Kanaratbamrungpathumthani School

Kanaratbamrungpathumthani School โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
เลขที่ 85 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
27/10/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

12-26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ครูและบุคลากร ...
26/10/2021

12-26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมจัดนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12,14,15,18 และ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และให้ทันต่อการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพฤศจิกายน 2564

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
26/10/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
24/10/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

23/10/2021
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับนางวิภาวี จินดานุรักษ์นางสาวนพพร  เกาะอ้อมนางสาวธารทิพย์ สุมณฑานางสาวจิต...
20/10/2021

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ
นางวิภาวี จินดานุรักษ์
นางสาวนพพร เกาะอ้อม
นางสาวธารทิพย์ สุมณฑา
นางสาวจิตริณี ศรีเสวกร์
ได้รับรางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ
นางวิภาวี จินดานุรักษ์
นางสาวนพพร เกาะอ้อม
นางสาวธารทิพย์ สุมณฑา
นางสาวจิตริณี ศรีเสวกร์
ได้รับรางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติ "10,000 คุรุชน คนคุณธรรม" ระดับดีเยี่ยม

12-26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ครูและบุคลากร ...
19/10/2021

12-26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมจัดนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12,14,15,18 และ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และให้ทันต่อการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพฤศจิกายน 2564

12-26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ครูและบุคลากร ...
18/10/2021

12-26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมจัดนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12,14,15,18 และ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และให้ทันต่อการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพฤศจิกายน 2564

12-26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ครูและบุคลากร ...
15/10/2021

12-26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมจัดนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12,14,15,18 และ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และให้ทันต่อการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพฤศจิกายน 2564

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
14/10/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
14/10/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
13/10/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัยครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา...
07/10/2021

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560)

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560)

ข้อแนะนำก่อนเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน 😊🙏🏻
06/10/2021

ข้อแนะนำก่อนเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน 😊🙏🏻

ข้อแนะนำก่อนเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน 😊🙏🏻

📝 กำหนดการเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. ให้นักเรียนตร...
06/10/2021

📝 กำหนดการเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
1. ให้นักเรียนตรวจสอบ วันและเวลาในการรับวัคซีนให้ถูกต้อง
2. เตรียมเอกสารตามที่กำหนด
3. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดพละโรงเรียน (เพื่อสะดวกกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในการแยกแยะคัดกรองคน​ เนื่องจากไม่ได้มีแค่นักเรียนเท่านั้นที่ไปรับวัคซีน​)
#หากผู้ปกครองหรือนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณครูที่ปรึกษา

🎉🎂สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา​ในเดือนตุลาคม ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแ...
30/09/2021

🎉🎂สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา​ในเดือนตุลาคม ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ🎂🎉

🎉🎂สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา​ในเดือนตุลาคม ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ🎂🎉

25/09/2021
Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
24/09/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

23/09/2021
การเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ให้แก่นักเรียนอายุ 12 - 18 ปี โรงเรียนค...
22/09/2021
นโยบายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ให้กลุ่มเด็กนักเรียน

การเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ให้แก่นักเรียนอายุ 12 - 18 ปี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจริญ บัวลี

#ทั้งนี้การรับวัคซีนให้เป็นไปตามความสมัครใจและความยินยอมของนักเรียนและผู้ปกครอง

22/09/2021
Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
22/09/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
11/09/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
10/09/2021

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเจริญ  บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้...
10/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับการรับนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากคณะศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับการรับนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากคณะศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ...
03/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564 สหวิทยาเขตปทุมเบญจา

ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิ...
03/09/2021

ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสหวิทยาเขตปทุมเบญจา
----------------------------------------------------
https://drive.google.com/file/d/1B12dBkWUV6hcbZmjlwf0fg38YIiEn4eN/view?usp=sharing

02/09/2021
🎉🎂สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา​ในเดือนกันยายน ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน...
31/08/2021

🎉🎂สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา​ในเดือนกันยายน ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ🎂🎉

🎉🎂สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา​ในเดือนกันยายน ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ🎂🎉

เกษียณสุข เกษมสันต์ ก้าวสู่วัน ที่ภาคภูมิ มุทิตาจิตานุสรณ์นางสายคำ ไชยันติร์ ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564
30/08/2021

เกษียณสุข เกษมสันต์ ก้าวสู่วัน ที่ภาคภูมิ
มุทิตาจิตานุสรณ์

นางสายคำ ไชยันติร์
ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

เกษียณสุข เกษมสันต์ ก้าวสู่วัน ที่ภาคภูมิ
มุทิตาจิตานุสรณ์

นางสายคำ ไชยันติร์
ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะครู เดินทางไปมอบทุนสนับสนุนและให้ความช่วยเ...
27/08/2021

นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะครู เดินทางไปมอบทุนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโดยได้รับความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางสาวณัฐธิดา น้อยอ้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยและมีความเดือดร้อน

นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะครู เดินทางไปมอบทุนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโดยได้รับความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์จากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางสาวณัฐธิดา น้อยอ้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยและมีความเดือดร้อน

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญ  บัวลี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี   เน...
27/08/2021

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ
นายเจริญ บัวลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และ นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ
นายเจริญ บัวลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และ นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ นางผาณิต ขนันไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เนื่องในโ...
26/08/2021

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ
นางผาณิต ขนันไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ ด้านบริหารเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับ
นางผาณิต ขนันไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ ด้านบริหารเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรี...
24/08/2021

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ที่อยู่

85 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี
Amphoe Pathum Thani
12000

เบอร์โทรศัพท์

025816559

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Kanaratbamrungpathumthani Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Kanaratbamrungpathumthani School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด