Clicky

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , หน่วยงานราชการ, 324/1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
เท, Amphoe Phon.

เปิดเหมือนปกติ

15 ตุลาคม “วันล้างมือโลก”งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ออกให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้เห็นความสำคัญในการล้าง...
10/10/2022

15 ตุลาคม “วันล้างมือโลก”

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ออกให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้เห็นความสำคัญในการล้างมือให้ถูกวิธีและถูกสุขอนามัยของมือ โดยการสอนล้างมือ 7 ขั้นตอน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์ นายประยูร โตกลาง ส...
07/10/2022

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นางสุพัฒนา พัฒนเศรษฐานนท์ นายประยูร โตกลาง สมาชิกสภาเทศบาล นางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ออกเยี่ยมชมให้กำลังใจพี่น้องชุมชนพลประชากลางเมืองในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี2565 ซึ่งทั้ง14ชุมชนได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลในการดำเนินงานโครงการ โดยในวันนี้ชุมชนพลประชากลางเมืองได้ดำเนินกิจกรรม 3โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ 2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ และ3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
06/10/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

#วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล มอบหมายเจ้าหน้าที่เท...
06/10/2022

#วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองพล ลงพื้นที่เชิงรุกทั้ง 14 ชุมชน สนับสนุนการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ที่เดินทางไม่สะดวกและลำบากมาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ศูนย์ลงทะเบียน และธนาคารกรุงไทย จำนวน 70 ราย เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายอดิศร ประจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธาร...
05/10/2022

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายอดิศร ประจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ออกเยี่ยมชมให้กำลังใจพี่น้องชุมหนองแวง1 และชุมชนหนองแวง2 ในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี2565 ซึ่งทั้ง14ชุมชนได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลในการดำเนินงานโครงการ โดยในวันนี้ชุมชนหนองแวง1 ได้ดำเนินกิจกรรม 2โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ และ2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยทั้งนี้ชุมชนหนองแวง2 ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมด้วย

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ประชุมอนุกรรมการ  LTC โดยมีนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพ...
01/10/2022

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ประชุมอนุกรรมการ LTC โดยมีนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่ออนุมัติ Cere Plant อนุมัติโครงการสนับสนุนการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง 49 ราย และอนุมัติงบดำเนินการ ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
#เริ่มต้นที่ดี มีประสิทธิภาพ ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลครอบคลุมทุกคน

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองพล โดยมีนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร ...
01/10/2022

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองพล โดยมีนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่ออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2566 ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล
#เริ่มต้นที่ดี มีประสิทธิภาพ ทุกสิทธิ์ครอบคลุมการจัดบริการด้านสุขภาพ

#ถึงหัวหน้าหยุมหยิมจะมาอยู่ไม่นาน แต่หัวหน้าทำให้เมืองพลได้รับรางวัลด้านเมืองสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ และระดับภาค#เป็นคนดี...
01/10/2022

#ถึงหัวหน้าหยุมหยิมจะมาอยู่ไม่นาน แต่หัวหน้าทำให้เมืองพลได้รับรางวัลด้านเมืองสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ และระดับภาค
#เป็นคนดีศรีท้องถิ่นจริงๆ
#งานยากๆก็ง่ายๆและมีทางออก ทุ่มสุดตัว
#สาสุข..เรารักหัวหน้าหยุมหยิม ขอให้โชคดีและเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมือง...
29/09/2022

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นายวสันต์ บุญหล้า ปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง และนางกงทอง ไพศาล หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.พล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ และระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
#เทศบาลเมืองเมืองพล
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#กองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกฯ นางศุภลักษณ์ ...
28/09/2022

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกฯ นางศุภลักษณ์ พันแน่น เลขานุการนายกฯ นายพนม ทองดี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ออกเยี่ยมชมให้กำลังใจพี่น้องชุมชนตลาดเก่าในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี2565 ซึ่งทั้ง14ชุมชนได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลในการดำเนินงานโครงการ โดยในวันนี้ชุมชนตลาดเก่าได้ดำเนินกิจกรรม 3โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ 2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ และ3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายอดิศร ประจิตร สมาชิกสภาเทศบาล และประธานกลุ่มวิสาหกิ...
24/09/2022

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายอดิศร ประจิตร สมาชิกสภาเทศบาล และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองแวง 2 ชุมชนเมืองพลและชุมชนทุ่งรวงทอง ร่วมรับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 15,000 ก้อน และจะนำก้อนเชื้อเห็ดไปเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
24/09/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายอดิศร ประจิตร สมาชิกสภาเทศบาล และประธานกลุ่มวิสาหกิ...
24/09/2022

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายอดิศร ประจิตร สมาชิกสภาเทศบาล และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองแวง 2 ชุมชนเมืองพลและชุมชนทุ่งรวงทอง ร่วมรับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 15,000 ก้อน และจะนำก้อนเชื้อเห็ดไปเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายประสาร พัฒมะณี นายเหรียญ หมื่นยุทธ สมาชิกสภาเทศบาล ...
24/09/2022

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายประสาร พัฒมะณี นายเหรียญ หมื่นยุทธ สมาชิกสภาเทศบาล นางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลออกเยี่ยมชมให้กำลังใจพี่น้องชุมชนเมืองเก่าในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี2565 ซึ่งทั้ง14ชุมชนได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลในการดำเนินงานโครงการ โดยในวันนี้ชุมชนเมืองเก่าได้ดำเนินกิจกรรม 3โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ 2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ และ3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่...
23/09/2022

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมชมให้กำลังใจพี่น้องชุมชน บขส.มิ่งเมืองในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี2565 ซึ่งทั้ง14ชุมชนได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลในการดำเนินงานโครงการ โดยในวันนี้ชุมชน บขส.มิ่งเมืองได้ดำเนินกิจกรรม 3โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ 2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ และ3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
22/09/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 22 กันยายน 2565 อำเภอพล โดยกิ่งกาชาดอำเภอพล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น “ บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพล เพื่อ...
22/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 อำเภอพล โดยกิ่งกาชาดอำเภอพล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น “ บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพล เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และผู้เจ็บป่วย เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ที่มาบริจาคเลือดในครั้งนี้ “

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
21/09/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองพล จัดทำแผนสุขภาพชุมชนการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
21/09/2022

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองพล จัดทำแผนสุขภาพชุมชนการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมคุ้มภัย (ชั้น 3) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานโครงการสุขภาพให้ตรงกับปัญหาสุขภาพความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมีตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ได้แก่หน่วยบริการ ตัวแทนชุมชน องค์กร ชมรม หน่วยงาน โรงเรียน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองพลต่อไป

#งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่...
17/09/2022

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องดื่มและอาหารให้กับนักกีฬาวอลเล่ล์บอลของโรงเรียนพลและโรงเรียนปักธงชัย จ.นครราชสีมา มาซ้อมที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายอดิศร ประจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล นางสุจิตรา สายแก้ว ผ...
17/09/2022

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี นายอดิศร ประจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล นางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกเยี่ยมชมให้กำลังใจพี่น้องชุมชนหนองแวง2 ในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ซึ่งทั้ง14ชุมชนได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลในการดำเนินงานโครงการ โดยในวันนี้ชุมชนหนองแวง2 ได้ดำเนินงาน 2โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯและ2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
16/09/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมือง...
16/09/2022

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ และระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)โดยมีนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นวิทยากร และนางกงทอง ไพศาล หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล ร่วมถ่ายทอดการดำเนินงาน LTC
#เทศบาลเมืองเมืองพล
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#กองทุนหลักประกันสุขภาพ

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
15/09/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 -15.30 น. งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด...
15/09/2022

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 -15.30 น. งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี2565 โดยมีนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม นางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 14 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
14/09/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

#วันที่ 14 กย.2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลพล จัดแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ บริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาช...
14/09/2022

#วันที่ 14 กย.2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลพล จัดแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ บริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน และแนะนำการดูแลสุขภาพ ลดขั้นตอนการให้บริการในการรักษาที่โรงพยาบาล และได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด
#ขอขอบคุณทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเ...
09/09/2022

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ และระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)โดยมีนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นวิทยากร และนางกงทอง ไพศาล หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล พร้อมนางสาวทิพวรรณ์ โสภาวรรณกุล พยาบาลวิชาชีพ ร่วมถ่ายทอดการดำเนินงาน LTC
#เทศบาลเมืองเมืองพล
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#กองทุนหลักประกันสุขภาพ

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
09/09/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

อีกหนึ่งการประเมินที่เราภูมิใจ
01/09/2022

อีกหนึ่งการประเมินที่เราภูมิใจ

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา13.00 น -16.30 น.เทศบาลเมืองเมืองพล รับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ พ.ศ.2565...
01/09/2022

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา13.00 น -16.30 น.เทศบาลเมืองเมืองพล รับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ พ.ศ.2565 ระบบออนไลน์ โดยการนำของนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ผู้เข้าร่วมประเมิน รองนายกเทศมนตรี รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย เทศบาลเมืองเมืองพล ขอขอบคุณท่านอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
31/08/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
30/08/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา9.00 น.-15.00น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธา...
29/08/2022

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา9.00 น.-15.00น. เทศบาลเมืองเมืองพล
นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล
ลงพื้นที่เชิงรุกบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มโรค ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน 150 คน เพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื่นที่

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจั...
26/08/2022

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 โดยมีนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวพบปะและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post
25/08/2022

Photos from เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรผ่านการอ...
24/08/2022

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเพิ่มสุข ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองเมืองพล โดยมีนางสุจิตรา สายแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

📢📢 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาในชุมชน 14 ชุมชน ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสร...
24/08/2022

📢📢 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาในชุมชน 14 ชุมชน ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบว่า น้ำประปาในทุกชุมชนมีค่าอยุู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

#ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองเมืองพล วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร...
22/08/2022

#ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองเมืองพล วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนหนองแวง3 เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง "โดดเด่นระดับภาค ด้านนวัตกรรม" ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรผู้สัมผัส...
17/08/2022

เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรม

ที่อยู่

324/1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวด เท
Amphoe Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643414500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่พบผู้ติเชื้อเป็นศูนย์
#ประชุมตลาดสด
#สถานประกอบทุกแห่งรับรองมาตรฐานป้องกันโควิด19
#เชิญฉีดวัคซีนเข็ม1 2 และ3
#ตลาดสดวันนี้ปลอดเชื้อโควิดผลATK เป็นลบทุกคนจ้า
ครั้งที่5
มีครัวเรือนเลี้ยงเป็ดหลายตัวในชุมชนหนองแวง3 ส่งกลิ่นเหม็นมากครับ
ทำอย่างไรดีครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Phon (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมื เรือนจำอำเภอพล Phon District Prison โรงเรียนดีใกล้บ้าน แม่เหล็ก สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น องค์กา บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแว โรงเรียนบ้านหัวนากลาง โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น RTP Cyber Village บ้านศรีสมบูรณ์ อำเภอบัวลาย สภ.บ้านหันห้วยทราย นครราชสีม เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอ