มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : PB

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : PB มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - Phetchaburi Rajabhat University "คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล" "Virtue brings knowledge and aims to international standard"
(82)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๔ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Exit Exam Systemhttps://www.pbru.ac.th/pbru/ne...
06/02/2021
ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๔ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Exit Exam System

ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๔ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Exit Exam System
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/19238

ประกาศการจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ ๔ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Exit Exam System

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 60 61 และ 6...
05/02/2021
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลั

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 60 61 และ 62 เข้าร่วมกิจกรรม“การจัดอบรมหลักสูตร TOEIC รูปแบบผสมผสาน”

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศน์สัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑ...

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท...
04/02/2021
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแ

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/19194

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักง.....

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารส...
01/02/2021
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18982

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แ.....

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย...
29/01/2021
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิ

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18918

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเร....

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)https:/...
28/01/2021
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18807

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มห....

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสา...
27/01/2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ (เพิ่มเติม)
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18788

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรีย.....

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18784
27/01/2021
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18784

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้...
26/01/2021
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18588

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื.....

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18584
26/01/2021
ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18584

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที...
26/01/2021
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิ

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18580

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช.....

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ...
26/01/2021
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำห

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18577

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำก.....

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔https://www....
24/01/2021
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18500

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ...

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๔ อัต...
22/01/2021
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๔ อัตรา
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18494

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ...

ประกาศกำหนดการและรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสัง...
22/01/2021
ประกาศกำหนดการและรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วค

ประกาศกำหนดการและรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18487

ประกาศกำหนดการและรูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการย.....

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20/01/2021

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

📣📣มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
‼️พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 226 ทุน‼️
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 64

👉👉สมัครเรียนที่ http://admission.pbru.ac.th/
👩‍🏫👷‍♀️👨‍🌾👨‍🍳👩‍🎓👩‍💼👨‍💻👨‍🔬👩‍🎨👨‍⚖️👩‍🚒👩‍⚕️⛹️‍♀️🤾‍♂️🏊‍♂️🎻🎷
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🔸www.pbru.ac.th
🔸เพจ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
🔸สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ☎️ โทร. 032-708607

👉👉และสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/scholarship/dsd256301-05102563-03
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🔸กองพัฒนานักศึกษา ☎️ โทร. 032-708610

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓https://www.pbru.a...
20/01/2021
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาก

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18421

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี PBRU Culinary&Bistro เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 10:30 น. ...
19/01/2021
โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี PBRU Culinary&Bistro เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี PBRU Culinary&Bistro เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 10:30 น. ถึง 19:30 น.

โทรสั่งอาหาร-สำรองที่นั่ง
032 708 647
097 012 1693
อาคาร 27 อาคารปฏิบัติการโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18401

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี PBRU Culinary&Bistro เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓https://www.pbru.ac.th/pbru/news...
13/01/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18250

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓https://www.pbru.ac....
13/01/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18246

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยา...
11/01/2021
ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภ

ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18201

ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโร....

ประกาศกำหนดการสอบประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖...
11/01/2021
ประกาศกำหนดการสอบประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพา

ประกาศกำหนดการสอบประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18197

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื....

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสา...
07/01/2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/18137

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรีย.....

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
06/01/2021
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ...

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
06/01/2021
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ...

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั...
28/12/2020
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเ

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหร.....

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทย...
28/12/2020
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเ

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโ....

ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที...
27/12/2020
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COV

ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ ๙)

ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ ๙)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/...
25/12/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานชั่วคราว ประเภ.....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำ...
24/12/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครง...

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
23/12/2020
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิ

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒.....

22/12/2020
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✨🌈ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อวยพรปีใหม่ 2564 แก่นักเรียน นักศึกษา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี🌈✨

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๒๘๘ อัตรา
19/12/2020
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๒๘๘ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโร...
16/12/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปร.....

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
Amphoe Muang Phet Buri
76000

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-708605 โทรสาร. 032-708655, [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632708605

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : PBผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : PB:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

มูลนิธิสำรวจโลก ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ สมัครเข้าอบรม โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3 กับโอกาสในการผลิตสารคดี เพื่อรับค่าผลิตและเงินรางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ www.tv.co.th/dochack *สมัครเป็นทีม 4-5 คนจะได้รับการพิจารณาพิเศษ สอบถามเพิ่มเติม [email protected] www.tv.co.th #ไม่มีค่าใช้จ่าย #ผลิตได้ดีมีรางวัล #Dochack #สารคดี #ถ่ายภาพ #สอนถ่ายภาพ #สอนทำสารคดี
ขออนุญาตฝากเพจภาษาอังกฤษเล็กๆ ไว้ด้วยค่า ขอบคุณค่ะ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปิดทำการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยค่ะ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปิดทำการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยค่ะ
ขอเชิญร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน (ประเภททีม) รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2538) ในการแข่งขัน "VOLLEYBALL "สาวเหล็กเด็กNO L CUP" By Thai PBS" -รับสมัครจำนวน 10 ทีมเท่านั้น -ในทีมมีนักกีฬาได้ทุกเพศ (ชาย หญิง เกย์ สาวประเภท2) -ในทีมสามารถมีนักกีฬาทีมชาติได้ไม่เกิน 1 คน/ทีม -ในทีมจะสามารถมีนักกีฬาหญิงมาร่วมเล่นด้วยได้ 1 คน/ทีม -กติกาการแข่งขันเป็นไปตามแบบสากล -ค่าสมัคร ทีมละ1,000 บาท รางวัล - ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย - รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วย - รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วย วันที่ 27-28 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ถ่ายทอดสดทาง Thai PBS สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ 086-3611813,096-8020061
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals. Visit http://connectingasia.org/ for more details for registration login to http://portal.connectingasia.org/ #connectingasia #aimc2020 #conference #utm
วันนี้เจอพฤติกรรมที่รับไม่ได้ของ นศ.ฝึกงานปี4 คณะสาธารณสุข ราชภัฏเพชรบุรีคนหนึ่ง(ฝึกที่ไร่ส้ม หรือ บ้านลาดนี่แหล่ะไม่แน่ใจ) เป็นเรื่องที่เราว่าถ้าต่อไปเจอน้องคนนี้ ปฏิบัติงานที่รพ.สต.หรือ รพ.ไหนเราคงไม่ร่วมงานด้วยแน่นอน วันนี้มีงานเลี้ยงที่รพ.สต.ไร่ส้ม จู่ ๆน้องคนนี้ก็มานั่งโต๊ะเจ้าหน้าที่ซึ่งหมอ พยาบาล นวก.นั่งกันโดยไม่มีใครเชิญ พอเพื่อน ๆเด็กฝึกงานกลับกันน้องคนนี้ก็ไม่กลับพร้อมคนอื่น ช่วงนั้นมีการจับฉลากแจกรางวัลให้ อสม. เราเองก็ออกไปมอบรางวัลด้วย กลับมา เจอน้องนักศึกษาฝึกงานกำลังเอาถุงมาตักกับข้าวไป จากกับข้าว3_4อย่างที่กินกันไปนิดเดียวบนโต๊ะ ไม่เหลืออะไรเลย เรางงมาก กินยังไม่หมด น้องเป็นใครมาห่อกับข้าวบนโต๊ะไปหมด ที่น้องห่อไปมี เป็ดอบน้ำผึ้ง ขนมหวาน หอยจ๊อ เรา:น้องห่อ กับข้าวไปกี่อย่าง? น้องนศ.ฝึกงาน: 3อย่างค่ะ เรา:เอาไปเยอะแยะ กินหมดเหรอ?(ถามประชด) น้องนศ.ฝึกงาน :เอาไปเพื่อพ่อแม่ด้วยค่ะ เรา:... น้องยังไม่รู้ตัว ยังตั้งหน้าตั้งตาห่อกับข้าวอย่างสุดท้าย เรา :ทำไมรีบห่อจังเลย พี่ยังกินไม่อิ่มเลย ขนมพี่ก็ยังไม่ได้กิน น้องน.ศ. :เงียบ หน้าเสียแต่ยังไม่ขอโทษ เรา : อ่ะ มีปลานึ่งมะนาวนี่พี่ก็ยังไม่ได้กิน น้องจะห่อไปด้วยมั้ย ? น้อง :ไม่เอาค่ะ เรา : ในใจ(ถ้ากล้าห่อต่อหล่อนก็ด้านเกินไปแล้ว) รู้สึกไม่ok จริง ๆ กับพฤติกรรมน้องนักศึกษาฝึกงานแบบนี้ ไม่เกรงใจ แถมไม่มีมารยาทเลย มาฝึกงานนะจ๊ะ ไม่ใช่งานวันเกิดเพื่อน พยายามคิดนะว่าเค้าคงโตมาแบบนี้ อาจจะขี้ขอเป็นนิสัย หรือ ยากจนมาก หรือ พ่อแม่ไม่ได้สนความเกรงใจหรือมารยาทเลย ถ้าน้องนักศึกษา สาธา ฯคนนี้ เรียนจบแล้วยังทำงานในจังหวัดเพชรบุรี ฉันนี่ขนลุกเลย
HI
ประกาศ! วันนี้(11/9/62) เวลาประมาณ 8.25 น. ณ บริเวณถนนระหว่างธ.ออมสิน กับ อาคาร 1 มีสองสาวขี่รถจักรยานยนต์ ทำเงินปลิว หล่น อาจารย์เรียกแต่ไม่ได้ยิน อาจารย์เก็บเงินไว้ให้นะคะ ((เงินไม่มาก แต่บางคนอาจจำเป็นและใช้ได้ทั้งวัน)) ใครรู้จักฝากบอกต่อด้วยนะคะ ติดต่อ inbox อ.พงษ์ลดา มาได้เลยค่ะ
ชบขข
ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศล กับกิจกรรมวิ่งพักตับ 90Km./90Day ตอน "ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า" ในโครงการเดินวิ่งรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 ณ อุทยานหินเขางู อ.เมืองราชบุรี โดยแบ่งประเภทของการสมัครดังนี้ - ค่าสมัคร 299 บาท (มี 2ระยะ 5 กม./10 กม.) จะได้รับเสื้อวิ่งพักตับ 1 ตัว - บุคคลทั่วไป (ฟรีค่าสมัคร) จะได้รับเข็มกลัดพักตับ 1 อัน (รับจำนวนไม่จำกัด) #รายได้จากการสมัครทั้งหมด #หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายละเอียดการวิ่ง ประเภท FUN RUN 5 Km. - ค่าสมัคร 299 บาท ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว - ผู้ที่เข้าเส้นชัย (ชาย) 15 คนแรก ได้รับเสื้อ Finisher พร้อมเหรียญ - ผู้ที่เข้าเส้นชัย (หญิง) 15 คนแรก ได้รับเสื้อ Finisher พร้อมเหรียญ ประเภท Mini Marathon 10 Km. - ค่าสมัคร 299 บาท ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว - ผู้ที่เข้าเส้นชัย (ชาย) 30 คนแรก ได้รับเสื้อ Finisher พร้อมเหรียญ - ผู้ที่เข้าเส้นชัย (หญิง) 30 คนแรก ได้รับเสื้อ Finisher พร้อมเหรียญ - นักวิ่งแฟนซี ที่วิ่งเข้าเส่นชัย 10 คนแรก จะได้รับเสื้อ Finisher พร้อมเหรียญ - ผู้ที่สมัครวิ่งทุกประเภทจะมีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าบัฟ ท้ายรายการแข่งขัน โดยสามารถสมัครผ่านช่องทาง Inbox ทางเพจ เครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันตก เพื่อรับสิทธิ์ โดยสามารถยิง QR Code ที่แนบมาได้เลย - สำหรับผู้ที่ต้องการวิ่งแบบไม่เสียค่าสมัคร จะได้รับเข็มกลัด 1 ชิ้น โล่รางวัล 4 ประเภท (ระยะ 10 km.) - เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ลำดับที่ 1-3 - เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ลำดับที่ 1-3 - ประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1-3 - ประชาชนหญิง ไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1-3 การชำระเงินค่าสมัคร - ชำระผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาคฑาธร ชื่อชัญชี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก เลขที่บัญชี 738-0-14749-8 - รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถสมัครได้โดยการสแกน QR Code ที่แนบมาด้านล่างได้เลยครับผม เพื่อสอบถามข้อมูลการสมัครได้ทาง Inbox เพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก https://www.facebook.com/weststopdrinknetwork/ เพื่อขอแบบฟอร์มการสมัคร หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ #หมดเขตรับสมัคร 30 สิงหาคม นี้นะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 032-325150 032-921607 096-8020061 086-3611813
ลูกศิษย์ของฉันจบป.6แล้วจ้า