป็นอย่างไรคะ
ขอความอนุเคราะห์คะ เนื่องจากได้ลงทะเบียนเรียน "การผลิตสัตว์ 90305" ไว้ แล้วจะมีสอบ walk-in exam ในวันที่ 9 ธันวาคม นี้ หากมีพี่ๆน้องๆท่านไหนมีหนังสือและแบบฝึกหัด ขอความอนุเคราะห์ยืมเอกสารด้วยนะคะ เมื่อสอบเสร็จแล้วจะส่งคืนให้คะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ