สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน

เปิดเหมือนปกติ

โป่งน้ำร้อน​  #ติดเชื้อภายใยจังหวัด +12​ ราย
13/09/2021

โป่งน้ำร้อน​ #ติดเชื้อภายใยจังหวัด +12​ ราย

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการวางแผนผล...
13/09/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการวางแผนผลิตพืช ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน ๑๗ ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

โป่งน้ำร้อน​  #ติดเชื้อภายใยจังหวัด +7​ ราย
10/09/2021

โป่งน้ำร้อน​ #ติดเชื้อภายใยจังหวัด +7​ ราย

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรั...
10/09/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน 18 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

โป่งน้ำร้อน +20 ราย 😓
09/09/2021

โป่งน้ำร้อน +20 ราย 😓

นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน เปิดจุดให้บริการ โครงการคลิ...
09/09/2021

นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน เปิดจุดให้บริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร มีกิจกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร เยี่ยมชมจุดเรียนรู้การปลูกผักและพืชสมุนไพร แจกเอกสารแผ่นพับทางวิชาการ และมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก กล้าฟ้าทะลายโจร ต้นพันธุ์ผักสวนครัว และวัสดุการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่มารับบริการ จำนวน 42 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

โป่งน้ำร้อน​ +4​ ราย
08/09/2021

โป่งน้ำร้อน​ +4​ ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 163 ราย (จากต่างจังหวัด 8 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 139 ราย
- ชาวกัมพูชา 24 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 7,008 ราย
👉 รักษาหาย 5,204 ราย
👉 เสียชีวิต 34 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการผลิตขยายเชื่อรา...
08/09/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการผลิตขยายเชื่อราไตรโคเดอร์มาสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน 12 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรั...
07/09/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน 16 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การเก็บเกี่ยว และการตลาดลำไย แก่เจ้าหน้าที่ส...
07/09/2021

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การเก็บเกี่ยว และการตลาดลำไย แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการวางแผนผล...
06/09/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการวางแผนผลิตพืช ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน 27 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

🌶🌱
06/09/2021

🌶🌱

โป่งน้ำร้อน +1 ราย
06/09/2021

โป่งน้ำร้อน +1 ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 110 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 99 ราย
- ชาวกัมพูชา 11 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 6,621 ราย
👉 รักษาหาย 5,008 ราย
👉 เสียชีวิต 33 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

🌱🌲🌳🌿☘️ จ้า
06/09/2021

🌱🌲🌳🌿☘️ จ้า

#ยกระดับแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพสูง เพื่อการส่งออก จ.จันทบุรีhttps://youtu.be/-ufQ8ibZVdw
06/09/2021
ศาสตร์ปันสุข : ยกระดับแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพสูง เพื่อการส่งออก จ.จันทบุรี

#ยกระดับแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพสูง เพื่อการส่งออก จ.จันทบุรี
https://youtu.be/-ufQ8ibZVdw

ศาสตร์ปันสุขวันนี้พาไปที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกลำไยคุณภาพสูงกว่า 700 ไร่ เพื่อ....

นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ประชุมประจำเดือนกันยา...
03/09/2021

นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ประชุมประจำเดือนกันยายน (DM) ชี้แจ้งข้อราชการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนะนำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร​ (พนักงานราชการ​เฉพาะกิจ)​ ที่มาปฏิบัติงาน​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​โป่ง​น้ำร้อน​ จังหวัด​จันทบุรี

#ติดเชื้อภายในอำเภอโแ่งน้ำร้อน​ +5​ ราย
03/09/2021

#ติดเชื้อภายในอำเภอโแ่งน้ำร้อน​ +5​ ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 169 ราย (ต่างจังหวัด 9 ราย จากต่างประเทศ 1 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 146 ราย
- ชาวกัมพูชา 23 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 6,237 ราย
👉 รักษาหาย 4,739 ราย
👉 เสียชีวิต 32 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

โป่งน้ำร้อน #ติดเชื้อภายในอำเภอ +3 ราย
02/09/2021

โป่งน้ำร้อน #ติดเชื้อภายในอำเภอ +3 ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 103 ราย (ต่างจังหวัด 11 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 92 ราย
- ชาวกัมพูชา 11 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 6,068 ราย
👉 รักษาหาย 4,614 ราย
👉 เสียชีวิต 30 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรั...
02/09/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน 8 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

นายสิทธิศักดิ์  สุขประเสริฐ เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโป่งน้ำร้อน...
02/09/2021

นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโป่งน้ำร้อน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยมี นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานการประชุม ได้ชี้แจงข้อราชการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

นางสาวอรวรรณ ศิริเอนก และ นางสาวนีรนุช อิ่มเอิบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ลงพื้นที่บ้านคล...
02/09/2021

นางสาวอรวรรณ ศิริเอนก และ นางสาวนีรนุช อิ่มเอิบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ลงพื้นที่บ้านคลองบอน หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำรวจสถานการณ์การผลิตลำไย ปี ๖๔/๖๕ มีพื้นที่การผลิต จำนวน 5,023 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระยะติดผล-ผลอ่อน ร้อยละ 48 จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรั...
01/09/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน 8 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรม “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ...
01/09/2021

นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ เกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรม “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

โป่งน้ำร้อน + 7 ราย
01/09/2021

โป่งน้ำร้อน + 7 ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 133 ราย (ต่างจังหวัด 7 ราย, ต่างประเทศ 1 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 116 ราย
- ชาวกัมพูชา 17 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 5,965 ราย
👉 รักษาหาย 4,368 ราย
👉 เสียชีวิต 30 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการผลิตขยายเชื่อรา...
31/08/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการผลิตขยายเชื่อราไตรโคเดอร์มาสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน 14 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

โป่งน้ำร้อน +6 ราย
31/08/2021

โป่งน้ำร้อน +6 ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 146 ราย (ต่างจังหวัด 6 ราย, ต่างประเทศ 2 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 134 ราย
- ชาวกัมพูชา 12 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 5,832 ราย
👉 รักษาหาย 4,368 ราย
👉 เสียชีวิต 29 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾นางสาวอรวรรณ ศิริเอนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนางกัญญาณัฐ วรแสน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื...
31/08/2021

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
นางสาวอรวรรณ ศิริเอนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนางกัญญาณัฐ วรแสน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่บ้านนาสนาดก์ หมู่ ๓ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำรวจสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ๖๔/๖๕ ของเกษตรกรที่มาแจ้งปลูกข้าวไว้กับผู้ใหญ่บ้าน โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จำนวน 50 ไร่ ปลูกแล้วร้อยละ 97 ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม

โป่งน้ำร้อน + 3 ราย
30/08/2021

โป่งน้ำร้อน + 3 ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย (ต่างจังหวัด 4 ราย, ต่างประเทศ 1 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 79 ราย
- ชาวกัมพูชา 10 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 5,686 ราย
👉 รักษาหาย 4,233 ราย
👉 เสียชีวิต 28 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรั...
30/08/2021

สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้บริการเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องขั้นตอนการขอตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ จำนวน 10 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙

นางสาวอรวรรณ ศิริเอนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการส่งเสริ...
30/08/2021

นางสาวอรวรรณ ศิริเอนก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ ๓) ของนางสมศรี พันชนัง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการปรับพื้นที่ขุดคลองไส้ไก่ เพื่อกระจายความชุ่มชื้นในพื้นที่เพาะปลูก ปรับพื้นที่แบ่งทำนาปลูกข้าวนาปี และเตรียมพื้นที่ปลูกถั่วลิสงบำรุงดิน เพื่อผักกินใบชนิดต่างๆ ในระยะต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองตาคง ที่สนับสนุนรถไถในการปรับพื้นที่ให้ดังกล่าว จึงได้ให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการผลิตพืช และการจัดการทรงพุ่มไม้ผลยืนต้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจางวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
............................................................................................................
https://goo.gl/maps/smFG74RGMaevBrsH8

โป่งน้ำร้อน​ +2ราย
29/08/2021

โป่งน้ำร้อน​ +2ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 82 ราย (ต่างจังหวัด 10 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 68 ราย
- ชาวกัมพูชา 14 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 5,597 ราย
👉 รักษาหาย 4,067 ราย
👉 เสียชีวิต 28 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

โป่งน้ำร้อน​ +6 ราย
28/08/2021

โป่งน้ำร้อน​ +6 ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 130 ราย (ต่างจังหวัด 6 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 108 ราย
- ชาวกัมพูชา 18 ราย
- ชาวพม่า 4 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 5,515 ราย
👉 รักษาหาย 3,968 ราย
👉 เสียชีวิต 28 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

โป่งน้ำร้อน​ +5​ ราย
27/08/2021

โป่งน้ำร้อน​ +5​ ราย

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.)
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 100 ราย (ต่างจังหวัด 5 ราย) จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ
- ชาวไทย 93 ราย
- ชาวกัมพูชา 7 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 5,385 ราย
👉 รักษาหาย 3,820 ราย
👉 เสียชีวิต 28 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม

ที่อยู่

Https://goo.gl/maps/M2sqAKC7wYrjhXqk6
Amphoe Pong Nam Ron

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6639387115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Pong Nam Ron

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต​แอดมินครับ รับบริการแต่งช่อ แต่งกิ่งลำไย ริแขนงลำไยครับ สวนใจติดต่อใช้บริการ 0825059126(เดช)
ขออนุญาตินะคะที่โป่งน้ำร้อนทำเมื่อไหร่คะ
เตรียมความพร้อมกับ "งานสายสัมพันธ์วันคาวบอย"ครั้งที่ 11 อำเภอโป่งน้ำร้อน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ เนินคาวบอย บ้านมาบคล้า ม.6 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
📢 ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 ตุลาคม 2562 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมประชุมเเสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ 👇 https://bit.ly/2oU5Zg6 #ร่วมสร้างเมืองแห่งความสุขไปพร้อมกัน #PlanningForHappiness
#ใครรู้จักญาติพี่สองคนนี้ ตอนนี้รถของพี่เขาตกทางด่วนบางนา กม.27 กรุณาติดต่อ ส.ภ.อ บางบ่อ #ด่วน #ขอแสดงความเสียใจด้วย #ช่วยแชร์หน่อยนะคับ